formularz aplikacyjny:

dane osobowe:
zwrot grzecznościowy:
ochrona danych

Szanowni Państwo, Zgodnie z Kodeksem pracy możemy przetwarzać następujące dane osobowe kandydatów do pracy: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeżeli zamierzacie Państwo poza informacjami wyżej wskazanymi przekazać nam dodatkowe dane o sobie, wysyłając je na adres rekrutacja@gealan.pl, to poprzez kliknięcie przycisku Wyślij udzielicie Państwo dobrowolnej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych przez GEALAN POLSKA sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane przez Państwa stanowisko. Przekazanie dodatkowych danych o sobie jest dobrowolne i zależy wyłącznie od Państwa woli - jeżeli nie chcecie Państwo aby te dane były przetwarzane przez GEALAN POLSKA sp. z o.o., prosimy o niezamieszczanie ich w przesyłanym CV. Jeżeli chcecie Państwo aby Wasza aplikacja była brana pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych w GEALAN POLSKA sp. z o.o., prosimy o zamieszenie takiej informacji w Państwa aplikacji. Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez GEALAN POLSKA sp. z o.o. na potrzeby przyszłych rekrutacji zostanie udzielona w analogiczny sposób, o którym mowa wyżej tj. poprzez kliknięcie przycisku Wyślij. Zamieszczenie w CV informacji o woli brania pod uwagę Państwa aplikacji w przyszłych rekrutacjach oraz wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane podlegać będą przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie miejsca zamieszkania oraz posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, aby rekrutacje, do który zostaniecie Państwo ewentualnie zaproszeni były najlepiej dopasowane do Państwa potrzeb. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać przez Państwa cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta w dogodny dla Państwa sposób, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości z wnioskiem o cofnięcie zgody na adres e-mail: rekrutacja@gealan.pl, jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby GEALAN POLSKA sp. z o.o.. Administratorem Państwa danych osobowych będzie GEALAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rzgowie, NIP 833-12-23-577, REGON 750089456, adres: 90-030 Rzgów ul. Rudzka 31. Dane kontaktowe do Administratora danych oraz do Inspektorów Ochrony Danych (IOD) GEALAN POLSKA SP. Z O.O. a) adres: Rudzka 31 95-030 Rzgów e-mail: info@gealan.pl b) tel.: 42 225 21 30 Podane w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe, inne niż dane wskazane w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (tj. inne niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji - na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody czyli na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat od wyrażenia zgody. Posiadacie Państwo prawo do: - żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych i przenoszenia danych; - wniesienia skargi do organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych określonych w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Państwa udziałem oraz profilowania Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.