Impressum

i oświadczenie o ochronie danych osobowych

Copyright/treść

Copyright ©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje stanowią własność GEALAN Fenster-Systeme GmbH lub podanych źródeł.

Zabrania się całkowitego lub częściowego powielania, modyfikowania i/lub publikowania lub zapisywania w systemie informatycznym treści bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Stosowane nazwy marek są objęte prawami autorskimi danych przedsiębiorstw.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawo do pomyłek i błędów w druku zastrzeżone. Stosowane na niniejszych stronach internetowych logo, oznaczenia firm i produktów są zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Niemcy

Adresy spółek

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Numery nip

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Informacja prawna / wykluczenie odpowiedzialności

Informacja prawna

Zamieszczone w ramach strony www.gealan.pl odsyłacze zewnętrzne przekierowują do treści danych oferentów, które nie należą do podmiotów odpowiedzialnych za www.gealan.pl. Odsyłacze te można zidentyfikować jako takie na podstawie kontekstu lub specjalnego oznaczenia. Nie mamy żadnego wpływu na udostępniane pod nimi treści, ani nie stajemy się ich właścicielami poprzez zamieszczenie tych odsyłaczy. W szczególności wyraźnie dystansujemy się od znajdujących się tam wypowiedzi. Ponadto, odpowiedzialność może być uzasadniona tylko wtedy, gdy wiemy o naruszeniach prawa i należy od nas wymagać zapobiegania korzystania z nich oraz gdy jest to dla nas możliwe technicznie (§ 5 ust. 2 ustawy o korzystaniu z usług telekomunikacyjnych [TDG] / umowy państwowej o usługach medialnych [MDStV]). Sprawdziliśmy cudze treści pod względem ewentualnych naruszeń prawa w zakresie, w jakim można od nas tego wymagać. Nie zauważyliśmy na stronach internetowych innych oferentów naruszeń praw autorskich, praw znaków towarowych ani praw osobistych czy też naruszeń praw konkurencji i tak samo nie dysponujemy wiedzą jakoby inni oferenci spełniali znamiona czynów karalnych.

Wykluczenie odpowiedzialności

odpowiedzialność za własne treści i za linki
Mimo zachowania najwyższej staranności podczas tworzenia naszej strony domowej i jej treści, nie możemy przejąć odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość i aktualność znajdujących się na naszych stronach treści, lecz w zakresie, jakim można od nas tego wymagać, regularnie je sprawdzamy i usuwamy naruszające prawo treści niezwłocznie po ich zidentyfikowaniu. Nasza strona domowa zawiera również linki będące dalszymi odsyłaczami do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu ani nie stajemy się ich właścicielami poprzez zamieszczenie tych odsyłaczy. Z tych powodów są one rozpoznawalne jako takie lub osobno oznaczone i zostały one sprawdzone pod względem ewentualnych naruszeń prawa w zakresie, w jakim można od nas tego wymagać. Nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę ochrony danych realizowaną na zewnętrznych stronach internetowych, na które mogą Państwo trafić poprzez tego typu linki. Proszę zasięgnąć tam informacji dotyczącej ochrony danych na tych zewnętrznych stronach. Również treści stron, do których zamieszczamy linki są przez nas sprawdzane w zakresie, w jakim można tego od nas wymagać, oraz pod względem konkretnych punktów naruszeń prawa, a w razie naruszeń prawa linki te są niezwłocznie usuwane z naszej strony domowej.
Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również osadzonych ramek. Ramki (lub elementy iframe) to treści multimedialne stron trzecich lub elementy witryny, które są optycznie wbudowane w naszą stronę internetową.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Operatorem strony jest spółka GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Jako operator tej strony, spółka GEALAN Fenster-Systeme GmbH bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), lokalnymi przepisami obowiązującymi w Państwa kraju (zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych zawartymi z podmiotami w danym kraju), federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia oraz wykorzystywania danych odwiedzających i użytkowników stron internetowych firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH, a także, w odniesieniu do strony internetowej w polskiej wersji językowej - do użytkowników, klientów i kontrahentów GEALAN Polska spółka z o.o. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, w związku z korzystaniem ze strony, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych GEALAN Fenster-Systeme GmbH, wysyłając e-mail na adres datenschutz@gealan.de. Klienci, kontrahenci GEALAN Polska spółka z o.o. oraz użytkownicy strony w polskiej wersji językowej mogą kontaktować się z Koordynatorem ds. RODO na adres: info@gealan.pl.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z art. 13 RODO)

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych
GEALAN Polska sp. z o.o.
ul. Rudzka 31, 95-030 Rzgów
Telefon: 42 225 21 50
e-mail: info@gealan.pl

Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych klientów, dostawców, innych partnerów handlowych i zainteresowanych stron

Informujemy, że zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów, dostawców, innych partnerów handlowych i zainteresowanych stron, w szczególności nazwa firmy, dane rejestrowe firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktu, numer klienta, a także inne dane dotyczące zamówienia i dostawy w celu zainicjowania, utworzenia i obsługi umów, w tym dostaw, płatności oraz wszelkich gwarancji i rękojmi za produkt.
 
Zbieramy tylko te Państwa dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, jednakże bez nich nie będziemy mogli zawrzeć i zrealizować umowy. W tym zakresie przetwarzanie Państwa danych opiera się na art. 6 ust. 1lit. b RODO.
 
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie Państwa zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. korzystanie z obszarów wymagających logowania).
 
Ponadto gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w celu utrzymania relacji z klientami oraz w celach biznesowych i marketingowych odnoszących się do naszych produktów i usług. W tym zakresie przetwarzanie danych opiera się na przesłance usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika ze starań, aby nasze produkty i usługi były znane i sprzedawane, a także aby nastąpiło usprawnienie procesów logistycznych i optymalizacja usług.
 

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w tych celach. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach marketingowych, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Ponadto przetwarzamy dane, które otrzymujemy z  Wywiadowni Gospodarczej, zgodnie z wymogami prawnymi, w celu przeprowadzenia kontroli kredytowych klientów i innych partnerów handlowych. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych wynika z otrzymywania należnego nam, z tytułu umowy, wynagrodzenia za usługi (np. wynagrodzenie). Poza tym, nie podejmujemy w tym zakresie zautomatyzowanych decyzji.

Okres przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się od momentu zawierania umowny i trwa przez okres jej realizacji lub czas dostawy oraz przez czas trwania ciągłości zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub dostawy, na przykład z tytułu wszelkich zobowiązań gwarancyjnych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt, jak również przez czas trwania ustawowych okresów przechowywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Przekazywanie danych stronom trzecim
Dane osobowe klientów, dostawców, innych partnerów handlowych i zainteresowanych stron nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem następujących przypadków:

 • przekazywanie danych osobom trzecim, z których usług korzystamy podczas realizacji umów i dostaw, np. bankom/ instytucjom usług płatniczych realizującym płatności oraz firmom transportowym/spedytorom realizującym dostawy;
 • przekazywanie danych osobom trzecim, które zajmują się marketingiem i reklamą naszych produktów i usług, takich jak dostawcy usług marketingowych i drukarnie;
 • przekazywanie danych wyspecjalizowanym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym, dostawcom usług, systemów lub programów informatycznych oraz dostawcom przestrzeni hostingowej, dostawcom usług księgowych, prawnych, firmom windykacyjnym, podmiotom, które nabyły od nas wierzytelność przysługujące GEALAN Polska), którzy na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność wykonują dla nas usługi w ramach wyżej wymienionych celów;
 • przeniesienie danych w obrębie grupy przedsiębiorstw w ramach tzw. przywileju małej grupy (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przekazywanie danych osobom trzecim, wobec których mamy zobowiązanie prawne np. urzędom skarbowym lub innym organom państwowym;
 • przekazywanie danych osobom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa handlowego i podatkowego, na przykład doradcom podatkowym.

Przekazanie danych do kraju trzeciego spoza Unii Europejskiej, który nie jest również państwem-sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy przekazanie danych jest konieczne do wypełnienia istniejącej umowy pomiędzy Państwem a nami (np. dostawa do kraju trzeciego).

Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych Kandydatów do pracy

Za pośrednictwem naszej strony internetowej mają Państwo możliwość złożenia aplikacji dla aktualnie prowadzonych przez nas rekrutacji.

W celu przeprowadzenia rekrutacji zbieramy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów zgodnie z art. 6 ust. 1lit. b RODO w zawiązku z art. 22(1) § 1. Kodeksu pracy. Zakres danych jakie możemy przetwarzać, w związku z prowadzoną rekrutacją, określa przywołany powyżej przepis Kodeksu pracy. Pozostałe dane przekazywane nam dobrowolnie i świadomie przez kandydatów przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1lit. a RODO.

Na podstawie art. 6 ust. 1lit. a RODO przetwarzamy również dane kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji.

Nie są Państwo zobowiązani do podania swoich danych osobowych, jednakże bez nich nie będziemy mogli przeprowadzić procesu rekrutacji z Państwa udziałem.

Podczas prowadzenia procesu rekrutacji nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji względem kandydatów do pracy.

Okres przetwarzania danych Kandydatów do pracy

Przetwarzanie danych odbywa się od momentu przesłania aplikacji i trwa przez okres prowadzenia rekrutacji i do 3 miesięcy od czasu wyłonienia pierwszego kandydata. Po tym czasie dane kandydatów są usuwane, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych również w celach prowadzenia innych rekrutacji. W takim przypadku dane kandydatów przechowywane są jeszcze przez okres 2 lat.
 

Przekazywanie danych stronom trzecim 
Dane osobowe Kandydatów do pracy nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem następujących przypadków:

 • przekazywanie danych wyspecjalizowanym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym, dostawcom usług informatycznych), którzy na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność wykonują dla nas usługi w ramach wyżej wymienionych celów.

 

 

Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą 

 • Prawo do cofnięcia zgody: W każdej chwili mogą Państwo wycofać każdą udzieloną nam zgodę. Od chwili wycofania zgody nie możemy już przetwarzać Państwa danych, jeżeli przetwarzanie to odbywało się na podstawie zgody, natomiast wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii ewentualnych odbiorców danych, okresu przechowywania, ewentualnego pochodzenia danych (jeżeli Państwa dane pozyskaliśmy z innych źródeł niż bezpośrednio od Państwa) oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i ewentualnie istotnych informacji dotyczących szczegółów tych działań.
 • Prawo do sprostowania: Mogą Państwo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych przez nas lub ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych: Mogą Państwo żądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo ich poprawność, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w przypadku gdy odmawiają Państwo ich usunięcia. Poza tym prawo to przysługuje Państwu również wtedy, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, jednak są one Państwu potrzebne do dochodzenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń prawnych. Prawo to przysługuje Państwu również wtedy, gdy sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mogą Państwo żądać od nas przekazania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Alternatywnie, jeśli jest to możliwe, mogą Państwo żądać przekazania danych osobowych, które nam Państwo przekazali, bezpośrednio innej stronie.
 • Prawo do złożenia skargi: Mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.


W Polsce właściwym organem sprawującym nadzór nad ochroną danych osobowych jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531-03-00
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Korzystanie z witryny internetowej

Nasza oferta wyraźnie nie jest skierowana do osób niepełnoletnich.
Wszystkie dane otrzymane i przetwarzane w ramach niniejszej oferty online będą traktowane jako poufne zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w UE (RODO) i nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przeglądanie naszej witryny internetowej bez podawania danych osobowych
Poza chronionym hasłem obszarem partnerskim GEALAN, korzystanie z naszej witryny internetowej jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Wtedy uzyskujemy tylko następujące informacje:
• adres IP użytkownika,
• nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp lub nazwę pobranego pliku, oraz czas uzyskania dostępu lub pobrania pliku,
• domeny, za pośrednictwem których użytkownik trafił na naszą witrynę internetową
• ilość przesyłanych danych oraz
• czy wywołanie lub pobranie zakończyło się powodzeniem. 
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów administracyjnych, optymalizacji oferty internetowej oraz obsługi zapytań.
Adres IP może stanowić dane osobowe, ponieważ w pewnych okolicznościach możliwe jest ustalenie tożsamości właściciela wykorzystywanego dostępu do Internetu poprzez uzyskanie informacji od odpowiedniego dostawcy Internetu.  
Adres IP sprawdzamy tylko w przypadku ataków na naszą infrastrukturę internetową. W tym przypadku przetwarzanie adresu IP leży w naszym uzasadnionym interesie w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ten uzasadniony interes wynika z potrzeby odparcia ataku na infrastrukturę internetową, ustalenia źródła ataku w celu podjęcia działań karnych i cywilnych przeciwko osobie odpowiedzialnej oraz skutecznego zapobiegania dalszym atakom.
Adres IP zostanie usunięty, jeśli będziemy mogli wykluczyć, że nie doszło z jego użyciem do ataku na naszą infrastrukturę internetową. Dzieje się tak regularnie po siedmiu dniach. 
Ponadto rejestrujemy domeny, z których pochodzą osoby odwiedzające naszą witrynę. Dane te są również analizowane w celu określenia trendów i opracowania statystyk, jednak po ich zakończeniu dane są ponownie usuwane.
Ponadto niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn. Prawny właściciel tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności ani zawartość tych stron. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk w zakresie ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem  datenschutz@gealan.de .
Ta witryna wykorzystuje również pliki „cookie”. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików „cookie” wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe.

Przeglądanie naszej witryny internetowej ze wskazaniem danych osobowych
Jeżeli użytkownik przekaże nam dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adres e-mail) dobrowolnie lub w ramach rejestracji w strefie partnerskiej GEALAN, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika lub zezwolenia prawnego. Jeżeli użytkownik zarejestruje się w strefie partnerskiej GEALAN, dojdzie do zawarcia między nami umowy o przechowywaniu i udostępnianiu danego profilu.
W takim przypadku przetwarzamy dane na podstawie art. 6 b) RODO UE w celu realizacji istniejącej między nami umowy lub zgodnie z art. 6 a) RODO UE na podstawie zgody udzielonej nam przez użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji usług wynikających z umowy, przetwarzania płatności, dostarczania zamówionych produktów i usług, przekazywania danych adresowych użytkownika firmom logistycznym w celu dostarczenia towarów, a także wysyłania interesujących informacji o produktach i promocjach. Dane użytkownika są przekazywane w ramach naszej firmy osobom zaangażowanym w realizację umowy lub proces decyzyjny. Wszelkie przekazywanie danych osobom trzecim, które to dane wykraczają poza ten zakres i nie są objęte wymogami prawnymi, będą miały miejsce wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Nie ma zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Będziemy przetwarzać dane użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do wykonania naszej umowy lub obowiązujących przepisów prawa albo ze względu na przyczynę przekazania danych. Z reguły nie usuwamy samodzielnie danych osobowych, które użytkownik zapisał w strefie partnerskiej GEALAN. W dowolnym momencie użytkownik ma jednak możliwość zmiany poszczególnych danych w swoim profilu. Całkowite usunięcie danych osobowych przechowywanych w ramach profilu użytkownika następuje na wniosek użytkownika przesłany pocztą elektroniczną (z podaniem nazwy użytkownika) na adres  datenschutz@gealan.de, o ile dalsze przechowywanie tych danych nie jest dozwolone na podstawie innej dopuszczalnej okoliczności. Dokumenty firmowe są przechowywane zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, a następnie usuwane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Korzystanie z usług dostawców zewnętrznych
Współpracujemy z dostawcami usług, którzy przetwarzają określone dane w naszym imieniu. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności zawarliśmy z naszymi usługodawcami umowy dotyczące przetwarzania danych na zlecenie, które spełniają wymogi art. 28 RODO UE.

Prawa użytkownika:
Zgodnie z RODO, użytkownikowi przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji, czy, a jeśli tak, to jakie jego dane osobowe są przetwarzane przez GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Użytkownik ma prawo do następujących informacji:

 • cele przetwarzania danych
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione
 • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane od użytkownika, wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 RODO UE oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla użytkownika.

Przekażemy użytkownikowi kopię danych osobowych, będących przedmiotem przetwarzania. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby składającej wniosek o udzielenie informacji, poprosimy o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo zażądać niezwłocznego skorygowania wszelkich nieprawidłowych danych osobowych dotyczących jego osoby. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowej deklaracji.
Prawo do usunięcia danych
Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli użytkownik zgłosi na piśmie żądanie ich usunięcia i nie będzie to stało w sprzeczności z ustawowymi prawami lub obowiązkami w zakresie gromadzenia danych. Ponadto zawsze usuwamy dane osobowe, jeśli nie są one już potrzebne do realizacji celu związanego z ich przechowywaniem lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych, a usunięcie nie jest sprzeczne z prawnymi okresami przechowywania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli nie zostanie zapewniona dokładność danych osobowych, na okres umożliwiający firmie GEALAN Fenster-Systeme GmbH sprawdzenie dokładności danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmówi usunięcia danych osobowych i zamiast tego zażąda od nas ograniczenia ich wykorzystywania, zastosujemy się do tego żądania. Dane nie zostaną również usunięte, jeśli będą nam potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony własnych roszczeń prawnych, lub jeśli użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO UE, dopóki nie zostanie ustalone, czy uzasadnione powody GEALAN Fenster-Systeme GmbH przeważają nad powodami użytkownika.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 RODO UE. W przypadku sprzeciwu firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. Warunkiem jest, aby przetwarzanie danych opierało się na zgodzie zgodnie z art. 6 lub art. 9 RODO UE lub na umowie, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur. Użytkownik ma również prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio przez firmę GEALAN Fenster-Systeme GmbH innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Prawo do odwołania udzielonej zgody ze skutkiem  na przyszłość
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody, sprzeciw lub informacja nie wiążą się z żadnymi kosztami. Odwołanie zgody należy przesłać pocztą elektroniczną na adres info@gealan.de.
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych
Jeśli użytkownik jest zdania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych, ma prawo w każdej chwili złożyć skargę do właściwego lokalnie organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO UE.

Inne informacje o polityce prywatności dotyczące usług podmiotów trzecich, z których korzystamy na naszej stronie internetowej

Zgoda za pośrednictwem Cookiebot

Nasza strona internetowa korzysta z technologii zgody Cookiebot w celu uzyskania Państwa zgody na przechowywanie określonych plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego w sposób zgodny z ochroną danych. Dostawcą tej technologii jest firma Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania (zwana dalej „Cookiebot”).

Kiedy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy, nawiązywane jest połączenie z serwerami Cookiebot w celu uzyskania od Państwa zgód i innych oświadczeń dotyczących wykorzystywania plików cookie. Następnie Cookiebot zapisuje plik cookie w Państwa przeglądarce, aby móc odpowiednio przyporządkować do Państwa udzieloną zgodę lub jej wycofanie. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do czasu, aż zażądają Państwo od nas ich usunięcia, sami usuną Cookiebot cookie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. Nieodzowne obowiązki ustawowe w zakresie przechowywania danych obowiązują bez zmian.

Korzystanie z Cookiebot odbywa się w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystywanie plików cookies. Podstawą prawną do tego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych osobowych, która zapewnia, że jej strona przetwarza dane osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

 

Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel działań odwiedzających z Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Umożliwia to ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych oraz optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są anonimowe dla nas jako operatora tej strony internetowej, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na stronach Facebooka, a także poza Facebookiem. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z Art. 6, 1a RODO i § 25, 1 TDDDG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Korzystamy z funkcji zaawansowanego dopasowywania w ramach metapiksela.

Zaawansowane dopasowanie pozwala nam przesyłać do Meta (Facebook) różne rodzaje danych (np. miejsce zamieszkania, stan, kod pocztowy, zaszyfrowane adresy e-mail, imiona i nazwiska, płeć, datę urodzenia lub numer telefonu) naszych klientów i potencjalnych klientów, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aktywacja ta pozwala nam precyzyjniej dostosowywać nasze kampanie reklamowe na Facebooku do osób zainteresowanych naszymi ofertami. Ponadto, zaawansowane dopasowanie poprawia atrybucję konwersji na stronie internetowej i usprawnia Custom Audiences.

W zakresie, w jakim dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka, my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki spoczywające na nas wspólnie zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za dostarczanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczną dla ochrony danych implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebooka. Użytkownik może dochodzić praw osoby, której dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia praw osoby, której dane dotyczą u nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkcję remarketingu "Custom Audiences" można również wyłączyć w sekcji ustawień reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, użytkownik musi być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na użytkowaniu z Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Jej dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Google Maps są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas uruchamiania Google Maps, Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Google Maps są wykorzystywane w celu odpowiedniej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia lokalizacji, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TDDDG [niem. ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach], o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TDDDG.  Zgodę można odwołać w dowolnym czasie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Kolejne oświadczenia o ochronie danych dotyczące usług stron trzecich prezentowanych w naszej witrynie

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez Google Inc. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z niniejszej strony z reguły są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, a następnie są tam zapisywane. Aktywowaliśmy anonimizację IP. W związku z tym na niniejszej stronie internetowej adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na jeden z serwerów Google w USA, a następnie tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP udostępniony przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, że w takim wypadku może okazać się, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie nie będzie możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ustawiana jest opcja opt-out, która blokuje przyszłą rejestrację danych przy Państwa kolejnej wizycie na tej stronie internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych osobowych są przedstawione na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html  lub https://policies.google.com.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów jest usługą Google Inc. („Google”), która umożliwia tworzenie i aktualizację tagów oraz zarządzanie nimi. Tagi to małe fragmenty kodu na naszej stronie, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań użytkowników, śledzenia wpływu reklam internetowych i kanałów społecznościowych.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aktualna konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ona instrukcje, które tagi powinny zostać aktywowane. Samo narzędzie nie rejestruje danych osobowych. Uruchamia ono inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane.

Więcej informacji na temat działania Menedżera tagów Google znajduje się na stronie: https://support.google.com/tagmanager/ i w zasadach użycia: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „remarketingu Google” i „podobnych odbiorców” firmy Google Inc.

Ta witryna korzysta z funkcji remarketingu lub „podobnych odbiorców” firmy Google Ireland Limited, zlokalizowanej pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Funkcja ta służy do prezentowania ukierunkowanych treści reklamowych związanych z zainteresowaniami użytkowników odwiedzających inne strony internetowe w ramach tzw. sieci reklamowej Google. Funkcja „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” wykorzystuje w tym celu pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Te pliki tekstowe służą do rejestrowania Państwa wizyt i anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową w tzw. sieci reklamowej Google, są Państwu prezentowane reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają uprzednio wywoływane obszary danych produktów i informacji. Funkcję „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” można wyłączyć, zatrzymując przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ponadto mogą Państwo wyłączyć używanie plików cookie stron trzecich, wywołując stronę dezaktywacji sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) na stronie http://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z zawartymi na niej informacjami dotyczącymi opcji opt-out. Oświadczenie o ochronie danych w Google dotyczące remarketingu przedstawione jest na stronie internetowej pod adresem: www.google.com/privacy/ads/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc.

Ta witryna korzysta z funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc., zlokalizowanej pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Funkcja Google AdWords Conversion-Tracking wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika po kliknięciu reklamy Google. Pliki cookie są ważne przez maks. 90 dni. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Dopóki plik cookie nie straci ważności, firma Google i GEALAN Fenster-Systeme GmbH – jako operator witryny – jesteśmy w stanie wykryć, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę (np. stronę z potwierdzeniem zamówienia lub do rejestracji biuletynu). Te pliki cookie nie mogą być śledzone w wielu witrynach przez różnych uczestników AdWords. Za pomocą plików cookie w „Google AdWords” tworzone są statystyki typu Conversion. W tych statystykach rejestrowana jest liczba użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie. Dodatkowo określa się, ilu użytkowników dotarło do strony docelowej, która została oznaczona tagiem konwersji. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych identyfikujących użytkowników. Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki (w MS Internet Explorer pod „Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia”; w Firefox pod „Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Akceptowanie ciasteczek”). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgromadzonych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Więcej informacji na temat zastosowania przez Google danych konwersji i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube

Do wyświetlania filmów wideo ze strony YouTube nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzenie strony wyposażonej we wtyczkę YouTube spowoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Na serwer YouTube zostaną przesłane informacje, które nasze strony zostały odwiedzone przez użytkownika. YouTube może ponadto zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie mogą posłużyć YouTube do uzyskania informacji o odwiedzającym naszą stronę. Te informacje będą wykorzystywane m.in do rejestrowania statystyk filmów, zwiększenia przystępności dla użytkownika oraz do zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwala to YouTube na bezpośrednie przyporządkowanie nawigacji w Internecie do profilu użytkownika. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube. Powodem korzystania z YouTube jest odpowiednie przedstawienie naszej oferty online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f RODO. Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Informacje o newsletterze i zgodach

Administratorem narzędzi newsletter jest GEALAN Fenster-Systeme GmbH.

Przy pomocy poniższych informacji wyjaśniamy Państwu treści naszego newslettera oraz proces rejestracji, wysyłki i analizy statystycznej jak również Państwa prawa do sprzeciwu. Subskrybując nasz newsletter wyrażacie Państwo zgodę na odbiór i opisany proces.

Treść newslettera:
Wysyłamy newslettery i wiadomości e-mail zawierające informacje reklamowe (dalej zwane „newsletterem”) tylko za wyraźną zgodą odbiorcy lub zezwoleniem ustawowym. O wyrażeniu zgody przez użytkownika decydują treści zawarte w ramach rejestracji do newslettera.

System podwójnego potwierdzenia chęci zapisania się na listę wysyłkową (double opt-in) i protokołowanie:
Rejestracja do naszego newslettera odbywa się przy zastosowaniu tzw. systemu double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji otrzymujecie Państwo wiadomość e-mail z prośbą o jej potwierdzenie. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł dokonać rejestracji przy użyciu obcych adresów e-mail. Rejestracje do newslettera są protokołowane w celu potwierdzenia, że proces ten jest zgodny z wymogami prawnymi. Należą tu przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia jak również adres IP. Podobnie protokołowane są również Państwa dane przechowywane przez SendinBlue.

Korzystanie z usług dostawcy e-mail marketingu „Brevo.com“:
Niniejsza strona internetowa służy Brevo w celu rozsyłania newsletterów. Usługodawcą jest SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Uwaga: Sendinblue GmbH używa nowej marki Brevo od 2023 roku.

SendinBlue jest usługą umożliwiającą m.in. organizację i analizę wysyłki newsletterów. SendinBlue jest niemieckim, certyfikowanym usługodawcą, który został wybrany zgodnie z wymaganiami ustawy RODO i niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (Bundesdatenschutzgesetzes). Więcej informacji możne znaleźć pod adresem: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. Dane podane przez Państwa z celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach SendinBlue w Niemczech.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo żadnych analiz wykonywanych przez SendinBlue, konieczna jest rezygnacja z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera umieszczamy odpowiedni link.

Polityka prywatności SendinBlue jest dostępna pod adresem: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Dane do rejestracji:
Aby dokonać rejestracji do newslettera, wystarczy podanie Państwa adresu e-mail. Ponadto potrzebujemy dalszych danych jak nazwisko i imię, kraj i grupa klientów. Dane te służą wyłącznie personalizacji i segmentacji newslettera.

Ankiety statystyczne i analizy:
Newslettery zawierają tzw. „web-beacon“, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany po otwarciu newslettera z serwera SendinBlue. W ramach tego pobrania gromadzone są najpierw informacje techniczne, takie jak informacje dotyczące przeglądarki i Państwa systemu oraz adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane w celu technicznej poprawy działania serwisu w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze na podstawie ich miejsc pobierania (które można określić przy pomocy adresu IP) lub godzin dostępów.

Do zadań statystycznych należy również określenie, czy i kiedy newslettery są otwierane oraz jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwacja poszczególnych Użytkowników nie jest jednak zamiarem ani naszym ani SendinBlues. Analizy służą nam o wiele bardziej do tego, aby poznać przyzwyczajenia naszych Użytkowników i dopasować do nich nasze treści lub wysyłać nasze różnorodne treści zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników.

Zaproszenie online i zarządzanie danymi:
W niektórych przypadkach kierujemy odbiorców newslettera na strony internetowe SendinBlue. Np. nasze newslettery mogą zawierać link umożliwiający odbiorcom pobieranie online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem zawartości w programach mailowych). Dalej odbiorcy newslettera mogą zapoznać się z polityką prywatności Sensdinblue jedynie na stronach dostawcy.

W związku z tym pragniemy wskazać, że strony internetowe SendinBlue używają plików cookies i w związku z tym dane osobowe będą przetwarzane przez Sendiblue, partnerów dostawcy i zatrudnionych przez niego usługodawców (np. Google Analytics). Nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez te podmioty. Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności SendinBlue. Ponadto wskazujemy na możliwości sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com/ (dla obszaru europejskiego).

Rezygnacja/odwołanie:
W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować, tzn. cofnąć zgodę na otrzymywanie naszego newslettera. Tym samym wygasają jednocześnie wyrażone przez Państwa zgody na jego wysyłkę przez SendinBlue oraz na analizy statystyczne. Niestety, nie jest możliwa osobna rezygnacja z wysyłki przez SendinBlue lub analizy statystycznej.

Link do rezygnacji z newslettera znajdziecie Państwo na końcu każdego z newsletterów.

Okres przechowywania danych

Dane, które zostały u nas przez Państwa złożone, będą przez nas przechowywane do momentu wypisania się z newslettera a po rezygnacji z niego zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów SendinBlue. Dane, które zostały u nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej), pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy mailingowej newsletterów, Państwa adres e-mail zostanie zapisany u nas lub u dostawcy usług newslettera ew. na czarnej liście, aby zapobiec mailingowi w przyszłości. Dane z czarnej listy są używane jedynie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa jak i naszemu interesowi przestrzegania przepisów prawnych przy wysyłce newsletterów (uprawniony interes w myśl § 6 ust. 1 lit. g niemieckiej ustawy o ochronie danych kościelnych (KDG). Zapisanie na czarnej liście jest nieograniczone czasowo. Możecie Państwo nie wyrazić zgody na przechowywanie, o ile Państwa interesy przewyższają nasz uprawniony interes.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności SendinBlue pod adresem:https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Zawarcie Umowy o przeniesieniu przechowywanych danych

Zawarliśmy z SendinBlue Umowę, w której zobowiązujemy SendinBlue do ochrony danych osobowych naszych Klientów i nie przekazywania ich osobom trzecim. Umowa ta jest dostępna pod poniższym linkiem: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Podstawy prawne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych:
Zgodnie z postanowieniami obowiązującego od 25. maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że zgoda na wysyłanie newslettera na zarejestrowane adresy e-mail jest udzielana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 7 RODO jak również § 7 ust. 2 nr 3, lub ust. 3 niemieckiej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji (UWG). Korzystanie z usług dostawcy e-mail marketingu SendinBlue, przeprowadzanie ankiet statystycznych i analiz, jak również protokołowanie procesu rejestracji są przeprowadzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto zwracamy uwagę na to, że w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych na zasadach określonych przepisami prawnymi, zgodnie z art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Sieci społecznościowe - szczegóły

Facebook

Prowadzimy profil na platformie Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z informacją firmy Facebook zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na koncie użytkownika. W tym celu proszę kliknąć następujący link i się zalogować: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności platformy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

GEALAN Fenster-Systeme GmbH prowadzi profil na platformie Instagram. Dostawcą usługi jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

GEALAN Fenster-Systeme GmbH prowadzi profil na platformie Pinterest. Dostawcą usługi jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

GEALAN Fenster-Systeme GmbH porowadzi profil na platformie XING. Dostawcą usługi jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Prowadzimy profil na platformie LinkedIn. Dostawcą usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie. Jeśli chcą Państwo wyłączyć obsługę reklamowych plików cookie LinkedIn, proszę skorzystać z linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Prowadzimy profil na platformie YouTube. Dostawcą usług jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Aktualizacja Oświadczenia o ochronie danych osobowych

W określonym czasie może zachodzić konieczność aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, np. w wyniku wejścia w życie nowych przepisów prawnych lub regulacji bądź wprowadzenia nowych ofert na naszej stronie internetowej. W takim przypadku zostaną Państwo o tym przez nas w tym miejscu poinformowani. Zasadniczo zalecamy regularne sprawdzanie, czy do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany. Wprowadzenie zmian rozpoznają Państwo między innymi na podstawie aktualizacji statusu widniejącego na dole tego dokumentu.

Drukowanie i zachowywanie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych

To Oświadczenie o ochronie danych osobowych mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zachować, np. korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Państwa przeglądarce.

Poszukujesz sprzedawców okien w swojej okolicy?

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan