Gealan Logo

Condiții generale de achiziție (CGA)

ale societății GEALAN Fenster-Systeme GmbH

1. Domeniul de aplicare
Următoarele condiții de achiziție se aplică pentru toate comenzile sau alte forme de achiziție ale firmei GEALAN Fenster-Systeme GmbH (denumite în cele ce urmează Client). Acestea se aplică în special și pentru toate comenzile, comenzile ulterioare etc. rezultate în baza unei relații de afaceri curente.

În măsura în care condițiile generale de afaceri ale furnizorului sunt parțial sau integral în contradicție cu aceste condiții de achiziție, vor fi aplicabile condițiile de achiziție ale Clientului, fără a necesita o declarație suplimentară în acest sens. Este aplicabil un regim diferit numai în situația în care Clientul aprobă în formă scrisă derogări exprese de la următoarele condiții în raport cu furnizorul. Prin executarea comenzii, furnizorul recunoaște expres în mod suplimentar următoarele condiții de achiziție. În măsura în care furnizorul nu este de acord cu prezentele prevederi, trebuie să notifice acest aspect fără întârziere în formă scrisă Clientului înainte de executarea comenzii. Clientul își rezervă în această situație dreptul de revocare a comenzii. În această situație, nu se cuvin drepturi furnizorului.

2. Comandă
Volumul și conținutul unei comenzi rezultă exclusiv din scrisoarea de atribuire a comenzii formulată de către Client. Derogările, actele adiționale și completările trebuie evidențiate de către furnizor expres în confirmarea sa de comandă. În acest context, derogările, actele adiționale și completările furnizorului sunt valabile numai în situația în care sunt confirmate de către Client expres în formă scrisă. Furnizorul are obligația de a confirma o comandă fără întârziere. Noțiunea fără întârziere vizează în cadrul prezentelor condiții de achiziție un termen de 8 zile de la data recepționării unui document. În măsura în care furnizorul nu își îndeplinește la timp obligația de confirmare a comenzii, Clientului îi revine dreptul de a renunța la comandă, fără aplicarea de consecințe juridice suplimentare.

3. Livrare
În măsura în care furnizorul derogă din punct de vedere calitativ sau cantitativ de la comandă, derogările respective prezintă caracter obligatoriu din punct de vedere legal pentru Client numai în situația în care aprobă acest demers expres în formă scrisă. În măsura în care nu este formulat acordul de către Client, acesta este autorizat să restituie livrările sau livrările parțiale neaprobate pe cheltuiala furnizorului.

În cazul diferențelor de greutate și/sau de dimensiune prezintă caracter obligatoriu calculul dimensiunilor realizat de către Client.

Furnizorul garantează că mărfurile și produsele livrate de el nu sunt grevate de drepturile terților. Această prevedere se aplică în special pentru rezervele dreptului de proprietate și drepturi similare de garanție ale terților, precum și drepturile de proprietate intelectuală.

Fiecare comandă și fiecare cerere sunt independente din punct de vedere juridic. Din acest motiv, este exclus un drept de retenție al furnizorului în raport cu Clientul în baza altor comenzi. Se aplică un regim diferit numai în măsura în care furnizorului i se cuvin creanțe confirmate cu titlu juridic definitiv sau recunoscute de către Client.

În măsura în care furnizorul deține și calitatea de producător al articolelor comandate, nu își poate îndeplini obligația prin livrarea de articole furnizate de către alți producători sau furnizori. În măsura în care, din motive care nu sunt imputabile Clientului, furnizorul nu își poate îndeplini obligația cu mărfuri realizate din producție proprie, furnizorul are obligația de a oferi produse de substituire. Această livrare de substituire trebuie aprobată de către Client. În asemenea situație, Clientul poate refuza aprobarea fără a oferi o justificare.

În măsura în care, pentru îndeplinirea obligațiilor sale, furnizorul apelează în mod suplimentar la terți, de exemplu o firmă de transport, aceștia sunt asimilați atât din punct de vedere contractual, cât și al normelor privind plata de despăgubiri angajaților furnizorului. Nu este însă admisă expres o excludere a răspunderii în beneficiul furnizorului pentru acești terți.

Suplimentar față de produsele livrate, furnizorul trebuie să includă gratuit în pachetul de livrare eventual toate documentele, schițele etc., necesare pentru utilizarea conform prevederilor contractuale a bunurilor care fac obiectul livrării. În special este necesară anexarea din proprie inițiativă a fișei de date în cauză. Din această categorie fac parte și documentele necesare pentru efectuarea corespunzătoare a lucrărilor de montaj, pentru monitorizare, reparare și achiziționarea de piese de schimb, precum și pentru întreținere. Prezenta obligație vizează și acele documente necesare Clientului pentru a putea obține eventuale aprobări din partea terților sau a structurilor de stat.

În măsura în care Clientul pune la rândul său la dispoziția furnizorului fotografii, schițe, calcule, unelte, modele și alte mijloace auxiliare etc., dreptul de proprietate cu privire la aceste mijloace auxiliare este deținut de către Client. Această prevedere se aplică în special și pentru eventuale drepturi de proprietate intelectuală. Furnizorul poate utiliza aceste mijloace auxiliare exclusiv pentru realizarea comenzii.

Pentru eventuale defecțiuni ale mijloacelor auxiliare răspunde furnizorul. În măsura în care mijloacele auxiliare existente vor fi integrate din punct de vedere al normelor privind dreptul de proprietate cu produsul care urmează a fi livrat, mijlocul auxiliar pus la dispoziție de către Client este considerat bun principal din punct de vedere al normelor cu privire la dreptul de proprietate intelectuală.

În situația în care aceste mijloace auxiliare nu mai sunt necesare după realizarea unei comenzi, furnizorul are obligația de a le restitui Clientului fără întârziere, pe cheltuiala sa.

În măsura în care, pentru îndeplinirea prezentelor obligații, furnizorul apelează la unul sau mai mulți subantreprenori și în măsura în care Clientul a aprobat acest demers, furnizorul va răspunde, cu privire la prezentele obligații, pentru respectarea corespunzătoare a acestora de către subantreprenorii săi. În măsura în care aceștia încalcă prezentele obligații, pentru prejudiciile cauzate în acest mod răspunde în mod direct furnizorul.

4. Termene
În măsura în care a fost stabilită o dată de livrare din punct de vedere calendaristic, aceasta este considerată termen fix, cu drepturile rezultate în acest mod pentru Client. În acest caz nu este necesară în special o punere suplimentară în întârziere.

În măsura în care sunt convenite termene de livrare, acestea sunt calculate de la data expedierii documentului de comandă de către Client. Termenul de livrare este respectat în situația în care produsele comandate au fost livrate la locul de executare a obligațiilor până la expirarea termenului.

Livrările trebuie efectuate în principiu pe parcursul programului de lucru al Clientului (luni - joi, între orele 7:30 - 16:00, vineri între orele 7:30 - 12:00).

Pentru livrările anticipate și/sau ulterioare este necesară aprobarea Clientului.

5. Condiții suplimentare de expediere
Locul de executare a obligațiilor pentru comenzi este reprezentat în principiu de Oberkotzau, respectiv Tanna/Turingia. Riscul expedierii este suportat de către furnizor. Livrările sunt considerate în principiu franco la sediu. În măsura în care este convenit cu titlu excepțional un alt loc de executare a obligațiilor, prestația va fi efectuată de către furnizor la locația respectivă.

Prestațiile efectuate de către Client vor fi realizate în principiu conform normelor Incoterms 2000, în special „DDP”, ceea ce înseamnă gratuit la locația de utilizare.

Vor fi expediate Clientului, printr-o expediție poștală distinctă, la data expedierii, avize de expediere cu o structură clară, în 1 exemplar, cu menționarea datei comenzii, a numărului de comandă, a numărului de livrare și de articol, a masei, eventual a numărului de producție și de model, schițele de mărfuri, natura ambalajului, precum și modalitatea de expediere și adresa de expediere. Avizul de livrare și avizul de ambalare vor fi anexate expedițiilor respective. În toate documentele de însoțire (scrisoare de trăsură, aviz pentru expedierea coletelor poștale etc.) este necesară menționarea numărului de comandă și a punctului de descărcare menționat de către Client.

În măsura în care furnizorul nu va dispune de posibilitatea de a respecta termenele de livrare convenite, trebuie să îl informeze fără întârziere pe Client cu privire la acest aspect, în formă scrisă. Comunicarea trebuie recepționată de către Client în toate situațiile înainte de expirarea termenului de livrare convenit contractual. Termenul de livrare specificat în comandă își menține caracterul obligatoriu.

În măsura în care sunt generate Clientului costuri suplimentare sau prejudicii prin faptul că furnizorul nu respectă condițiile de expediere, răspunderea în acest sens va reveni furnizorului.

Versiune: martie 2006

6. Recepție și reclamarea viciilor
În măsura în care nu există acorduri contrare, fabrica convenită este considerată loc de executare a obligațiilor. La locația respectivă, livrările sunt recepționate de către GEALAN. Pentru o verificare cu privire la existența de vicii și/sau de natură calitativă, GEALAN are la dispoziție 14 zile de la recepție. O reclamație formulată pe parcursul acestui interval este considerată transmisă la termen.

În mod suplimentar, în cazul livrărilor corespunzătoare, Clientului i se cuvine dreptul de a efectua o verificare calitativă și cantitativă direct la livrare. Furnizorul trebuie să se asigure că personalul auxiliar responsabil pentru acordarea de asistență la livrare este pregătit în acest scop atât din punct de vedere al condițiilor de specialitate, cât și temporal.

În măsura în care sunt livrate produse care necesită efectuarea de lucrări sau operațiuni suplimentare de montaj, termenul de verificare cu privire la existența viciilor, respectiv la calitate începe numai după finalizarea lucrărilor suplimentare, respectiv finalizarea lucrărilor de montaj.

În măsura în care Clientul nu dispune temporar de posibilitatea de a efectua recepția bunului care face obiectul livrării din motiv de forță majoră sau ca urmare a altor motive care nu intră în sfera directă de influență a Clientului, se prelungesc în mod corespunzător termenul de recepție și de livrare.

Se constată în mod expres că plățile cu privire la o comandă nu constituie în principiu o recepție fără rezerve.

7. Prețuri și plată
Toate prețurile convenite sunt prețuri fixe, la care se aplică taxa pe valoarea adăugată în vigoare, conform prevederilor legale. Toate taxele, costurile etc. suplimentare sunt suportate de către furnizor.

Pentru acorduri distincte este necesar acordul expres în formă scrisă.

Facturile trebuie emise în 2 exemplare, cu menționarea numărului de comandă al Clientului, și transmise prin intermediul unei expediții poștale distincte. Sub nicio formă nu este permisă anexarea facturii la mărfuri. Furnizorul are obligația de a evidenția distinct pe facturile sale taxa pe valoarea adăugată.

În măsura în care prezintă relevanță numărul de bucăți, greutățile, dimensiunile și alte aspecte similare, Clientul achită plățile în baza calculelor efectuate de el.

În măsura în care nu există acorduri distincte în formă scrisă, plata este achitată în termen de 45 de zile de la livrare și recepționarea facturii, cu aplicarea unei reduceri de 3 %, sau în termen de 60 de zile de la recepționarea facturii, la valoarea netă.

Clientului i se cuvin drepturi de compensare și de retenție, în limita prevederilor legale. Nu este permisă excluderea acestora.

În măsura în care la baza livrărilor se află operațiuni transfrontaliere de import din state terțe sau din state UE, furnizorului îi revine responsabilitatea exclusivă pentru vămuirea corespunzătoare, derularea procedurii vamale și declararea taxei pe valoarea adăugată. În cazul furnizorilor din UE este necesară menționarea în toate situațiile a codurilor de identificare în calitate de plătitor al TVA (cod id. TVA).

Prin derogare de la prevederile din § 284 din Codul Civil, pentru întârzierea Clientului este necesară punerea expresă în întârziere de către furnizor.

8. Garanție
Cu privire la volumul garanției, obligațiile furnizorului sunt guvernate de prevederile din Codul Civil, respectiv din Codul Comercial, fiind necesară respectarea suplimentară a normelor de prevenire a accidentelor, a normelor, prevederilor și reglementărilor asociațiilor de specialitate și profesionale, în ultima versiune în vigoare.

9. Răspunderea pentru produs și exonerare
În măsura în care furnizorul este responsabil pentru o avarie la nivelul unui produs, îi revine obligația de a-l exonera pe Client de pretențiile de despăgubire formulate de către terț, la prima solicitare în acest sens, în măsura în care cauza se regăsește în sfera sa de control și organizatorică și dacă răspunde personal în raport cu terții.

Furnizorul se obligă să încheie o asigurare de răspundere obligatorie pentru produs cu o sumă de acoperire de minim 2,5 milioane euro per prejudiciu cauzat persoanelor – bunurilor paușal. O dovadă corespunzătoare va fi prezentată în orice moment Clientului, la cerere. În măsura în care Clientului i se cuvin drepturi suplimentare de despăgubire, acestea nu sunt afectate de prevederile anterioare.

10. Confidențialitate
În măsura în care, în baza raportului comercial, furnizorul intră în contact cu documente sau bunuri care includ secrete comerciale ale Clientului, se impune menținerea caracterului secret al acestora și este permisă utilizarea și divulgarea acestora numai în măsura în care acest demers este absolut obligatoriu pentru executarea comenzii. În măsura în care se impune implicarea terților în acest sens, obligația de confidențialitate care îi revine furnizorului va fi extinsă și asupra acestor terți și garantată în mod corespunzător.

În măsura în care Clientul comandă de la furnizor bunuri sau mărfuri pe care furnizorul le livrează exclusiv pentru Client, pentru o livrare a acelorași bunuri sau mărfuri către terți este necesar acordul expres în formă scrisă din partea Clientului.

În măsura în care, prin încălcarea obligației de confidențialitate, sunt cauzate prejudicii Clientului cu privire la care se aplică răspunderea furnizorului, obligația de plată a despăgubirilor este aplicabilă și în asociere cu prejudiciile indirecte ale viciului respectiv.

11. Alte prevederi, locul de executare a obligațiilor, jurisdicție
Furnizorul este autorizat să transfere drepturile și obligațiile în temeiul contractului numai cu acordul prealabil în formă scrisă al Clientului; această prevedere se aplică în special pentru cesiunea creanțelor.

Competența de soluționare a litigiilor revine instanțelor din D-95030 Hof/Saale. Clientul este însă autorizat să sesizeze orice altă instanță competentă pentru furnizor în sensul prevederilor legale.

Cu privire la toate relațiile comerciale între Client și furnizor se aplică exclusiv legislația germană.

În măsura în care clauzele contractului sunt sau devin nule, nu este afectată în acest mod valabilitatea contractului în ansamblu sau a clauzelor acestuia. Părțile contractante sunt obligate, în limite rezonabile, cu bună credință, să înlocuiască prevederile nule cu dispoziții care asigură atingerea rezultatului economic urmărit într-o modalitate valabilă din punct de vedere juridic. Completările sau modificările prezentelor condiții trebuie efectuate în formă scrisă pentru a produce efecte juridice. Această prevedere se aplică și cu privire la o renunțare la cerința formei scrise.