GEALAN-CAIRE® smart – FAQ

Pytania i odpowiedzi odnośnie do inteligentnej wentylacji z odzyskiwaniem ciepła

Planowanie

Pytanie Odpowiedź
Gdzie mogę kupić nawiewnik? U partnera GEALAN / producenta okien: Znajdź producenta okien
Czy system wentylacyjny może generować powietrze nawiewane, aby umożliwić stałe wywiewanie powietrza w łazience w łazience (w przypadku łazienek bez okien)? Nie, następuje ciągła wymiana powietrza zużytego i świeżego. Zapewnienie samego dopływu świeżego powietrza nie jest obecnie (jeszcze) możliwe.
Ile kosztuje system wentylacyjny GEALAN-CAIRE® smart? Cena zależy od wariantu montażowego nawiewnika i rozmiaru okna. W celu uzyskania wyceny skontaktuj się ze swoim partnerem GEALAN i uzyskaj od niego odpowiednią ofertę.
Na co należy zwracać uwagę, jeśli GEALAN-CAIRE® smart ma pracować w połączeniu z okapem? Doprowadzenie powietrza do okapu należy zaplanować i zapewnić oddzielnie. System wentylacyjny zachowuje się tu tak jak moduł niezależny i nie może być wykorzystywany do zapewniania nawiewu powietrza.
Czy mogę zamontować nawiewnik w oknie już istniejącym w pomieszczeniu? Nie, takie zamontowanie nie jest możliwe. Systemy wentylacyjne GEALAN-CAIRE® smart można montować tylko razem z nowym oknem.
Jakie dotacje można uzyskać w przypadku montażu systemu wentylacyjnego GEALAN-CAIRE® smart (KfW (niemiecki państwowy bank rozwoju) itp.)? Istnieją programy dotacyjne przygotowane przez bank KfW. Przykłady takich programów: Program dotacyjny KfW nr 153 „Budownictwo energooszczędne” i program dotacyjny nr 430 „Modernizacja energooszczędna”
Ile nawiewników potrzeba do przeciętnego mieszkania (60 m²) / domu (140 m²)? Wymagana ilość powietrza zależy od wielu czynników (lokalizacja budynku, standard izolacji cieplnej, liczba osób przebywających w budynku itp.), co widać wyraźnie na przykładzie koncepcji wentylacji.
Pytanie Odpowiedź
Na co należy zwrócić uwagę przy stosowaniu systemu wentylacyjnego w połączeniu z kominkami, otwartymi paleniskami i piecami kaflowymi? Odpowiednie wytyczne znajdują się w rozporządzeniach o paleniskach, obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych. Na przykład w Bawarii wytyczne te brzmią następująco:

2) 1 Bezpieczeństwo działania palenisk zależnych od powietrza w pomieszczeniu nie może zostać zakłócone przez działanie systemów odprowadzania powietrza z pomieszczenia, takich jak systemy wentylacyjne lub systemy ogrzewania ciepłym powietrzem, okapy, suszarki bębnowe z odprowadzaniem powietrza.
2 Warunek ten uznaje się za spełniony, gdy
1. jednoczesne działanie palenisk i systemów odprowadzania powietrza jest uniemożliwione przez urządzenia zabezpieczające,
2. odprowadzanie spalin jest monitorowane przez specjalne urządzenia zabezpieczające,
3. spaliny z palenisk są odprowadzane przez systemy odprowadzania powietrza lub
4. konstrukcja systemu zapewnia, że podczas używania palenisk nie może wystąpić niebezpieczne podciśnienie.

Podciśnienie może być wytworzone przez urządzenie wentylacyjne tylko w trybie ochrony przed mrozem. W celu zapewnienia przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu o paleniskach należy przeprowadzić test 4 Pascali. Może go wykonać na przykład kominiarz. Nawiewnik nie może wytwarzać w użytkowanym pomieszczeniu podciśnienia większego niż 4 Pascale. Jeśli nawiewnik wytwarza wyższe podciśnienie, należy podjąć środki zaradcze.

Można to zrobić np. stosując czujnik ciśnienia powietrza. Czujnik ciśnienia powietrza uniemożliwia dalszą pracę podłączonego do niego urządzenia, jeżeli ciśnienie powietrza w pomieszczeniu mieszkalnym spadnie o więcej niż 4 Pa w stosunku do ciśnienia zewnętrznego. Urządzenie wyłącza się automatycznie i włącza ponownie automatycznie po wyrównaniu ciśnienia.

Inną możliwością jest zastosowanie dodatkowych nawiewników w przylgach okiennych, takich jak np. GEALAN-CAIRE® flex.

Kwestie techniczne

Pytanie Odpowiedź
Ile wynosi jest wskaźnik odzyskiwania ciepła?

Ile wynoszą wartości izolacji akustycznej i cieplnej?

Ile wynoszą wartości mocy akustycznej?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w specyfikacji technicznej
Czy możliwe jest zastosowanie sterowania czasowego przy instalacji wentylacyjnej? Obecnie jest to możliwe dopiero po zintegrowaniu systemu wentylacyjnego z systemem Smart Home.
Jak mogę zintegrować nawiewnik z istniejącym systemem Smart Home? Obecnie jest to możliwe tylko w połączeniu z Mediola Gateway i Mediola IQONTROL-Neo App.
Czy instalacja wentylacyjna pomaga w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii? Same wirusy nie są odfiltrowywane przez system wentylacyjny / bakterie są odfiltrowywane tylko częściowo. Stała wymiana powietrza zmniejsza jednak stężenie cząstek zakaźnych w powietrzu. GEALAN-CAIRE® smart zapewnia lepszą higienę powietrza:
  1. Zanieczyszczenia z powietrza w pomieszczeniu (takie jak np. CO2, LZO itp.) są zasysane przez wentylator
  2. Do pomieszczenia wdmuchiwane jest świeże powietrze (oczyszczone przez wbudowane filtry z pyłów, opcjonalnie z także z pyłów drobnych itp.).
  3. Dzięki oddzielnym kanałom wentylacyjnym nie dochodzi do mieszania się powietrza z wnętrza, wysyconego zanieczyszczeniami, z oczyszczonym powietrzem zewnętrznym
  4. Ciągłe odsysanie powietrza gwarantuje, że przefiltrowane cząsteczki nie zostaną wdmuchane z powrotem do wnętrza.
Jakie czujniki ma nawiewnik i jakie wartości mierzy? Nawiewnik ma czujniki temperatury i wilgotności. Mierzy on temperaturę i wilgotność względną w pomieszczeniu, a także temperaturę i wilgotność względną na zewnątrz.
Pytanie Odpowiedź
Jak zachowuje się nawiewnik przy stale niskich temperaturach w pomieszczeniu lub stale niskich temperaturach powietrza nawiewanego? Moduł nawiewnika sprawdza w odstępach 60 minutowych, czy temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa od ustawionej wartości progowej. Jeśli taka sytuacja wystąpi, nawiewnik przechodzi z powrotem w TRYB NORMALNY.

Jeśli tak się nie stanie, nawiewnik kontynuuje transportowanie powietrza z wydajnością wydajności 4 m3/h, od strony pomieszczenia na zewnątrz. Według certyfikowanego centrum kontroli ochrony przed zamarzaniem jest to procedura wymagana, aby wykluczyć uszkodzenie wymiennika ciepła.

W trybie ochrony przed zamarzaniem urządzenie w żadnym momencie nie wyłącza się całkowicie. Jeśli powietrze na zewnątrz i powietrze w pomieszczeniu mają stale niska temperaturę, nie dochodzi do kondensacji, a tym samym do oblodzenia.
Czy moduł nawiewnika może stale pracować na biegu 5?

Ciągły czas pracy urządzenia na biegu 5 jest ograniczony do maksymalnie 60 minut, przy czym ta „pula 60-minutowa” się odnawia, gdy urządzenie pracuje na jednym z niższych biegów.

Przykład: Moduł nawiewnika pracuje na biegu 5 przez 30 minut, dlatego też może działać na biegu 5 przez kolejnych 30 minut.

Jeśli teraz zostanie ustawiony na niższy bieg (bieg 1-4) i będzie pracował w tym trybie przez 15 minut, „pula 60-minutowa” biegu 5 odnowi się znów o 15 minut. Dlatego też po tych 15 minutach może on zostać ponownie przełączony na 45 minut na bieg 5.

Jeśli jednak moduł nawiewnika będzie pracować na niższym biegu przez kolejnych 15 minut, „pula 60-minutowa” zostanie całkowicie odnowiona i w każdej chwili będzie można ponownie uruchomić urządzenie na biegu 5 na 60 minut.

Jakie parametry są regulowane podczas pracy w trybie automatycznym?

W trybie automatycznym moduł nawiewnika stara się utrzymać wilgotność względną w pomieszczeniu na poziomie od 40 do 60%.

Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu znajduje się w wyżej wymienionym zakresie, urządzenie automatycznie przełącza się na bieg 2, na którym pozostaje do momentu zmiany wilgotności względnej w pomieszczeniu i osiągnięcia wartości poniżej 40% lub powyżej 60%.

Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu jest niższa niż 40%, urządzenie sprawdza wilgotność względną powietrza nawiewanego.

Jeśli jest ona wyższa niż 40% (w przeliczeniu na aktualną temperaturę pomieszczenia), urządzenie zwiększa nawiew powietrza w celu obniżenia wilgotności względnej
Zwiększanie wilgotności w pomieszczeniu. Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu osiągnie wartość powyżej 40%, urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem na bieg 2.

Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu jest niższa niż 40%, a wilgotność względna (przeliczona na temperaturę pomieszczenia) powietrza nawiewanego jest również niższa od 40%, urządzenie automatycznie przełącza się na bieg 1. Minimalizuje to dalszy spadek wilgotności w pomieszczeniu.

Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu jest wyższa niż 60%, a wilgotność względna (przeliczona na temperaturę pomieszczenia)
powietrza nawiewanego jest również wyższa niż 60%, urządzenie automatycznie przełącza się na bieg 1. Minimalizuje to dalszy wzrost wilgotności w pomieszczeniu.

Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu jest wyższa niż 60%, a wilgotność względna (w przeliczeniu na temperaturę pomieszczenia) powietrza nawiewanego jest niższa niż 60%, urządzenie automatycznie przełącza się na bieg 3 lub 4 w celu osuszenia pomieszczenia.

Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu jest wyższa niż 85%, a wilgotność powietrza nawiewanego w przeliczeniu na temperaturę pomieszczenia
jest niższa, moduł nawiewnika przełącza się na bieg 4 lub 5 (jeśli jest dostępny ze względu na ograniczenie czasu pracy) w celu osuszenia pomieszczenia.

Jeżeli wilgotność względna w pomieszczeniu osiągnie wartość powyżej 60%, urządzenie automatycznie przełącza się z powrotem na bieg 2.

Serwis & Wsparcie

Serwis

Pytanie Odpowiedź

Kto zapewnia wsparcie w przypadku awarii systemu wentylacyjnego GEALAN-CAIRE® smart?

Wnioski o wsparcie techniczne należy kierować do odpowiedniego partnera umowy (producent okien / sprzedawca).

Jak podłączyć nawiewnik do aplikacji GEALAN?

  1. Pobierz aplikację GEALAN Home
  2. Uruchom aplikację
  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji

W jaki sposób mogę podłączyć nawiewnik do istniejącej sieci WLAN?

  1. Pobierz aplikację GEALAN Home
  2. Uruchom aplikację
  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w aplikacji

Jaką trwałość mają filtry?

Filtry z reguły należy wymieniać raz w roku. W przypadku gorszych parametrów powietrza na zewnątrz (np. wysoka zawartość pyłów / pyłów drobnych), w razie potrzeby częściej.

W jaki sposób mogę wymienić filtry?

Patrz: instrukcja obsługi

Czy filtry można kupić bezpośrednio w firmie GEALAN?

Filtry zamienne do GEALAN-CAIRE® smart można nabyć u partnerów GEALAN / producentów okien.

Czy system wentylacyjny może zamarznąć?

Nie, gdyż aby zapobiec temu zjawisku, w systemie zastosowano tryb ochrony przed zamarzaniem.

Niemożliwe jest zamarznięcie systemu, jeśli tylko system ten nie jest trwale wyłączony.

Jak intensywnej konserwacji wymaga system wentylacyjny GEALAN-CAIRE® smart?

W przypadku GEALAN-CAIRE® smart filtr należy wymieniać raz w roku.

Kto zajmuje się wsparciem technicznym w przypadku awarii systemu Smart Home powiązanego z systemem wentylacyjnym GEALAN-CAIRE® smart?

Wsparciem technicznym zajmuje się wówczas producent systemu Smart Home.

Wsparcie

Pytanie Odpowiedź

Jak długo obowiązuje gwarancja?

Nie zapewniamy gwarancji, a jedynie rękojmię.

Rękojmia spełnia wymogi ustawowe (obejmuje 2 lata).

Czy w razie potrzeby można dodatkowo zamówić osłonę?

Tak, osłony można dodatkowo zamówić w zestawie (po 2 sztuki) (nr art. 5421). Skontaktuj się ze swoim partnerem umowy (sprzedawcą, producentem okien)

Czy w razie potrzeby można dodatkowo zamówić siatkę zabezpieczającą przed owadami?

Tak, siatki zabezpieczające przed owadami można dodatkowo zamówić w zestawie (po 2 sztuki) (nr art. 5444). Skontaktuj się ze swoim partnerem umowy (sprzedawcą, producentem okien)

Czy można wyłączyć obsługę ręczną (np. w przypadku kompleksów mieszkalnych ze stałą opieką dla osób tam przebywających)?

Nie, nie można wyłączyć czujnika kontrolnego na samym module nawiewnika.

Można go wyłączyć natomiast tylko przyciskiem zewnętrznym.

materiały do pobrania o GEALAN-CAIRE®

Poszukujesz sprzedawców okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan