Colofon

en privacyverklaring

Copyright/inhoud

Copyright ©2023 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Alle rechten voorbehouden. De informatie is eigendom van GEALAN Fenster-Systeme GmbH of van de genoemde bronnen.

De inhoud mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming noch geheel noch gedeeltelijk voor welke doeleinden dan ook worden vermenigvuldigd, veranderd en/of openbaar worden gemaakt of in een informatiesysteem worden opgeslagen.

De gebruikte merknamen zijn copyrights van de betreffende bedrijven.

Alle rechten voorbehouden. Vergissingen en drukfouten voorbehouden. De op deze website gebruikte logo's, bedrijfs- en productaanduidingen zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant.

Addressen

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefoon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Hof, HRB 702
Directie: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefoon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Jena, HRB 202763
Directie: Tino Albert, Ivica Maurović

Btw-nummers

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Juridische kennisgeving/uitsluiting van aansprakelijkheid

Juridische kennisgeving

De in het kader van www.gealan.de gebruikte externe links naar aanbod van derden leiden naar inhoud van de betreffende aanbieders en vallen niet onder verantwoordelijkheid van www.gealan.de. Deze verwijzingen zijn als zodanig te herkennen aan de context of apart gemarkeerd. We hebben geen enkele invloed op de daar aangeboden inhoud en maken deze door de verwijzing niet tot ons eigendom. Met name distantiëren we ons uitdrukkelijk van de daar vermelde beweringen. Verantwoordelijkheid kan verder uitsluitend worden aanvaard als we kennis hebben van rechtsovertredingen en het voor ons technisch mogelijk en aanvaardbaar is om het gebruik daarvan te voorkomen (§ 5 lid 2 TDG / MDStV (Duitse wetgeving)). We hebben de externe inhoud in een voor ons aanvaardbare omvang op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Schending van copyright-, merk- of persoonlijkheidsrechten of inbreuk op het mededingingsrecht op de websites van derden waren niet duidelijk en zijn ons evenmin bekend als het plaatsvinden van strafbare feiten.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor eigen inhoud en voor links
Ondanks de uiterste zorgvuldigheid bij het maken van onze homepage en de inhoud daarvan kunnen we geen garantie geven met betrekking van de volledigheid, juistheid en actualiteit van de inhoud van onze site, maar we controleren deze echter regelmatig in een aanvaardbare omvang en verwijderen inbreukplegende inhoud direct nadat we hiervan kennis hebben gekregen. Onze homepage bevat ook links die naar internetsites van derden verwijzen; op de inhoud daarvan hebben we geen enkele invloed en we zijn er ook geen eigenaar van. Om deze redenen zijn wij niet aansprakelijk voor deze externe inhoud. De betreffende verwijzingen zijn als zodanig herkenbaar aan de context of zijn apart gemarkeerd en worden in een voor ons aanvaardbare omvang op rechtsovertredingen gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op externe websites die u via deze links kunt bereiken. Informeer daar naar het privacybeleid van deze externe websites. Ook de inhoud van de gekoppelde sites wordt door ons in een aanvaardbare omvang en bij concrete aanwijzingen van rechtsovertreding gecontroleerd en bij aantreffen van rechtsovertredingen direct van onze homepage verwijderd.
Deze disclaimer is ook van toepassing op ingebedde frames. Frames (of iFrames) zijn media-inhoud of websitecomponenten van derden die optisch in onze website geïntegreerd zijn.

Privacyverklaring

GEALAN Fenster-Systeme GmbH neemt als beheerder van deze website de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de toepasselijke lokale wetgeving in uw land, de Duitse wet op de privacybescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

In deze privacyverklaring worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers van de website van GEALAN Fenster-Systeme GmbH toegelicht. Als u nog vragen hebt over de bescherming van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Informatieplicht conform artikel 13 van de avg

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefoon: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-mail: info@gealan.de


Onze functionaris voor gegevensbescherming
Functionaris voor gegevensbescherming
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-mail: datenschutz@gealan.de

Informatie over gegevensbescherming voor leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden

Verzamelen en opslag van persoonsgegevens; type, doel en gebruik 
Wij wijzen erop dat wij de persoonsgegevens die wij bij leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden verzamelen, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens van contactpersonen, klantnummers en bestel- en leveringsgegevens voor het aangaan, vastleggen en afhandelen van contractuele en leveringsrelaties, waaronder levering, betaling en eventuele garantie of productaansprakelijkheid, opslaan, verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten en afwikkelen van een contract. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen we echter geen contract met u sluiten. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt b AVG.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt a AVG (bijv. gebruik van inloggedeeltes).

Verder worden deze gegevens door ons verzameld, bewaard, verwerkt en gebruikt voor het onderhouden van klanten- of zakenrelaties, voor marketing en voor het adverteren voor onze eigen producten en diensten. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens vloeit dus voort uit onze inspanningen om onze eigen producten en diensten bekend te maken en te verkopen, alsmede om onze logistieke processen te verbeteren en onze service te optimaliseren.

Bovendien verwerken wij gegevens die wij binnen het kader van de wettelijke voorschriften van kredietregistratiebureau’s (bijv. van de Duitse Schufa) ontvangen, voor doeleinden van kredietcontrole betreffende onze leveranciers, klanten en overige handelspartners. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van deze gegevens is dus de ontvangst van de contractueel verschuldigde tegenprestatie (bijv. vergoeding) voor onze diensten. Verder nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen.

Doorgifte van gegevens aan derden 
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van
 

 • Doorgifte aan derden die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van contractuele en leveringsrelaties, bijvoorbeeld aan de bankinstellingen / aanbieders van betalingsdiensten die de betalingen afhandelen en aan de transportbedrijven / postorderbedrijven die de leveringen afhandelen;
 • Doorgifte aan derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van de marketing en reclame voor onze eigen producten en diensten, zoals marketingdienstverleners en drukkerijen;
 • Doorgifte aan gespecialiseerde dienstverleners die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid diensten voor ons uitvoeren (verwerkers) in het kader van de hierboven vermelde doeleinden, bijvoorbeeld aanbieders van IT-diensten;
 • Doorgifte binnen de groep van bedrijven in het kader van het zogenaamde privilege van het kleine concern (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1f. AVG)
 • Doorgifte aan derden waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de belastingdienst of andere overheidsinstanties;
 • Doorgifte aan derden om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van het handels- en belastingrecht, bijvoorbeeld aan onze belastingadviseur.
   

Gegevens worden alleen doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Unie dat ook geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, als deze gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en ons bestaande overeenkomst (bijv. levering aan een derde land).

Uw gegevens worden verwerkt voor de duur van de totstandkoming en de afhandeling van een contractuele of leveringsrelatie en voor de duur van het voortbestaan van verplichtingen die voortvloeien uit een contractuele of leveringsrelatie, bijvoorbeeld eventuele garantie- of productaansprakelijkheidsverplichtingen, alsmede voor de duur van wettelijke bewaartermijnen op basis van artikel 6 lid 1 c AVG.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om reclame te maken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van de reclame. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van de reclame, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw rechten als betrokkene 

 • Herroepingsrecht: U kunt elke toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde intrekken. De gegevensverwerking op basis van de ingetrokken toestemming mag dan niet meer worden voortgezet voor de toekomst.
 • Recht op informatie: U kunt informatie eisen over de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt. Dit geldt met name voor de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de opslagduur, indien van toepassing de herkomst van uw gegevens en, indien van toepassing, voor het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan.
 • Recht op correctie: U kunt de correctie van onjuiste persoonsgegevens, dan wel de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
 • Recht op wissing: U kunt het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, tenzij de verwerking ervan vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van het publieke belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen als u de juistheid van de gegevens betwist en als de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te laten wissen. U heeft dit recht ook als we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Daarnaast heeft u dit recht als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verstrekken. U kunt ook verzoeken dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit mogelijk is.
 • Recht om een klacht in te dienen: U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

 
De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 180093-0
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Gebruik van de website

Ons aanbod is uitdrukkelijk niet gericht op minderjarigen.
Alle gegevens die in het kader van dit onlineaanbod worden ontvangen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig de EU-AVG en zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Surfen op onze website zonder persoonsgegevens te verstrekken
Buiten het met een wachtwoord beveiligde GEALAN-partnerbereik is het gebruik van onze website mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens.
We vernemen dan enkel
• uw IP-adres,
• de naam van de bezochte website of het opgehaalde bestand en het tijdstip van toegang of opvraging,
• de domeinen via welke u op onze website bent terechtgekomen
• de hoeveelheid overgedragen gegevens en
• of het oproepen resp. de toegang succesvol was. 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie, de optimalisering van het internetaanbod en voor de behandeling van uw aanvragen.
Het IP-adres kan een persoonsgegeven zijn, omdat het onder bepaalde omstandigheden mogelijk is de identiteit van de eigenaar van de gebruikte internettoegang te achterhalen door informatie in te winnen bij de respectieve internetprovider.  
Wij maken alleen gebruik van het IP-adres in geval van aanvallen op onze internetinfrastructuur. In dit geval hebben wij een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), AVG bij de verwerking van het IP-adres. Dit legitiem belang vloeit voort uit de noodzaak om de aanval op de internetinfrastructuur af te weren, de oorsprong van de aanval vast te stellen om strafrechtelijke en civielrechtelijke stappen te kunnen ondernemen tegen de verantwoordelijke persoon en verdere aanvallen doeltreffend te voorkomen.
Het IP-adres wordt verwijderd als wij kunnen uitsluiten dat er vanaf dat adres een aanval op onze internetinfrastructuur heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt gewoonlijk na zeven dagen. 
Verder registreren wij de domeinen waar onze webbezoekers vandaan komen. Wij analyseren deze gegevens ook om trends vast te stellen en statistieken op te stellen, maar daarna wissen wij de gegevens weer.
Daarnaast bevat deze website links naar andere websites. De wettige eigenaar van deze site is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacypraktijken, gelieve met ons contact op te nemen op datenschutz@gealan.de .
Deze site maakt ook gebruik van "cookies". U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Surfen op onze website met opgaaf van persoonlijke gegevens
Wanneer u ons vrijwillig of in het kader van een registratie in het GEALAN-partnerbereik persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) meedeelt, worden deze gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming of wettelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Als u zich voor het GEALAN-partnergebied registreert, komt er tussen ons een overeenkomst tot stand voor het opslaan en ter beschikking stellen van het desbetreffende profiel.
In dit geval verwerken wij uw gegevens op grond van artikel 6, onder b), van de EU-AVG voor de uitvoering van een tussen ons bestaande overeenkomst of op grond van artikel 6, onder a), van de EU-AVG op basis van de door u gegeven toestemming. De verwerking vindt plaats om contractuele diensten te vervullen, betalingen te verwerken, contractueel bestelde producten en diensten te leveren, uw adresgegevens door te geven aan logistieke bedrijven voor de levering van de goederen en om u interessante informatie over producten en acties te sturen. Uw gegevens worden binnen onze onderneming doorgegeven aan de personen die betrokken zijn bij de afwikkeling van de overeenkomst of het besluitvormingsproces. Elke verdere bekendmaking aan derden die niet onder de wettelijke voorschriften valt, vindt alleen plaats met uw uitdrukkelijke toestemming. Er is geen geautomatiseerde besluitvorming.
Wij zullen uw gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of de toepasselijke wettelijke bepalingen of vanwege de reden voor uw gegevensoverdracht. In principe wissen wij niet zelfstandig de persoonlijke gegevens die u in het GEALAN-partnerbereik hebt opgeslagen. U hebt echter op elk moment de mogelijkheid om individuele gegevens in uw profiel te wijzigen. Een volledige verwijdering van de persoonsgegevens die in het kader van uw profiel zijn opgeslagen, gebeurt op verzoek per e-mail (met vermelding van uw gebruikersnaam) aan  datenschutz@gealan.de, als de verdere opslag van deze gegevens niet is toegestaan wegens een andere rechtvaardigingsgrond. Zakelijke documenten worden bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijnen en vervolgens gewist in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming.

Gebruik externe dienstverleners
Wij werken met dienstverleners die bepaalde gegevens in onze naam verwerken. Dit geschiedt uitsluitend conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder hebben wij met onze dienstverleners overeenkomsten inzake gegevensverwerking voor rekening van derden gesloten die voldoen aan de vereisten van artikel 28 van de EU-AVG.

Uw rechten:
In overeenstemming met de AVG heeft u de volgende rechten:
Recht op informatie over de verwerking van uw gegevens
U hebt het recht om van ons te vernemen of en zo ja, welke persoonlijke gegevens van u bij GEALAN Fenster-Systeme GmbH verwerkt worden. U hebt recht op de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van uw persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van uw persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur;
 • indien uw persoonsgegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22 van de EU-AVG en — ten minste in deze gevallen — zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u.

