Saidi teade

ja andmekaitse avaldus

Autoriõigus/sisukord

Autoriõigus ©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Kõik õigused kaitstud. Teave on GELAN Fenster-Systeme või nimetatud allikate omand.

Sisu ei tohi ilma selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta reprodutseerida, muuta ja/või avaldada täielikult või osaliselt mis tahes eesmärgil ega salvestada infosüsteemi.

Kasutatavad kaubanimed on kaitstud vastavate ettevõtete autoriõigusega.

Kõik õigused kaitstud. Võimalikud on eksimused ja trükivead. Sellel veebilehel kasutatavad logod, ettevõtte- ja tootenimed on vastavate tootjate registreeritud kaubamärgid.

Aadressid

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Jena, HRB 202763
Managing Directors: Tino Albert, Ivica Maurović

Käibemaksukohustuslase numbrid

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Õigusteave/Vastutuse puudumine

Õigusteave

Lehel www.gealan.de olevad välised lingid kolmandate osapoolte pakkumistele viivad vastavate teenusepakkujate sisu juurde ja ei ole www.gealan.de eest vastutavate isikute vastutada. Need vastavad viited on kontekstis äratuntavad, või on eraldi tähistatud. Me ei saa seal pakutavat sisu kuidagi mõjutada ega pea neid nende viidete alusel enda omaks. Eelkõige eemaldume selgesõnaliselt seal leitavatest väidetest. Lisaks saab vastutus olla põhjendatud üksnes juhul, kui oleme õigusrikkumistest teadlikud ning nende kasutamist on tehniliselt võimalik ja mõistlik ära hoida (TDG/MDStV (Teledienstgesetz -Teleteenuste seadus/Mediendienstestaatsvertrag - Riiklik meediateenuste leping) § 5 lõige 2). Oleme välist sisu meile mõistlikus ulatuses võimalike õigusrikkumiste osas kontrollinud. Autoriõiguste, kaubamärkide või isiklike õiguste rikkumine või eksimused konkurentsiõiguse vastu kolmandate osapoolte pakkujate veebilehtedel ei olnud ilmne ning meile on see sama vähe teada kui sealsete kuritegude toimumine.

Vastutuse puudumine

Vastutus oma sisu ja linkide eest
Vaatamata sellele, et meie koduleht ja selle sisu on loodud ülima hoolikusega, ei saa me tagada oma veebilehe sisu täielikkust, õigsust ja aktuaalsust, kuid kontrollime seda regulaarselt mõistlikul määral ja eemaldame õigusi rikkuva sisu kohe, kui sellest teada saame. Meie koduleht sisaldab ka viiteid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei saa meie kuidagi mõjutada ning mida me ei saa vastavate linkide kaudu omandada. Seetõttu ei saa me nende võõraste sisude eest vastutust kanda. Need vastavad viited on kontekstis äratuntavad, või on eraldi tähistatud ning on võimalike õigusrikkumiste suhtes meie poolt mõistlikus ulatuses kontrollitud. Me ei vastuta andmekaitsealaste ettevaatusabinõude eest välistel veebilehtedel, millele juurde nende linkide kaudu pääsete. Nende väliste veebilehtede andmekaitsealast teavet otsige palun nendelt veebilehtedelt. Me kontrollime ka lingitud lehtede sisu mõistlikul määral ning kui esineb konkreetseid viiteid õigusrikkumisele ja neid on tuvastatud, eemaldatakse need kohe meie kodulehelt.

Vastutuse puudumine kehtib ka seotud frameside kohta. Framesid (või iFramesid) on meediasisud või kolmandate isikute veebilehtede koostisosad, mis on meie veebilehega optiliselt seotud.

Data privacy statement

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, kui selle veebilehe haldaja, võtab teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt. Me töötleme teie isikuandmeid konfidentsiaalselt ja vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele, teie riigis kehtivatele kohalikele õigusaktidele, föderaalsele andmekaitseseadusele (Gesetzgebung Bundesdatenschutzgesetz - BDSG) ja telemeediaseadusele (Telemediengesetz - TMG).

See andmekaitse avaldus selgitab GEALAN Fenster-Systeme GmbH veebilehe külastajatelt ja kasutajatelt andmete kogumise ja kasutamise tüüpi, ulatust ja eesmärki. Kui teil on andmekaitse kohta küsimusi, võite pöörduda meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil datenschutz@gealan.de või allpool toodud aadressil.

Teabe esitamise kohustus vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 13

Vastutava asutuse nimi ja kontaktandmed

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau, Germany
Phone: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
Email: info@gealan.de

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed
Data protection officer
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau, Germany
Email: datenschutz@gealan.de

Andmekaitsealane teave tarnijatele, klientidele, teistele äripartneritele ja huvitatud isikutele

Isikuandmete kogumine ja säilitamine; nende liik, eesmärk ja kasutamine

Juhime tähelepanu sellele, et kasutame tarnijatelt, klientidelt, teistelt äripartneritelt ja huvitatud isikutelt kogutud isikuandmeid, eelkõige nime, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, kontaktisikute kontaktandmeid, kliendinumbrit, samuti andmeid tellimuste ja kättetoimetamiste kohta, lepinguliste ja tarnesuhete algatamiseks, loomiseks ja töötlemiseks, k.a kohaletoimetamiseks, maksmiseks ning võimaliku garantii või tootevastutuse tagamiseks, salvestamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks.

Teie isikuandmed on vajalikud lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Te ei ole kohustatud neid andmeid saadavaks tegema. Ilma nende andmeteta ei saa me aga teiega lepingut sõlmida. Teie andmeid töödeldakse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 b alusel.

Teie isikuandmeid saab töödelda ka teie nõusoleku alusel vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikele 1 (nt sisselogimisalade kasutamine). Kogume, salvestame, töötleme ja kasutame neid andmeid ka klientide ja ärisuhete hoidmiseks, oma toodete ja teenuste turundamiseks ja reklaamimiseks. Teie andmeid töödeldakse sel juhul isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 b alusel. Sellega seoses tekib meie õigustatud huvi teie andmete töötlemise vastu meie püüdlustest oma tooteid ja teenuseid reklaamida ja müüa, samuti parandada meie logistilisi protsesse ja optimeerida meie teenuseid.

