A GEALAN Fenster-Systeme GmbH

általános exportfeltételei

1. Alkalmazási kör
A jelen általános exportfeltételek (a továbbiakban mint ÁEF) – eltérő kifejezett és írásos módosítás vagy kizárás hiányában – alapvetően a GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hofer Straße 80, 95145 Oberkotzau, Németország (a továbbiakban mint Szállító) minden – jelenlegi és jövőbeli – szállítására, szolgáltatására és ajánlatára vonatkoznak. Eltérő általános szerződési feltételek nem vehetők figyelembe, és a Szállító kifejezett írásos ellentmondása nélkül a szerződésbe sem foglalhatók bele. A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kiadott, mindenkor aktuális nemzetközi kereskedelmi feltételek (angolul: „International Commercial Terms”, a továbbiakban mint Incoterms) alkalmazandók.

2. Szerződéskötés, dokumentumok, árak, csomagolás, csomagolási költségek, feladás, szállításbiztosítás
2.1. A szállító ajánlatai nem kötelező érvényűek. Amennyiben a Szállító írásos és kötelező érvényű ajánlat megadásakor elfogadási határidőt állapított meg, úgy a szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Megrendelő a határidő lejárta előtt írásos elfogadási nyilatkozatot küld, amennyiben ez legkésőbb a határidő lejárta után 3 naptári nappal be is érkezik. A szerződés tartalmára a Szállító műszaki előírása az irányadó.

2.2. Az ábrákban, tervrajzokban, tömeg- és méretadatokban, teljesítmény- és egyéb tulajdonságleírásokban, valamint az ajánlathoz tartozó más dokumentumokban, továbbá a szerződés tárgyát képező termékre és szolgáltatásra vonatkozó egyéb adatokban megadottak nem jelentenek semmilyen biztosítékot az egyes tulajdonságokra nézve. A szállítandó áru meghatározott tulajdonságai csak akkor tekinthetők garantáltnak, ha erről kifejezett írásos megállapodás születik. A szabványokra vagy megállapodásba foglalt előírásokra vonatkozó hivatkozás önmagában csupán az áru, ill. szolgáltatás konkrétabb leírását jelenti, és nem jelent jótállást az egyes tulajdonságokra nézve.

2.3. Az árakat – kifejezett eltérő megállapodás hiányában – az egyes Megrendelőkre mindenkor irányadó árlisták határozzák meg. Minden ár a Szállító telephelyén átadással értendő (EXW Incoterms 2010), a Németországban alkalmazandó forgalmi adó és a csomagolás nélkül (vö. 3.1. pont). Az Európai Unióbéli megrendelőknek szerződéskötéskor meg kell adniuk a közösségi adószámukat. Az Európai Unión kívüli illetőségű megrendelőknek (címzetteknek) nem számítandó fel forgalmi adó.

2.4. Külön megállapodás hiányában a csomagolást a Szállító választja és számlázza ki. A megrendelő gondoskodik a csomagolás ártalmatlanításáról. A Szállító jogosult a csomagolóanyagnak a feladási helyre vagy telephelyére való bérmentett visszaküldését kérni. Ez különösen a konténerekre és raklapokra vonatkozik, amelyek tekintetében ugyanis csak kölcsönzés történik, és a Szállító tulajdonában maradnak.

2.5. A csomagküldés a Megrendelő költségére és kockázatvállalásában történik.

3. Szállítás, kockázatátszállás, vámolás
3.1. Eltérő írásos megállapodás hiányában minden szállítás kizárólag a Szállító németországi telephelyén teljesül (EXW Incoterms 2010, vö. 2.3. pont).

3.2. A részszállítás megengedett.

4. Szállítási idő, késedelem, elállás
4.1. A megadott szállítási határidők hozzávetőleges határidők, és ezek az időpontok csak akkor kötelezőek, ha erről kifejezett és írásos megállapodás születik. A szállítási határidő a rendelés-visszaigazolás megküldésével kezdődik, de sohasem a Megrendelő által beszerzendő dokumentumok, licencek, engedélyek és egyéb alakiságok, valamint a megállapodás szerinti előlegfizetések teljesülése előtt.

4.2. A Szállítónak felróható szállítási késedelem esetén a Megrendelő –  amennyiben alátámasztja, hogy ebből kára keletkezett – három hét letelte után jogosult a késedelem minden további teljes hetére további követelések kizárásával a szállítás azon részének értéke 0,5%-ának– de legfeljebb 5%-nak – megfelelő késedelmi átalánykártérítést követelni, amely a késedelem miatt nem a tervek szerint használható fel. A 7.5. pont megfelelően alkalmazandó.

4.3. Amennyiben a 4.2. pont szerinti kártérítés legmagasabb összege alkalmazandó, akkor a Megrendelő – a jogszabályban meghatározott kivételes esetekre figyelemmel és a jogszabályban meghatározott előírások keretében – az elutasítás kilátásba helyezése mellett – megfelelő póthatáridő meghatározása után jogosult a késedelmes rész tekintetében a szerződést megszűntnek nyilvánítani, ha a Szállító addig nem teljesít.

4.4. Amennyiben a Megrendelő késedelembe esik a szerződéses jogviszonyból eredő egyik lényegi kötelezettség tekintetében, akkor a Szállító jogosult a szállítási határidőt a késedelem időtartamával meghosszabbítani. Az 5. pont megfelelően alkalmazandó. A lényegi szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyek az egyes szerződő feleknek a szerződés tartalma és célja által biztosított alapvető jogi helyzetét védik; ezen túlmenően lényegiek azok a szerződéses kötelezettségek, amelyek teljesülése a szerződés rendes teljesülését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek betartásában a szerződő fél rendes körülmények között bízik és bízhat.

5. Átvétel
A Megrendelőnek az őt megillető garanciális jogok sérelme nélkül át kell vennie a szállításokat, ha nem mutatnak semmilyen jelentős hiányosságot. A késedelmes átvétel miatti tárolási, biztosítási, óvintézkedési stb. költségek a Megrendelőt terhelik. Külön igazolás nélkül a megrendelés értéke 0,5%-át kell a késedelem minden egyes hetére megfizetnie, legfeljebb viszont 5%-ot.

A Szállító jogosult a Megrendelőnek írásban megfelelő határidőt meghatározni az átvételre, amennyiben a leszállítás időpontjában nem veszi át az árut. A Szállító változatlanul jogosult a vételárat követelni. A határidő lejárta után a Szállító jogosult a szerződést írásos nyilatkozatával egészében vagy részben megszüntetni és kártérítést követelni.

6. Fizetés
6.1. Eltérő megállapodás hiányában minden fizetés előre fizetéssel vagy visszavonhatatlan és igazolt akkreditív nyújtásával (vagy – megállapodás szerint – bankgaranciával, banki kezességvállalással), legkésőbb a szállítási határidő előtt 2 héttel teljesítendő. A párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara „Okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes szabályok és szokványok” c. kiadványában foglaltak alkalmazandók. Minden fizetés euró pénznemben teljesül, tekintet nélkül az esetleges árfolyam-ingadozásokra és a „kifizetés helyén bérmentve”, azaz levonás nélkül a Szállítónak.

6.2. A fizetési határidő elmulasztásakor a Szállító jogosult az esedékesség napjától az Európai Központi Bank alapkamatrátáját 9 százalékponttal meghaladó éves kamatot felszámítani. A Szállító ezenkívül jogosult a szerződésteljesítés felfüggesztésére. Késedelmes fizetésnél a Megrendelőnek ezen túlmenően késedelmi kártérítésként 40 euró átalánydíjat kell fizetnie. A magasabb késedelmi kártérítési igény érvényesítésére vonatkozó jog fenntartvaAmennyiben a Megrendelő a megfelelő póthatáridőn belül – de legkésőbb az esedékességet követő egy hónapon belül – nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetést, akkor a Szállító jogosulttá válik a szerződést írásos nyilatkozatával megszűntnek nyilvánítani és kártérítést követelni.

6.3. Amennyiben különös körülmények miatt jelentős kétely adódik a Megrendelő hitelképessége tekintetében, akkor az üzleti kapcsolatból adódó minden követelés azonnal esedékessé válik, és a Szállító jogosulttá válik az előre fizetés ellenében történő szállításra és a gyártás engedélyezése előtti előre fizetés kérésére.Az 1. mondat a Megrendelő bármely szerződésből eredő fizetési késedelmére és fizetésképtelenségére is vonatkozik. Részletfizetési megállapodásnál és a Megrendelőnek a megfizetendő vételár 10 százalékát meghaladó hátralékánál a fennmaradó teljes összeg fizetendővé válik.

6.4. Vevőspecifikus termékeknél (speciális gyártmányoknál) vagy ezek változatainál a Szállító alapvetően jogosult a megállapodás szerinti vételár kétharmadának megfelelő előleg kérésére, amelynek fizetési határideje legkésőbb a gyártáskezdés előtt 3 héttel van. A Szállító jogosult az arányos létesítési és kiegészítő költségeket a Megrendelőnek kiszámlázni.

7. Az áru szerződésszerűségére vonatkozó felelősség (kellékhiányok és jogi hibák)
7.1. (A megvizsgálás és kifogásolás kötelezettsége)

A Megrendelőnek kézhezvétel után haladéktalanul meg kell vizsgálnia az árut. Ennek során az elismert műszaki szabályokat kell alkalmaznia. A szerződésszegésre hivatkozás jogát minden esetben elveszti, amennyiben a hiányosságok megállapításának vagy megállapíthatóságának időpontja után elmulasztja haladéktalanul írásban értesíteni a Szállítót és pontosan leírni őket. A Szállítóval történt egyeztetés után a Megrendelőnek biztosítania kell az összes igazolást.

7.2. (Kezelés és tárolás)

A Megrendelő köteles igazolni az áruk gondos kezelését, valamint szabályszerű tárolását.

7.3. (Utólagos javítás, pótszállítás)

Amennyiben az áru nem felel meg a szerződésnek, akkor a Szállító jelentős hiányosságnál is jogosult először saját választásában az utólagos javításra vagy pótszállításra a megfelelő határidőn belül, azaz raktározott áruknál kb. 2 hét, illetve különleges cikkeknél 6 hét – a Megrendelő felszólításától számítva.Az utólagos javítást – a Szállítóval folytatott egyeztetés alapján – a Megrendelő is elvégezheti. A Megrendelő köteles az észszerűség határain belül közreműködni az utólagos javításban a Szállító költségtérítése ellenében és utasításai szerint.Hibás utólagos javításnál a Megrendelő jogosult a jogszabályi előírások szerinti elállásra, adott esetben előzetes határidő kikötésével.Amennyiben a hiányosságok nem javíthatók, akkor a Megrendelő jogosult a vételár csökkentésére (a német polgári törvénykönyv § 440, 323 V S. 2 szerint).

7.4. (Árleszállítás)

Amennyiben a Szállító nem szünteti meg a 7.3. pont szerint a szerződésszegést utólagos javítás vagy pótszállítás útján, akkor a Szerződő felek a vételár megfelelő csökkentésében egyeznek meg.

7.5. (A további hiányosságok miatti károk és a hiányosságok miatti következményi károk kizárása)

A 4.2., 4.3., 7.1–7.4., 9. és 10. pontok eltérő szabálya hiányában a Szállító – jogalapra tekintet nélkül – nem vállal felelősséget a képviselői és teljesítési segédei szerződésszegéséért, károkozásáért és kötelezettségszegéséért. Ugyanez vonatkozik minden hiányosság miatti kárra és hiányosság miatti következményi kárra, különösen az olyan károkra, amelyek utólagos javítással vagy pótszállítással nem küszöbölhetők ki vagy nem a szállítás tárgyán keletkeztek, ideértve a termeléskiesést és az elmaradt hasznot is.

Lényegi szerződéses kötelezettségek – és így a teljesítésével a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé tevő és a Megrendelőnek megbízhatóan betartandó kötelezettségek – megsértésekor a Szállító felelősséggel tartozik a vétkesség minden fokáért, amikor a lényegi szerződéses kötelezettségek megsértésének esetében a felelőség a szerződésre jellemző, ésszerűen előre látható károkra korlátozódik. A Szállító azonban minden esetben felelősséggel tartozik a szándékosságért és súlyos gondatlanságért, ideértve a törvényes képviselő és teljesítési segéd szándékosságát és súlyos gondatlanságát, valamint különösen az átvett garanciákért, rosszhiszeműségnél, az élet, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetésekor a vétkesség minden szintjén, vagy a termékfelelősségről szóló törvény szerint a testi sérülésekért vagy a személyes használatban lévő tárgyak dologi káráért.

7.6. (Üzletileg szokásos eltérések, konstruktív módosítások)

A mennyiségbéli (legfeljebb 10%, különleges gyártmányoknál 20%), méretbéli, minőségbéli, tömegbéli és hasonló eltérések a szokásos üzleti gyakorlat keretei között megengedettek. Az egyenértékű, konstruktív módosítások joga fenntartva.

7.7. (A Szállító utasításainak betartása)

A Megrendelőnek be kell tartania a szerződés szerinti termék kezelésére vagy alkalmazására vonatkozó használati utasításokat, különben nem érvényesíthetők a hiányosság miatti igények.

8. Szerkezetek, tervek, értékesítési dokumentumok, titoktartás
8.1. Az utolsó megbízás teljesítésétől számított egy évig a Szállító jogosult saját belátásában rendelkezni a különös (vevőspecifikus) részekhez készített szerkezetekről.

8.2. A Szállító által készített minták, készülékek, szerszámok, tervrajzok, tervezetek és tervek – különösen a szabadalmi, szerzői és feltalálói jogok – kizárólag a Szállítót illetik meg. A Megrendelő rendelkezésére bocsátott katalógusok, mintakönyvek, árjegyzékek és minden más értékesítési dokumentum a Szállító tulajdonában marad és kérésre visszajuttatandó.

8.3. Az ábrák, tervrajzok, tömeg- és méretadatok, teljesítmény- és egyéb tulajdonságleírások, valamint az ajánlathoz tartozó más dokumentumok, továbbá a szerződés tárgyát képező termékre és szolgáltatásra vonatkozó egyéb dolgok csupán megközelítőleg kötelezőek. A Szállítótól – adott esetben elektronikusan – eredő minden információ tulajdon- és szerzői joga a Szállítót illeti meg.

8.4. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kölcsönös üzleti kapcsolatuk minden gazdasági és műszaki részletét titokban tartják, amíg közismertté nem válik. Ugyanez vonatkozik a §§ 8.2. és 8.3. pontban megnevezett dolgokra, amelyek engedély nélkül nem másolhatók vagy tehetők megismerhetővé harmadik fél számára vagy tehetők egyébként hozzáférhetővé.

8.5. A Szerződő Felek a § 8.4. pontban körülírt titoktartási kötelezettségeket írják elő az alvállalkozóiknak is.

Változat: 2015. november

9. A mellékkötelezettségekre vonatkozó felelősség 
A szerződés vagy előszerződés szerinti mellékkötelezettségek teljesítéséért a Szállító kizárólag a 4., 7.5. és 11. pontokban foglalt rendelkezések szerint felel.

10. A szállítás elmaradása, ellehetetlenülés, jogképtelenség
A Szállító teljesítésének ellehetetlenülésére a Megrendelő elállási és kártérítési jogairól szóló jogszabályi előírások vonatkoznak (különösen a német polgári törvénykönyv 275. §, 323. §, 326. §-a). A 7.5., 9., és 11. pont korlátozásait megfelelően kell alkalmazni.

11. Vis Major
11.1. Egyik fél sem felel bármely kötelezettsége teljesítésének elmulasztásáért, ha a teljesítésmulasztás számára befolyásolhatatlan akadályoztató okra vezethető vissza, vagy különösen a következő okokra:tűz, természeti katasztrófa, háború, lefoglalás, exporttilalom, embargó vagy más hatósági intézkedés, általános nyersanyaghiány, energiafogyasztásbéli korlátozás, munkaügyi viták vagy ha a beszállítók szerződésszegése ezen okok egyikén alapul.

11.2. Bármelyik Fél jogosult a szerződést írásos felmondással megszüntetni, amennyiben a szerződésteljesítés a 11.1. pont szerint hat hónapot meghaladó ideig akadályoztatva van.

12. A Szállító egyéb felelősségvállalása
A jelen ÁEF kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Szállítóval szemben kizárt minden további szerződéses vagy jogszabályon alapuló igény – különösen a szerződés megszűnése, csökkentés vagy bármilyen jellegű kár megtérítése, valamint a nem a szállítás tárgyán keletkező károk miatt. A 7.5. pont 3. és 4. mondata megfelelően alkalmazandó.

13. Elévülés
A Megrendelő szerződésszegés miatti bármilyen igénye a kockázatátszállástól (3. pont) számított 12 hónapon belül elévül. A Szállító felelőssége az ezen időszak alatt felmerülő szerződésszegésekre korlátozódik. A Szállító vagy teljesítési segéde szándékos, súlyosan gondatlan vagy rosszhiszemű magatartás miatti, a termékfelelősségi törvény szerinti törvényes igények miatti, a Szállítónak felróható hiányosság miatti testi vagy egészségi kár megtérítésére irányuló igények miatti, a leszállított termékeknek az épületszerkezetébe való beépítése (a német polgári törvénykönyv 438. § (1) bekezdés 2) pontja) miatti, valamint a szállítóval szemben érvényesíthető kártérítési igény (a német polgári törvénykönyv 478. §, 479. §) esetében törvényes elévülés változatlanul fennáll.

14. Tulajdonfenntartás
14.1. A szállított áruk az üzleti kapcsolaton alapuló valamennyi követelés teljes körű megfizetéséig a Szállító tulajdonában maradnak. Ez csak akkor érvényes, ha a Szállító egyes vagy összes követelését folyószámlán vezetik és az egyenleget elkészítik és elfogadják. A Megrendelő jogosult a Szállító tulajdonában maradó árut (konszignációs árut) a rendes üzletmenetben elidegeníteni vagy feldolgozni. Az ilyen továbbértékesítésből eredő követelésekről már előzetesen lemond a Szállító javára. Ugyanez érvényes akkor is, ha a konszignációs áru feldolgozás folytán, telekkel összefüggésben vagy más törvényes tulajdonszerzési okból harmadik fél tulajdonába kerül.  Amennyiben a lemondás tárgyát képező követelések összértéke 10 százalékot meghaladó mértékben meghaladja a tartozás szerinti vételárat, akkor a Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 10 százalékos határt meghaladó valamennyi követeléstől eláll.

14.2. A Megrendelő minden olyan intézkedésben támogatja a Szállítót, amely az érintett országban fennálló tulajdona megóvásához szükséges. Ebben a vonatkozásban különösen a tulajdon védelmére a saját országában vonatkozó különös előfeltételekről kell haladéktalanul értesítenie a Szállítót. A Megrendelő haladéktalanul értesíti a Szállítót, ha a tulajdonát fenyegető veszély áll be. Ez különösen a harmadik felek rendelkezéseire és a hatósági intézkedésekre vonatkozik.

14.3. A Megrendelő jogosult a konszignációs áru továbbértékesítésére a rendes üzletmenetében. A Megrendelő a konszignációs áru elidegenítéséből adódó követeléseiről ezennel előzetesen lemond a Szállító javára, méghozzá a Szállítóval kötött megállapodás szerint számlázott végösszeg értékében (forgalmi adóval együtt). Az ilyen lemondás attól függetlenül érvényes, hogy az árut megállapodás hiányában vagy sem értékesítették-e tovább. A Megrendelő nem veszti el a követelés beszámítására vonatkozó jogosultságát.

14.4. A Megrendelő a leszállított árut a Szállító nevében és megbízásából munkálja meg, dolgozza fel vagy alakítja át. A nem a Szállító birtokába tartozó más áruval közös feldolgozáskor a Szállító a konszignációs áruja értékének (számlavégösszeg és forgalmi adó) a feldolgozós időpontjában a többi feldolgozott áru beszerzési értékéhez mért arányában az új dolog társtulajdonosává válik. Ugyanez vonatkozik valamely telekingatlannal való elegyítésre vagy összekapcsolásra.

14.5. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az őt megillető biztosítékokat a Megrendelő követelésére felszabadítja, amennyiben értékük a biztosítandó követelést több mint 10%-kal meghaladja.

14.6. A Megrendelő minden olyan intézkedésben támogatja a Szállítót, amely a tulajdona megóvásához szükséges.A Megrendelő haladéktalanul értesíti a Szállítót, ha a tulajdonát fenyegető veszély áll be. Ez különösen a harmadik felek rendelkezéseire és a hatósági intézkedésekre vonatkozik (elkobzás, lefoglalás, stb.)

14.7. A Megrendelő saját költségére biztosítást köt a szállított árukra lopás-, tűz- és vízkár és egyéb kockázat ellen a vételár teljes megfizetéséig.

14.8. A Megrendelő szerződésszegő magatartásakor – különösen fizetési késedelemnél –, előzetes felszólítás után illetve a Megrendelő fizetésképtelenségének valós veszélyekor a Szállító jogosult a konszignációs áru visszavételére és a Megrendelő köteles ezek kiadására. Ilyenkor a Szállító a következő jóváírást állítja ki a számlájához:

Eladható áruk visszavételekor a teljes számlaértéket jóváírja. Eladhatatlan áruk visszavételekor csak a PVC úgynevezett maradványértékéről készül jóváírás. Mindkét esetben 10% ügyintézési díj számítandó fel. A Szállító fenntartja magának a jogot a visszavétellel érintett eladhatatlan áruk ártalmatlanítási költségeinek kiszámlázására.

Ez a szabály a fizetésképtelenségi eljárásban visszavett konszignációs árukra is vonatkozik.

15. Egyéb rendelkezések
15.1. A Megrendelő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei nem átruházhatók, kivéve a vételárigényekről való lemondást a Szállító bankjai javára.

15.2. A jelen ÁEF vagy megkötött szerződések vonatkozásában írásban tehető módosítás, kiegészítés és egyéb mellékmegállapodás.

15.3. A jelen ÁEF alapján kötött szerződés az egyes rendelkezései érvénytelenségekor is a többi rész tekintetében kötelező marad.

15.4. A Megrendelő beszámítási vagy visszatartási joga kizárólag a nem kifogásolt és jogerősen megállapított követelések tekintetében érvényes.

15.5. (A Szállító védjegyei, kereskedelmi megnevezései, marketingtevékenysége, szellemi tulajdonjogai) A Megrendelő kizárólag a Szállító írásos beleegyezésével és kizárólag a Szállító érdekében használhatja és tüntetheti fel a gyártó védjegyeit, kereskedelmi megnevezéseit és egyéb jelöléseit és szellemi tulajdonjogait.

15.6. (Harmadik fél szellemi tulajdonjoga)

A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy a formákra, méretekre, színre, tömegre, stb. vonatkozó utasításai alapján ne kerüljön sor harmadik fél szellemi tulajdonjogának sérelmére. A Megrendelő mentesíti a Szállítót bármely harmadik félnek a fenti szellemi tulajdonjogok megsértése miatti igényétől, ideértve minden bírósági és bírósági költséget is, és kérésére támogatja őt az esetleges jogvitákban.

16. Az ÁEF módosításának joga
A Szállító jogosult a jelen ÁEF módosítására, amennyiben a jogszabályi helyzet vagy a legfelsőbb bíróság ítélkezési gyakorlata megbontja az egyenlőségen alapuló jogviszonyt vagy szabályozási hézagot eredményez, és ezért szükségessé válik az ÁSZF kiigazítása. A módosított ÁEF-et a Megrendelő legkésőbb a hatálybalépése előtt egy hónappal e-mailben megkapja. Amennyiben a Megrendelő nem emel kifogást az új ÁEF érvényessége ellen a kézhezvételtől számított 2 héten belül, akkor az új változat elfogadottnak tekintendő. Az értesítés felhívja a Megrendelő figyelmét erre a 2 hetes határidőre.

17. Jogkövetés
Eltérő megállapodás hiányában a Szállító felelősséggel tartozik az irányadó németországi rendelkezések betartásáért, amennyiben a kivitel tárgyát Németországban gyártott termékek képezik.A vonatkozó külkereskedelmi jogi rendelkezések (pl. behozatali engedélyek, devizaátutalási engedélyek, stb.) és a Németországi Szövetségi Köztársaságon kívül hatályos egyéb törvények betartása és teljesítése a Megrendelő felelősségi körébe tartozik.

18. A teljesítés helye, a szerződés nyelve, bírói illetékesség, alkalmazandó jog
18.1. Hacsak a kötelmi viszony jellege másként nem indokolja, a teljesítés helye a Szállító telephelye.

18.2. A szerződés nyelve a német.

18.3. A jelen ÁEF alapján létrejött szerződésekből adódó minden vitában a rendes jogi lépések kizárása mellett a párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békéltetési és választottbírósági szabályzata szerint egy vagy több választottbíró rendelkezik jogerős döntési illetékességgel. Döntőbíróság: D-95030 Hof, Németország.

18.4. A § 18.3. pont szerint illetékes döntőbíróság helyett a D-95030 Hof, Németország helységre illetékes állami bíróságok rendelkeznek kizárólagos és jogerős döntési illetékességgel, amennyiben a Megrendelő székhelye az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Térség (EFTA, különösen Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc) egyik tagállamában található.

18.5. A Szállító minden esetben jogosult a Megrendelő székhelye szerint illetékes állami bíróságokhoz fordulni. Ilyenkor nem alkalmazandó a 18.2. és 18.3. pont szerinti illetékesség.

18.6. A jelen feltételek szerint kötött valamennyi szerződésre a német jog az irányadó, az ENSZ Áruk Nemzetközi Adásvételéről szóló Egyezmény (CISG) kizárásával.

19. Adatfeldolgozás
Az adatvédelmi szabályok vonatkozásában felhívjuk a figyelmet a www.gealan.de címen megtalálható adatvédelmi nyilatkozatra.

Az Általános exportfeltételek letöltése