Všeobecné podmínky nákupu (EKB)

společnosti GEALAN Fenster-Systeme GmbH

1. Oblast použití
Následující nákupní podmínky platí pro veškeré objednávky nebo jiné nákupy společnosti GEALAN Fenster-Systeme GmbH (dále jen objednavatel). Platí také pro všechny objednávky, dodatečné objednávky, atd., které vyplývají z probíhajícího obchodního vztahu.

Pokud všeobecné obchodní podmínky dodavatele jsou částečně nebo úplně v rozporu s těmito nákupními podmínkami, platí nákupní podmínky objednavatele, aniž by bylo nutné další prohlášení. Něco jiného platí pouze v tom případě, že objednavatel explicitní odchylky od těchto podmínek dodavateli písemně schválil. Uskutečněním objednávky akceptuje dodavatel výslovně následující nákupní podmínky. Pokud by dodavatel s výše uvedeným ustanovením nesouhlasil, musí to před provedením objednávky ihned písemně sdělit objednavateli. Objednavatel má v tomto případě právo objednávku zrušit. V takovém případě nevznikají dodavateli žádné nároky.

2. Objednávka
Rozsah a obsah objednávky vyplývá ze samotné písemné objednávky zákazníka. Odchylky, vedlejší ujednání a dodatky musí dodavatel výslovně zdůraznit ve svém potvrzení objednávky. V této souvislosti se odchylky, vedlejší ujednání a dodatky ze strany dodavatele stávají účinnými pouze tehdy, pokud jsou objednavatelem písemně potvrzeny. Dodavatel musí objednávku okamžitě potvrdit. Jako bezprostřední se v rámci těchto nákupních podmínek rozumí lhůta 8 dní od obdržení dopisu. Pokud dodavatel nesplní svůj závazek pro potvrzení objednávky včas, má objednavatel právo objednávku zrušit bez dalších právních důsledků.

3. Dodání
V případě, že se dodavatel kvalitativně nebo kvantitativně odchýlí od objednávky, jsou tyto odchylky pro objednavatele závazné pouze v tom případě, pokud je výslovně písemně schválí. Není-li povolení objednavatelem uděleno, je oprávněn nepovolenou dodávku nebo dílčí dodávku odeslat na náklady dodavatele zpět.

V případě hmotnostních a/nebo rozměrových rozdílů je stanovení rozměrů objednavatelem závazné.

Dodavatel zaručuje, že zboží a výrobky jím dodávané jsou osvobozeny od práv třetí strany. To platí zejména pro výhrady vlastnictví a podobná zástavní práva třetích osob, stejně jako pro práva duševního vlastnictví.

Každá objednávka a každá zakázka jsou právně nezávislé. Zástavní právo dodavatele vůči objednavateli z jiných objednávek je proto nemožné. To neplatí, pokud dodavateli náleží pravomocně stanovené nebo zákazníkem uznané pohledávky.

V případě, že je dodavatel také výrobcem objednaného zboží, nemůže svůj závazek splnit prostřednictvím zboží jiných výrobců nebo dodavatelů. V případě, že dodavatel nemůže z důvodů, za které objednavatel neodpovídá, splnit objednávku svými vyrobenými produkty, musí dodavatel nabídnout vhodné náhradní zboží. Tato náhradní dodávka musí být zákazníkem schválena. Zákazník může v takovém případě schválení odmítnout bez udání důvodů.

Pokud dodavatel využije pro splnění svých závazků třetí strany např. spedici, jsou tyto strany vnímány jak z hlediska smlouvy, tak pro případ náhrady škody jako zaměstnanci dodavatele. Omezení odpovědnosti dodavatele za tuto třetí stranu je výslovně vyloučeno.

Dodavatel musí k dodanému zboží zaslat zdarma všechny podklady, nákresy, atd., které jsou nezbytné pro smluvní použití dodávaného zboží. Součástí dodávky by měl být také informační list. K tomu patří také dokumenty, které jsou nutné pro řádné provedení montáže, kontrolu, opravu, nákup náhradních dílů a údržbu. Výše uvedený závazek se vztahuje na takové dokumenty, které jsou ze strany objednavatele nutné k tomu, aby bylo možné udělení případných povolení třetími osobami nebo orgány veřejně správy.

V případě, že objednavatel poskytne dodavateli ilustrace, nákresy, výpočty, nástroje a další pomůcky, zůstává vlastnictví těchto pomůcek zákazníkovi. To platí zejména pro případná práva duševního vlastnictví. Dodavatel smí tyto pomůcky svobodně používat pro plnění objednávky.

Za jakékoli poškození pomůcek je zodpovědný dodavatel. Pokud jsou výše uvedené pomůcky sloučeny majetkoprávně s dodávaným zbožím, jsou pomůcky poskytnuté objednavatelem hlavní majetkoprávní věcí.

V případě, že výše uvedené pomůcky nejsou po vyřízení objednávky dále nutné, musí je dodavatel okamžitě vrátit na své náklady objednavateli.

V případě, že dodavatel u výše uvedených závazků využil jednoho nebo více subdodavatelů a objednavatel to povolil, musí dodavatel ručit také u výše uvedených závazků za jejich příslušné dodržování svými subdodavateli. Pokud subdodavatelé výše uvedené závazky poruší, ručí za vzniklé škody sám dodavatel.

4. Termín
Je-li datum dodání přesně stanoveno, platí toto datum jako fixní termín a z toho plynoucí práva pro objednavatele. Zejména nesmí v tomto případě následovat žádné další oznámení o prodlení.

Je-li dohodnuta dodací lhůta, počítá se ode dne odeslání písemné objednávky objednavatelem. Dodací lhůta je dodržena, pokud objednané zboží dorazí na místo plnění ve stanovené lhůtě.

Dodávky musí být uskutečněny zásadně během pracovní doby objednavatele (pondělí - čtvrtek vždy 7:30 - 16:00, pátek 7:30 - 12:00).

Předčasné a/nebo pozdější dodávky vyžadují schválení objednavatelem.

5. Další přepravní podmínky
Místo plnění pro objednávky je vždy Oberkotzau příp. Tanna/Thüringen. Riziko za zásilku nese dodavatel. Dodávky jsou zásadně vyplaceně do firmy. Pokud je výjimečně dohodnuto jiné místo plnění, musí dodavatel provést plnění na tomto jiném místě.

Plnění musí objednavatel provést podle Incoterms 2000, zejména "DDP", tedy vyplaceně na místo použití.

Objednavateli musí být v den odeslání zaslány samostatnou poštou přesně strukturované údaje v jednom provedení s uvedením data objednávky, čísla objednávky, čísla dodávky a čísla výrobku, hmotnosti popř. výrobního čísla a čísla modelu, označení zboží, druhu obalu a také způsobu zaslání a adresy doručení. Dodací a balicí list musí být vždy přiloženy ke každé zásilce. Ve všech doprovodných dokumentech (nákladní list, ústřižek od poštovního balíku apod.) musí být zadáno objednavatelem předepsané číslo objednávky a místo vykládky.

Pokud dodavatel není schopen splnit předem dohodnutý termín dodávky, musí o tom objednavatele okamžitě písemně informovat. Toto oznámení musí být doručeno objednavateli před uplynutím smluvní dodací lhůty. Dodací lhůta uvedená v objednávce zůstává závazná.

Pokud objednavateli vzniknou dodatečné náklady nebo škody z důvodu nedodržení dodacích podmínek, je dodavatel povinen za ně ručit.

Stav: Březen 2006

6. Přijetí a reklamace závad
Není-li dohodnuto jinak, je místem plnění sjednaný výrobní závod. Tam jsou dodávky firmou GEALAN přijímány. Na kontrolu nedostatků a/nebo kontrolu kvality má GEALAN k dispozici 14 dní od přijetí. Reklamace během této lhůty je pokládána za včasnou.

Objednavatel má dále právo provádět u příslušných dodávek kvalitativní a kvantitativní kontrolu přímo při dodání. Dodavatel musí zajistit, aby na to byli jeho distribuční pomocníci odborně i časově připraveni.

Pokud jsou dodány výrobky, které vyžadují další práci nebo montáž, začíná běžet kontrolní lhůta na nedostatky nebo kvalitu teprve s ukončením přípravných prací, příp. s ukončením montážních prací.

Pokud objednavatel nemůže přijmout předmět dodávky na základě vyšší moci nebo na základě jiných důvodů, na které nemá objednavatel přímý vliv, jsou převzetí a dodací lhůty odpovídajícím způsobem prodlouženy.

Je výslovně stanoveno, že platby za objednávku nezahrnují žádné bezpodmínečné převzetí zboží.

7. Ceny a platba
Všechny dohodnuté ceny jsou pevné ceny, k nimž musí být připočítána příslušná zákonem platná daň z přidané hodnoty. Všechny dodatečné poplatky, náklady atd. nese dodavatel.

Jiné dohody vyžadují výslovný písemný souhlas.

Faktury musí být vystaveny ve 2 vyhotoveních s uvedením čísla objednávky objednavatele a samostatně zaslány poštou. Faktura nesmí být v žádném případě přiložena ke zboží. Dodavatel je povinen oznámit daň z obratu na svých fakturách zvlášť.

Pokud hraje roli počet kusů, hmotnost, rozměry apod., provádí objednavatel platby na základě jím stanovených výpočtů.

Platba následuje, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, do 45 dnů od dodávky a obdržení faktury s 3% slevou nebo do 60 dnů po obdržení faktury netto.

Práva na kompenzaci a zadržení přísluší objednavateli v právním rozsahu. Tato nemohou být vyloučena.

Pokud jsou základem dodávek přeshraniční vývozní transakce z třetích zemí nebo také ze zemí EU, nese dodavatel výhradní zodpovědnost za řádné proclení, celní odbavení a prohlášení o dani z obratu. U příslušných dodavatelů z EU musí být vždy uvedena identifikační čísla daně z obratu (DIČ).

Na rozdíl od § 284 BGB (německého občanského zákoníku) je třeba pro prodlení na straně objednavatele oznámení o zpoždění plnění ze strany dodavatele.

8. Záruka
S ohledem na rozsah záruky se řídí závazky dodavatele předpisy BGB příp. HGB., navíc musí být dodrženy bezpečnostní předpisy, normy, předpisy a pravidla odborných sdružení a profesních sdružení ve své nejnovější verzi.

9. Odpovědnost za výrobek a odškodnění
V případě, že je dodavatel odpovědný za poškození výrobku, je povinen převzít na první výzvu zodpovědnost objednavatele za škody, způsobené třetím stranám, pokud je příčina v jeho správní a organizační oblasti a on sám je za vnější poměry odpovědný.

Dodavatel se zavazuje udržovat pojištění odpovědnosti za výrobek s krycí sumou minimálně 2,5 mil. EUR na škody na osobách - věcné škody paušálně. Objednavateli musí být o tomto kdykoli na požádání předložen platný doklad. Pokud objednavateli vznikají další nároky na náhradu škody, je v tomto ohledu výše uvedené nedotčeno.

10. Mlčenlivost
Pokud dodavatel přichází v obchodním vztahu do kontaktu s dokumenty nebo věcmi, představujícími obchodní tajemství objednavatele, musí být o těchto dokumentech a věcech zachována mlčenlivosta smí být použity a zpřístupněny pouze v tom případě, pokud je to bezpodmínečně nutné pro vyřízení objednávky. Pokud je nutné zapojit do toho třetí strany, platí závazek mlčenlivosti dodavatele také pro třetí strany a musí být odpovídajícím způsobem zajištěn.

Pokud si objednavatel objedná u dodavatele předměty nebo zboží, které dodavatel objednavateli exkluzivně dodá, vyžaduje dodávka stejných předmětů nebo zboží třetí straně písemného souhlasu objednavatele.

Pokud porušením závazku mlčenlivosti vzniknou objednavateli škody, za které odpovídá dodavatel, rozšiřuje se odpovědnost za škodu také na následné škody.

11. Ostatní, místo plnění, soudní příslušnost
Dodavatel smí převádět práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednavatele, to platí zejména pro postoupení pohledávek.

Soudní příslušnost je D-95030 Hof/Saale. Zákazník je však oprávněn vyzvat jakýkoli jiný soud, který je za dodavatele zákonně odpovědný.

Pro veškeré obchodní vztahy mezi objednavatelem a dodavatelem platí výhradně německé právo.

Pokud jsou nebo se stanou ustanovení této smlouvy nebo těchto obchodních vztahů neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení nebo ostatní obchodní vztahy. Smluvní partneři jsou v rozumných mezích dle nejlepšího vědomí a svědomí povinni nahradit neúčinná ustanovení takovými, která dosahují ekonomického výsledku právně účinným způsobem. Dodatky nebo změny výše uvedených podmínek vyžadují ke své platnosti písemné formy. To platí také pro změnu požadavku písemné formy.