Lisaks töötleme krediidikontrolli eesmärgil ning seadusandlike nõuete kohaselt krediidiagentuuridelt (näiteks Schufalt) saadud andmeid meie tarnijate, klientide ja muude äripartnerite kohta. Teie andmeid töödeldakse sel juhul isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 b alusel. Meie õigustatud huvi nende andmete töötlemise vastu tuleneb lepingu alusel võlgnetava vastutasu (nt hüvitise) saamisest meie teenuste eest. Üldjuhul ei tee me ühtegi automatiseeritud otsust.

 

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, väljaarvatud järgmistel juhtudel.

• Andmete edastamine kolmandatele isikutele, kes on kaasatud meie lepinguliste ja tarnesuhete täitmisesse, näiteks makseid töötlevatele pangainstitutsioonidele/makseteenuse pakkujatele ning tarneid tegevatele transpordiettevõtetele/kaubamüügiettevõtetele.

• Andmete edastamine kolmandatele isikutele, kes on kaasatud meie toodete ja teenuste turundamisse ja reklaamimisse, näiteks turundusteenuse pakkujatele ja trükikodadele.

• Andmete edastamine spetsialiseeritud teenusepakkujatele, kes pakuvad oma teenuseid meie juhendamisel ja vastutusel meie eelpool nimetatud eesmärkide saavutamiseks (näiteks lepingulised töötlejad), näiteks IT-teenuse pakkujatele.

• Andmete edastamine kontserni siseselt, nn väikeste gruppide privileegi raames (õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõikele 1f).

• Andmete edastamine kolmandatele isikutele, kui oleme selleks juriidiliselt kohustatud, näiteks maksuametile või teistele riigiasutustele.

• Andmete edastamine kolmandatele isikutele meie äri- ja maksuõiguslike kohustuste täitmiseks, näiteks maksunõustajatele.

Andmeedastus kolmandasse riiki väljaspool Euroopa Liitu, mis ei ole ka Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osaline, toimub ainult siis, kui see andmeedastus on vajalik teie ja meie vahelise lepingu täitmiseks (nt kohaletoimetamine kolmandasse riiki).

Teie andmeid töödeldakse lepingulise või tarnesuhte algatamise ja töötlemise ning lepingulistest või tarnesuhetest tulenevate kohustuste, näiteks mis tahes garantii- või tootevastutusega seotud kohustuste jätkumise, samuti kogu kestuse vältel ning kohustuslike säilitamistähtaegade kohaselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 c alusel.

Kuna me töötleme isikuandmeid reklaami eesmärgil, on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele reklaami eesmärgil. Kui esitate vastuväite reklaami eesmärgil töötlemise vastu, siis teie isikuandmeid nendel eesmärkidel enam ei töödelda.

 

Teie kui andmesubjekti õigused

- Taganemisõigus: võite oma meile antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Tühistatud nõusolekul põhinevat andmetöötlust ei tohi siis edaspidi enam jätkata.

- Õigus teabele: võite nõuda teavet oma isikuandmete kohta, mida töötleme. See kehtib eriti andmetöötluse eesmärkide, isikuandmete kategooriate, vajadusel ka vastuvõtjate kategooriate, säilitamise aja, teie andmete päritolu ja vajaduse korral automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilide koostamise ja võimaliku nende üksikasjade sisuka teabe kohta.

- Õigus andmete parandamisele: võite taotleda meie poolt salvestatud valede andmete parandamist või täiendamist.

- Õigus andmete kustutamisele: võite taotleda meie poolt salvestatud isikuandmete kustutamist, kui nende töötlemine pole vajalik sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku huvi huvides või õiguspärase õiguse kinnitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

- Õigus töötlemise piiramisele: võite taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui vaidlustate andmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid keeldute nende kustutamisest. Peale selle on teil selleks õigus ka siis, kui me ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate neid õiguslike nõuete kinnitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. See õigus on teil ka siis, kui olete esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemise kohta.

- Õigus andmete ülekandmisele: võite taotleda, et me edastaksime teile teie poolt esitatud isikuandmed struktureeritud, tavapärases ja masinloetavas vormis. Alternatiivina võite taotleda edastatud isikuandmete otsest edastamist teisele vastutavale isikule, kui see on võimalik.

- Kaebuse esitamise õigus: võite kaebuse esitada andmekaitse järelevalveasutusele, kui olete arvamusel, et töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult.

 

Meie vastutav andmekaitse järelevalveasutus on:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach, Germany
Telephone: +49 (0) 981 180093-0
Email: poststelle@lda.bayern.de

Veebilehe kasutamine

Meie pakkumine ei ole kindlasti mitte mõeldud alaealistele.

Kõiki selle veebipakkumise raames saadud ja töödeldud andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele ning neid ei edastata kolmandatele isikutele.

 

Surfake meie veebilehel ilma isikuandmeid esitamata

Väljaspool parooliga kaitstud GEALANi partnerpiirkonda saab meie veebilehte saab kasutada isikuandmeid esitamata.

Sel juhul saame teada ainult

• teie IP-aadressi,

• külastatud veebilehe nime või andmed ning veebilehe külastamise algus- ja lõppaja,

• domeenid, mille kaudu te meie veebilehele jõudsite

• ülekantud andmete hulga ja

• kas külastamine oli edukas.

Neid andmeid kasutatakse eranditult vaid veebipakkumise administreerimiseks ja optimeerimiseks ning teie päringute töötlemiseks.

IP-aadressi võib pidada isikuandmete hulka kuuluvaks, kuna teatud tingimustel on internetiteenuse pakkuja teabe kaudu võimalik tuvastada vastava kasutatava internetiühenduse omanikku. 

Meie kasutame IP-aadressi vaid meie interneti infrastruktuurile tehtavate rünnakute korral. Sel juhul on meil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses IP-aadressi töötlemiseks õigustatud huvi. See õigustatud huvi tuleneb vajadusest tõrjuda rünnak interneti infrastruktuuri vastu, määrata kindlaks rünnaku päritolu, et oleks võimalik selle eest vastutava isiku vastu võtta tarvitusele kriminaal- ja tsiviilõiguslikke meetmeid ning ennetada tõhusalt edasisi rünnakuid.