Wij zullen u een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het voorwerp zijn van de verwerking. Indien wij gerede twijfel hebben over de identiteit van de persoon die om informatie verzoekt, zullen wij aanvullende informatie vragen om de identiteit van de betrokkene te bevestigen.
Recht op correctie
U hebt het recht ons te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking heeft u het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.
Recht op wissen
Uw persoonsgegevens worden gewist indien u schriftelijk een verzoek tot wissing indient en dit niet in strijd is met wettelijke bewaarrechten of -verplichtingen. Bovendien wissen wij uw persoonsgegevens altijd wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of wanneer de opslag ervan om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is en het wissen niet in strijd is met de wettelijke bewaartermijnen.
Recht om verwerking te beperken
U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, indien de juistheid van de persoonsgegevens niet gegeven is, voor de duur die GEALAN Fenster-Systeme GmbH in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke gegevens te verifiëren. Indien de verwerking onwettig is en u weigert de persoonsgegevens te wissen en u in plaats daarvan verzoekt dat wij het gebruik van de persoonsgegevens beperken, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Gegevens worden ook niet gewist, als wij deze nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van onze eigen rechtsvorderingen, of als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, EU-AVG tegen de verwerking bezwaar hebt gemaakt, zolang nog niet vaststaat of de legitieme redenen van GEALAN Fenster-Systeme GmbH zwaarder wegen dan uw redenen.
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6 van de EU-AVG. GEALAN Fenster-Systeme GmbH zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of tenzij de verwerking nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen. Voorwaarde is dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6 of artikel 9 van de EU-AVG of op een overeenkomst en dat de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures. U hebt ook het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks door GEALAN Fenster-Systeme GmbH aan een andere verantwoordelijke instantie te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is.
Recht om uw gegeven toestemming in te trekken met werking voor de toekomst
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Er zijn geen kosten verbonden aan een herroeping, een bezwaar of informatie. Stuur uw herroeping per e-mail naar info@gealan.de.
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw deelstaat, overeenkomstig artikel 77 EU-AVG.

Verdere privacy-verklaringen over diensten van derden die in het kader van onze website worden gebruikt

Toestemming met Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna "Cookiebot" genoemd).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemmingen en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te verkrijgen. Daarna bewaart Cookiebot een cookie in uw browser om de gegeven toestemming of de intrekking ervan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Cookiebot-cookie zelf te verwijderen of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Het gebruik van Cookiebot vindt plaats met het oog op het verkrijgen van de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter c AVG.

Verwerking

Wij hebben met bovengenoemde aanbieder een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een door de wet op de gegevensbescherming verplicht contract, dat ervoor zorgt dat het de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

 

Meta Pixel (voorheen Facebook Pixel)

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook/Meta voor conversiemeting. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de gegevensgebruiksverklaring van Facebook (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina's en buiten Facebook weergeven. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6, 1a GDPR en § 25, 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

We gebruiken de functie voor geavanceerde matching binnen de metapixel.

Advanced matching stelt ons in staat om verschillende soorten gegevens (bijv. woonplaats, staat, postcode, gehashte e-mailadressen, namen, geslacht, geboortedatum of telefoonnummer) van onze klanten en prospects die we via onze website verzamelen, door te geven aan Meta (Facebook). Dankzij deze activering kunnen we onze reclamecampagnes op Facebook nauwkeuriger afstemmen op mensen die geïnteresseerd zijn in onze aanbiedingen. Daarnaast verbetert geavanceerde matching de toewijzing van websiteconversies en verbetert het Custom Audiences.

Voor zover persoonsgegevens op onze website worden verzameld met behulp van de hier beschreven tool en worden doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 GDPR). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking door Facebook die plaatsvindt na het doorsturen maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De verplichtingen die op ons gezamenlijk rusten zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkersovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de gegevensbeschermingsinformatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de gegevensbeschermingsveilige implementatie van de tool op onze website. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van de Facebook-producten. U kunt uw rechten als betrokkene (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u uw rechten tegenover ons doet gelden, zijn wij verplicht om deze aan Facebook door te geven.

De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie "Custom Audiences" ook uitschakelen in het gedeelte advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Indien Google Maps geactiveerd is, kan Google Google Web Fonts gebruiken voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in de cache van uw browser om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, letter f), van de AVG. Voor zover een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a DSGVO en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker omvat (bijv.  device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De doorgifte van persoonsgegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ und https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in de privacy-verklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Overige gegevensbeschermingsverklaringen met betrekking tot diensten van derden die op onze website worden gebruikt

Privacybeleid voor de webanalyseservice Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl. Houd er rekening mee dat op deze website de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Tap Manager van Google
Google Tag Manager is een dienst van Google Inc. (“Google”) die gebruikt kan worden om tags aan te maken, bij te werken en te beheren.
Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeers- en bezoekersgedrag, de impact van online adverteren en sociale kanalen te meten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat dus instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert echter andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/ en in de gebruiksrichtlijnen: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Privacybeleid voor “Google Remarketing” en de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). U kunt zo gericht met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties aangesproken worden wanneer u andere websites bezoekt binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoek en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Als u een andere website binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk” bezoekt, kunt u advertenties zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die eerder op onze website zijn bekeken. U kunt “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” voorkomen door het opslaan van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren; https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.  Het privacybeleid van Google voor remarketing en meer informatie is te vinden op www.google.com/privacy/ads/.

Privacybeleid voor “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, aanmelding voor nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden bijgehouden. Het cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Bovendien wordt bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina met een “conversietag” bereikt hebben. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Extra> Instellingen > Privacy > Cookies”) cookies uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven genoemde wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube om filmpjes van YouTube op onze website af te kunnen spelen. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van YouTube plug-ins, dan wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. Aan de server van YouTube wordt bekendgemaakt welke pagina’s van ons u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken van video’s te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw zoekgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op YouTube. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aanlokkelijk te kunnen tonen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Meer informatie over de omgang met de gegevens van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Aanwijzingen betreffende de Newsletter en toestemming

Met de volgende aanwijzingen lichten wij u in over de inhoud van onze Newsletter, over de aanmeld-, verzend- en de statistische evaluatieprocedures en over uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze Newsletter, gaat u akkoord met de ontvangst en de beschreven procedure.

Inhoud van de Newsletter:
Wij verzenden Newsletters en e-mails met commerciële informatie (hierna: 'Newsletter') uitsluitend met de toestemming van de ontvangers of met een wettelijke toestemming. De in het kader van een aanmelding voor de Newsletter beschreven inhoud is doorslaggevend voor de toestemming van de gebruikers.

Double-opt-in-procedure en protocollering:
De aanmelding voor onze Newsletter vindt plaats in een zgn. double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt verzocht om bevestiging van uw aanmelding. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich via e-mailadressen van anderen kan aanmelden. De aanmeldingen voor de Newsletter worden geprotocolleerd om aan te kunnen tonen dat het aanmeldproces volgens de juridische vereisten is uitgevoerd. Hiertoe behoort het opslaan van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres. De wijzigingen van uw bij SendinBlue opgeslagen gegevens worden ook geprotocolleerd.

Gebruik van de leveringsdienst 'Brevo.com':
Deze website maakt gebruik van Brevo voor het versturen van Newsletters. De provider is SendinBlue GmbH, Köpenicker Straat 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Let op: Sendinblue GmbH gebruikt sinds 2023 de nieuwe merknaam Brevo.

SendinBlue is een dienst waarmee o.a. het versturen van Newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. SendinBlue is een Duitse, gecertificeerde provider, die volgens de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG; Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) en de Duitse Wet op de Bescherming van de Privacy is geselecteerd. Nadere informatie vindt u hier: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. De gegevens die u hebt ingevoerd ten behoeve van het ontvangen van de Newsletter, worden opgeslagen op de servers van SendinBlue in Duitsland.

Als u geen analyse door SendinBlue wenst, moet u de Newsletter afzeggen. In elke Newsletter staat een bijbehorende link die u hiervoor kunt gebruiken.

De bepalingen inzake gegevensbescherming van SendinBlue kunt u hier inzien: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Aanmeldgegevens:
Voor het aanmelden voor de Newsletter hoeft u alleen uw e-mailadres door te geven. Verder gebruiken wij andere gegevens zoals naam, voornaam, land en klantengroep. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het personaliseren en segmenteren van de Newsletter.

Statistische verzameling en analyses:
De Newsletters bevatten een zgn. webbaken; dit is een pixelbestand, dat bij het openen van de Newsletter door de server van SendinBlue wordt opgeroepen. Door het oproepen wordt in de eerste plaats technische informatie zoals informatie betreffende de browser en het systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van oproepen geregistreerd. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de service aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en het leesgedrag aan de hand van oproeplocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of toegangstijden.


Tot de statistische registraties behoort ook het vaststellen of de Newsletters worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de Newsletter worden toegewezen, maar het is niet ons streven, noch dat van SendinBlue om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties worden door ons gebruikt om de leesinteresses van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud hierop aan te passen of om verschillende inhoud overeenkomstig de interesses van onze gebruikers te versturen.

Online-oproepen en gegevensbeheer:
Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de Newsletter naar de websites van SendinBlue leiden. Zo bevatten onze Newsletters bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers de Newsletters online kunnen oproepen (bijv. bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Verder kunnen ontvangers van de Newsletter de privacyverklaring van SendinBlue alleen inzien via diens site.
In verband hiermee willen wij u erop wijzen dat op de websites van SendinBlue cookies worden gebruikt en zodoende persoonsgegevens door SendinBlue, diens partners en de gebruikte providers (bijv. Google Analytics) worden verwerkt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensregistratie. Nadere informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van SendinBlue. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheden tot bezwaar tegen de gegevensregistratie ten behoeve van reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese ruimte).

Opzegging/herroeping:
U kunt de ontvangst van onze Newsletter op elk moment opzeggen, oftewel uw toestemming herroepen. Hiermee wist u gelijktijdig uw toestemming voor verzending van de Newsletter via SendinBlue en de statistische analyses. Het is helaas niet mogelijk om de herroeping van het verzenden via SendinBlue en de statistische registratie van elkaar te scheiden.

Een link voor het opzeggen van de Newsletter vindt u onderaan elke Newsletter.

Opslagduur

De gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in verband met het ontvangen van de Newsletter, worden door ons opgeslagen tot u zich afmeldt voor de Newsletter. Na opzegging van de Newsletter worden deze gegevens gewist van onze servers en ook van de servers van SendinBlue. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) worden daardoor niet aangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld van de Newsletter-distributielijst wordt uw e-mailadres bij ons en/of bij de Newsletter-provider mogelijk opgeslagen op een blacklist, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de blacklist worden alleen voor dit doeleinde gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit is zowel in uw belang als ook in ons belang voor de inachtneming van de juridische bepalingen bij het verzenden van Newsletters (gerechtvaardigd belang als bedoeld in art. 6 lid 1 punt g AVG). De opslag op de blacklist is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar maken tegen deze opslag, als uw eigen belang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang.

Nadere informatie vindt u in de bepalingen inzake gegevensbescherming van SendinBlue onder:https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Afsluiten van een overeenkomst over verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben een overeenkomst gesloten met SendinBlue, waarin wij SendinBlue verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst kan via de volgende link worden ingezien: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Juridische grondslagen betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Overeenkomstig de gegevens van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren wij u dat de toestemming voor het verzenden van de Newsletter aan de aangemelde e-mailadressen plaatsvindt op grond van art. 6 lid. 1 punt a, 7 AVG alsook § 7 lid 2 nr. 3, resp. lid 3 van de Duitse wet op oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG). Het gebruik van de leveringsdienst SendinBlue, het uitvoeren van de statistische registraties en analyses alsook het protocolleren van het aanmeldproces, vindt plaats op grond van onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid. 1 punt f AVG.
Wij wijzen u er ook op dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens conform de juridische bepalingen van art. 21 AVG. Dit bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct mailing.

Facebook

Wij zijn ook te vinden op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. De verzamelde gegevens worden volgens Facebook ook overgedragen aan de VS en andere derde landen.
Wij hebben een overeenkomst gesloten met Facebook over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). In deze overeenkomst wordt vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsprocedures wij resp. Facebook verantwoordelijk zijn/is, als u onze Facebook-pagina bezoekt. Deze overeenkomst kunt u inzien onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentievoorkeuren zelfstandig in uw gebruikersaccount aanpassen. Klik hiertoe op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De doorgifte van persoonsgegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details vindt u in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Wij zijn ook te vinden op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De doorgifte van persoonsgegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details over de manier waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

Wij zijn ook te vinden op Pinterest. De beheerder is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Details over de manier waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens, vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Wij zijn ook te vinden op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over de manier waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens, vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Wij zijn ook te vinden op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, kunt u de volgende link gebruiken: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van persoonsgegevens aan de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Details over de manier waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens, vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Wij zijn ook te vinden op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over de manier waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens, vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Update van dit privacybeleid
Het kan van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten en nieuwe content op onze website. Wij zullen u hier dan over deze update informeren. Wij raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. U kunt onder andere zien of er wijzigingen zijn aangebracht door de versie helemaal onderaan dit document te controleren. 

Dit privacybeleid afdrukken en opslaan
U kunt dit privacybeleid rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Raamfabrikant in uw regio vinden

Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.

Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH