Impressum

i oświadczenie o ochronie danych osobowych

Adresy spółek

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Numery nip

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Spółka GEALAN Fenster-Systeme GmbH, jako operator tej strony, bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), lokalnymi przepisami obowiązującymi w Państwa kraju, federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia charakter, zakres i cel gromadzenia oraz wykorzystywania danych odwiedzających i użytkowników stron internetowych firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e-mail na adres datenschutz@gealan.de lub adres podany poniżej.

Wymagane informacje zgodnie z art. 13 RODO

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych
GEALAN Window Systems GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Faks: +49(0)9286 77-2222
Strona internetowa: www.gealan.de
e-mail: info@gealan.de

Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych
GEALAN Window Systems GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
e-mail: data datenschutz@gealan.de

Informacje o ochronie danych osobowych dla dostawców, klientów, innych partnerów handlowych i zainteresowanych stron

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych; charakter, cel i wykorzystanie 
Informujemy, że zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe zbierane od dostawców, klientów, innych partnerów handlowych i zainteresowanych stron, w szczególności nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane kontaktowe osób wyznaczonych do kontaktów, numer klienta, a także dane dotyczące zamówienia i dostawy w celu zainicjowania, utworzenia i obsługi umów i dostaw, w tym dostaw, płatności oraz wszelkich gwarancji i rękojmi za produkt.
 
Państwa dane osobowe są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania tych danych. Bez nich jednak nie możemy zawrzeć umowy. W tym zakresie przetwarzanie Państwa danych opiera się na art. 6 ust. 1 b RODO.
 
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. korzystanie z obszarów wymagających logowania).
 
Ponadto gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane w celu utrzymania relacji z klientami lub w celach biznesowych, marketingowych i reklamowych odnoszących się do naszych produktów i usług. W tym zakresie przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W związku z tym nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych wynika ze starań, aby nasze produkty i usługi były znane i sprzedawane, a także aby nastąpiło usprawnienie procesów logistycznych i optymalizacja usług.
 
Ponadto przetwarzamy dane, które otrzymujemy od agencji kredytowych (np. od niemieckiego biura kredytowego Schufa), zgodnie z wymogami prawnymi, w celu przeprowadzenia kontroli kredytowych dostawców, klientów i innych partnerów handlowych. W tym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych wynika otrzymywania należnego nam z tytułu umowy wynagrodzenia za usługi (np. wynagrodzenie). Poza tym, nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji.
 
 
Przekazywanie danych stronom trzecim 
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, z wyłączeniem następujących przypadków:
 • przekazywanie danych osobom trzecim, z których pomocy korzystamy podczas realizacji umów i dostaw, np. bankom/ instytucjom usług płatniczych realizującym płatności oraz firmom transportowym/spedytorom realizującym dostawy;
 • przekazywanie danych osobom trzecim, które zajmują się marketingiem i reklamą naszych produktów i usług, takich jak dostawcy usług marketingowych i drukarnie;
 • przekazywanie danych wyspecjalizowanym usługodawcom (podmiotom przetwarzającym, dostawcom usług informatycznych), którzy na nasze zlecenie i na naszą odpowiedzialność wykonują dla nas usługi w ramach wyżej wymienionych celów;
 • przeniesienie danych w obrębie grupy przedsiębiorstw w ramach tzw. przywileju małej grupy (uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • świadczenie usługi (podmioty przetwarzające), na przykład dostawcy usług informatycznych;
 • przekazywanie danych osobom trzecim, wobec których mamy zobowiązanie prawne np. urzędom skarbowym lub innym organom państwowym;
 
 • przekazywanie danych osobom trzecim w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa handlowego i podatkowego, na przykład doradcom podatkowym.

Przekazanie danych do kraju trzeciego spoza Unii Europejskiej, który nie jest również państwem-sygnatariuszem Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy przekazanie danych jest konieczne do wypełnienia istniejącej umowy pomiędzy Państwem a nami (np. dostawa do kraju trzeciego).

Przetwarzanie danych odbywa się od momentu rozpoczęcia umowny i trwa przez okres jej realizacji lub czas dostawy oraz przez czas trwania ciągłości zobowiązań wynikających ze stosunku umownego lub dostawy, na przykład z tytułu wszelkich zobowiązań gwarancyjnych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt, jak również przez czas trwania ustawowych okresów przechowywania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celach reklamowych, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach reklamowych. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w celach reklamowych, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
 
Państwa prawa jako osoby, której dane dotyczą 
Prawo do cofnięcia zgody: W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą udzieloną nam zgodę. Od chwili cofnięcia zgody nie można już przetwarzać danych, jeżeli przetwarzanie to odbywało się na podstawie zgody.
 • Prawo do informacji: Mogą Państwo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Dotyczy to w szczególności celów przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, ewentualnie kategorii odbiorców, okresu przechowywania, ewentualnego pochodzenia danych oraz w razie potrzeby istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania i ewentualnie istotnych informacji dotyczących szczegółów tych działań.
 • Prawo do sprostowania: Mogą Państwo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych przechowywanych przez nas lub ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych: Mogą Państwo żądać usunięcia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, o ile ich przetwarzanie nie jest konieczne do korzystania z prawa do wolności słowa i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo ich poprawność, jeśli ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, w przypadku gdy odmawiają Państwo ich usunięcia. Poza tym prawo to przysługuje Państwu również wtedy, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, jednak są one Państwu potrzebne do dochodzenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń prawnych. Prawo to przysługuje Państwu również wtedy, gdy sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych osobowych.
 • Prawo do przekazywania danych: Mogą Państwo żądać od nas przekazania udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Alternatywnie, jeśli jest to możliwe, mogą Państwo żądać przekazania danych osobowych, które nam Państwo przekazali, bezpośrednio innej odpowiedzialnej stronie.
 • Prawo do złożenia skargi: Mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

Właściwym dla nas organem sprawującym nadzór nad ochroną danych osobowych jest:
Bawarski Urząd Państwowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych Osobowych (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
e-mail: poststelle@lda.bayern.de

Kolejne oświadczenia o ochronie danych dotyczące usług stron trzecich prezentowanych w naszej witrynie

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, udostępnianego przez Google Inc. („Google”).  Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze i umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu korzystania z niniejszej strony z reguły są przekazywane na jeden z serwerów Google w USA, a następnie są tam zapisywane. Aktywowaliśmy anonimizację IP. W związku z tym na niniejszej stronie internetowej adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej albo innych państw będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na jeden z serwerów Google w USA, a następnie tam skrócony. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania ze strony, sporządzania raportów z aktywności na stronie oraz świadczenia na rzecz operatora pozostałych usług związanych z użytkowaniem strony i Internetu. Adres IP udostępniony przez wyszukiwarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi gromadzonymi przez Google. Istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie plików cookie poprzez dokonanie odpowiedniej zmiany w ustawieniach przeglądarki. Pragniemy jednak poinformować, że w takim wypadku może okazać się, że korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji dostępnych na tej stronie nie będzie możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony (łącznie z adresem IP) przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ustawiana jest opcja opt-out, która blokuje przyszłą rejestrację danych przy Państwa kolejnej wizycie na tej stronie internetowej.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych osobowych są przedstawione na stronie http://www.google.com/analytics/terms/pl.html  lub https://policies.google.com.
Zwracamy uwagę, że na tej stronie internetowej rozszerzono Google Analytics o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Menedżer tagów Google
Menedżer tagów jest usługą Google Inc. („Google”), która umożliwia tworzenie i aktualizację tagów oraz zarządzanie nimi. Tagi to małe fragmenty kodu na naszej stronie, które służą między innymi do pomiaru ruchu i zachowań użytkowników, śledzenia wpływu reklam internetowych i kanałów społecznościowych.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, aktualna konfiguracja tagów jest wysyłana do przeglądarki użytkownika. Zawiera ona instrukcje, które tagi powinny zostać aktywowane. Samo narzędzie nie rejestruje danych osobowych. Uruchamia ono inne tagi, które z kolei mogą gromadzić dane.
Więcej informacji na temat działania Menedżera tagów Google znajduje się na stronie: https://support.google.com/tagmanager/ i w zasadach użycia: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „remarketingu Google” i „podobnych odbiorców” firmy Google Inc.
Ta witryna korzysta z funkcji remarketingu lub „podobnych odbiorców” firmy Google Ireland Limited, zlokalizowanej pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google“). Funkcja ta służy do prezentowania ukierunkowanych treści reklamowych związanych z zainteresowaniami użytkowników odwiedzających inne strony internetowe w ramach tzw. sieci reklamowej Google. Funkcja „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” wykorzystuje w tym celu pliki tekstowe, tzw. pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Te pliki tekstowe służą do rejestrowania Państwa wizyt i anonimowych danych na temat korzystania z witryny. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Jeśli odwiedzają Państwo inną stronę internetową w tzw. sieci reklamowej Google, są Państwu prezentowane reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają uprzednio wywoływane obszary danych produktów i informacji. Funkcję „remarketingu Google” lub „podobnych odbiorców” można wyłączyć, zatrzymując przechowywanie plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Ponadto istnieje możliwość niewyrażenia zgody na gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie, związanych ze sposobem korzystania ze strony przez Google ani na przetwarzanie tych danych przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ponadto mogą Państwo wyłączyć używanie plików cookie stron trzecich, wywołując stronę dezaktywacji sieci reklamowej (Network Advertising Initiative) na stronie http://www.networkadvertising.org/choices/ i postępując zgodnie z zawartymi na niej informacjami dotyczącymi opcji opt-out. Oświadczenie o ochronie danych w Google dotyczące remarketingu przedstawione jest na stronie internetowej pod adresem: www.google.com/privacy/ads/.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w odniesieniu do funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc.
Ta witryna korzysta z funkcji „Google AdWords Conversion-Tracking” firmy Google Inc., zlokalizowanej pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”). Funkcja Google AdWords Conversion-Tracking wykorzystuje tzw. pliki cookie, czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika po kliknięciu reklamy Google. Pliki cookie są ważne przez maks. 90 dni. Nie są przy tym zapisywane dane osobowe. Dopóki plik cookie nie straci ważności, firma Google i my – jako operator witryny – jesteśmy w stanie wykryć, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przekierowany na daną stronę (np. stronę z potwierdzeniem zamówienia lub do rejestracji biuletynu). Te pliki cookie nie mogą być śledzone w wielu witrynach przez różnych uczestników AdWords. Za pomocą plików cookie w „Google AdWords” tworzone są statystyki typu Conversion. W tych statystykach rejestrowana jest liczba użytkowników, którzy kliknęli nasze ogłoszenie. Dodatkowo określa się, ilu użytkowników dotarło do strony docelowej, która została oznaczona tagiem konwersji. Statystyki nie zawierają jednak żadnych danych identyfikujących użytkowników. Można uniemożliwić przechowywanie plików cookie na dysku twardym, wybierając opcję „Nie akceptuj ciasteczek” w ustawieniach przeglądarki (w MS Internet Explorer pod „Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia”; w Firefox pod „Narzędzia > Opcje > Prywatność i bezpieczeństwo > Akceptowanie ciasteczek”). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny może nie być możliwe. Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zgromadzonych przez Google w sposób i dla celów określonych powyżej. Więcej informacji na temat zastosowania przez Google danych konwersji i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Do wyświetlania filmów wideo ze strony YouTube nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki strony YouTube, obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzenie strony wyposażonej we wtyczkę YouTube spowoduje nawiązanie połączenia z serwerami YouTube. Na serwer YouTube zostaną przesłane informacje, które nasze strony zostały odwiedzone przez użytkownika. YouTube może ponadto zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie mogą posłużyć YouTube do uzyskania informacji o odwiedzającym naszą stronę. Te informacje będą wykorzystywane m.in do rejestrowania statystyk filmów, zwiększenia przystępności dla użytkownika oraz do zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. W przypadku, gdy użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, pozwala to YouTube na bezpośrednie przyporządkowanie nawigacji w Internecie do profilu użytkownika. Można tego uniknąć, wylogowując się z konta YouTube. Powodem korzystania z YouTube jest odpowiednie przedstawienie naszej oferty online. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f RODO. Więcej informacji dotyczących obchodzenia się z danymi użytkownika znajduje się w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Informacje na temat newslettera i wyrażania zgody na jego subskrypcję
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o treści naszego biuletynu, a także o procedurach rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej, jak również o Państwa prawie do sprzeciwu. Subskrybując nasz biuletyn informacyjny, wyrażają Państwo zgodę na jego otrzymywanie i stosowanie opisanej procedury.

Treść biuletynu:
Biuletyny i e-maile z informacjami promocyjnymi (dalej określane jako „newsletter”) wysyłamy tylko za zgodą odbiorcy lub na podstawie zezwolenia prawnego. Treści prezentowane podczas rejestracji w celu subskrypcji biuletynu mają zasadnicze znaczenie w przypadku udzielenia zgody przez użytkownika.

Opcja double opt-in i protokołowanie:
Subskrypcja naszego newslettera następuje w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymają Państwo e-mail z prośbą o jej potwierdzenie. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt niepożądany nie mógł zarejestrować się za pomocą cudzych adresów e-mail. Zgłoszenia dotyczące subskrypcji newslettera są protokołowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie danych logowania, czasu potwierdzenia, a także adresu IP. Protokołowane są również zmiany Państwa danych zapisanych na platformie MailChimp.

Wykorzystanie usług platformy MailChimp:
Newsletter jest przekazywany za pośrednictwem MailChimp – platformy służącej do wysyłania newsletterów, należącej do amerykańskiej firmy Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zarówno adresy e-mail naszych odbiorców newsletterów, jak i inne dane opisane w niniejszych wytycznych są zachowywane na serwerach MailChimp w USA. Platforma MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newsletterów w naszym imieniu. Ponadto MailChimp może, zgodnie z własnymi informacjami, wykorzystywać te dane do optymalizacji lub ulepszania własnych usług, np. do technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newsletterów lub do celów gospodarczych na potrzeby ustalenia, z których krajów pochodzą odbiorcy. Jednak MailChimp nie wykorzystuje danych naszych odbiorców newsletterów, aby się do nich samodzielnie zwrócić lub przekazać informacje o nich osobom trzecim.

Polegamy na niezawodności, profesjonalizmie IT i bezpieczeństwie danych zapewnianych przez MailChimp. Platforma MailChimp ma certyfikat zgodności z umową zawartą między USA a Unią Europejską dotyczącą ochrony danych (Tarcza Prywatności), co jest jednoznaczne z obowiązkiem przestrzegania unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Ponadto zawarliśmy z firmą MailChimp umowę o przetwarzaniu danych. Na jej mocy firma MailChimp zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je zgodnie z polityką prywatności w naszym imieniu i przede wszystkim nie ujawniać ich stronom trzecim. Ustalenia związane z ochroną danych osobowych przez MailChimp są przedstawione na stronie internetowej pod adresem: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Dane zgłoszenia:
Aby zgłosić chęć subskrypcji newslettera wystarczy podać nam swój adres e-mail. Dodatkowo wykorzystujemy w tym celu inne dane, takie jak imię i nazwisko, kraj oraz grupa klientów. Służą one jedynie personalizacji i segmentacji newslettera.

Ankiety statystyczne i analizy:
Newslettery zawierają tzw. web beacon, czyli plik wielkości piksela, który jest pobierany z serwera MailChimp po otwarciu biuletynu. W ramach tego pobrania gromadzone są informacje techniczne, np. dotyczące przeglądarki i Państwa systemu, jak również adres IP i czas pobrania. Informacje te są wykorzystywane do technicznej optymalizacji usług na podstawie ich specyfikacji lub docelowych grup odbiorców oraz ich nawyków czytelniczych w oparciu o ich lokalizacje (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasy dostępu.

Badania statystyczne obejmują także ustalenie, czy i kiedy newslettery są otwierane i które linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te można przypisać do poszczególnych odbiorców newsletterów. Jednak ani my, ani firma MailChimp nie mamy na celu obserwacji zachowań indywidualnych użytkowników. Analizy służą nam przede wszystkim do określenia zwyczajów czytelniczych naszych użytkowników i odpowiedniego dostosowywania naszych treści lub do różnicowania wysyłanych informacji w zależności od ich zainteresowań.

Wywoływanie i zarządzanie danymi online:
Zdarzają się przypadki, w których przekierowujemy odbiorców newsletterów na strony internetowe MailChimp. Na przykład jeśli nasze newslettery zawierają link, za pomocą którego ich odbiorcy mogą wywoływać newslettery online (np. jeśli występują problemy z ich wyświetlaniem w programie poczty elektronicznej). Ponadto odbiorcy newsletterów mogą wywołać na odnośnej stronie Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy MailChimp.

W tym kontekście zaznaczamy, że na stronach internetowych MailChimp stosowane są pliki cookie, a zatem dane osobowe są przetwarzane przez MailChimp, ich partnerów i dostawców usług (np. Google Analytics). Nie mamy wpływu na ten proces gromadzenia danych. Więcej informacji na ten temat zawiera Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy MailChimp. Prosimy również zapoznać się z możliwością zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych w celach reklamowych na stronach internetowych http://www.aboutads.info/choices/ i http://www.youronlinechoices.com/ (dla obszaru europejskiego).

Rezygnacja/odwołanie:
W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę na jego otrzymywanie. Jednocześnie wygaśnie Państwa zgoda na wysyłanie newslettera przez MailChimp i na analizy statystyczne. Osobne odwołanie zgody na wysyłkę za pośrednictwem MailChimp lub wykonywanie analizy statystycznej jest niestety niemożliwe.
Link do rezygnacji z subskrypcji jest dostępny na końcu każdego newslettera.

Podstawy prawne – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych:
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku, informujemy, że zgoda na wysyłanie newslettera na zgłoszone adresy e-mail następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 7 RODO i § 7 ust. 2 nr 3 lub ust. 3 UWG (ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Korzystanie z platformy dostawcy usług pocztowych MailChimp, przeprowadzanie ankiet i analiz statystycznych oraz protokołowanie procesu rejestracji opiera się na naszych uzasadnionych interesach zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto zwracamy uwagę, że na mocy art. 21 RODO zawsze przysługuje Państwu prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przyszłości. Sprzeciw może w szczególności dotyczyć przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Nasza obecność w mediach społecznościowych
Przetwarzanie danych za pośrednictwem sieci społecznościowych
Posiadamy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Dane dotyczące konkretnych sieci społecznościowych, z których korzystamy, zamieszczone są poniżej. Sieci społecznościowe, np. Facebook, często analizują zachowanie użytkownika odwiedzającego ich strony internetowe lub strony internetowe ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami lub reklamami banerowymi). Przy okazji odwiedzin na naszych profilach w mediach społecznościowych, mają miejsce rozmaite procesy przetwarzania danych związane z ochroną danych. Konkretnie oznacza to, że jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz nasz profil, operator portalu społecznościowego może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą podlegać rejestracji również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie masz konta na danym portalu. W takim przypadku dane te są gromadzone na przykład za pomocą plików cookie przechowywanych w urządzeniu lub przez zapisanie adresu IP. Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których gromadzone są ich preferencje i zainteresowania, dzięki czemu w mediach społecznościowych i poza nimi użytkownikowi wyświetlane są reklamy oparte na określonych na podstawie takiego profilu zainteresowaniach. Jeśli masz konto na danym portalu społecznościowym, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na wszystkich urządzeniach, na których jesteś zalogowany lub zalogowany. Warto pamiętać, że nie mamy dostępu do wszystkich procesów przetwarzania przeprowadzanych przez operatorów portali społecznościowych. Szczegóły dotyczące tych kwestii można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności poszczególnych portali.
Podstawa prawna
Nasza obecność w mediach społecznościowych ma na celu zapewnienie jak najszerszej dostępości w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1f  RODO. Procesy analizy zainicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na rozmaitych podstawach prawnych, określonych przez operatorów sieci społecznościowych (na przykład zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1a RODO).
Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń
Kiedy odwiedzasz jeden z naszych profili na portalach społecznościowych (np. Facebook), jesteśmy wraz z operatorem platformy społecznościowej odpowiedzialni za wszelkie operacje przetwarzania danych, które zostały uruchomione podczas tej wizyty - przy czym nasza odpowiedzialność i związane z nią możliwości informacyjne są ograniczone wyłącznie do tych treści, które sami stworzyliśmy. Zasadniczo użytkownik może dochodzić swoich praw (udzielenie informacji, sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i sprzeciw) zarówno w stosunku do nas (w odniesieniu do treści), jak i w stosunku do operatora danego portalu społecznościowego (np. Facebooka). Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności razem z operatorami portali, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych w portalach społecznościowych, gdyż zależą one od konkretnej polityki firmy danego dostawcy.
Czas przechowywana danych
Nie mamy kontroli nad czasem przechowywania danych przechowywanych przez operatorów sieci społecznościowych do ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (na przykład w sposób określony w polityce prywatności, patrz poniżej).
Sieci społecznościowe - szczegóły

Facebook

Prowadzimy profil na platformie Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z informacją firmy Facebook zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Zawarliśmy z firmą Facebook umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum). Umowa ta określa, za które operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku. Umowa jest do wglądu pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na koncie użytkownika. W tym celu proszę kliknąć następujący link i się zalogować: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności platformy Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Prowadzimy profil na platformie Instagram. Dostawcą usługi jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

Prowadzimy profil na platformie Pinterest. Dostawcą usługi jest Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Prowadzimy profil na platformie XING. Dostawcą usługi jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Prowadzimy profil na platformie LinkedIn. Dostawcą usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn wykorzystuje reklamowe pliki cookie. Jeśli chcą Państwo wyłączyć obsługę reklamowych plików cookie LinkedIn, proszę skorzystać z linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegółowe informacje dostępne są tu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa oraz https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Prowadzimy profil na platformie YouTube. Dostawcą usług jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat postępowania z Państwa danymi osobowymi, proszę zapoznać się z polityką prywatności platformy YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.Korzystanie z funkcji czatu na żywo (LiveChat)
GEALAN Fenster-Systeme GmbH wykorzystuje na tej stronie internetowej oprogramowanie do obsługi czatu w czasie rzeczywistym dostarczane przez LiveChat, Inc., One International Place, Suite 1400 , Boston, USA, MA 02110-2619 na podstawie umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 S. 1 RODO. LiveChat, Inc. zobowiązał się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
LiveChat korzysta z plików cookie. Informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej generowane przez pliki cookie są przesyłane do serwera LiveChat i tam przechowywane. Serwery firmy, na których znajdują się nasze usługi czatu, znajdują się we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) i w Amsterdamie (Holandia). Dane osobowe nie są przekazywane to państw trzecich ani przechowywane na ich terenie.
Możesz skorzystać z czatu na żywo, aby porozmawiać z naszym personelem w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po rozpoczęciu rozmowy zostaną przesłane następujące dane:
- adres IP, typ przeglądarki i wykorzystywany system operacyjny;
- data i godzina połączenia/zgłoszenia;
- URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej;
- dostarczone dane logowania.
W zależności od przebiegu rozmowy, użytkownik może podać na czacie dalsze dane osobowe. Rodzaj tych danych zależy w dużej mierze od Państwa zgłoszenia. Wszyscy nasi pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych oraz bezpiecznego i godnego zaufania obchodzenia się z danymi klientów.
W momencie otwarcia strony gealan.de widget czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript. Widget czatu reprezentuje techniczny kod źródłowy, który jest wykonywany na twoim komputerze i umożliwia prowadzenie czatu. Ponadto, LiveChat przechowuje historię czatu na żywo tak długo, jak jest to konieczne do przetworzenia żądania czatu. Celem tego jest uchronienie Państwa przed koniecznością przebrnięcia przez długą historię Państwa zapytania. Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy to robili, prosimy o kontakt pod adresem datenschutz@gealan.de . Zapisane rozmowy na żywo zostaną przez nas natychmiast usunięte.
 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LiveChat można znaleźć w polityce prywatności LiveChat dostępnej na stronie www.livechatinc.com/legal/privacy-policy.
Aktualizacja Oświadczenia o ochronie danych osobowych 

W określonym czasie może zachodzić konieczność aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, np. w wyniku wejścia w życie nowych przepisów prawnych lub regulacji bądź wprowadzenia nowych ofert na naszej stronie internetowej. W takim przypadku zostaną Państwo o tym przez nas w tym miejscu poinformowani. Zasadniczo zalecamy regularne sprawdzanie, czy do niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych nie zostały wprowadzone zmiany. Wprowadzenie zmian rozpoznają Państwo między innymi na podstawie aktualizacji statusu widniejącego na dole tego dokumentu. 

Drukowanie i zachowywanie niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych
To Oświadczenie o ochronie danych osobowych mogą Państwo bezpośrednio wydrukować i zachować, np. korzystając z odpowiedniej funkcji dostępnej w Państwa przeglądarce.

Poszukujesz producentów okien w swojej okolicy?
Skorzystaj z naszej wyszukiwarki producenta.
Czy masz jakieś pytania?

Porozmawiaj z nami

GEALAN ACADEMY

Fachowe szkolenia dla partnerów GEALAN skierowane do szerokiego grona specjalistów.

Nie przegap żadnych informacji!

Chcę na podany adres e-mail co miesiąc otrzymywać informacje o obiekcie referencyjnym (około dwa razy w miesiącu).

Gealan

Koncern GEALAN należy do wiodących w Europie producentów profili okiennych i drzwiowych z tworzyw sztucznych.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Aktualności gealan