IP-aadress kustutatakse, kui saame välistada, et sellelt ei tehtud rünnakut meie interneti infrastruktuuri vastu. See juhtub reeglina seitsme päeva pärast.

Salvestame ka domeenid, kust meie veebikülastajad tulevad. Hindame neid andmeid ka trendide tuvastamiseks ja statistika koostamiseks, kuid seejärel kustutame need andmed.

See veebileht sisaldab linke ka teistele veebilehtedele. Selle veebilehe omanik ei vastuta nende veebilehtede andmekaitsealaste eeskirjade ega nende veebilehtede sisu eest. Kui teil on meie andmekaitsepraktika kohta küsimusi või kommentaare, võtke meiega ühendust aadressil datenschutz@gealan.de.

See leht kasutab ka „küpsiseid“. Küpsiste salvestamist saate takistada, kui seadistate vastavalt oma brauseri tarkvara. See võib aga tähendada, et te ei pruugi saada kõiki selle veebilehe funktsioone täiel määral kasutada.

 

Surfake meie veebilehel esitades meile oma isikuandmed

Kui edastate meile isikuandmed (nt nime, aadressi või e-posti aadressi) vabatahtlikult või osana registreerimisest GEALANi partnerina, ei edasta me neid andmeid ilma teie selgesõnalise nõusoleku või seadusliku loata kolmandatele isikutele. Kui registreerite end GEALANi partnerina, siis sõlmitakse meiega leping vastava profiili säilitamise ja kättesaadavuse kohta.

Sellisel juhul töötleme teie andmeid ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti b alusel, et täita meie vahel sõlmitud lepingut või vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punktile a teie antud nõusoleku alusel. Töötlemine toimub lepinguliste teenuste täitmiseks, maksete töötlemiseks, lepingu alusel tellitud toodete ja teenuste kohaletoimetamiseks, oma aadressiandmete edastamiseks logistikaettevõtetele kauba kohaletoimetamiseks ning huvitavate teadete saatmiseks toodete ja kampaaniate kohta. Teie andmed edastatakse meie ettevõtte siseselt lepingu sõlmimise või otsuste tegemisega seotud isikutele. Mis tahes täiendav avalikustamine kolmandatele isikutele, mida juriidilised nõuded ei hõlma, toimub ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Automatiseeritud otsuste tegemist ei toimu.

Töötleme teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik meie lepingu või kehtivate õigusnormide täitmiseks või teie andmete edastamiseks. Põhimõtteliselt ei kustuta me teie isikuandmeid, mille olete GEALANi partnerina salvestanud. Kuid teil on igal ajal võimalus oma profiili üksikuid andmeid muuta. Teie profiilis salvestatud isikuandmete täielik kustutamine toimub e-posti teel (sisestades oma kasutajanime) aadressile datenschutz@gealan.de esitatud taotluse alusel, kui nende andmete edasine salvestamine pole täiendava tegevusloata lubatud. Äridokumendid säilitatakse vastavalt seaduses sätestatud säilitamistähtaegadele ja kustutatakse seejärel vastavalt andmekaitse eeskirjadele.

 

Väliste teenusepakkujate kasutamine

Teeme koostööd teenusepakkujatega, kes töötlevad meie tellimusel teatud andmeid. Seda tehakse eranditult kooskõlas kehtivatele andmekaitseseadustega. Eelkõige oleme taotlemisel sõlminud oma teenusepakkujatega andmetöötluslepingud, mis vastavad ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 nõuetele.

 

Teie õigused

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on teil järgmised õigused.

+ Õigus teabele teie andmete töötlemise kohta

Teil on õigus nõuda meilt teavet selle kohta, kas ja kui jah, siis milliseid isikuandmeid töötleb GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Teil on õigus järgmisele teabele:

  • töötlemise eesmärgid
  • teie töödeldavate isikuandmete kategooriad
  • saajad või saajate kategooriad, kellele isikuandmeid on avaldatud või mida veel avaldatakse
  • võimaluse korral teie isikuandmete säilitamise kavandatud kestus, või kui see pole võimalik, siis selle kestuse määramise kriteeriumid
  • kui teie isikuandmeid ei kogutud teilt, siis kogu olemasolev teave andmete päritolu kohta
  • automatiseeritud otsuste tegemine, sealhulgas profiilide koostamine vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 22 ning (vähemalt nendel juhtudel) sisukat teavet loogika ning sellise töötlemise ulatuse ja kavandatava mõju kohta teie jaoks.

Esitame teile töötlemise objektiks olevate isikuandmete koopiad. Kui meil on põhjendatud kahtlusi teavet taotleva isiku identiteedi osas, siis palume lisateavet asjaomase isiku identiteedi kinnitamiseks.

+ Õigus parandustele

Teil on õigus nõuda, et parandaksime viivitamatult teid puudutavad ebaõiged isikuandmed. Võttes arvesse töötlemise eesmärke, on teil õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, seda ka täiendava avalduse esitamisega.

+ Õigus kustutamisele

Teie isikuandmed kustutatakse, kui esitate kustutamistaotluse kirjalikult ning kui seadusega ettenähtud õigused või kohustused ei ole sellega vastuolus. Peale selle kustutame alati teie isikuandmed, kui andmeid ei nõuta enam säilitamisega seotud eesmärgi täitmiseks, või kui nende säilitamine pole muudel õiguslikel põhjustel lubatud ja kustutamine ei ole vastuolus seadusega ettenähtud säilitamistähtaegadega.

+ Õigus töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmed ei ole õiged ja nimelt ajavahemikuks, mis võimaldab GEALAN Fenster-Systeme GmbH-l kontrollida isikuandmete õigsust. Kui töötlemine on ebaseaduslik ja te keeldute isikuandmete kustutamisest ning palute meil selle asemel piirata isikuandmete kasutamist, järgime teie taotlust. Andmeid ei kustutata ka siis, kui vajame neid oma õiguslike nõuete kinnitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks, või kui olete töötlemise vastu esitanud vastuväiteid vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 lõikele 1, kui pole veel kindlaks tehtud, kas GEALAN Fenster-Systeme GmbH õigustatud põhjused kaaluvad üles teie põhjused.

+ Õigus esitada vastuväiteid töötlemise kohta

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, mis põhineb ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklil 6. GEALAN Fenster-Systeme GmbH ei töötle teie vastuväite korral enam teie isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui suudame tõendada töötlemise veenvaid õiguspäraseid põhjuseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on nõuete esitamine või õigusnõuete täitmine või kaitsmine.

- Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada struktureeritud, tavapärases ja masinloetavas vormis saada enda kohta käivaid isikuandmeid, mille olete meile edastanud, ja edastada need andmed teisele vastutavale isikule ilma meie takistusteta. Eelduseks on, et töötlemine põhineb vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitele 6 või 9, või lepingule ning töötlemine toimub automatiseeritud protseduuride abil. Samuti on teil õigus lasta isikuandmed edastada otse ettevõttelt GEALAN Fenster-Systeme GmbH teisele vastutavale asutusele, kui see on tehniliselt teostatav.

+ Õigus teie antud nõusolek tulevikus tagasi võtta

Võite oma antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib edaspidi. Tagasivõtmise, vastuväidete ega teabe küsimisega ei kaasne mingeid kulusid. Tagasivõtmise taotlus saatke palun e-postiga aadressil info@gealan.de.

+ Õigus kaebuse esitamiseks andmekaitse järelevalveasutusele

Kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine rikub kehtivaid andmekaitse eeskirju, on teil vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 77 õigus igal ajal esitada kaebus oma föderaalriigi eest vastutavale järelevalveasutusele.

 

Meie veebilehel kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste täiendavad andmekaitseavaldused

Cookiebotiga nõustumine

Teie nõusoleku saamiseks teatud küpsiste salvestamiseks Teie lõppseadmesse või teatud tehnoloogiate kasutamiseks ning dokumenteerimiseks kooskõlas andmekaitse eeskirjadega kasutab meie veebileht Cookieboti nõusolekutehnoloogiat. Selle tehnoloogia pakkuja on Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Taani (edaspidi „Cookiebot“).

Teie nõusoleku saamiseks küpsiste kasutamise kohta ja muude selgituste saamiseks luuakse ühendus Cookieboti serveritega, kui külastate meie veebilehte. Seejärel salvestab Cookiebot küpsise Teie brauserisse, et Teile oleks võimalik määrata antud nõusolekuid või nende tagasivõtmist. Selliselt kogutud andmed talletatakse seni, kuni nõuate meilt nende kustutamist, kustutate Cookieboti küpsise ise või kui andmete salvestamise eesmärk kehtivuse kaotab. Kohustuslikud seadusjärgsed talletamisnõuded säilivad.

Cookieboti rakendatakse küpsiste kasutamise tarbeks seadusega ettenähtud nõusoleku saamiseks. Õiguslik alus selleks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Isikuandmete töötlemine

Oleme sõlminud lepingu isikuandmete töötlemiseks (AVV) ülal nimetatud teenusepakkujaga. Tegemist on andmekaitseseadusega nõutud lepinguga, mis tagab, et meie veebilehe külastajate isikuandmeid töödeldakse vaid meie juhiste kohaselt ning isikuandmete kaitse üldmäärust järgides.

 

Meta Pixel (endine Facebook Pixel)

See veebisait kasutab Facebooki/Meta-pikslit külastajate tegevuse mõõtmiseks. Selle teenuse pakkuja on Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki sõnul edastatakse kogutud andmeid siiski ka USAsse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Sel viisil saab jälgida lehekülje külastajate käitumist pärast seda, kui nad on Facebooki reklaamil klõpsates suunatud teenusepakkuja veebisaidile. See võimaldab hinnata Facebooki reklaamide tõhusust statistilistel ja turu-uuringute eesmärgil ning optimeerida tulevasi reklaamimeetmeid.

Kogutud andmed on meie kui selle veebisaidi operaatori jaoks anonüümsed, me ei saa teha mingeid järeldusi kasutajate identiteedi kohta. Facebook säilitab ja töötleb andmeid siiski nii, et ühendus vastava kasutaja profiiliga on võimalik ja Facebook saab andmeid kasutada oma reklaami eesmärgil vastavalt Facebooki andmete kasutamise eeskirjadele (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). See võimaldab Facebookil näidata reklaami nii Facebooki lehekülgedel kui ka väljaspool Facebooki. Seda andmete kasutamist ei saa meie kui veebilehe operaator mõjutada.

Selle teenuse kasutamine põhineb teie nõusolekul vastavalt art. 6, 1a GDPR ja § 25, 1 TDDDG. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Me kasutame täiustatud sobitamise funktsiooni metapikslis.

Täiustatud sobitamine võimaldab meil edastada Meta (Facebook) eri liiki andmeid (nt elukoht, riik, postiindeks, hashitud e-posti aadressid, nimed, sugu, sünniaeg või telefoninumber) meie klientide ja potentsiaalsete klientide kohta, mida me kogume oma veebisaidi kaudu. See aktiveerimine võimaldab meil kohandada meie reklaamikampaaniaid Facebookis täpsemalt inimestele, kes on huvitatud meie pakkumistest. Lisaks parandab täiustatud sobitamine veebisaidi konversioonide seostamist ja täiustab kohandatud sihtrühmi.

Kuivõrd isikuandmeid kogutakse meie veebisaidil siin kirjeldatud tööriista abil ja edastatakse Facebookile, vastutavad meie ja Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa ühiselt selle andmetöötluse eest (GDPR artikkel 26). Ühisvastutus piirdub ainult andmete kogumise ja nende edastamisega Facebookile. Facebooki poolt pärast edastamist toimuv töötlemine ei ole osa ühisest vastutusest. Meie ühiselt võetud kohustused on sätestatud ühise töötlemislepinguga. Lepingu tekst on leitav aadressil: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Selle lepingu kohaselt vastutame me Facebooki tööriista kasutamisel andmekaitseteabe esitamise eest ja selle tööriista andmekaitsekindla rakendamise eest meie veebisaidil. Facebook vastutab Facebooki toodete andmekaitse eest. Andmesubjekti õigusi (nt teabenõudeid) seoses Facebooki poolt töödeldud andmetega saate esitada otse Facebookile. Kui te nõuate andmesubjekti õigusi meie juures, oleme kohustatud need Facebookile edastama.

Andmete edastamine Ameerika Ühendriikidesse põhineb ELi komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad on leitavad siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Lisateavet privaatsuse kaitsmise kohta leiate Facebooki privaatsuspoliitikast: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Te saate uuesti turundamise funktsiooni "Kohandatud sihtrühmad" deaktiveerida ka reklaami seadete jaotises aadressil https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Selleks peate olema Facebooki sisse logitud.

Kui teil ei ole Facebooki kontot, saate keelata Facebooki kasutuspõhise reklaami Euroopa Interaktiivse Digitaalse Reklaami Liidu veebisaidil: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

See leht kasutab kaardirakendusteenust Google Maps. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

Rakenduse Google Maps funktsioonide kasutamiseks tuleb salvestada Teie IP-aadress. See teave edastatakse tavaliselt USA Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Selle lehe pakkuja ei mõjuta seda andmeedastust. Kui Google Maps on aktiveeritud, saab Google kasutada Google´i veebifontide kuvamiseks ühtset fonti. Tekstide ja fondiliikide korralikuks kuvamiseks laadib brauser rakenduse Google Maps aktiveerimisel vajalikud fondid Teie brauseri vahemälusse.

Rakendust Google Maps kasutatakse meie veebipakkumiste atraktiivseks esitlemiseks ja veebisaidil märgitud kohtade leidmise hõlbustamiseks. See on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses õigustatud huvi. Kohe pärast vastava nõusoleku küsimist toimub töötlemine eranditult isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a ja TDDDG-i (eraelu puutumatuse kaitse seadus elektroonilise side sektoris) § 25 lõike 1 järgi, mille ulatuses nõusolek hõlmab küpsiste salvestamist või juurdepääsu teabele kasutaja lõppseadmes (n t seadme sõrmejälgede võtmine) TDDDG-i tähenduses. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiate siit: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate Google'i andmekaitseavaldusest aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Täiendavad meie veebilehel kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste andmekaitse avaldused

Veebianalüüsi teenuse Google Analytics andmekaitse avaldus

Sellel veebilehel kasutatakse Google Analyticsi, Google Inc. ("Google") veebianalüüsi teenust. Google Analytics kasutab nn „küpsiseid", tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad teie veebilehe kasutamist analüüsida. Küpsise loodud teave selle veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA Google'i serverisse ja salvestatakse seal. Oleme aktiveerinud IP anonüümseks muutmise Seetõttu lühendab Google sellel veebilehel teie IP-aadressi eelnevalt Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Täielik IP-aadress saadetakse ainult Google'i serverisse USA-s ja seda lühendatakse erandjuhtudel. Selle veebilehe operaatori nimel kasutab Google seda teavet teie veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja veebilehe operaatorile muude veebilehe tegevuse ja interneti kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Teie brauserist Google Analyticsi poolt edastatud IP-aadressi ei liideta teiste Google'i andmetega. Küpsiste salvestamist saate takistada, kui seadistate vastavalt oma brauseri tarkvara. See võib aga tähendada, et te ei pruugi saada kõiki selle veebilehe funktsioone täiel määral kasutada. Samuti saate takistada Google'il küpsise genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadressi) kogumist ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla järgmise lingi all saadaval oleva brauseri pistikprogrammi ja installides: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de. Määratakse loobumisküpsis, mis takistab teie veebilehe külastamisel teie andmete edaspidist kogumist.

Lisateavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressilt http://www.google.com/analytics/terms/de.html või aadressilt https://www.google.de/intl/de/policies/. Juhime tähelepanu sellele, et sellel veebilehel on Google Analytics laiendatud koodiga „anonymizeIp“, et tagada anonüümne IP-aadresside kogumine (nn IP-maskeerimine).

Google Tag Manager

Google Tag Manager on Google Inc. (“Google”) teenus, mille abil saab luua silte, neid värskendada ja hallata.

Sildid on väikesed koodielemendid meie veebilehel, mida kasutatakse muu hulgas liikluse ja külastajate käitumise mõõtmiseks ning veebireklaamide ja sotsiaalsete kanalite mõju registreerimiseks.

Kui külastate meie veebilehte, saadetakse praeguse sildi konfiguratsioon kasutaja brauserisse. Nii saab ta juhised, millised sildid tuleb käivitada. Tööriist ise isikuandmeid ei kogu. Tööriist käivitab aga muud sildid, mis võivad ise andmeid koguda.

Lisateavet Google Tag Manageri töö kohta leiate siit: https://support.google.com/tagmanager/ ja kasutusjuhenditest: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Andmekaitse avaldus Google Inc. funktsioonidele „Google Remarketing“ (Google'i uuesti turundamine) ja "Sarnased sihtgrupid"

See veebileht kasutab uuesti turundamist või Google Ireland Limited, gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google“) „Sarnaste sihtrühmade“ funktsiooni. Teile saadetakse sihipärast reklaami, näidates isikupärastatud ja huvipõhiseid reklaame, kui külastate teisi veebilehti nn. „Google Display-Netzwerkis“. „Google Remarketing“ või funktsioon „Sarnased sihtrühmad“ kasutab selleks nn „küpsiseid", tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad analüüsida teie veebilehe kasutamist. Nende tekstifailide kaudu salvestatakse teie külastused ja anonüümsed andmed veebilehe kasutamise kohta. Isikuandmed seejuures ei salvestata. Kui külastate mõnda teist veebilehte nn „Google Display-Netzwerkis“, võidakse teile näidata reklaame, mis võtavad suure tõenäosusega arvesse toote- ja teabevaldkondi, millele meie veebilehel on varem olnud juurdepääs. Saate „Google Remarketing“ funktsiooni või funktsiooni „Sarnased sihtgrupid” takistada, kui seadistate vastavalt oma brauseri tarkvara, et see küpsiseid ei salvestaks. Siiski juhime tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebilehe funktsioone täies ulatuses kasutada. Samuti saate takistada Google'il küpsise genereeritud ja teie veebilehe kasutamisega seotud andmete (sh teie IP-aadressi) kogumist ning nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla järgmise lingi all saadaval oleva brauseri pistikprogrammi ja installides: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Küpsiste kasutamise saate inaktiveerida ka kolmandate osapoolte pakkujate kaudu, kui avate Network Advertising Initiative'i inaktiveerimislehe aadressil http://www.networkadvertising.org/choices/ ja määrate seal nimetatud lisateabest loobumise. Google'i andmekaitse avalduse uuesti turundamise kohta koos lisateabega leiate siit: www.google.com/privacy/ads/.  

Andmekaitse avaldus Google Inc.-i "Google AdWordsi konversioonide jälgimise" kohta

See veebileht kasutab Google Inc.-i funktsiooni „Google AdWordsi konversioonide jälgimine”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid („Google”). Google AdWordsi konversioonide jälgimine kasutab nn. „küpsiseid" - tekstifaile, mis on teie arvutisse salvestatud ja mis võimaldavad analüüsida veebilehe kasutamist, kui olete klõpsanud Google'i reklaamil. Küpsised kehtivad maksimaalselt 90 päeva. Isikuandmed seejuures ei salvestata. Seni kuni küpsis kehtib, tunneb ära nii Google kui meie, et olete klõpsanud reklaamil ja jõudnud teatud sihtlehele (nt tellimuse kinnitamise leht, uudiskirja registreerimine). Erinevad AdWordsi osalejad ei saa neid küpsiseid jälgida mitmel veebilehel. Küpsise abil koostatakse „Google Adwordsis“ konversioonistatistika. See statistika näitab nende kasutajate arvu, kes on klõpsanud meie reklaamil. Lisaks sellele loetakse, kui palju kasutajaid on jõudnud sihtlehele, millele on märgitud „Conversion Tag”. Statistika ei sisalda aga andmeid, mis võimaldaks teid identifitseerida. Küpsiste salvestamist kõvakettale saate takistada, kui valite oma brauseri seadetes "Ära aktsepteeri küpsiseid" (MS Internet Exploreris jaotises "Tööriistad> Interneti-suvandid> Andmekaitse> Seaded"; Firefoxis jaotises Tööriistad> Seaded> Andmed kaitse> Küpsised „). Juhime teie tähelepanu siiski sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki selle veebilehe funktsioone täies ulatuses kasutada. Selle veebilehe kasutamisel nõustute Google'i poolt teie kohta kogutud andmete töötlemisega ülalkirjeldatud viisil ja ülalnimetatud eesmärgil. Lisateavet selle kohta, kuidas Google konversiooniandmeid kasutab ning Google'i privaatsuseeskirjad leiate aadressilt https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp, http://www.google.de/policies/ privacy /.

Youtube

Meie veebileht kasutab YouTube'i videote kuvamiseks meie veebilehel Google'i hallatavaid Youtube'i pistikprogramme. Veebilehe haldaja on YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui külastate mõnda meie YouTube'i pistikprogrammiga varustatud lehte, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Seejuures teavitatakse YouTube'i serverit, milliseid meie lehti olete külastanud. Lisaks saab YouTube teie seadmesse salvestada mitmesuguseid küpsiseid. Nende küpsiste abil saab YouTube hankida teavet meie veebilehe külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muu hulgas videostatistika kogumiseks, kasutatavuse parandamiseks ja pettuskatsete vältimiseks. Küpsised jäävad teie seadmesse seni, kuni te need kustutate. Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, lubate YouTube'il oma surfamiskäitumise lisada otse oma isiklikule profiilile. Selle vältimiseks logige oma YouTube'i kontolt välja. YouTube'i kasutatakse meie veebipakkumiste ahvatleva esitamise huvides. See on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses õigustatud huvi. Lisateavet kasutajaandmete töötlemise kohta leiate YouTube'i andmekaitse avaldusest aadressil https://policies.google.com/privacy.

 

Märkused uudiskirjade ja nõusolekute kohta

Järgmise teabega selgitame teile nii meie uudiskirja sisu kui ka registreerimis-, saatmis- ja statistilise hindamise protseduure ning teie vastuväidete esitamise õigust. Tellides meie uudiskirja, kinnitate, et nõustute selle saamisega ning kirjeldatud protseduuridega.

Uudiskirja sisu

Uudiskirju ja reklaami sisaldavaid e-kirju (edaspidi “uudiskiri”) saadame ainult saaja nõusolekul või seadusliku loaga. Uudiskirja saamiseks registreerumisel esitatud sisu puhul on määrava tähtsusega kasutaja nõusolek.

Topelt lubamine ja protokollimine

Registreerumine meie uudiskirja saamiseks toimub nn topeltvalimismenetluses. S.t saate pärast registreerumist e-kirja, milles palutakse teil oma registreerimine kinnitada. See kinnitamine on vajalik selleks, et keegi ei saaks registreeruda võõra e-posti aadressiga. Registreerimised uudiskirja saamiseks protokollitakse, et oleks võimalik registreerimisprotsessi vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele tõendada. See hõlmab registreerimise aja ja kinnituse ning IP-aadressi salvestamist. Samuti protokollitakse MailChimpis salvestatud andmete muudatused.

 

Information about the newsletter and consent

The following information explains the contents of our newsletter as well as the registration, dispatch and statistical evaluation procedures and your rights of objection. By subscribing to our newsletter, you agree to receive it and to the procedures described.

Newsletter content:
We send newsletters and emails with promotional information (hereinafter "newsletter") only with the consent of the recipients or a legal permission. The contents circumscribed in the context of a registration for the newsletter are decisive for the consent of the users.

Double-Opt-In and Logging:
Registration for our newsletter is carried out in a so-called double opt-in process, i.e. after registration you will receive an e-mail in which you are asked to confirm your registration. This confirmation is necessary so that no one can register with other e-mail addresses. The registrations for the newsletter are logged in order to be able to prove the registration process according to the legal requirements. This includes the storage of the registration and confirmation time, as well as the IP address. Changes to your data stored at sendinblue are also logged.

Use of the shipping service provider "Brevo.com":
This website uses Brevo to send newsletters. The provider is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Germany.

Please note: Sendinblue GmbH has been using the new brand name Brevo since 2023.

Sendinblue is a service that can be used, among other things, to organize and analyze the sending of newsletters. Sendinblue is a German, certified provider, which was selected in accordance with the requirements of the General Data Protection Regulation and the Federal Data Protection Act. You can find more information here: de.sendinblue.com/information-newsletter-receiver. The data you enter for the purpose of receiving the newsletter will be stored on Sendinblue's servers in Germany.

If you do not want Sendinblue to analyze your data, you must unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a corresponding link in each newsletter message.

You can view Sendinblue's privacy policy here: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Registration data:
To sign up for the newsletter, it is sufficient to provide your email address. In addition, we use other data such as name and surname, country and customer group. This information is only used for personalization and segmentation of the newsletter.

Statistical collection and analyses:
The newsletters contain a so-called "web-beacon", i.e. a pixel-sized file that is retrieved from Sendinblue's server when the newsletter is opened. Within the scope of this retrieval, technical information, such as information about the browser and your system, as well as your IP address and the time of the retrieval are initially collected. This information is used for the technical improvement of the services based on the technical data or the target groups and their reading behavior based on their retrieval locations (which can be determined with the help of the IP address) or the access times.

The statistical surveys also include determining whether the newsletters are opened, when they are opened and which links are clicked. For technical reasons, this information can be assigned to individual newsletter recipients. However, it is neither our nor Sendinblue's intention to observe individual users. The evaluations serve us much more to recognize the reading habits of our users and to adapt our content to them or to send different content according to the interests of our users.

Online Calling and Data Management:
There are cases where we direct newsletter recipients to Sendinblue's websites. For example, our newsletters contain a link that newsletter recipients can use to access the newsletters online (e.g., in case of display problems in the email program). Furthermore, newsletter recipients can only view Sendinblue's privacy policy on their site.
In this context, we would like to point out that cookies are used on Sendinblue's websites and that personal data is thus processed by Sendinblue, its partners and service providers used (e.g. Google Analytics). We have no influence on this data collection. For more information, please refer to Sendinblue's privacy policy. We additionally draw your attention to the options for objecting to the collection of data for advertising purposes on the websites http://www.aboutads.info/choices/ and http://www.youronlinechoices.com/ (for the European region).

Cancellation/revocation:
You can cancel the receipt of our newsletter at any time, i.e. revoke your consents. At the same time, your consent to the sending of the newsletter via Sendinblue and the statistical analyses will expire. A separate cancellation of the sending via Sendinblue or the statistical analysis is unfortunately not possible.

You will find a link to cancel the newsletter at the end of each newsletter.

Storage period

The data you provide us with for the purpose of receiving the newsletter will be stored by us until you unsubscribe from the newsletter and will be deleted from our servers as well as from the servers of Sendinblue after you unsubscribe from the newsletter. Data that has been stored by us for other purposes (e.g. e-mail addresses for the member area) remains unaffected by this.

After you have unsubscribed from the newsletter distribution list, your e-mail address may be stored by us or the newsletter service provider in a blacklist to prevent future mailings. The data from the blacklist will only be used for this purpose and will not be merged with other data. This serves both your interest and our interest in complying with the legal requirements for sending newsletters (legitimate interest within the meaning of § 6 para. 1 lit. g KDG). The storage in the blacklist is not limited in time. You can object to the storage if your interests outweigh our legitimate interest.

For more details, please refer to the data protection provisions of Sendinblue at: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht.

Conclusion of a contract for commissioned data processing

We have concluded a contract with Sendinblue in which we oblige Sendinblue to protect our customers' data and not to pass it on to third parties. This contract can be viewed at the following link: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Legal basis Data Protection Regulation:
In accordance with the requirements of the Basic Data Protection Regulation (DSGVO) applicable as of May 25, 2018, we inform you that the consent to send newsletters to the registered email addresses is based on Art. 6 para. 1 lit. a, 7 DSGVO and § 7 para. 2 No. 3, or para. 3 UWG. The use of the dispatch service provider Sendinblue, performance of statistical surveys and analyses as well as logging of the registration process, are carried out on the basis of our legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. 
We would also like to point out that you can object to the future processing of your personal data in accordance with the legal requirements pursuant to Art. 21 DSGVO at any time. The objection can be made in particular against the processing for purposes of direct advertising.

 

Meie kohalolek sotsiaalmeedias

 

Andmete töötlemine sotsiaalvõrgustike kaudu

Me suhtleme avalikult sotsiaalvõrgustike juurdepääsetavate profiilidega. Meie poolt kasutatavad sotsiaalvõrgustikud leiate üksikasjaliselt väljatooduna altpoolt. Sotsiaalvõrgustikud, nagu Facebook, saavad reeglina teie kui kasutaja käitumist igakülgselt analüüsida, kui külastate nende veebilehte või integreeritud sotsiaalmeedia sisuga veebilehte (nt meeldimise nupud või reklaamibännerid). Meie sotsiaalmeedia esindatuse külastamine käivitab arvukalt andmekaitsega seotud töötlemistoiminguid. Üksikasjaliselt Kui olete oma sotsiaalmeedia kontole sisse loginud ja külastate meie esindatust sotsiaalmeedias, saab sotsiaalmeedia portaali operaator siduda selle külastuse teie kasutajakontoga. Teatud tingimustel saab teie isikuandmeid salvestada ka siis, kui te pole sisse loginud, või kui teil pole vastavas sotsiaalmeedia portaalis kontot. Sellisel juhul salvestatakse need andmed näiteks teie seadmesse salvestatud küpsiste abil või salvestades teie IP-aadressi. Sel viisil kogutud andmete abil saavad sotsiaalmeedia portaalide operaatorid luua kasutajaprofiile, kuhu on salvestatud teie eelistused ja huvid. Nii saab teile huvipakkuvat reklaami kuvada vastavas sotsiaalmeedia esindatuses ja väljaspool seda. Kui teil on konto vastavas sotsiaalvõrgustikus, saab huvipõhiseid reklaame kuvada kõigis seadmetes, kuhu olete sisse loginud või kuhu olete varem sisse loginud. Peale selle pange palun tähele ka seda, et me ei saa sotsiaalmeedia portaalides kõiki töötlemisprotsesse jälgida. Sõltuvalt pakkujast võivad sotsiaalmeedia portaalide operaatorid teha täiendavaid töötlemistoiminguid. Üksikasjad vastavate sotsiaalmeedia portaalide kasutustingimuste ja andmekaitsesätete kohta leiate vastavatest sotsiaalmeedia portaalidest.

 

Õiguslik alus

Meie sotsiaalmeedias esindatus on mõeldud selleks, et tagada võimalikult laiapõhine kohalolek internetis. See on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tähenduses õigustatud huvi. Sotsiaalvõrgustike algatatud analüüsiprotsessid võivad põhineda ka erinevatel õiguslikel alustel, mille sotsiaalvõrgustike operaatorid peavad välja tooma (nt nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1a tähenduses).

 

Vastutaja ja õiguste kasutamine

Kui külastate mõnda meie sotsiaalmeedias esindatust (nt Facebooki), vastutame koos sotsiaalmeedia platvormi operaatoriga selle külastuse käigus käivitatud andmetöötlustoimingute eest. Seejuures on meie vastutus ja sellega seotud teabe pakkumine piiratud üksnes meie poolt loodud sisude ulatuses. Põhimõtteliselt võite oma õigusi (õigust teabele, parandamisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele, andmete teisaldatavusele ja kaebuste esitamisele) kinnitada nii meie (sisu osas) kui ka vastava sotsiaalmeedia portaali (nt Facebooki) operaatori vastu. Pange tähele, et hoolimata jagatud vastutusest sotsiaalmeedia portaalide operaatoritega, pole meil täielikku mõju sotsiaalmeedia portaalide andmetöötlustoimingutele. Meie võimalused põhinevad suuresti vastava pakkuja ettevõttepoliitikal.

 

Säilitamise aeg

Me ei saa mõjutada teie andmete säilitamise kestust, mida rakendavad sotsiaalvõrgustike operaatorid andmete oma eesmärkidel säilitamiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge otse sotsiaalvõrgustike operaatorite poole (nt leidke see nende andmekaitse avaldusest, vt allpool).

 

Sotsiaalvõrgustikest üksikasjaliselt

 

Facebook

Meil on Facebookis oma profiil. Selle teenuse pakkuja on Facebook Ireland Limited, Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa. Facebooki ütluse kohaselt edastatakse kogutud andmed ka USA-sse ja teistesse kolmandatesse riikidesse.

Oleme sõlminud Facebookiga lepingu ühise töötlemise kohta (kontrolleri lisa). See leping sätestab, milliste andmetöötlustoimingute eest vastutame meie või milliste eest vastutab Facebook, kui külastate meie Facebooki lehte. Seda lepingut saate vaadata järgmise lingi alt: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Reklaamiseadeid saate oma kasutajakontol ise reguleerida. Selleks klõpsake järgmisel lingil ja logige sisse: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Üksikasjad leiate Facebooki privaatsuseeskirjadest: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Instagram

Meil on Instagramis oma profiil. Pakkuja on Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiate siit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid käitlevad, leiate Instagrami andmekaitse avaldusest: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Pinterest

Meil on Pinterestis oma profiil. Operaator on Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Iirimaa. Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid käsitlevad, leiate Pinteresti andmekaitse avaldusest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

XING

Meil on XINGis oma profiil. Pakkuja on New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa. Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid töötlevad, leiate XING-i andmekaitse avaldusest: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

LinkedIn

Meil on LinkedInis oma profiil. Pakkuja on LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa. LinkedIn kasutab reklaamiküpsiseid. Kui soovite LinkedIini reklaamiküpsised inaktiveerida, kasutage järgmist linki: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Andmete edastamine USA-sse põhineb Euroopa Komisjoni standardsetel lepingutingimustel. Üksikasjad leiate siit: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa ja https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Üksikasjad selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid käitlevad, leiate LinkedIni andmekaitse avaldusest: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

YouTube

Meil on Youtube'is oma profiil. Pakkuja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. Üksikasjad teie isikuandmete käitlemise kohta leiate YouTube'i andmekaitse avaldusest: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Selle andmekaitse avalduse ajakohastamine

Võib juhtuda, et seda andmekaitse avaldust tuleb aeg-ajalt uuendada, näiteks uute õiguslike või regulatiivsete nõuete ja meie veebilehel olevate uute pakkumiste tõttu. Sel juhul anname teile siin teada. Üldiselt soovitame teil seda andmekaitse avaldust regulaarselt vaadata, et kontrollida, kas on toimunud muudatusi. Muudatuste tegemise tunnete muuhulgas ära sellest, et selle dokumendi lõpus olevat olekut on värskendatud.

 

Selle andmekaitse avalduse printimine ja salvestamine

Selle andmekaitse avalduse saate kohe välja printida ja salvestada, näiteks kasutades oma brauseri printimis- või salvestamisfunktsiooni.

Kas otsite oma piirkonnas aknatootjaid?

Kasutage meie aknatootjate leidjat

Kas on küsimusi?

Rääkige meiega!

GEALANI AKADEEMIA

GEALANI AKADEEMIA pakub turule orienteeritud seminare sellistel teemadel nagu ehitusõigus, müük ja aknatehnoloogiad.

Ärge jääge uudistest ilma!

Ma tahan saada e-posti teel uudiskirja „Kuu referentshoone“ ja GEALANi uudiseid (umbes kaks korda kuus) - tasuta ja igal ajal lõpetatav.

Gealan

GEALANi kontserni kuuluvad Euroopa juhtivad akende ja uste PVC-profiilide tootjad.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH