Gealan Logo

Opći uvjeti izvoza

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

1. Područje primjene
Ovi opći uvjeti izvoza načelno se primjenjuju na sve, ujedno i buduće, isporuke, usluge i ponude tvrtke GEALAN Fenster–Systeme GmbH, Hofer Strasse 80, 95145 Oberkotzau, Njemačka (u nastavku: dobavljač), osim ako se iste izričito izmijene ili isključe u pisanom obliku. Odstupajući opći uvjeti poslovanja se ne priznaju te čak i bez izričitog pisanog prigovora dobavljača nisu predmetom ugovora. Primjenjuju se aktualni međunarodni trgovački termini Incoterms (engl. „International Commercial Terms“) objavljeni od strane Međunarodne trgovačke komore.

2. Sklapanje ugovora, dokumentacija, cijene, ambalaža i cijene ambalaže, slanje, osiguranje transporta
2.1. Ponude dobavljača nisu obvezujuće. Ako je dobavljač prilikom uručivanja pisane i obvezujuće ponude odredio rok za prihvaćanje ponude, ugovor se smatra sklopljenim ako je naručitelj prije isteka roka poslao pisanu izjavu o prihvaćanju ponude, a ista se zaprimi najkasnije u roku od 3 kalendarska dana po isteku roka. Za sadržaj ugovora su mjerodavne tehničke specifikacije dobavljača. 

2.2. Podaci navedeni u dokumentaciji koja je priložena ponudi poput prikaza, crteža, podataka o težini i dimenzijama, opisi usluga i ostalih karakteristika kao i ostale informacije o ugovornim proizvodima i uslugama ne predstavljaju jamstvo specifičnih karakteristika. Specifične karakteristike robe koja se isporučuje smatraju se zajamčenim isključivo ako su izričito ugovorene u pisanom obliku. Reference na norme ili ugovorene specifikacije obuhvaćaju tek pobliže označavanje robe, odnosno usluge te ne predstavljaju jamstvo specifičnih karakteristika.

2.3. Cijene proizlaze iz cjenika koji su mjerodavni za pojedinačne naručitelje osim u slučaju drugih izričitih sporazuma. Sve cijene vrijede franco tvornica dobavljača (EXW Incoterms 2010) bez njemačkog poreza na promet i ambalaže (vidi 3.1.). Naručitelji unutar Europske unije kod sklapanja ugovora moraju navesti svoj identifikacijski broj poreza na promet. Naručitelji (primatelji) sa sjedištem izvan Europske unije nisu obveznici plaćanja poreza na promet. 

2.4. Ukoliko nije drugačije ugovoreno odabir ambalaže vrši dobavljač, uz nadoplatu. Primatelj preuzima obvezu zbrinjavanja ambalaže. Dobavljač ima pravo potraživati povrat ambalaže do mjesta slanja ili tvornice bez naplate transportnih troškova. To se posebice odnosi na kontejnere i palete koji se samo posuđuju te ostaju u vlasništvu dobavljača.

2.5. Troškove i rizik transporta snosi naručitelj.

3. Isporuka, prijenos rizika, carinjenje
3.1. Ukoliko ne postoje drugačiji sporazumi u pisanom obliku sve isporuke se vrše iz tvornice dobavljača u Njemačkoj (EXW-Incoterms 2010- vidi točku 2.3).

3.2. Obročne isporuke su dozvoljene.

4. Vrijeme isporuke, kašnjenje, raskid
4.1. Kod navedenih termina isporuke ne radi se o fiksnim rokovima. Predmetni termini su obvezujući isključivo ako su ugovoreni izričito i u pisanom obliku. Rok isporuke započinje sa slanjem potvrde narudžbe, ali ne i prije predočavanja dokumentacije, licenca, dozvola i ostalih formalnosti koje treba riješiti naručitelj te izvršenja ugovorenih avansnih plaćanja.

4.2. U slučaju kašnjenja isporuke za koje je odgovoran dobavljač, naručitelj, ukoliko vjerodostojno može dokazati štetu koja mu je nastala uslijed tog kašnjenja, po isteku 3 tjedna za svaki daljnji dovršeni tjedan kašnjenja uz isključenje daljnjih potraživanja može potraživati paušalnu odštetu za kašnjenje u visini od 0,5%, a najviše 5%, vrijednosti dijela isporuke koji se uslijed kašnjenja ne može koristiti na predviđen način. Točka 7.5. primjenjuje se sukladno tome. 

4.3. Ako je maksimalni iznos naknade štete sukladno točki 4.2. ostvaren, naručitelj, uz uvažavanje zakonskih iznimaka i u okviru zakonskih propisa, nakon određivanja primjernog naknadnog roka uz prijetnju odbijanja isporuke smije raskinuti ugovor vezano za dio koji kasni, ako dobavljač isti prethodno ne ispuni.

4.4. Ako naručitelj kasni s ispunjavanjem neke značajne obveze iz ugovornog odnosa, dobavljač ima pravo produžiti rok isporuke u trajanju zakašnjenja. Točka 5. se primjenjuje sukladno tome. Značajnim obvezama iz ugovora se smatraju obveze kojima se štite važne ugovorne pravne pozicije pojedinačnih ugovornih partnera i koje ugovor sukladno svojem sadržaju i namjeni treba osigurati. Nadalje, značajne su ugovorne obveze upravo one čije ispunjavanje omogućuje propisno provođenje ugovora te u čije ispunjavanje se ugovorni partner redovito pouzdavao te se smije pouzdati.

5. Primopredaja
Naručitelj preuzima isporuke, čak i ako ne pokazuju značajne nedostatke, čime se ne umanjuju njegova prava na osporavanje nedostataka. Naručitelj snosi troškove skladištenja, osiguranja, sigurnosnih mjera itd. Nastale zakašnjelim preuzimanjem. Obvezan je platiti minimalno 0,5%, odnosno maksimalno 5% vrijednosti narudžbe za svaki tjedan kašnjenja bez predočavanja specijalnih dokaza. Dobavljač smije naručitelju u pisanom obliku odrediti primjereni rok za preuzimanje, ukoliko naručitelj ne preuzme robu u trenutku isporuke. Pravo dobavljača na potraživanje kupoprodajne cijene ovime ostaje neizmijenjeno. Po isteku roka dobavljač može u potpunosti ili djelomično raskinut ugovor pisanim putem te potraživati naknadu štete.

6. Plaćanje
6.1. Ako nije drugačije ugovoreno sva plaćanja vrše se unaprijed ili ustupanjem neopozivog i ovjerenog akreditiva (ili ako je tako ugovoreno bankovne garancije, jamstva) najkasnije 2 tjedna prije termina isporuke. Primjenjuju se „Jedinstvena pravila i običaji za dokumentarne akreditiv“ Međunarodne trgovačke komore Pariz. Sva plaćanja vrše se u eurima neovisno o eventualnim fluktuacijama tečaja i bez odbitka „naplate naknade“ dobavljača. 

6.2. U slučaju kašnjenja s plaćanjem dobavljač od dana dospijeća ima pravo na obračunavanje kamata od 9% p.a. iznad temeljne kamatne stope Europske središnje banke. Dobavljač utoliko smije prekinuti provođenje ugovora. U slučaju kašnjenja u plaćanju naručitelj je obvezan platiti paušalno 40 EUR kao odštetu kašnjenja u plaćanju. GEALAN zadržava pravo zahtjevanja i veće odštete kašnjenja. Ukoliko naručitelj nije izvršio ugovoreno plaćanje unutar primjerenog dodatnog roka, a najkasnije unutar mjesec dana po dospijeću, dobavljač smije putem pisane obavijesti raskinuti ugovor i potraživati naknadu štete.

6.3. Ako specijalne okolnosti daju opravdani povod za značajne sumnje u kreditnu sposobnost naručitelja, sva potraživanja iz poslovnog odnosa dospijevaju odmah te dobavljač ima pravo za isporuku potraživati avansno plaćanje kao i avansno plaćanje prije slanja proizvoda. Rečenica 1 primjenjuje se i u slučaju kašnjenja s plaćanjem i insolventnosti naručitelja iz bilo kojeg ugovora. Ako je ugovoreno obročno plaćanje, a naručitelj je u zaostatku s iznosom koji je veći od 10% nepodmirene kupoprodajne cijene, cjelokupni nepodmireni preostali iznos odmah dospijeva na naplatu.

6.4. Kod proizvoda izrađenih za određene kupce (specijalne izrade) ili inačica istih dobavljač načelno ima pravo na avans u visini dvije trećine ugovorene kupoprodajne cijene, plative najkasnije 3 tjedna prije početka proizvodnje. Dobavljač ima pravo naručitelju obračunati dio troškova opremanja i dodatnih troškova.

7. Odgovornost za sukladnost robe ugovoru (materijalni i pravni nedostaci)
7.1. (Obveza pregleda i reklamacije)
Naručitelj je obvezan pregledati robu odmah po primitku. Pritom mora postupati sukladno priznatim pravilima tehnike. U svakom slučaju gubi pravo pozivanja na kršenje ugovora ukoliko dobavljaču neposredno nakon utvrđivanja nedostatka ili trenutka u kojem je trebao utvrditi nedostatak, na iste dobavljaču ne ukaže pisanim putem te ih precizno navede. Naručitelj se u dogovoru s dobavljačem treba pobrinuti za osiguravanje svih dokaza.

7.2. (Rukovanje i skladištenje)
Dokazivanje brižnog rukovanja te propisnog skladištenja robe odgovornost je naručitelja.

7.3. (Popravci, isporuka zamjena)
Ukoliko roba nije u skladu s ugovorom, dobavljač i u slučaju značajnih nedostataka najprije prema vlastitom odabiru provodi popravak ili isporučuje zamjenu u primjerenom roku, odnosno u roku od 2 tjedna u slučaju robe koja se nalazi na skladištu, odnosno 6 tjedana kod specijalnih artikala, na zahtjev naručitelja. U dogovoru s dobavljačem popravke smije izvršiti naručitelj. Naručitelj je u razumnoj mjeri obvezan sudjelovati u popravcima uz naknadu troškova i sukladno uputama dobavljača. Kod neuspjelih popravaka naručitelj u okviru zakonskih propisa ima pravo na raskid ugovora, eventualno uz prethodno određivanje roka. Kod neznatnih nedostataka naručitelj ima pravo na umanjivanje kupoprodajne cijene (članak 440, 323 V S, 2 Građanski zakonik).

7.4. (Umanjenje)
Ako dobavljač ne ukloni kršenje ugovora sukladno točci 7.3 provođenjem popravaka ili isporukom zamjene, ugovorne strane ugovaraju primjereno umanjenje kupoprodajne cijene. 

7.5. (Isključivanje daljnjih šteta i posljedičnih šteta uslijed nedostataka)
Ukoliko u točkama 4.2, 4.3 i 7.1 do 7.4, 9 i 10 nije tako određeno, dobavljač nije odgovoran za kršenja ugovora, štete i povrede obveza njegovih zakonskih zastupnika i osoba koje mu pomažu kod ispunjavanja ugovora, neovisno o pravnim razlozima. Predmetno se odnosi na sve štete uslijed nedostataka i posljedične štete nedostataka, posebice na štete koje se ne mogu ukloniti popravcima ili isporukom zamjene ili koje nisu nastale na samom predmetu isporuke, uključujući prestanak proizvodnje i gubitak dobiti. Kod kršenja značajnih ugovornih obveza te time i obveza čije ispunjavanje omogućuje propisno provođenje ugovora te u čije ispunjavanje se naručitelj smije pouzdati, dobavljač jamči za svaki stupanj krivnje, pri čemu je jamstvo u slučaju povrede značajnih ugovornih obveza ograničeno na tipične ugovorne, razumne i predvidljive štete. Dobavljač u svakom slučaju jamči za nakane i grubi nemar, uključujući i nakane i grubi nemar zakonskih zastupnika i osoba koje mu pomažu kod ispunjavanja ugovora te za specijalna preuzeta jamstva, kod zle namjere, kod povrede života, tijela ili zdravlja za svaki stupanj krivnje ili u slučaju jamstva sukladno zakonu o jamstvima za proizvode za tjelesne povrede ili materijalne štete nastale na predmetima u privatnoj uporabi.

7.6. (Trgovačka odstupanja, konstruktivne izmjene)
Odstupanja u količini (do 10%, kod specijalne proizvodnje do 20%), dimenzijama, kvaliteti, težini i sl. Dozvoljena su u okviru uobičajene trgovačke prakse. Zadržava se pravo na ekvivalentne konstruktivne izmjene.

7.7. (Pridržavanje uputa dobavljača)
Naručitelj je obvezan pridržavati se uputa dobavljača o uvjetima ili primjeni ugovornih proizvoda, u suprotnom se nedostaci ne priznaju.

8. Naprave, nacrti, prodajna dokumentacija, čuvanje tajne
8.1. Dobavljač ima pravo raspolagati napravama izrađenim za specijalne dijelove (za kupca) unutar godinu dana od provođenja posljednje narudžbe prema vlastitoj prosudbi.

8.2. Sva prava na uzorke, alate, naprave, crteže, skice i nacrte koje je izradio dobavljač, posebice patentna prava, autorska prava i izumiteljska prava zadržava dobavljač. Kompletna prodajna dokumentacija, poput kataloga, knjiga s uzorcima, cjenika itd. Koji su stavljeni na raspolaganje naručitelju, ostaju u vlasništvu dobavljača te se na zahtjev moraju vratiti.

8.3. Popratna dokumentacija ponude poput prikaza, crteža, podataka o težini i dimenzijama, opisi radova i ostalih karakteristika kao i ostale informacije o ugovornim proizvodima i uslugama okvirno je obvezujuća. Sva vlasnička i autorska prava na informacije koje je priopćio dobavljač, ujedno i u elektronskom obliku, ostaju u vlasništvu dobavljača.

8.4. Ugovorne strane obvezuju se na čuvanje tajnosti svih gospodarski i tehničkih detalja njihovog međusobnog poslovnog odnosa, sve dok isti ne postanu javni. To se ujedno odnosi i na stvari navedene u točkama 8.2 i 8.3, koje se bez ovlaštenja ne smiju kopirati ili objavljivati trećim stranama ili učiniti dostupnima na bilo koji način.

8.5. Ugovorne strane svoje podizvođače obvezuju na čuvanje poslovne tajne sukladno točci 8.4.

Studeni 2015

9. Odgovornost za sporedne obveze
Dobavljač jamči za ispunjavanje ugovornih ili predugovornih sporednih obveza isključivo sukladno odredbama točke 4, 7.5 te 11.

10. Nemogućnost isporuke, neizvedivost, nesposobnost
U slučaju neizvedivosti usluge od strane dobavljača vezano uz pravo na raskid ugovora i pravo na naknadu štete za naručitelja primjenjuju se zakonski propisi (posebice članci 275, 323, 326 Građanskog zakonika). Primjenjuju se ograničenja iz točke 7.5. 9 i 11.

11. Viša sila
11.1. Ugovorne strane ne odgovaraju za neispunjavanje neke obaveze, ako je neispunjenje posljedica prepreke izvan njezine kontrole ili je uzrokovano sljedećim: požar, prirodna katastrofa, rat, zapljena, zabrana izvoza, embargo ili ostale vladine mjere, općenit manjak sirovina, ograničenja potrošnje energije, radni sporovi ili ako kršenja ugovora isporučitelja počivaju na jednom od tih razloga. 

11.2. Svaka ugovorna strana ima pravo na raskid ugovora pisanim putem, ako je provođenje ugovora onemogućeno dulje od 6 mjeseci sukladno točci 11.1.

12. Ostale odgovornosti dobavljača
Ukoliko u Općim uvjetima izvoza nije izričito navedeno, sva daljnja ugovorna ili zakonska potraživanja prema dobavljaču posebice u smislu raskida ugovora, umanjenja cijene ili naknade štete bilo koje vrste, ujedno i šteta koje nisu nastale na samom predmetu isporuke, su isključena. Točke 7.5, rečenice 3 i 4 vrijede sukladno tome. 

13. Zastara
Sva potraživanja naručitelja uslijed kršenja ugovora zastarijevaju unutar 12 mjeseci od prijenosa rizika (br. 3). Odgovornost dobavljača ograničena je na kršenja ugovora, koja nastaju u navedenom vremenskom periodu. Zakonska zastara kod hotimičnog, nemarnog ili podmuklog ponašanja dobavljača ili osoba koje mu pomažu kod ispunjavanja ugovora, kod zakonskih zahtjeva sukladno zakonu o jamstvu za proizvode, kod zahtjeva za naknadom štete zbog tjelesnih povreda ili narušavanja zdravlja uslijed nedostatka za koji odgovara dobavljač te kod ugradnje isporučenih proizvoda u građevinu (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 Njemačkog građanskog zakona) kao i u slučaju regresa isporuke (§§478, 479 Njemačkog građanskog zakona) ostaje i dalje na snazi.

14. Pridržaj prava vlasništva
14.1. Sva isporučena roba ostaje u vlasništvu dobavljača sve do potpunog namirenja svih potraživanja iz poslovnog odnosa. Jednako se primjenjuje i u slučaju kada se pojedinačna ili ukupna potraživanja dobavljača uključe u otvorenu fakturu te se izračuna i prizna saldo. Naručitelj ima pravo u okviru redovnog poslovanja preprodavati ili obrađivati robu koja je ostala u vlasništvu dobavljača. Naručitelj unaprijed ustupa dobavljaču sva potraživanja iz ove preprodaje. Jednako vrijedi i ako je predmetna roba putem prerade, priključivanja na zemljište ili putem drugih uzroka stjecanja vlasništva dospjela u vlasništvo trećih osoba. Ukoliko ukupna vrijednost ustupljenih potraživanja prijelaz kupoprodajnu cijenu za više od 10%, dobavljač se obvezuje na povrat ustupljenih potraživanja koji prelaze granicu od 10%.

14.2. Naručitelj podržava dobavljača u svim mjerama koje su potrebne za zaštitu njegovog vlasništva u dotičnoj zemlji. Posebice je obvezan odmah obavijestiti dobavljača o specijalnim preduvjetima za zaštitu vlasništva u njegovoj zemlji. Naručitelj obavještava dobavljača odmah ako se javi opasnost za njegovo vlasništvo. To se posebice odnosi na odluke trećih osoba ili vladine mjere.

14.3. Naručitelj ima pravo na daljnju prodaju robe s pridržajem vlasništva u okviru uobičajenog poslovanja. Potraživanja naručitelja iz daljnje prodaje robe s pridržajem vlasništva naručitelj ovime unaprijed ustupa dobavljaču i to u visini konačnog iznosa fakture (uključujući PDV) ugovorenog s dobavljačem. Ovo ustupanje vrijedi neovisno o tome je li roba preprodana bez obrade ili nakon obrade. Naručitelj zadržava pravo na naplatu potraživanja.

14.4. Obrada i prerada ili preoblikovanje isporučene robe od strane naručitelja vrši se u ime i po nalogu dobavljača. Kod prerade u kombinaciji s robom koja ne pripada dobavljaču, dobavljač stječe suvlasništvo na novom predmetu u omjeru vrijednosti robe dobavljača s pridržajem vlasništva (konačni iznos fakture uključujući PDV) prema nabavnoj cijeni druge obrađene robe u trenutku obrade. Jednako vrijedi u slučaju miješanja ili priključivanja na zemljište.

14.5. Dobavljač se obvezuje na zahtjev naručitelja osloboditi sredstva osiguranja, ukoliko njihova vrijednost prelazi osiguravajuća potraživanja za više od 10%.

14.6. Naručitelj podržava dobavljača kod provođenja svih mjera koje su neophodne za zaštitu njegovog vlasništva. Naručitelj obavještava dobavljača odmah ako se javi opasnost za njegovo vlasništvo. To se posebice odnosi na odluke trećih osoba ili vladine mjere (ovrhe, zapljene itd.)

14.7. Naručitelj će o vlastitom trošku sklopiti osiguranje od krađe, šteta uslijed požara i poplava te ostalih rizika za isporučenu robu na period sve do potpune otplate kupoprodajne cijene. 

14.8. Ako naručitelj svojim ponašanjem krši ugovor, posebice kod kašnjenja s plaćanjem, nakon opomene, odnosno u slučaju prijeteće značajne insolventnosti naručitelja, dobavljač ima pravo na povrat robe s pridržajem vlasništva, a naručitelj je obvezan istu izdati. U tom slučaju dobavljač izdaje dobropis fakture u sljedećem iznosu: U slučaju povrata robe podobne za prodaju vrši se dobropis čitavog iznosa. U slučaju povrata robe koja nije podobna za prodaju vrši se samo dobropis tzv. Djelomične vrijednosti PVC-a. U oba slučaja naplaćuje se pristojba za obradu u visini od 10%. Dobavljač zadržava pravo obračunati naručitelju troškove uklanjanja kod povrata robe koja nije podobna za prodaju. Ova odredba vrijedi i u slučaju povrata robe s pridržajem vlasništva u okviru aktualnog postupka insolventnosti.

15. Razno
15.1. Ugovorna prava i obveze naručitelja nisu prenosiva, s iznimkom ustupanja prava na kupovnu cijenu bankama dobavljača.

15.2. Izmjene, dopune i ostali dodatni dogovori uz Opće uvjete izvoza ili sklopljene ugovore moraju biti u pisanom obliku.

15.3. Ugovor sklopljen na temelju ovih Općih uvjeta izvoza ostaje obvezujući i u slučaju nedjelotvornosti pojedinačnih uvjeta. 

15.4. Naručitelj posjeduje prava na prebijanje ili pridržaj isključivo vezano uz neosporavana ili pravomoćno potvrđena potraživanja.

15.5. (Zaštitni znak, trgovačke marke, marketing, zaštićena gospodarska prava dobavljača) Naručitelj smije koristiti ili prijaviti zaštitni znak, trgovačke marke ili ostale oznake ili zaštićena prava dobavljača isključivo uz prethodnu pisanu dozvolu i isključivo u interesu dobavljača.

15.6. (Zaštićena gospodarska prava trećih osoba)
Naručitelj je odgovoran za to da njegove upute glede oblika, dimenzija, boja, težina itd. Ne krše prava trećih osoba. Naručitelj će zaštititi dobavljača od svih potraživanja trećih osoba u pogledu povrede gore navedenih zaštićenih gospodarskih prava uključujući sve sudske i izvansudske troškove te će istom na zahtjev pružati podršku u eventualnom pravnom sporu.

16. Pravo promjena
Dobavljač pridržava pravo promjene Općih uvjeta izvoza ukoliko promjenom zakonodavstva ili promjenom Vrhovnog suda dođe do narušavanja ekvivalentnog omjera ili do zakonskih propusta radi kojih je potrebna njihova promjena. Revidirani Opći uvjeti izvoza biti će poslani Naručitelju putem e-maila ili u pisanom obliku najkasnije jedan mjesec prije nego što stupe na snagu. Ukoliko Naručitelj ne proturječi novim Općim uvjetima izvoza u roku od dva tjedna nakon primitka obavjesti, smatra se da je prihvatio nove uvjete. Naručitelja će se prilikom obavjesti o promjenama dodatno upozoriti u vezi navedenog roka za moguće prigovore.

17. Poštivanje zakona
Dobavljač je odgovoran za poštivanje njemačkih propisa koji su mjerodavni zbog nepostojanja drugih sporazuma, ukoliko se izvoze proizvodi izrađeni u Njemačkoj. Poštivanje i provođenje relevantnih propisa vezanih uz vanjsko gospodarstvo (npr. Dozvole za uvoz, dozvole za transfer deviza itd.) i ostalih zakona koji vrijede izvan Savezne Republike Njemačke odgovornost je naručitelja.

18. Mjesto izvršenja, jezik ugovora, nadležni sud, nadležno pravo
18.1. Mjesto izvršenja je tvornica dobavljača, ukoliko nije drugačije određeno na temelju dužničkog odnosa.

18.2. Jezik ugovora je njemački.

18.3. O svim sporovima vezanim uz ugovore sklopljene na temelju Općih uvjeta izvoza uz isključivanje redovnog pravnog puta sukladno pravilniku o nagodbama i arbitraži Međunarodne trgovačke komore Pariz konačno odlučuju jedan ili više arbitra imenovanih sukladno navedenom pravilniku. Mjesto arbitraže je D-95030 Hof, Njemačka.

18.4. Umjesto arbitražnog suda nadležnog sukladno točki 18.3 konačno i samostalno odlučuju državni sudovi nadležni za D-95030 Hof, Njemačka, ukoliko se radi o naručiteljima čije je sjedište u zemlji članici Europske unije ili u Europskoj slobodnoj trgovinskoj zoni (EFTA, posebice Island, Lichtenstein, Norveška, Švicarska).

18.5. Dobavljač u svakom slučaju ima pravo obratiti se državnim sudovima u sjedištu naručitelja. Utoliko se ne primjenjuje nadležnost sukladno točkama 18.2 i 18.3.

18.6. Svi ugovori sklopljeni pod navedenim uvjetima podliježu njemačkom pravo uz isključenje UN trgovačkog prava (CISG).

19. Obrada podataka
U pogledu odredbi o zaštiti podataka ukazujemo na izjavu o zaštiti podataka na stranici www.gealan.de.

Preuzimanja aktualnih AEBs