Impressum

i oświadczenie o ochronie danych osobowych

Adresy spółek

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Numery nip

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Spółka GEALAN Fenster-Systeme GmbH, jako operator tej strony, bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), lokalnymi przepisami obowiązującymi w Państwa kraju, federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia oraz wykorzystywania danych odwiedzających i użytkowników stron internetowych firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres datenschutz@gealan.de lub adres podany poniżej.

Wymagane informacje zgodnie z art. 13 RODO

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu art. 4 nr 7 unijnego rozporządzenia RODO:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
info@gealan.de

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
- Inspektor ochrony danych -
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
datenschutz@gealan.de

Korzystanie ze strony internetowej:
Nasza oferta nie jest kierowana do osób nieletnich.
Wszystkie dane otrzymywane i przetwarzane w ramach tej oferty online są traktowane poufnie zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i nie są ujawniane stronom trzecim.

Przeglądanie naszej witryny bez podania danych osobowych
Korzystanie z naszej strony internetowej poza chronionym hasłem obszarem partnera GEALAN jest możliwe bez podawania danych osobowych.
W takim przypadku poznajemy tylko
• Państwa adres IP;
• nazwę wywołanej strony internetowej lub pobranego pliku oraz czas wywołania i pobrania;
• domeny, za pomocą których weszli Państwo na naszą stronę internetową;
• przesłaną ilość danych;
• powodzenie wywołania lub pobrania. 
Dane są wykorzystywane wyłącznie do administrowania ofertą internetową i jej optymalizacji oraz do przetwarzania Państwa zapytań.
Adres IP można zaliczyć do danych osobowych, ponieważ w określonych warunkach na podstawie informacji danego dostawcy usług internetowych możliwe jest zidentyfikowanie jego właściciela.  
Poddajemy adres IP analizie tylko w przypadku nieuprawnionej ingerencji w naszą infrastrukturę internetową. W takiej sytuacji przetwarzanie adresu IP stanowi nasz uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 f) RODO. Ten uprawniony interes wynika z konieczności udaremnienia ataków na infrastrukturę internetową oraz ustalenia ich źródła, aby mieć możliwość oskarżenia osoby odpowiedzialnej za przestępstwo cywilnoprawne i skutecznego zapobiegania kolejnym tego typu bezprawnym ingerencjom.
Adres IP jest usuwany, kiedy możemy wykluczyć, że nie jest on źródłem ataku na naszą infrastrukturę internetową. Ten proces jest wykonywany regularnie po upływie siedmiu dni. 
Ponadto śledzimy, z których domen pochodzą użytkownicy naszych stron internetowych. Analizujemy te dane również w celu rozpoznawania trendów i opracowywania statystyk. Następnie są one usuwane.
Ponadto ta witryna zawiera odsyłacze do innych stron internetowych. Właściciel tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość ani politykę prywatności. Pytania lub komentarze dotyczące naszych praktyk związanych z ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres datenschutz@gealan.de.
Dodatkowo ta witryna korzysta z plików cookie. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim wypadku może się okazać, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie nie będzie możliwe.

Przeglądanie naszej witryny z podaniem danych osobowych
Jeśli Państwo dobrowolnie dostarczą nam dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail) na naszej stronie internetowej lub podczas rejestracji do obszaru partnera GEALAN, nie zostaną one ujawnione stronie trzeciej bez Państwa wyraźnej zgody lub uzasadnienia prawnego. Zarejestrowanie się w obszarze partnerskim GEALAN jest jednoznaczne z zawarciem umowy o przechowywanie i utrzymywanie danego profilu.
W takim przypadku przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 b) unijnego rozporządzenia RODO w celu wypełnienia postanowień zawartej między nami umowy lub art. 6 a) unijnego rozporządzenia RODO za Państwa zgodą. Przetwarzanie ma na celu realizowanie usług kontraktowych, dokonywanie płatności, dostarczanie zamówionych produktów i usług, przesyłanie danych adresowych do firm logistycznych na potrzeby doręczenia towarów, a także wysyłanie interesujących informacji o produktach i kampaniach promocyjnych. Państwa dane są przekazywane w naszej firmie osobom zaangażowanym w przetwarzanie umowy lub proces podejmowania decyzji. Nieobjęte wymogami prawnymi przekazywanie danych stronie trzeciej następuje wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Podejmowanie decyzji nie jest zautomatyzowane.
Przetwarzamy Państwa dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji naszej umowy lub obowiązujących przepisów prawnych bądź przekazania danych. Zasadniczo nie usuwamy samodzielne danych osobowych zachowanych przez Państwa w obszarze partnerskim GEALAN. Jednak zawsze mają Państwo możliwość ich zmiany w Państwa profilu. Kompletne usunięcie danych osobowych zachowanych w Państwa profilu jest dokonywane na żądanie (po podaniu swojej nazwy użytkownika), wysyłane na adres datenschutz@gealan.de, o ile ich dalsze przechowywanie nie jest dozwolone w myśl przepisów danej jurysdykcji. Dokumenty biznesowe są zachowywane przez okres odpowiadający prawnie obowiązującym terminom przechowywania i na koniec usuwane zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

Współpraca z zewnętrznymi usługodawcami
Współpracujemy z usługodawcami, którzy przetwarzają określone dane na nasze zlecenie. Odbywa się to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Zawarliśmy z naszymi dostawcami usług umowy dotyczące przetwarzania danych, które spełniają wymagania art. 28 unijnego rozporządzenia RODO.

Przysługujące Państwu prawa:
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu Państwa danych
Mają Państwo prawo domagać się od nas informacji o tym, czy i które Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Przysługuje Państwu prawo do informacji, takich jak:

  • Cele przetwarzania
  • Kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • Odbiorcy lub kategoria odbiorców, którym dane osobowe były lub są ujawniane
  • Jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, w innym przypadku, kryteria ustalania tego czasu
  • Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych osobowych, jeśli nie zostały one uzyskane od Państwa
  • Stosowanie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem zgodnie z art. 22 unijnego rozporządzenia RODO i – co najmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat stosowanej logiki, a także zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na użytkownika

Dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy, prosimy o dodatkowe informacje potwierdzające tożsamość osoby zainteresowanej.
Prawo do sprostowania
Przysługuje Państwu prawo do wnioskowania o niezwłoczną korektę nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, również poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.
Prawo do usunięcia danych osobowych
Usunięcie Państwa danych osobowych następuje po złożeniu przez Państwa pisemnego wniosku o anulowanie, pod warunkiem że nie jest to sprzeczne z ustawowymi przepisami dotyczącymi praw i obowiązków związanych z przechowywaniem danych. Ponadto dane osobowe usuwamy zawsze, gdy nie są już potrzebne do spełnienia celu związanego z przechowywaniem lub jeśli ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi okresami przechowywania.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy nie można stwierdzić ich poprawności, na okres, który umożliwia firmie GEALAN Fenster-Systeme GmbH sprawdzenie prawidłowości danych osobowych. Jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia usunięcia danych osobowych i w zamian wymaga od nas ograniczenia ich wykorzystania, postąpimy zgodnie z Państwa żądaniem. Usunięcie danych nie nastąpi również w sytuacji, gdy będziemy ich potrzebować do dochodzenia, egzekwowania i ochrony własnych roszczeń prawnych lub w przypadku zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 unijnego rozporządzenia RODO, o ile jeszcze nie stwierdzono, czy uprawnione powody firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH przeważają nad podanymi przez Państwa powodami.
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania
Mają Państwo prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, który jest poparty art. 6 unijnego rozporządzenia RODO. Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w przypadku wyrażenia sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że istnieją istotne powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu i ochronie roszczeń prawnych.
Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu prawo do otrzymania przekazanych przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie oraz do nieograniczonego udostępniania tych informacji innej osobie odpowiedzialnej. Warunkiem jest, aby przetwarzanie następowało za Państwa zgodą na podstawie art. 6 lub art. 9 unijnego rozporządzenia RODO lub umowy i za pomocą zautomatyzowanych procedur. Ponadto mają Państwo prawo wymagać, aby dane osobowe były przesyłane bezpośrednio z GEALAN Fenster-Systeme GmbH do innego odpowiedzialnego podmiotu, o ile jest to technicznie wykonalne.
+ Prawo do cofnięcia zgody ze skutkiem w przyszłości
Odwołanie Państwa zgody może nastąpić w dowolnym momencie i będzie ono skuteczne w przyszłości. Odwołanie, wniesienie sprzeciwu ani udzielanie informacji nie wiążą się z kosztami. Odwołanie prosimy kierować drogą e-mailową na adres info@gealan.de.
Prawo do złożenia skargi do Inspekcji Ochrony Danych
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, w każdej chwili mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 unijnego rozporządzenia RODO.

Kolejne oświadczenia o ochronie danych dotyczące usług stron trzecich prezentowanych w naszej witrynie

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez Google Inc. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z niniejszej strony z reguły są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, a następnie są tam zapisywane. Aktywowaliśmy anonimizację IP. W związku z tym na niniejszej stronie internetowej adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na jeden z serwerów Google w USA, a następnie tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP udostępniony przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, że w takim wypadku może okazać się, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie nie będzie możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ustawiana jest opcja opt-out, która blokuje przyszłą rejestrację danych przy Państwa kolejnej wizycie na tej stronie internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych osobowych są przedstawione na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html  lub https://policies.google.com.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Menedżer tagów Google
Menedżer tagów jest usługą Google Inc. („Google”), która umożliwia tworzenie i aktualizację tagów oraz zarządzanie nimi. Tagi to małe fragmenty kodu na naszej stronie, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań użytkowników, śledzenia wpływu reklam internetowych i kanałów społecznościowych.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aktualna konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ona instrukcje, które tagi powinny zostać aktywowane. Samo narzędzie nie rejestruje danych osobowych. Uruchamia ono inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane.
Więcej informacji na temat działania Menedżera tagów Google znajduje się na stronie: https://support.google.com/tagmanager/ i w zasadach użycia: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „remarketingu Google” i „podobnych odbiorców” firmy Google Inc.
Ta witryna korzysta z funkcji remarketingu lub „podobnych odbiorców” firmy Google Inc., zlokalizowanej pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Funkcja ta służy do prezentowania ukierunkowanych treści reklamowych związanych z zainteresowaniami użytkowników odwiedzających inne strony internetowe w ramach tzw. sieci reklamowej Google. Funkcja „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” wykorzystuje w tym celu pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Te pliki tekstowe służą do rejestrowania Państwa wizyt i anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową w tzw. sieci reklamowej Google, są Państwu prezentowane reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają uprzednio wywoływane obszary danych produktów i informacji. Funkcję „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” można wyłączyć, zatrzymując przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ponadto mogą Państwo wyłączyć używanie plików cookie stron trzecich, wywołując stronę dezaktywacji sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) na stronie http://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z zawartymi na niej informacjami dotyczącymi opcji opt-out. Oświadczenie o ochronie danych w Google dotyczące remarketingu przedstawione jest na stronie internetowej pod adresem: www.google.com/privacy/ads/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc.
Ta witryna korzysta z funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc., zlokalizowanej pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Funkcja Google AdWords Conversion-Tracking wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika po kliknięciu reklamy Google. Pliki cookie są ważne przez maks. 90 dni. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Dopóki plik cookie nie straci ważności, firma Google i my – jako operator witryny – jesteśmy w stanie wykryć, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę (np. stronę z potwierdzeniem zamówienia lub do rejestracji biuletynu). Te pliki cookie nie mogą być śledzone w wielu witrynach przez różnych uczestników AdWords. Za pomocą plików cookie w „Google AdWords” tworzone są statystyki typu Conversion. W tych statystykach rejestrowana jest liczba użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie. Dodatkowo określa się, ilu użytkowników dotarło do strony docelowej, która została oznaczona tagiem konwersji. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych identyfikujących użytkowników. Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki (w MS Internet Explorer pod „Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia”; w Firefox pod „Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Akceptowanie ciasteczek”). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgromadzonych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Więcej informacji na temat zastosowania przez Google danych konwersji i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Do wyświetlania filmów wideo ze strony YouTube nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzenie strony wyposażonej we wtyczkę YouTube spowoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Na serwer YouTube zostaną przesłane informacje, które nasze strony zostały odwiedzone przez użytkownika. YouTube może ponadto zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie mogą posłużyć YouTube do uzyskania informacji o odwiedzającym naszą stronę. Te informacje będą wykorzystywane m.in do rejestrowania statystyk filmów, zwiększenia przystępności dla użytkownika oraz do zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwala to YouTube na bezpośrednie przyporządkowanie nawigacji w Internecie do profilu użytkownika. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube. Powodem korzystania z YouTube jest odpowiednie przedstawienie naszej oferty online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f RODO. Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Informacje na temat newslettera i wyrażania zgody na jego subskrypcję
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, jak również o Państwa prawie do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn informacyjny, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie i stosowanie opisanej procedury.

Treść biuletynu:
Biuletyny i e-maile z informacjami promocyjnymi (dalej określane jako „newsletter”) wysyłamy tylko za zgodą odbiorcy lub na podstawie zezwolenia prawnego. Treści prezentowane podczas rejestracji w celu subskrypcji biuletynu mają zasadnicze znaczenie w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika.

Opcja double opt-in i protokołowanie:
Subskrypcja naszego newslettera następuje w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o jej potwierdzenie. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt niepożądany nie mógł zarejestrować się za pomocą cudzych adresów e-mail. Zgłoszenia dotyczące subskrypcji newslettera są protokołowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia, a także adresu IP. Protokołowane są również zmiany Państwa danych zapisanych na platformie MailChimp.

Wykorzystanie usług platformy MailChimp:
Newsletter jest przekazywany za pośrednictwem MailChimp – platformy służącej do wysyłania newsletterów, należącej do amerykańskiej firmy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zarówno adresy e-mail naszych odbiorców newsletterów, jak i inne dane opisane w niniejszych wytycznych są zachowywane na serwerach MailChimp w USA. Platforma MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newsletterów w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może, zgodnie z własnymi informacjami, wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów gospodarczych na potrzeby ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newsletterów, aby się do nich samodzielnie zwrócić lub przekazać informacje o nich osobom trzecim.

Polegamy na niezawodności, profesjonalizmie IT i bezpieczeństwie danych zapewnianych przez MailChimp. Platforma MailChimp ma certyfikat zgodności z umową zawartą między USA a Unią Europejską dotyczącą ochrony danych (Tarcza Prywatności), co jest jednoznaczne z obowiązkiem przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto zawarliśmy z firmą MailChimp umowę o przetwarzaniu danych. Na jej mocy firma MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je zgodnie z polityką prywatności w naszym imieniu i przede wszystkim nie ujawniać ich stronom trzecim. Ustalenia związane z ochroną danych osobowych przez MailChimp są przedstawione na stronie internetowej pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dane zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć subskrypcji newslettera wystarczy podać nam swój adres e-mail. Dodatkowo wykorzystujemy w tym celu inne dane, takie jak imię i nazwisko, kraj oraz grupa klientów. Służą one jedynie personalizacji i segmentacji newslettera.

Ankiety statystyczne i analizy:
Newslettery zawierają tzw. web beacon, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp po otwarciu biuletynu. W ramach tego pobrania gromadzone są informacje techniczne, np. dotyczące przeglądarki i Państwa systemu, jak również adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej optymalizacji usług na podstawie ich specyfikacji lub docelowych grup odbiorców oraz ich nawyków czytelniczych w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu.

Badania statystyczne obejmują także ustalenie, czy i kiedy newslettery są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Jednak ani my, ani firma MailChimp nie mamy na celu obserwacji zachowań indywidualnych użytkowników. Analizy służą nam przede wszystkim do określenia zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i odpowiedniego dostosowywania naszych treści lub do różnicowania wysyłanych informacji w zależności od ich zainteresowań.

Wywoływanie i zarządzanie danymi online:
Zdarzają się przypadki, w których przekierowujemy odbiorców newsletterów na strony internetowe MailChimp. Na przykład jeśli nasze newslettery zawierają link, za pomocą którego ich odbiorcy mogą wywoływać newslettery online (np. jeśli występują problemy z ich wyświetlaniem w programie poczty elektronicznej). Ponadto odbiorcy newsletterów mogą wywołać na odnośnej stronie Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy MailChimp.

W tym kontekście zaznaczamy, że na stronach internetowych MailChimp stosowane są pliki cookie, a zatem dane osobowe są przetwarzane przez MailChimp, ich partnerów i dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy wpływu na ten proces gromadzenia danych. Więcej informacji na ten temat zawiera Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy MailChimp. Prosimy również zapoznać się z możliwością zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach internetowych http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com/ (dla obszaru europejskiego).

Rezygnacja/odwołanie:
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę na jego otrzymywanie. Jednocześnie wygaśnie Państwa zgoda na wysyłanie newslettera przez MailChimp i na analizy statystyczne. Osobne odwołanie zgody na wysyłkę za pośrednictwem MailChimp lub wykonywanie analizy statystycznej jest niestety niemożliwe.
Link do rezygnacji z subskrypcji jest dostępny na końcu każdego newslettera.

Podstawy prawne – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, informujemy, że zgoda na wysyłanie newslettera na zgłoszone adresy e-mail następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 7 RODO i § 7 ust. 2 nr 3 lub ust. 3 UWG (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Korzystanie z platformy dostawcy usług pocztowych MailChimp, przeprowadzanie ankiet i analiz statystycznych oraz protokołowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto zwracamy uwagę, że na mocy art. 21 RODO zawsze przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przyszłości. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Nasza obecność w mediach społecznościowych
Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych
Posiadamy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Dane dotyczące konkretnych sieci społecznościowych, z których korzystamy, zamieszczone są poniżej. Sieci społecznościowe, np. Facebook, często analizują zachowanie użytkownika odwiedzającego ich strony internetowe lub strony internetowe ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami lub reklamami banerowymi). Przy okazji odwiedzin na naszych profilach w mediach społecznościowych, mają miejsce rozmaite procesy przetwarzania danych związane z ochroną danych. Konkretnie oznacza to, że jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz nasz profil, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą podlegać rejestracji również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie masz konta na danym portalu. W takim przypadku dane te są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie przechowywanych w urządzeniu lub przez zapisanie adresu IP. Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których gromadzone są ich preferencje i zainteresowania, dzięki czemu w mediach społecznościowych i poza nimi użytkownikowi wyświetlane są reklamy oparte na określonych na podstawie takiego profilu zainteresowaniach. Jeśli masz konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany lub zalogowany. Warto pamiętać, że nie mamy dostępu do wszystkich procesów przetwarzania przeprowadzanych przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły dotyczące tych kwestii można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności poszczególnych portali.
Podstawa prawna
Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej dostępości w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f  RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na rozmaitych podstawach prawnych, określonych przez operatorów sieci społecznościowych (na przykład zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1a RODO).
Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń
Kiedy odwiedzasz jeden z naszych profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wraz z operatorem platformy społecznościowej odpowiedzialni za wszelkie operacje przetwarzania danych, które zostały uruchomione podczas tej wizyty - przy czym nasza odpowiedzialność i związane z nią możliwości informacyjne są ograniczone wyłącznie do tych treści, które sami stworzyliśmy. Zasadniczo użytkownik może dochodzić swoich praw (udzielenie informacji, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i sprzeciw) zarówno w stosunku do nas (w odniesieniu do treści), jak i w stosunku do operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebooka). Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności razem z operatorami portali, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych, gdyż zależą one od konkretnej polityki firmy danego dostawcy.
Czas przechowywana danych
Nie mamy kontroli nad czasem przechowywania danych przechowywanych przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (na przykład w sposób określony w polityce prywatności, patrz poniżej).
Sieci społecznościowe - szczegóły
Facebook
Posiadamy profil na portalu Facebook. Dostawcą usług jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook posiada certyfikat w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Użytkownik może dostosować ustawienia reklam niezależnie na swoim koncie. Kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=adsSzczegółowe informacje znajdują się w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/
LinkedIn
Posiadamy profil na portalu LinkedIn. Dostawcą usług jest LinkedIn Ireland Unlimited CompanyWilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. LinkedIn używa reklamowych plików cookie. Jeśli chcesz je wyłączyć, użyj następującego linku:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Korzystanie z funkcji czatu na żywo (LiveChat)
GEALAN Fenster-Systeme GmbH wykorzystuje na tej stronie internetowej oprogramowanie do obsługi czatu w czasie rzeczywistym dostarczane przez LiveChat, Inc., One International Place, Suite 1400 , Boston, USA, MA 02110-2619 na podstawie umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 S. 1 RODO. LiveChat, Inc. zobowiązał się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
LiveChat korzysta z plików cookie. Informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej generowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera LiveChat i tam przechowywane. Serwery firmy, na których znajdują się nasze usługi czatu, znajdują się we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) i w Amsterdamie (Holandia). Dane osobowe nie są przekazywane to państw trzecich ani przechowywane na ich terenie.
Możesz skorzystać z czatu na żywo, aby porozmawiać z naszym personelem w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po rozpoczęciu rozmowy zostaną przesłane następujące dane:
- adres IP, typ przeglądarki i wykorzystywany system operacyjny;
- data i godzina połączenia/zgłoszenia;
- URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej;
- dostarczone dane logowania.
W zależności od przebiegu rozmowy, użytkownik może podać na czacie dalsze dane osobowe. Rodzaj tych danych zależy w dużej mierze od Państwa zgłoszenia. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych oraz bezpiecznego i godnego zaufania obchodzenia się z danymi klientów.
W momencie otwarcia strony gealan.de widget czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript. Widget czatu reprezentuje techniczny kod źródłowy, który jest wykonywany na twoim komputerze i umożliwia prowadzenie czatu. Ponadto, LiveChat przechowuje historię czatu na żywo tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia żądania czatu. Celem tego jest uchronienie Państwa przed koniecznością przebrnięcia przez długą historię Państwa zapytania. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy to robili, prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@gealan.de . Zapisane rozmowy na żywo zostaną przez nas natychmiast usunięte.
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LiveChat można znaleźć w polityce prywatności LiveChat dostępnej na stronie www.livechatinc.com/legal/privacy-policy.
Aktualizacja Oświadczenia o ochronie danych osobowych 

W określonym czasie może zachodzić konieczność aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, np. w wyniku wejścia w życie nowych przepisów prawnych lub regulacji bądź wprowadzenia nowych ofert na naszej stronie internetowej. W takim przypadku zostaną Państwo o tym przez nas w tym miejscu poinformowani. Zasadniczo zalecamy regularne sprawdzanie, czy do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany. Wprowadzenie zmian rozpoznają Państwo między innymi na podstawie aktualizacji statusu widniejącego na dole tego dokumentu. 

Drukowanie i zachowywanie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych
To Oświadczenie o ochronie danych osobowych mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zachować, np. korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Państwa przeglądarce.

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.
Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan
©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH