Gealan Logo

Algemene inkoopvoorwaarden

van GEALAN Fenster-Systeme GmbH

1. Toepassingsgebied
De volgende inkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen of andere aankopen door GEALAN Fenster-Systeme GmbH (hierna Besteller genoemd). Ze gelden met name ook voor alle bestellingen, nabestellingen enz. die voortvloeien uit een lopende zakelijke relatie.

Als algemene voorwaarden van de leverancier gedeeltelijk of geheel in tegenspraak zijn met deze inkoopvoorwaarden, dan gelden de inkoopvoorwaarden van de Besteller zonder dat hiervoor een nadere uitleg nodig is. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als de Besteller afwijkingen van de volgende voorwaarden tegenover de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk goedkeurt. Met het uitvoeren van de bestelling erkent de leverancier voor het overige nadrukkelijk de volgende inkoopvoorwaarden. Mocht de leverancier het niet eens zijn met het bovenstaande, dan dient hij dit direct schriftelijk aan de Besteller mee te delen voordat de opdracht wordt uitgevoerd. De Besteller behoudt zich in dit geval het recht voor om de bestelling in te trekken. In dat geval heeft de leverancier geen grond tot het indienen van een claim.

2. Bestelling
Omvang en inhoud van een bestelling blijken uitsluitend uit de schriftelijke opdracht van de Besteller. Afwijkingen, aanvullende afspraken en aanvullingen dient de leverancier uitdrukkelijk te vermelden in de opdrachtbevestiging. Hieruit vloeit voort dat afwijkingen, aanvullende afspraken en aanvullingen van de kant van de leverancier alleen gelden als ze door de Besteller uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn. De leverancier dient een bestelling direct te bevestigen. Onder direct wordt in het kader van deze inkoopvoorwaarden een periode van 8 dagen na datum van ontvangst van een schrijven verstaan. Als de leverancier zijn verplichting tot opdrachtbevestiging niet binnen deze periode nakomt, heeft de Besteller het recht om zonder verdere juridische gevolgen van de bestelling af te zien.

3. Levering
Als de leverancier ten aanzien van kwaliteit of kwantiteit afwijkt van de bestelling, dan zijn deze afwijkingen voor de Besteller alleen wettelijk bindend als hij deze uitdrukkelijk schriftelijk goedkeurt. Als de Besteller deze goedkeuring niet geeft, heeft hij het recht om niet-goedgekeurde leveranties of deelleveranties op kosten van de leverancier terug te sturen.

Bij gewicht- en maatverschillen is de maatbepaling van de Besteller bindend.

De leverancier zorgt ervoor dat de door hem geleverde goederen en producten vrij zijn van rechten van derden. Dat geldt met name voor eigendomsvoorbehoud en vergelijkbare rechten van derden, evenals voor aanspraken op intellectuele eigendom.

Elke bestelling en elke opdracht staat wettelijk gezien op zichzelf. Een retentierecht van de leverancier jegens de Besteller uit andere bestellingen is daarom uitgesloten. Afwijkende regelingen zijn alleen geldig als de leverancier rechtmatig vastgestelde of door de Besteller erkende vorderingen heeft uitstaan.

Voor zover de leverancier ook fabrikant van de bestelde producten is, kan hij niet aan zijn verplichting voldoen met producten van andere fabrikanten of leveranciers. Als de leverancier om redenen waarvoor de Besteller niet verantwoordelijk is, geen zelfgemaakte producten kan leveren, dan dient de leverancier geschikte vervangende producten aan te bieden. Deze vervangende levering moet door de Besteller worden goedgekeurd. De Besteller kan in een dergelijk geval zonder opgaaf van redenen de goedkeuring weigeren.

Voor zover de leverancier voor het overige gebruik maakt van derden ter vervulling van zijn verplichtingen, bijv. een expediteur, gelden deze zowel contractueel gezien als bij aansprakelijkheid voor schade als medewerkers van de leverancier. Vrijstelling van aansprakelijkheid voor deze derden ten gunste van de leverancier is uitdrukkelijk uitgesloten.

Behalve de geleverde producten moet de leverancier eveneens alle documenten, tekeningen enz. gratis meeleveren welke nodig zijn voor het contractuele gebruik van de geleverde producten. Met name dient het betreffende gegevensblad ongevraagd te worden bijgevoegd. Hieronder vallen tevens documenten welke nodig zijn voor de vakkundige uitvoering van de montage, controle, reparatie, levering van vervangende onderdelen en onderhoud. De bovengenoemde verplichting strekt zich tevens uit tot documenten welke de Besteller nodig heeft om eventueel toestemming van derden of van overheidsinstanties te kunnen verkrijgen.

Als de Besteller van zijn kant de leverancier afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, gereedschap, modellen en andere hulpmiddelen enz. ter beschikking stelt, dan blijft het eigendom van deze hulpmiddelen bij de Besteller. Dat geldt in het bijzonder ook voor eventuele rechten op intellectuele eigendom. De leverancier mag deze hulpmiddelen uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de bestelling.

De leverancier is aansprakelijk voor eventuele beschadiging van de hulpmiddelen. Mochten bovengenoemde hulpmiddelen eigendomsrechtelijk samensmelten met de te leveren producten, dan gelden de door de Besteller beschikbaar gestelde hulpmiddelen eigendomsrechtelijk als hoofdzaak.

Als de bovengenoemde hulpmiddelen na afhandeling van een bestelling niet langer benodigd zijn, dan dient de leverancier deze direct op eigen kosten aan de Besteller te retourneren.

Mocht de leverancier bij de bovengenoemde verplichtingen gebruik maken van een of meer onderaannemers en de Besteller heeft dit goedgekeurd, dan dient de leverancier ook met betrekking tot de bovengenoemde verplichtingen voor een juiste afwikkeling door zijn onderaannemers in te staan. Mochten deze inbreuk maken op het bovenstaande, dan is de leverancier zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.

4. Leverdata
Voor zover er op de kalender een leverdatum is vastgesteld, dan geldt deze als vaste datum met de daaruit voortvloeiende rechten voor de Besteller. Met name is in dit geval geen verdere melding van ingebrekestelling nodig.

Als een levertermijn is afgesproken, dan wordt deze gerekend vanaf de dag van het verzenden van de opdracht door de Besteller. Aan de levertijd is voldaan als de bestelde producten uiterlijk aan het einde van de levertermijn de plaats van bestemming hebben bereikt.

Leveringen dienen principieel altijd plaats te vinden binnen kantooruren van de Besteller (maandag - donderdag 7:30 - 16:00 uur, vrijdag 7:30 - 12:00 uur).

Voor voortijdige en/of vertraagde levering is toestemming van de Besteller nodig.

5. Overige verzendvoorwaarden
De plaats van levering voor bestellingen is principieel Oberkotzau of Tanna/Thüringen. Het verzendrisico wordt gedragen door de leverancier. De leveringen zijn principieel franco huis. Als bij uitzondering een andere plaats van levering wordt opgegeven, dan dient de leverancier de bezorging daar uit te voeren.

De prestaties door de Besteller zijn principieel conform Incoterm 2000, met name "DDP", dus franco plaats van gebruik.

Aan de Besteller dienen op de dag van de verzending via aparte post nauwkeurig ingedeelde verzendbevestigingen in enkelvoud gezonden te worden, met opgave van de besteldatum, het bestel-, leverings- en artikelnummer, gewicht, eventueel productie- en modelnummer, artikelaanduidingen, soort verpakking, verzendwijze en verzendadres. Aflever- en pakbon dienen bij de zending te worden gevoegd. In alle begeleidende documenten (vrachtbrief, postpakketbewijs enz.) dienen het door de Besteller voorgeschreven bestelnummer en de bezorglocatie te worden vermeld.

Mocht de leverancier niet in staat zijn om de afgesproken levertermijnen aan te houden, dan dient deze de Besteller direct daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De mededeling dient in elk geval voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd bij de Besteller aan te komen. De in de bestelling aangegeven levertijd blijft bindend.

Mochten daardoor bij de Besteller extra kosten of schade ontstaan, omdat de Leverancier zich niet aan verzendvoorwaarden heeft gehouden, dan is de leverancier hiervoor aansprakelijk.

Versie: maart 2006

6. Ontvangst en klachten
Als niets anders is afgesproken, geldt de afgesproken fabriek als plaats van levering. Daar worden namens GEALAN de leveranties in ontvangst genomen. Voor controle op gebreken en/of kwaliteit heeft GEALAN na de ontvangst 14 dagen de tijd. Een klacht binnen deze periode geldt als op tijd ingediend.

Tevens heeft de Besteller het recht om bij geschikte leveranties direct bij aflevering een kwalitatieve en kwantitatieve controle uit te voeren. De leverancier moet ervoor zorgen dat de bezorgers daarop zowel beroepsmatig als qua tijd op voorbereid zijn.

Voor zover producten worden geleverd waarvoor verdere werkzaamheden of montage vereist zijn, begint de controle op gebreken of kwaliteit pas bij het afsluiten van de extra werkzaamheden of montage.

Mocht de inontvangstname van de levering voor de Besteller tijdelijk onmogelijk zijn vanwege overmacht of om andere redenen waarop de Besteller geen directe invloed heeft, dan worden de opleverings- en levertermijnen aan de hand daarvan verlengd.

Uitdrukkelijk wordt vastgesteld dat betalingen van een bestelling principieel geen oplevering van de goederen zonder voorbehoud inhouden.

7. Prijzen en betaling
Alle overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen, waarover de van toepassing zijnde btw dient te worden berekend. Alle overige belastingen, kosten enz. komen voor rekening van de leverancier.

Bij afwijkende afspraken is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming vereist.

Facturen moeten in tweevoud worden opgemaakt onder opgave van het bestelnummer van de Besteller en per aparte post worden verzonden. Bij de goederen mogen in geen geval facturen worden gevoegd. De leverancier is verplicht om de btw apart aan te geven op zijn facturen.

Voor zover aantallen, gewichten, maten en dergelijke een rol spelen, betaalt de Besteller aan de hand van door hem bepaalde berekeningen.

De betaling vindt, voor zover schriftelijk niets afwijkends is overeengekomen, plaats binnen 45 dagen na levering en ontvangst van de factuur met een korting van 3% of binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur netto.

De Besteller heeft wettelijk het recht op compensatie- en retentierechten. Deze kunnen niet worden uitgesloten.

Als leveringen onderhavig zijn aan grensoverschrijdende invoeractiviteiten hetzij uit landen van derden of uit landen binnen de EU, dan draagt uitsluitend de leverancier de verantwoordelijkheid voor de juiste import, afwikkeling van invoerrechten en btw-verklaring. Bij leveranciers uit de EU dient altijd het btw-nummer te worden opgegeven.

In afwijking op § 284 BGB (Duits burgerlijk wetboek) is voor verzuim van de kant van de Besteller een uitdrukkelijke ingebrekestelling door de leverancier vereist.

8. Garantie
Met betrekking tot de omvang van de garantie vallen de verplichtingen van de leverancier onder de voorschriften van het Duits burgerlijk wetboek of het Duitse wetboek van koophandel. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de meest recente voorschriften ter voorkoming van ongevallen en met recente normen, voorschriften en regels van vakbonden en bedrijfsorganisaties.

9. Productaansprakelijkheid en vrijwaring
Voor zover de leverancier verantwoordelijk is voor schade aan een product, en als de oorzaak binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied valt en hij zelf aansprakelijk is voor acties van derden, is hij verplicht om de Besteller op eerste verzoek te vrijwaren van aanspraken op schadevergoeding door derden.

De leverancier verplicht zich om een productaansprakelijkheidsverzekering met een dekkingsbedrag van minimaal 2,5 miljoen euro per geval van persoonlijke schade - forfaitair bedrag voor schade aan voorwerpen - af te sluiten. Op verzoek dient een bewijs hiervan aan de Besteller te worden getoond. Als de Besteller andere aanspraken op schadevergoeding heeft, dan blijven deze onaangetast door het bovenstaande.

10. Geheimhouding
Voor zover de leverancier door de zakelijke betrekking in aanraking komt met documenten of voorwerpen die bedrijfsgeheimen van de Besteller bevatten, moeten deze geheim worden gehouden en mogen deze alleen in de mate worden gebruikt als beslist noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voor zover derden hiermee in aanraking moeten komen, dient de geheimhoudingsplicht door de leverancier te worden uitgebreid naar deze derden.

Voor zover de Besteller bij de leverancier voorwerpen of goederen bestelt die de leverancier exclusief voor de Besteller levert, is voor een leverantie van dezelfde voorwerpen of goederen aan derden de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Besteller nodig.

Voor zover door inbreuk op de geheimhoudingsplicht bij de Besteller schade ontstaat waarvoor de leverancier aansprakelijk is, geldt de verplichting voor schadevergoeding tevens voor gevolgschade.

11. Overige, plaats van levering, bevoegde rechtbank
De leverancier mag rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Besteller overdragen; dat geldt met name voor de overdracht van vorderingen.

De bevoegde rechtbank is D-95030 Hof/Saale. De Besteller heeft echter het recht om een andere rechtbank te gebruiken die voor de leverancier wettelijk bevoegd is.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Besteller en de leverancier is Duits recht van toepassing.

Mochten bepalingen in de overeenkomst of voorwaarden nietig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of voorwaarden. De contractpartners zijn in het kader van redelijkheid verplicht om nietige bepalingen te vervangen door zulke waarmee het economische resultaat op een juridisch correcte wijze bereikt wordt. Wijzigingen van of aanvullingen op de bovenstaande bepalingen moeten schriftelijk geschieden om rechtsgeldigheid te verkrijgen. Dit geldt ook voor wijziging van de schriftelijke eis.