Njoftime rreth web-it

Deklarata për privatësinë e të dhënave

E drejta e autorit/përmbajtja

Copyright ©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Informacioni që gjendet në këtë faqe është pronë e GEALAN Fenster-Systeme GmbH ose burimeve të përmendura.

Përmbajtja nuk mund të kopjohet, ndryshohet, ruhet dhe/ose publikohet tërësisht ose pjesërisht për asnjë qëllim pa leje të shprehur me shkrim. Markat tregtare të përdorura janë

të drejta autori të kompanive përkatëse.

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. Gabime dhe printime të gabuara. Logot dhe emrat e kompanive dhe produkteve të përdorura në këtë faqe interneti janë marka tregtare të regjistruara të prodhuesve përkatës.

Adresa

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Gjermani

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Faks: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mail: info@gealan.de 
Faqja e internetit :
www.gealan.de Regjistri tregtar: AG Hof, HRB 702 Drejtorët
Menaxhues: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Gjermani

Tel.: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Faks: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mail: info@gealan.de 
Faqja e internetit :www.gealan.de Regjistri
tregtar: AG Jena, HRB 202763 Drejtorët
Menaxhues: Tino Albert, Ivica Maurović

Numrat e identifikimit të TVSH-së

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Njoftim ligjor/refuzim

Njoftimet e legale

Lidhjet e jashtme nga www.gealan.de në faqet e internetit të palëve të treta të cilat të çojnë në përmbajtjen në pronësi ose të menaxhuar nga ofruesi përkatës nuk janë përgjegjësi e www.gealan.de. Këto lidhje ose dallohen nga konteksti ose janë të ndara veçmas. Ne nuk kemi ndikim mbi përmbajtjen e ofruar në këto faqe interneti dhe nuk bëjmë asnjë përpjekje për të pretenduar pronësinë e përmbajtjes së përmendur. Në veçanti, ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për deklaratat e përfshira në të. Përgjegjësia mund të përcaktohet vetëm për shkeljet e ligjit dhe mund të pritet në mënyrë që të parandalojmë përdorimin e faqeve të tilla të internetit (Seksioni 5 Paragrafi 2 i Aktit Gjerman të Televizioneve (TDG)/Kuadri Ligjor Gjerman për Mediat Elektronike (MDStV)). Ne kemi kontrolluar përmbajtjen e jashtme pvr të shmangur shkelje të mundshme të ligjit. Shkeljet e të drejtave të autorit, të drejtave të markës tregtare dhe të drejtave personale dhe shkeljet e ligjit të konkurrencës në faqet e internetit të palëve të treta nuk ishin të dukshme dhe as nuk ishim në dijeni të ndonjë vepre penale.

Përjashtimi i përgjegjësisë

Përgjegjësia për përmbajtjen dhe lidhjet e veta
Pavarësisht kujdesit më të madh në krijimin e faqes sonë të internetit dhe përmbajtjes së saj, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për plotësinë, korrektësinë dhe korrektësinë e përmbajtjes së faqes sonë; ne, megjithatë, e rishikojmë rregullisht këtë përmbajtje në një masë të arsyeshme dhe heqim çdo përmbajtje që mund të shkelë ligjet sapo të bëhemi të vetëdijshëm për të. Faqja jonë e internetit gjithashtu përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta; ne nuk kemi asnjë ndikim mbi përmbajtjen e ofruar në këto faqe interneti dhe nuk bëjmë asnjë përpjekje për të pretenduar pronësinë e përmbajtjes së përmendur. Për këto arsye, ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të palëve të treta. Këto lidhje ose dallohen si të tilla nga konteksti ose tregohen veçmas dhe janë shqyrtuar nga ne në një masë të arsyeshme për shkelje të mundshme ligjore. Ne nuk jemi përgjegjës për masat mbrojtëse të mbrojtjes së të dhënave në faqet e internetit të jashtme të aksesuara nëpërmjet këtyre lidhjeve. Ju lutemi shikoni këto faqe interneti të jashtme për informacion mbi masat e tyre mbrojtëse të mbrojtjes së të dhënave. Ne gjithashtu shqyrtojmë përmbajtjen e faqeve të lidhura në një masë të arsyeshme dhe kur ka prova të shkeljes ligjore; ne do ta heqim këtë përmbajtje sapo të bëhemi të vetëdijshëm për shkeljet ligjore.
Përjashtimi i përgjegjësisë vlen edhe për kornizat e ngulitura. Korniza (ose iFrames) janë përmbajtje mediatike ose përbërës të faqes së internetit që vijnë nga një palë e tretë dhe janë të ngulitura vizualisht në faqen tonë të internetit.

Deklarata për privatësinë e të dhënave

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, si operator i kësaj faqeje, e merr shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), legjislacionin lokal të zbatueshëm në vendin tuaj, Aktin Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG) dhe Aktin Telemedia (TMG).

Kjo Deklaratë e Privatësisë së të Dhënave sqaron llojin, qëllimin dhe arsyen e mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave që u përkasin vizitorëve dhe përdoruesve të faqes së internetit GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Nëse keni pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi kontaktoni oficerët tanë të mbrojtjes së të dhënave përmesemailitnë datenschutz@gealan.de ose adresën e shënuar më poshtë.

Informacioni që do të jepet në përputhje me nenin 13 GDPR

Emri dhe të dhënat e kontaktit të organit përgjegjës

GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Rr. 80
D-95145 Oberkotzau, Gjermani
Telefoni: +49(0)9286 77-0
Faks: +49(0) 928677-2222
Faqja e internetit:www.gealan.de
Email:info@gealan.de

Zyra jonë përmbrojtjen e të dhënave
Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Rr.80
D-95145 Oberkotzau, Gjermani
Email: datenschutz@gealan.de

Informacioni për mbrojtjen e të dhënave për furnizuesit, klientët, partnerët e tjerë të biznesit dhe palët e interesuara

Mbledhja dhe ruajtja e të dhënave personale, lloji, qëllimi dhe përdorimi
Dëshirojmë të theksojmë se ne do të mbledhim, ruajmë, përpunojmë dhe përdorim të dhënat personale të mbledhura nga ne me furnizuesit tanë, klientët, partnerët e tjerë të biznesit dhe palët e interesuara, në veçanti emrin, adresën, numrin e telefonit, adresën e postës elektronike, të dhënat e kontaktit të personave të kontaktit, numrin e klientit, si dhe të dhënat e porosisë dhe dorëzimit, për qëllime të përkujtuesve, krijimin dhe trajtimin e marrëveshjeve kontraktuale dhe të furnizimit, duke përfshirë dorëzimin, pagesën dhe garancinë e mundshme ose përgjegjësinë e produktit. Të dhënat

tuaja personale janë të nevojshme për lidhjen dhe trajtimin e një kontrate. Ju nuk jeni të detyruar të jepni këto të dhëna. Megjithatë, pa këto të dhëna, ne nuk jemi në gjendje të lidhim një kontratë me ju. Në këtë drejtim, të dhënat tuaja do të përpunohen në bazë të paragrafit të nenit 6. 1, lit. b, GDPR. Të dhënat

tuaja gjithashtu mund të përpunohen në bazë të marrëveshjes suaj sipas paragrafit të nenit 6. 1, lit. a, GDPR (p.sh. përdorimi i zonave të hyrjes).

Për më tepër, ne mbledhim, ruajmë, përpunojmë dhe përdorim të dhëna të tilla me qëllim ruajtjen e marrëdhënieve me klientin dhe/ose biznesin, marketingun dhe reklamimin për produktet dhe shërbimet tona. Në këtë drejtim, të dhënat tuaja do të përpunohen në bazë të paragrafit të nenit 6. 1, lit. f, GDPR. Interesi ynë në përpunimin e të dhënave tuaja rezulton nga ndjekja jonë për të promovuar dhe shitur produktet dhe shërbimet tona, për të përmirësuar proceset tona logjistike dhe për të optimizuar shërbimet tona.

Për më tepër, ne përpunojmë të dhënat që marrim nga agjencitë e kreditit (p.sh. Schufa) në kuadër të kërkesave statutore për qëllime të vlerësimeve të kreditit të furnizuesve tanë, klientëve dhe partnerëve të tjerë të biznesit. Në këtë drejtim, të dhënat tuaja do të përpunohen në bazë të paragrafit të nenit 6. 1, lit. f, GDPR. Interesi ynë i justifikuar në përpunimin e këtyre të dhënave rezulton nga ndjekja jonë për të marrë kompensimin kontraktualisht të detyrueshëm për shërbimet tona (p.sh. shpërblimi). Për më tepër, ne nuk marrim asnjë vendim të automatizuar .

 
Deklarimi i të dhënave tek palëte treta 
Ne nuk përcjellim asnjë të dhënë personale tek palët e treta, me përjashtim të :

 

 • transferimi te palëte treta të cilat ne i porosisim për përmbushjen e marrëdhënieve kontraktuale dhe të furnizimit, për shembull te bankat ose ofruesit e shërbimeve të pagesave që trajtojnë pagesat, si dhe te agjentët përcjellës/shoqëritë e transportit që trajtojnë dërgesat;
   
 • transferimi
 • te palëte treta, të cilat ne i porosisim për marketingun dhe reklamimin e produkteve dhe shërbimeve tona, p.sh. ofruesit e shërbimeve të marketingut dhe kompanitë e printimit;
   
 • transferimi
 • te ofruesite shërbimeve të specializuara (përpunuesit e kontratave), p.sh. ofruesit e shërbimeve të IT-së që ofrojnë shërbime për ne sipas udhëzimeve tona dhe nën përgjegjësinë tonë në kuadër të qëllimeve të lartpërmendura

 

 • përcjellja brenda grupit të kompanive justifikuar sipas nenit 6. 1, lit. f. GDPR)
   
 • transferimi
 • tek palëte treta që bie nën detyrimet tona statutore, p.sh. tek autoritetet financiare ose autoritetet e tjera statutore;
   
 • transferimin
 • te palëte treta për përmbushjen e detyrimeve tona sipas ligjit tregtar dhe fiskal, p.sh. te konsulenti ynë tatimor.
   

Transferimi i të dhënave në një vend të tretë jashtë Bashkimit Evropian, i cili nuk është shtet anëtar i Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane, do të bëhet vetëm nëse ky transferim i të dhënave është i nevojshëm për përmbushjen e një kontrate të lidhur midis jush dhe nesh (p.sh. dërgimi në një vend të tretë). Të dhënat

tuaja do të përpunohen për kohëzgjatjen e fillimit dhe ekzekutimit të një kontrate ose marrëveshje furnizimi dhe për kohëzgjatjen e mbijetesës së detyrimeve që rezultojnë nga një kontratë ose marrëveshje furnizimi, p.sh. çdo detyrim garancie ose përgjegjësie produkti, si dhe për kohëzgjatjen e periudhave statutore të mbajtjes bazuar në nenin 6, paragrafi. 1, lit. c, GDPR.

Në masën që të dhënat personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ju keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale për qëllime të këtij marketingu në çdo kohë. Nëse kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, të dhënat tuaja personale nuk do të përpunohen më për qëllime të tilla. Të drejtat


tuaja si subjekt i të dhënave

 • E drejta për të tërhequr pëlqimin: Ju keni të drejtë të tërhiqni pëlqimin tuaj të dhënë për ne në çdo kohë. Në këtë rast, përpunimi i të dhënave nuk mund të vazhdojë.
 • E drejta për informacion: Ju keni të drejtë të kërkoni informacion në lidhje me të dhënat tuaja personale të përpunuara nga ne. Në veçanti, kjo vlen për qëllimet e përpunimit të të dhënave, kategoritë e të dhënave personale, nëse është e aplikueshme për kategoritë e marrësve, kohëzgjatjen e ruajtjes, nëse është e aplikueshme për origjinën e të dhënave, si dhe për ekzistencën e vendimmarrjes së automatizuar duke përfshirë profilizimin dhe, nëse është e aplikueshme, informacionin kuptimplotë mbi detajet e tyre.
 • E drejta për korrigjim: Ju keni të drejtë të kërkoni korrigjimin e të dhënave të pasakta ose plotësimin e të dhënave tuaja personale të mbajtura me ne.
 • E drejta e fshirjes: Ju keni të drejtë të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale të ruajtura tek ne, përveç rasteve kur përpunimi i tyre është i nevojshëm për ushtrimin e të drejtës së lirisë së shprehjes dhe informacionit, për respektimin e një detyrimi ligjor, për arsye të interesit publik ose për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
 • E drejta për kufizimin e përpunimit: Ju keni të drejtë të kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale nëse kundërshtoni korrektësinë e të dhënave ose nëse përpunimi i tillë është i paligjshëm, por ju kundërshtoni fshirjen e të dhënave të përmendura. Për më tepër, ju keni të drejtë nëse nuk kemi më nevojë për të dhënat, por i kërkojmë ato për krijimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore. Për më tepër, ju keni të drejtë nëse keni kundërshtuar përpunimin e të dhënave tuaja personale.
 • E drejta për mbartjen e të dhënave: Ju keni të drejtë të kërkoni që ne t 'ju transferojmë të dhënat tuaja personale që na keni dhënë në një format të strukturuar, të pajtueshëm dhe të lexueshëm nga makineria. Përndryshe, ju mund të kërkoni transmetimin e drejtpërdrejtë të të dhënave tuaja personale të ofruara një personi tjetër përgjegjës, nëse kjo është e mundur.
 • E drejta për të paraqitur një ankesë: Ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë tek një autoritet mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave nëse besoni se ne përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të paligjshme.
Autoriteti mbikëqyrës

 
i mbrojtjes së të dhënave përgjegjës për ne është
: Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade
18 D-91522 Ansbach, Gjermani
Telefon: +49 (0) 981 180093-0
Email: poststelle@lda.bayern.de

Përdorimi i faqes së internetit

Shërbimet tona shprehimisht nuk u drejtohet të miturve.
Të gjitha të dhënat e marra dhe të përpunuara brenda kësaj oferte online do të trajtohen në mënyrë konfidenciale në përputhje me EU-DSGVO dhe nuk do t 'u kalojnë palëve të treta.

Sërfimi në faqen tonë të internetit pa dhënë të dhëna personale
Jashtë zonës partnere të mbrojtur me fjalëkalim GEALAN, është e mundur të përdorni faqen tonë të internetit pa dhënë të dhënapersonale.
Ne atëherë mësojmë vetëm
- Adresën tuaj IP
- emrin e faqes së internetit ose skedarit të aksesuar dhe kohën e aksesit ose marrjes,
- domenet nëpërmjet të cilave keni hyrë në faqen tonë të internetit;
- sasinë e të dhënave të transferuara dhe
- nëse hyrja ose marrja ishte e suksesshme.
Të dhënat përdoren ekskluzivisht për administrimin, optimizimin e faqes së internetit dhe për të përpunuar pyetjet tuaja.
Adresa IP mund të jetë një e dhënë personale, sepse në kushte të caktuara është e mundur të zbulohet identiteti i pronarit të aksesit të internetit të përdorur nga informacioni i ofruesi përkatës të internetit.
Ne vlerësojmë adresën IP vetëm në rast të sulmeve në infrastrukturën tonë të internetit. Në këtë rast, ne kemi një akses të ligjshëm sipas Nenit 6 (1) f) DSGVO në përpunimin e adresës IP. Ky interes legjitim rezulton nga nevoja për të parandaluar sulmin në infrastrukturën e internetit, për të përcaktuar origjinën e sulmit në mënyrë që të jetë në gjendje të ndërmarrë veprime penale dhe civile kundër personit përgjegjës, si dhe për të parandaluar në mënyrë efektive të sulmeve të mëtejshme.
Adresa IP fshihet kur ne mund të konfirmojmë që asnjë sulm në infrastrukturën tonë të internetit nuk ka ndodhur prej saj. Kjo ndodh rregullisht pas shtatë ditësh. 
Për më tepër, ne regjistrojmë domenet nga të cilat vijnë vizitorët tanë të uebit. Ne gjithashtu i analizojmë këto të dhëna për të identifikuar tendencat dhe për të përpiluar statistikat, por më pas i fshijmë të dhënat.
Përveç kësaj, kjo faqe interneti përmban lidhje me faqe të tjera interneti. Pronari i kësaj faqeje interneti nuk është përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e faqeve të tilla të internetit. Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me praktikat tona të privatësisë, ju lutemi na kontaktoninë datenschutz@gealan.de.
Kjo uebfaqe përdor edhe "cookies". Ju mund të refuzoni përdorimin e kukive duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje interneti.

Surfing në faqen tonë të internetit me ofrimin e të dhënave personale
Nëse na jepni të dhëna personale (të tilla si emri, adresa ose adresa e emailit) vullnetarisht ose në kontekstin e regjistrimit për zonën partnere GEALAN, këto të dhëna nuk do t 'u kalojnë palëve të treta pa pëlqimin tuaj të shprehur ose lejen ligjore. Nëse regjistroheni për zonën partnere GEALAN, lidhet një kontratë midis nesh për ruajtjen dhe disponueshmërinë e profilit përkatës.
Në këtë rast ne përpunojmë të dhënat tuaja në bazë të nenit 6 b) të EU-DSGVO për përmbushjen e një kontrate ekzistuese midis nesh ose sipas nenit 6 a) EU-DSGVO në bazë të pëlqimit të dhënë nga ju. Përpunimi kryhet për përmbushjen e shërbimeve kontraktuale, përpunimin e pagesave, dorëzimin e produkteve dhe shërbimeve të porositura kontraktualisht, transmetimin e të dhënave të adresës suaj tek kompanitë logjistike për dorëzimin e mallrave, si dhe për dërgimin e informacionit interesant në lidhje me produktet dhe promocionet. Të dhënat tuaja do t 'ë përcillen brenda kompanisë sonë personave të përfshirë në përpunimin e kontratës ose procesit të vendimmarrjes. Çdo zbulim i mëtejshëm i palëve të treta që nuk mbulohet nga kërkesat ligjore do të bëhet vetëm me miratimin tuaj. Nuk ka vendimmarrje të automatizuar.
Ne përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e kontratës sonë ose dispozitave ligjore në fuqi ose për shkak të arsyes së transferimit të të dhënave tuaja. Si rregull, ne nuk fshijmë në mënyrë të pavarur të dhënat personale që keni futur në zonën partnere GEALAN. Megjithatë, ju keni mundësinë e ndryshimit të të dhënave individuale në profilin tuaj në çdo kohë. Fshirja e plotë e të dhënave personale të ruajtura në profilin tuaj do të bëhet me kërkesë me email (duke deklaruar emrin tuaj të përdoruesit) në datenschutz@gealan.de, për aq kohë sa ruajtja e mëtejshme e këtyre të dhënave nuk lejohet për shkak të një rrethane tjetër të lejueshme. Dokumentet e biznesit do të ruhen në përputhje me periudhat statutore të mbajtjes dhe më pas do të fshihen në përputhje me rregulloret e mbrojtjes së të dhënave.

Përdorimi i ofruesve të jashtëm të shërbimeve
Ne punojmë me ofruesit e shërbimeve që përpunojnë të dhëna të caktuara në emrin tonë. Kjo bëhet ekskluzivisht në përputhje me ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave. Në veçanti, ne kemi përfunduar marrëveshje për përpunimin e të dhënave në emër të ofruesve tanë të shërbimeve që përmbushin kërkesat e nenit 28 të Rregullores së BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave.

Të drejtat tuaja:
Në përputhje me GDPR, ju keni të drejtat e mëposhtme:
+ E drejta për informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja.
Ju keni të drejtë të kërkoni informacion nga ne nëse dhe nëse po, cilat nga të dhënat tuaja personale po përpunohen në GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Ju keni të drejtë të merrni informacionin e mëposhtëm:

qëllimet e përpunimit kategoritë
e të dhënave tuaja personale që përpunohen marrësit ose kategoritë
e marrësve të cilëve u janë zbuluar ose do t 'u zbulohen të dhënat personale
nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat tuaja personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret për përcaktimin e kësaj kohëzgjatjeje;
nëse të dhënat tuaja personale nuk janë mbledhur nga ju, çdo informacion i disponueshëm në lidhje me burimin e të
dhënave ekzistenca e vendimmarrjes së automatizuar, përfshirë profilizimin, në përputhje me nenin 22 të GDPR-së së BE-së dhe, të paktën në raste të tilla, informacion kuptimplotë në lidhje me logjikën e përfshirë dhe qëllimin dhe efektet e synuara të përpunimit të tillë për ju.
Ne do t 'ju sigurojmë një kopje të të dhënave personale që janë objekt i përpunimit. Nëse kemi dyshime të arsyeshme në lidhje me identitetin e personit që kërkon informacion, ne do të kërkojmë informacion shtesë për të konfirmuar identitetin e subjektit të të dhënave.
+ E drejta për korrigjim
Ju keni të drejtë të kërkoni që ne të korrigjojmë çdo të dhënë të pasaktë personale në lidhje me ju pa vonesa të panevojshme. Duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, ju keni të drejtë të kërkoni plotësimin e të dhënave personale jo të plota, duke përfshirë një deklaratë plotësuese.
+ E drejta e fshirjes Të dhënat
tuaja personale do të fshihen nëse pohoni të drejtën e fshirjes me shkrim dhe kjo nuk bie ndesh me të drejtat ose detyrimet statutore të mbajtjes. Për më tepër, ne gjithmonë fshijmë të dhënat tuaja personale nëse të dhënat nuk janë më të nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë ruajtur ose nëse ruajtja e tyre është e papranueshme për arsye të tjera ligjore, dhe fshirja nuk bie ndesh me periudhat e mbajtjes ligjore.
+ E drejta e kufizimit të përpunimit
Ju keni të drejtë të kërkoni një kufizim në përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse saktësia e të dhënave personale nuk jepet, për periudhën kohore që lejon GEALAN Fenster-Systeme GmbH të verifikojë saktësinë e të dhënave personale. Nëse përpunimi është i paligjshëm dhe ju refuzoni fshirjen e të dhënave personale dhe në vend të kësaj kërkoni kufizimin e përdorimit të të dhënave personale nga ne, ne do të ndjekim kërkesën tuaj. Të dhënat gjithashtu nuk do të fshihen nëse na nevojiten për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve tona ligjore, ose nëse keni kundërshtuar përpunimin në përputhje me Nenin 21(1) BE DSGVO, për aq kohë sa nuk është përcaktuar ende nëse bazat e ligjshme të GEALAN Fenster-Systeme GmbH tejkalojnë arsyet tuaja.
+ E drejta për të kundërshtuar përpunimin
Ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja personale që kryhet në bazë të nenit 6 të Rregullores së BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave. GEALAN Fenster-Systeme GmbH nuk do të përpunojë më të dhënat personale në rast të kundërshtimit, përveç nëse ne mund të demonstrojmë baza bindëse legjitime për përpunimin që anashkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose për pohimin, ushtrimin ose mbrojtjen e pretendimeve ligjore.
+ E drejta për portabilitetin e të dhënave
Ju keni të drejtë të merrni të dhënat personale në lidhje me ju që na keni dhënë në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga makineria dhe t 'i transferoni këto të dhëna tek një kontrollues tjetër pa pengesa nga ne. Parakushti është që përpunimi të bazohet në pëlqimin në pajtim me Nenin 6 ose Nenin 9 të GDPR-së së BE-së ose në një kontratë dhe përpunimi të kryhet me ndihmën e proceseve të automatizuara. Ju gjithashtu keni të drejtë që të dhënat personale të transferohen direkt nga GEALAN Fenster-Systeme GmbH tek një palë tjetër përgjegjëse, për aq sa kjo është teknikisht e mundur.
+ E drejta për të revokuar pëlqimin tuaj me efekt për të ardhmen
Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Nuk ka kosto për një revokim, një kundërshtim ose informacion. Ju lutemi dërgoni revokimin tuaj me e-mail në info@gealan.de.
+ E drejta për t 'u ankuar tek autoriteti mbikëqyrës i mbrojtjes së të dhënave
Nëse jeni të mendimit se përpunimi i të dhënave tuaja personale shkel rregulloret e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave, ju keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës përgjegjës për shtetin tuaj federal në çdo kohë në përputhje me Nenin 77 BE-DSGVO.

Politikat Shtesë të Privatësisë në lidhje me shërbimet e ofruara nga palët e treta në kuadër të faqes sonë të internetit

Miratimi me Cookiebot

Faqja jonë e internetit përdor teknologjinë më të pëlqyer të ofruar nga Cookiebot për të mbledhur pëlqimin tuaj dhe për ruajtjen e kukive specifike në pajisjen tuaj ose për përdorimin e teknologjive specifike dhe për të dokumentuar këtë pëlqim në përputhje me ligjin e mbrojtjes së të dhënave. Ofruesi i kësaj teknologjie është Cybot A/S, Havnegade 39, 1058, Kopenhagë, Danimarkë (në vijim "Cookiebot").

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, krijohet një lidhje me serverët Cookiebot për të mbledhur pëlqimin tuaj dhe deklarata të tjera në lidhje me përdorimin e kukive. Cookiebot më pas ruan një cookie në shfletuesin tuaj në mënyrë që ta lejojë atë të caktojë pëlqimin që është dhënë dhe/ose ndonjë donjë produkt që mund të jetë tërheqës për ju. Ne do t 'i ruajmë të dhënat që mblidhen në këtë mënyrë derisa të na kërkoni fshirjen e tyre, derisa të fshini cookie-n Cookiebot ose derisa qëllimi i ruajtjes së të dhënave të mos zbatohet më. Detyrimet e mbajtjes së detyrueshme statutore mbeten të paprekura

Cookiebot përdoret për të mbledhur pëlqimin që kërkohet nga ligji për përdorimin e kukive. Baza ligjore për këtë është neni 6 (1) lit. c GDPR.

Përpunimi

Ne kemi përfunduar një marrëveshje të përpunimit të të dhënave (DPA) me ofruesin e mësipërm. Kjo është një marrëveshje që kërkohet sipas ligjit të mbrojtjes së të dhënave dhe që siguron që ofruesi të përpunojë vetëm të dhënat personale të vizitorëve të faqes sonë të internetit në përputhje me udhëzimet tona dhe në përputhje me GDPR.

 

Google Maps

Kjo faqe interneti përdor shërbimin e hartave në Google Maps. Ofruesi është Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë.

Është e nevojshme të ruani adresën tuaj IP në mënyrë që të përdorni funksionet e Google Maps. Ky informacion transmetohet në përgjithësi në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ofruesi i kësaj faqeje interneti nuk ka ndikim në këtë transmetim të dhënash. Kur aktivizohet Google Maps, Google mund të përdorë Google Web Fonts për qëllimin e shfaqjes uniforme të fonteve. Kur hyni në Google Maps, shfletuesi juaj do të ngarkojë Gërmat e kërkuara të Uebit në cache e shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqë saktë tekstin dhe gërmat.

Përdorimi i Google Maps bëhet në interes të sigurimit të prezantimit sa më tërheqës të shërbimeve tona online dhe të lehtësimit të gjetjes së vendndodhjeve që përmenden në faqen tonë të internetit. Kjo përbën një interes të ligjshëm sipas nenit 6 (1) lit. f GDPR. Për aq sa është kërkuar pëlqimi përkatës, përpunimi bëhet ekskluzivisht në bazë të Nenit 6 (1) lit. a GDPR dhe Nenit 25 (1) Akti i Mbrojtjes së të Dhënave Teleservices (TDDSG) për aq sa pëlqimi mbulon ruajtjen e kukive ose qasjen në informacionin në pajisjen e përdoruesit (pershembull gjurmët e gishtërinjve të pajisjes dhe gjurmët e gishtave) brenda kuptimit të TDDSG. Pëlqimi mund të tërhiqet në çdo kohë.

Transmetimi i tëdhënave në SHBA bazohet në klauzolat standarde kontraktuale të Komisionit të BE-së. Detajet mund t 'i gjeni këtu:https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ dhe https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Ju mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me të dhënat e përdoruesit në Politikën e Privatësisë së Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Deklarata e privatësisë

së të dhënave për shërbimin e analizës së uebit Google Analytics
Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik uebi i ofruar nga Google, Inc. ("Google"). Google Analytics përdor cookies, skedarë teksti të cilat vendosen në kompjuterin tuaj me qëllim analizimin e përdorimit tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga kuki në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit do të transmetohet dhe ruhet nga Google në serverat në Shtetet e Bashkuara. Ne kemi aktivizuar anonimizimin e IP. Në këtë faqe interneti, adresa juaj IP do të shkurtohet nga Google brenda një shteti anëtar të BE-së ose një shteti tjetër të ZEE-së para se të transmetohet në SHBA. Vetëm në situata të jashtëzakonshme adresa juaj e plotë IP do të transmetohet në serverat e Google në Shtetet e Bashkuara dhe do të fshihet atje. Google do të përdorë këtë informacion në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti me qëllim vlerësimin e përdorimit tuaj të faqes së internetit, përpilimin e raporteve mbi aktivitetin e faqes së internetit dhe ofrimin e shërbimeve të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Google nuk do të lidhë adresën tuaj IP me asnjë të dhënë tjetër të mbajtur prej saj. Ju mund të refuzoni përdorimin e kukive duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e informacionit (duke përfshirë adresën tuaj IP) në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit e cila është gjeneruar nga kuki, dhe nga përpunimi i këtij informacioni, duke shkarkuar dhe instaluar shtojcën e shfletuesit në dispozicion në linkun e mëposhtëm: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Një kuki për mospranim është vendosur për të parandaluar regjistrimin e të dhënave tuaja kur vizitoni këtë faqe interneti në të ardhmen
Informacione të mëtejshme mbi kushtet e shërbimit dhe mbrojtjen e të dhënave mund të gjenden në https://www.google.com/analytics/terms/gb.html ose https://policies.google.com/.
Ju lutemi vini re se në këtë faqe interneti, Google Analytics është zgjeruar me kodin "anonimizoIp" për të garantuar që adresat IP të regjistrohen në mënyrë anonime (maskim IP).

Google Tag Manager
Google Tag Manager është një shërbim i Google Inc. ("Google") i cili përdoret për të shtuar, përditësuar dhe menaxhuar etiketat.
Etiketat janë elemente të vogla të kodit në faqen tonë të internetit që ndihmojnë në matjen e trafikut dhe sjelljes së vizitorëve dhe monitorojnë ndikimin e reklamimit në internet dhe mediave sociale.
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, konfigurimi aktual i etiketës dërgohet në shfletuesin e përdoruesit. Kjo përmban udhëzime se cilat etiketa duhet të aktivizohen. Vetë mjeti nuk regjistron të dhënat personale. Megjithatë, mjeti siguron që etiketat e tjera që mund të regjistrojnë të dhënat të jenë të aktivizuara.
Më shumë informacion se si funksionon Google Tag Manager mund të gjeni këtu: https://support.google.com/tagmanager/ dhe në politikat e përdorimit: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Deklarata e privatësisë së të

dhënave për funksionin "Google Remarketing" dhe "Audienca të ngjashme" të Google Inc.
Kjo faqe interneti përdor funksionin Remarketing ose "Audienca të ngjashme" të Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë („Google“). Prandaj, ju mund të synoni reklamim në mënyrë që reklamat e personalizuara dhe të shfaqin interes kur vizitoni faqet e internetit të tjera në Rrjetin &ldquo kryesisht Google Display” dhe Google Remarketing” dhe dhe Audienca të ngjashme” përdorni kuki, skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë përdorimin tuaj të faqes së internetit për t 'u analizuar. Këta skedarë të tekstit dokumentojnë vizitën tuaj dhe mbledhin të dhëna të anonimizuara në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit. Prandaj, të dhënat personale nuk ruhen. Nëse vizitoni një faqe tjetër interneti në Rrjetin e Shfaqjes së Google &ldquo të ” do të shihni reklama pop-up të cilat duhet të pasqyrojnë fushat e produktit dhe informacionit të aksesuara më parë në faqen tonë të internetit. Ju mund të bllokoni funksioninGoogle Remarketing” ose Audiences&rdquo tëngjashme; duke refuzuar përdorimin e cookies duke vendosur softuerin tuaj të shfletuesit në përputhje me rrethanat. Megjithatë, ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e informacionit të gjeneruar nga kuki në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit dhe nga përpunimi i këtij informacioni duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit në dispozicion në linkun e mëposhtëm dhe duke e instaluar atë: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de. Ju gjithashtu mund të çaktivizoni përdorimin e kukive nga furnizuesit e palëve të treta, duke hapur faqen e Nismës së Reklamimit të Rrjetit në http://www.networkadvertising.org/choices/ dhe duke zbatuar udhëzimet e detajuara të dhëna atje në lidhje me përjashtimet. Deklarata e privatësisë së të dhënave të Google në lidhje me remarketing me informacione të mëtejshme mund të gjendet këtu: www.google.com/privacy/ads/.

Deklarata e privatësisë së të

dhënave për Google Inc. “Google AdWords Conversion Tracking”
Kjo faqe interneti përdor funksionin "Google AdWords Conversion Tracking" të Google Inc. 1600 Amfiteatri Parkway, Pamje nga mali, CA 94043, Shtetet e Bashkuara (&ldquokryesisht Google”). Google AdWords Conversion Tracking përdor cookies, skedarë teksti të cilët ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit kur klikoni në një reklamë të Google. Cookies janë të vlefshme maksimumi 90 ditë. Prandaj, të dhënat personale nuk ruhen. Për sa kohë që kuki është i vlefshëm, ne si operator i faqes së internetit, dhe Google, mund të shohim që ju keni klikuar në një reklamë dhe keni hyrë në një faqe të caktuar (p.sh. faqja e konfirmimit të porosisë, abonimi i buletinit). Këto kuki nuk mund të gjurmohen në shumë faqe interneti nga pjesëmarrës të ndryshëm të AdWords. Statistikat e konvertimit përpilohen nga kuki në &ldquo tëGoogle AdWords”. Këto statistika regjistrojnë numrin e përdoruesve që kanë klikuar në një nga reklamat tona. Për më tepër, numërohet numri i përdoruesve që kanë hyrë në një faqe uljeje e cila përmban një etiketë konvertimi &ldquo 1290&rdquo. Statistikat megjithatë nuk përfshijnë asnjë të dhënë që mund të përdoret për t 'ju identifikuar. Ju mund të refuzoni përdorimin e kukive në hard diskun tuaj duke zgjedhur &ldquotricitabine Mos i pranoni kukit” në cilësimet e shfletuesit tuaj (në MS Internet Explorer nën &ldquo 1290 Tools >tricitabine Internet Options >tricitabine Privacy >tricitabine Settings; në Firefox nën &ldquotricitabine Options >tricitabine Privacy &t 1290 Security >tricitabine Cookies”); megjithatë, ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqeje interneti. Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni përpunimin e të dhënave që keni mbledhur nga Google në mënyrën e përshkruar më sipër dhe për qëllimin e lartpërmendur. Më shumë informacion mbi mënyrën e përdorimit të të Dhënave të Konvertimit të Google dhe Deklaratën e Privatësisë së të Dhënave të Google mund të gjendet në: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/

Faqja jonë e internetit e YouTube
përdor plug-ins të ofruara nga YouTube, një faqe që operohet nga Google, në mënyrë që të shfaqen videot e YouTube në faqen tonë të internetit. Operatori i faqes është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. Nëse hyni në një nga faqet tona të pajisura me plugin e YouTube, do të krijohet një lidhje me serverët e YouTube. Në këtë proces, informacioni se cilën nga faqet tona keni vizituar do t 'i komunikohet serverit të YouTube. Përveç kësaj, YouTube mund të ruajë cookie të ndryshme në pajisjen tuaj. Këto kuki mundësojnë që YouTube të marrë informacion në lidhje me vizitorët në faqen tonë të internetit. Ky informacion përdoret për qëllime që përfshijnë regjistrimin e statistikave video, rritjen e lehtësisë së përdorimit dhe parandalimin e përpjekjeve për mashtrim. Kukit mbeten në pajisjen tuaj derisa t 'i fshini. Nëse jeni futur në llogarinë tuaj në YouTube, YouTube është në gjendje të caktojë drejtpërdrejt aktivitetin tuaj aktual në profilin tuaj personal. Ju mund të parandaloni që kjo të ndodhë duke dalë nga llogaria juaj në YouTube. YouTube përdoret për të bërë prezantimin e faqes sonë të internetit tërheqës. Kjo përfaqëson një interes të ligjshëm siç përcaktohet nga pika (f) Neni 6(1) GDPR. Informacione shtesë mbi mënyrën e trajtimit të të dhënave të përdoruesit janë në dispozicion në politikën e privatësisë së YouTube në https://policies.google.com/privacy.

Informacion në lidhje me buletinin dhe pëlqimin

Informacioni

i mëposhtëm shpjegon përmbajtjen e buletinit tonë, procedurat e regjistrimit, dërgimit dhe vlerësimit statistikor dhe të drejtat tuaja të kundërshtimit. Duke u regjistruar në buletinin tonë, ju pranoni ta merrni atë dhe të ndiqni procedurat e përshkruara.

Përmbajtja ebuletinit:
Ne dërgojmë buletine dhe emaile me informacione promovuese (këtu e tutje "buletini") vetëm me pëlqimin e marrësve ose një leje ligjore. Përmbajtja e përshkruar në kontekstin e një regjistrimi për buletinin është vendimtare për pëlqimin e përdoruesve.

Zgjedhja e dyfishtë dhe hyrja:
Regjistrimi për buletinin tonë kryhet në një proces të ashtuquajtur të hyrjes së dyfishtë, d.m.th. pas regjistrimit ju do të merrni një e-mail në të cilin ju kërkohet të konfirmoni regjistrimin tuaj. Ky konfirmim është i domosdoshëm në mënyrë që askush të mos mund të regjistrohet me adresa të tjera e-mail. Regjistrimet për buletinin janë regjistruar në mënyrë që të jenë në gjendje të provojnë procesin e regjistrimit sipas kërkesave ligjore. Kjo përfshin ruajtjen e kohës së regjistrimit dhe konfirmimit, si dhe adresën IP. Ndryshimet në të dhënat tuaja të ruajtura në sendinblue janë gjithashtu të regjistruara.

Përdorimi i ofruesit të shërbimit të transportit "Sendinblue.com":
Kjo faqe interneti përdor Sendinblue për të dërguar lajme. Ofruesi është Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Gjermani.

Ju lutemi vini re: Sendinblue GmbH ka përdorur emrin e ri të markës Brevo që nga viti 2023.

Sendinblue është një shërbim që mund të përdoret, ndër të tjera, për të organizuar dhe analizuar dërgimin e buletineve. Sendinblue është një ofrues gjerman, i certifikuar, i cili u zgjodh në përputhje me kërkesat e Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe Aktit Federal të Mbrojtjes së të Dhënave. Ju mund të gjeni më shumë informacion këtu: de.sendinblue.com/information-newsletter-receiver. Të dhënat që vendosni për qëllimin e marrjes së buletinit do të ruhen në serverët e Sendinblue në Gjermani.

Nëse nuk doni që Sendinblue të analizojë të dhënat tuaja, duhet të çregjistroheni nga buletini. Për këtë qëllim, ne ofrojmë një lidhje përkatëse në secilin mesazh të buletinit.

Ju mund të shikoni politikën e privatësisë së Sendinblue këtu: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Të dhënat eregjistrimit:
Për t 'u regjistruar në buletin, mjafton të jepni adresën tuaj të emailit. Përveç kësaj, ne përdorim të dhëna të tjera të tilla si emri dhe mbiemri, vendi dhe grupi i klientëve. Ky informacion përdoret vetëm për personalizimin dhe segmentimin e buletinit.

Mbledhja dhe analiza ststatistikore:
Buletinet përmbajnë një të ashtuquajtur "web-beacon", d.m.th. një skedar me madhësi pikseli që merret nga serveri i Sendinblue kur buletini hapet. Brenda qëllimit të kësaj marrjeje, fillimisht mblidhen informacione teknike, të tilla si informacioni rreth shfletuesit dhe sistemit tuaj, si dhe adresa juaj IP dhe koha e marrjes. Ky informacion përdoret për përmirësimin teknik të shërbimeve bazuar në të dhënat teknike ose grupet e synuara dhe sjelljen e tyre të leximit bazuar në vendndodhjen e tyre të marrjes (e cila mund të përcaktohet me ndihmën e adresës IP) ose kohën e hyrjes.

Anketat statistikore gjithashtu përfshijnë përcaktimin nëse buletinet janë hapur, kur janë hapur dhe cilat lidhje janë klikuar. Për arsye teknike, ky informacion mund t 'u caktohet marrësve individualë të buletinit. Sidoqoftë, nuk është as qëllimi ynë dhe as iSendinblue ' të vëzhgojmë përdoruesit individualë. Vlerësimet na shërbejnë shumë më tepër për të njohur zakonet e leximit të përdoruesve tanë dhe për të përshtatur përmbajtjen tonë me to ose për të dërguar përmbajtje të ndryshme sipas interesave të përdoruesve tanë.

Thirrje

Online dhe Menaxhimi i të Dhënave:
Ka raste kur ne i drejtojmë marrësit e buletinit në faqet e internetit të Sendinblue. Për shembull, buletinet tona përmbajnë një lidhje që marrësit e buletinit mund të përdorin për të hyrë në buletinet online (p.sh., në rast të shfaqjes së problemeve në programin e postës elektronike). Për më tepër, marrësit e buletinit mund të shohin vetëm politikën e privatësisë së Sendinblue në uebfaqen e tyre.
Në këtë kontekst, dëshirojmë të theksojmë se kukit përdoren në faqet e internetit të Sendinblue dhe se të dhënat personale përpunohen kështu nga Sendinblue, partnerët e tij dhe ofruesit e shërbimeve të përdorura (p.sh. Google Analytics). Ne nuk kemi asnjë ndikim në këtë mbledhje të dhënash. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni politikëssë privatësisë së Sendinblue dhe#39. Përveç kësaj, ne ju tërheqim vëmendjen për opsionet e kundërshtimit të mbledhjes së të dhënave për qëllime reklamimi në faqet e internetit http://www.aboutads.info/choices/ dhe http://www.youronlinechoices.com/ (për rajonin evropian).

Anulimi/revokimi:
Ju mund të anuloni marrjen e buletinit tonë në çdo kohë, d.m.th. të revokoni pëlqimet tuaja. Në të njëjtën kohë, pëlqimi juaj për dërgimin e buletinit përmes Sendinblue dhe analizat statistikore do të skadojnë. Një anulim i veçantë i dërgimit nëpërmjet Sendinblue ose analizës statistikore fatkeqësisht nuk është i mundur.

Ju do të gjeni një link për të anuluar buletinin në fund të çdo buletini.

Periudha e ruajtjes

Të dhënat që na jepni me qëllim marrjen e buletinit do të ruhen nga ne derisa të çregjistroheni nga buletini dhe do të fshihen nga serverët tanë si dhe nga serverët e Sendinblue pasi të çregjistroheni nga buletini. Të dhënat që janë ruajtur nga ne për qëllime të tjera (p.sh. adresat e postës elektronike për zonën anëtare) mbeten të paprekura nga kjo.

Pasi të jeni çregjistruar nga lista e shpërndarjes së buletinit, adresa juaj e postës elektronike mund të ruhet nga ne ose ofruesi i shërbimit të buletinit në një listë të zezë për të parandaluar postimet e ardhshme. Të dhënat nga lista e zezë do të përdoren vetëm për këtë qëllim dhe nuk do të bashkohen me të dhëna të tjera. Kjo i shërben si interesit tuaj, ashtu edhe interesit tonë për të përmbushur kërkesat ligjore për dërgimin e buletineve (interes legjitim në kuptim të nenit 6 & sekt. 1 lit. g (KDG). Ruajtja në listën e zezë nuk është e kufizuar në kohë. Ju mund të kundërshtoni ruajtjen nëse interesat tuaja tejkalojnë interesin tonë legjitim.

Për më shumë detaje, ju lutemi referojuni dispozitave të mbrojtjes së të dhënave të Sendinblue në: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht.

Lidhja e kontratës për përpunimin e të dhënave të porositura

Ne kemi lidhur një kontratë me Sendinblue në të cilën ne e detyrojmë Sendinblue të mbrojë të dhënat e klientëve tanë dhe të mos ua kalojë ato palëve të treta. Kjo kontratë mund të shihet në linkun e mëposhtëm: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Baza ligjore e Rregullores për Mbrojtjen e të Dhënave:
Në përputhje me kërkesat e Rregullores Themelore për Mbrojtjen e të Dhënave (DSGVO) të aplikueshme që nga 25 maj 2018, ju njoftojmë se pëlqimi për të dërguar buletine në adresat e regjistruara të postës elektronike bazohet në nenin 6 parag. 1 lit. a, 7 DSGVO dhe 7 para. 2 Nr. 3, ose para. UWG 3. Përdorimi i ofruesit të shërbimit të dispeçerisë Sendinblue, kryerja e sondazheve dhe analizave statistikore, si dhe regjistrimi i procesit të regjistrimit, kryhen në bazë të interesave tona legjitime në pajtim me Nenin 6. 1 lit. f DSGVO. 
Dëshirojmë gjithashtu të theksojmë se ju mund të kundërshtoni përpunimin e ardhshëm të të dhënave tuaja personale në përputhje me kërkesat ligjore në bazë të Art. 21 DSGVO në çdo kohë. Kundërshtimi mund të bëhet në veçanti kundër përpunimit për qëllime të reklamimit të drejtpërdrejtë.

Prania

jonë në mediat sociale

Përpunimi i të

dhënave nga rrjetet sociale
Kemi një numër profilesh publike në rrjetet sociale. Detajet e rrjeteve sociale që përdorim mund t 'i gjeni më poshtë. Rrjetet sociale të tilla si Facebook mund të analizojnë në përgjithësi sjelljen tuaj të përdoruesit në detaje kur vizitoni faqen e tyre të internetit, ose një faqe interneti me përmbajtje të integruar të mediave sociale (p.sh. &ldquo kryesisht Like” butona ose reklama banderolash). Vizita në faqet tona të internetit të mediave sociale shkakton operacione të shumta të përpunimit që janë relevante në aspektin e mbrojtjes së të dhënave. Mv hollësisht: Nëse hyni në llogarinë tuaj të mediave sociale dhe vizitoni faqen tonë të internetit të mediave sociale, operatori i portalit të mediave sociale mund ta lidhë këtë vizitë me llogarinë tuaj të përdoruesit. Megjithatë, në rrethana të caktuara, të dhënat tuaja personale mund të regjistrohen edhe nëse nuk jeni regjistruar ose nëse nuk keni llogari në portalin e mediave sociale në fjalë. Në raste të tilla, këto të dhëna mblidhen duke përdorur kuki të ruajtura në pajisjen tuaj fundore ose duke ruajtur adresën tuaj IP, për shembull. Operatorët e portaleve të mediave sociale mund të përdorin të dhënat që mbledhin në këtë mënyrë për të krijuar profile përdoruesish në të cilat regjistrohen preferencat dhe interesat tuaja. Kjo u mundëson atyre t 'ju tregojnë reklama sipas intereset të tyre, në dhe jashtë faqes përkatëse të internetit të mediave sociale. Nëse keni një llogari në rrjetin social përkatës, kjo reklamë mund të shfaqet në të gjitha pajisjet në të cilat jeni futur ose keni hyrë më parë. Ju lutemi vini re gjithashtu se ne nuk jemi në gjendje të ndjekim të gjitha operacionet e përpunimit në portalet e mediave sociale. Në këtë mënyrë, në varësi të ofruesit, është e mundur që operacionet e mëtejshme të përpunimit të kryhen nga operatorët e portaleve të mediave sociale. Ju lutemi shikoni kushtet e përdorimit dhe dispozitat e mbrojtjes së të dhënave të portaleve përkatëse të mediave sociale për detaje të mëtejshme.

Baza ligjore Faqet
tona web të mediave sociale synojnë të na japin një prani sa më të gjerë interneti. Kjo përbën një interes të ligjshëm siç përshkruhet në Nenin 6(1) pika f GDPR. Proceset analitike të iniciuara nga rrjetet sociale mund të bazohen në baza të ndryshme ligjore që operatorët e rrjetit social duhet të zbulojnë (p.sh. pëlqimi siç përshkruhet në Nenin 6(1) pika a GDPR).

Kontrolluesi dhe ushtruesi i të drejtave
Kur vizitoni një nga faqet tona të internetit të mediave sociale (p.sh. Facebook), ne jemi bashkë përgjegjës me operatorin e platformës së mediave sociale për operacionet e përpunimit të të dhënave të shkaktuara nga kjo vizitë. Sidoqoftë, përgjegjësia jonë dhe aftësia jonë për të siguruar informacion janë të kufizuara ekskluzivisht në përmbajtjen që kemi krijuar. Në parim, ju mund të ushtroni të drejtat tuaja (informacion, korrigjim, fshirje, kufizim të përpunimit, transportueshmëri të të dhënave dhe ankesa) si ndaj nesh (në lidhje me përmbajtjen) ashtu edhe ndaj operatorit të portalit përkatës të mediave sociale (p.sh. Facebook). Ju lutem vini re se, pavarësisht nga përgjegjësia jonë e përbashkët me operatorët e portaleve të mediave sociale, ne nuk kemi kontroll të plotë mbi operacionet e përpunimit të të dhënave të portaleve të mediave sociale. Kapacitetet tona janë të kufizuara nga politika e kompanisë e ofruesit përkatës. Periudha e

ruajtjes
Ne nuk mund të ndikojmë në periudhën për të cilën të dhënat personale që ju përkasin janë ruajtur nga operatorët e rrjetit social për qëllimet e tyre. Informacioni mund të merret drejtpërdrejt nga operatorët e rrjetit social (p.sh. në informacionin e tyre për mbrojtjen e të dhënave, shih më poshtë). Rrjetet

individuale sociale

Facebook
Ne kemi një profil në Facebook. Ofruesi i këtij shërbimi është Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandë. Sipas deklaratës së Facebook, të dhënat e mbledhura do të transferohen gjithashtu në SHBA dhe në vende të tjera të palëve të treta.
Ne kemi nënshkruar një marrëveshje me Facebook për përgjegjësinë e përbashkët për përpunimin e të dhënave (Shtojca e Kontrollorit). Kjo marrëveshje përcakton se për cilat operacione të përpunimit të të dhënave jemi përgjegjës ne ose Facebook kur vizitoni Fanpage-in tonë në Facebook. Kjo marrëveshje mund të shihet në linkun e mëposhtëmhttps://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
mund të përshtatni cilësimet tuaja të reklamimit në mënyrë të pavarur në llogarinë tuaj të përdoruesit. Klikoni në linkun e mëposhtëm dhe hyni:https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
Transmetimi i të dhënave në SHBA bazohet në Klauzolat Standarde Kontraktuale (SCC) të Komisionit Evropian. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum dhehttps://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Detajet mund të gjenden në politikën e privatësisë së Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram:
Ne kemi një profil në Instagram. Ofruesi është Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SHBA. Transmetimi i të dhënave në SHBA bazohet në Klauzolat Standarde Kontraktuale (SCC) të Komisionit Evropian. Detajet mund të gjenden këtu:https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,https://help.instagram.com/519522125107875 dhe https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Për detaje se si i trajtojnë informacionet tuaja personale, shihni Politikën e privatësisë në Instagram:https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Ne kemi një profil në Pinterest. Operatori është Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, Kati i dytë, Rruga Fenian, Dublin 2, Irlandë. Detajet se si i trajtojnë të dhënat tuaja personale mund të gjenden në politikën e privatësisë të Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING.
Kemi një profil në XING. Ofruesi është New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Gjermani. Detajet mbi trajtimin e të dhënave tuaja personale mund të gjenden në Politikën e Privatësisë XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Ne kemi një profil të LinkedIn. Ofruesi është LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandë. LinkedIn përdor cookies reklamuese. Nëse dëshiron të çaktivizosh kukit reklamuese të LinkedIn, përdor linkun e mëposhtëm: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Transmetimi i të dhënave në SHBA bazohet në Klauzolat Standarde Kontraktuale (SCC) të Komisionit Evropian. Detajet mund të gjenden këtu: https://www.linkedin.com/legal/l/dpaund https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.
Për detaje se si i trajtojnë informacionet e tua personale, referoju politikës së privatësisë së LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube
Ne kemi një profil në YouTube. Ofruesi është Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Për detaje se si i trajtojnë informacionet tuaja personale, ju lutemi referojuni politikës së privatësisë së Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Përditësimi ikësaj deklarate të privatësisë së të dhënave
Herë pas here, kjo deklaratë e privatësisë së të dhënave mund të duhet të përditësohet, për shembull nga dispozitat e reja ligjore ose kërkesat zyrtare dhe ofertat e reja në faqen tonë të internetit. Ne do t 'ju njoftojmë për këtë. Në përgjithësi, ju rekomandojmë të hapni këtë deklaratë të privatësisë së të dhënave rregullisht për të kontrolluar nëse ka ndryshime. Ndryshimet mund të identifikohen p.sh. nga një status i përditësuar i çështjes në fund të dokumentit.

Printimi dhe ruajtja e kësaj deklarate të privatësisë së të dhënave
Kjo deklaratë e privatësisë së të dhënave mund të printohet dhe ruhet drejtpërdrejt, për shembull duke përdorur funksionin Printo ose Ruaj në shfletuesin tuaj.

A jeni duke kërkuar për prodhuesit e dritareve në zonën tuaj?

Use our manufacturer locator.

Ka pyetje?

Flisni me ne

AKADEMIA GEALAN

AKADEMIA GEALAN ofron seminare të orientuara drejt tregut mbi tema të tilla si ligji i ndërtimit, shitjet dhe teknologjia e dritareve.

Mos humbisni asnjë lajm!

Dua të marr buletinin "Ndërtesa e Referuar e Muajit" dhe lajmet e GEALAN me E-Mail (afërsisht dy herë në muaj) - pa pagesë dhe që mund t'i shkëpus në çdo kohë.

Gealan

Grupi korporativ GEALAN është një nga prodhuesit kryesorë në Evropë të profileve të vinilit për dritare dhe dyer.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH