Impressum

a prohlášení o ochraně dat

Copyright/obsah

Copyright ©2024 GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Všechna práva vyhrazena. Informace jsou majetkem GEALAN Fenster-Systeme GmbH nebo jmenovaných zdrojů.

Obsahy se nesmějí úplně ani částečně reprodukovat, měnit anebo zveřejňovat nebo ukládat do informačního systému za jakýmikoli účely bez výslovného písemného svolení.

Použité obchodní značky jsou autorským právem příslušných podniků.

Všechna práva vyhrazena. Chyby a tiskové chyby vyhrazeny. Loga, označení firem a produktů použitá na internetových stránkách jsou zapsané výrobní značky příslušných výrobců.

Adresy

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-Mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Trgovački registar: AG Jena, HRB 202763
Direktori: Tino Albert, Ivica Maurović

Daňová identifikační čísla

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489

GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
QI Sistemi S.R.L.: IT06914560963
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09
GEALAN RS D.O.O.: RS103862018

Právní poznámka/vyloučení odpovědnosti

Právní poznámka

Externí odkazy v rámci webové stránky www.gealan.de, které dále odkazují na nabídky třetích stran, vedou k obsahům příslušných poskytovatelů a nepatří do zodpovědnosti tvůrců www.gealan.de. Tyto příslušné odkazy jsou jako takové rozpoznatelné ze souvislosti nebo zvlášť označené. Nemáme žádný vliv na obsahy nacházející se pod těmito odkazy a z důvodu odkazu si je nepřivlastňujeme. Zvláště se výslovně distancujeme od vyjádření, která lze vyhledat na těchto stránkách. Odpovědnost lze ostatně zdůvodnit jen tehdy, pokud máme povědomí o porušení práv a pokud je pro nás technicky možné a únosné zabránit jejich zneužití (§ 5 odst. 2 TDG/MDStV). U cizích obsahů jsme v rozsahu pro nás únosném ověřili možná porušení práv. Porušení autorských práv, ochranných známek nebo práv na ochranu osobnosti nebo pochybení proti hospodářské soutěži na webových stránkách třetích stran jako poskytovatele nebyla patrná a jsou nám stejně neznámá jako jejich případná naplnění skutkových podstat trestných činů.

Vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za vlastní obsahy a odkazy
I přes velkou pečlivost při sestavování naší domácí webové stránky a jejích obsahů nemůžeme ručit za úplnost, správnost a aktuálnost našich obsahů na stránkách, ale můžeme je pravidelně kontrolovat v únosném rozsahu a odstraňovat obsahy porušující práva neprodleně po seznámení se s nimi. Naše domácí webová stránka obsahuje také odkazy na internetové stránky třetí strany, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv a které si pod příslušným odkazem nepřivlastňujeme. Z těchto důvodů nemůžeme za tyto cizí obsahy ručit. Tyto příslušné odkazy jsou jako takové rozpoznatelné ze souvislosti nebo zvlášť označené a v rozsahu pro nás únosném u nich byla přezkoumána možná porušení práv. Nejsme zodpovědní za zajištění ochrany dat na externích webových stránkách, na které se dostanete pomocí těchto odkazů. O ochraně dat se prosím informujte na těchto externích webových stránkách. Prověřujeme také porušení práv u obsahů připojených stránek v pro nás únosném rozsahu a v případě konkrétních důvodů a v případě existence porušení práv tyto obsahy z naší domácí webové stránky neprodleně odstraníme.
Vyloučení ručení platí také pro vložené frames. Frames (popř. iFrames) jsou mediální obsahy nebo součásti webových stránek třetích osob, které jsou opticky vloženy na naši webovou stránku.

Prohlášení o ochraně dat

Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH, jako provozovatel této stránky, bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a způsobem odpovídajícím obecnému nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), místní legislativě platné ve Vaší zemi, spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG)a také zákonu o mediálních službách (TMG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje způsob, rozsah a účely shromažďování a používání údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH. V případě dotazů ohledně ochrany údajů kontaktuje našeho inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu na datenschutz@gealan.de nebo na níže uvedené adrese.

Informační povinnost dle čl. 13 GDPR

Jméno a kontaktní údaje zodpovědného pracoviště
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Telefax: +49(0)9286 77-2222
Webové stránky: www.gealan.de
Email: info@gealan.de


Náš inspektor ochrany údajů
Inspektor ochrany osobních údajů
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
Email: datenschutz@gealan.de

Informace o ochraně osobních údajů pro dodavatele, zákazníky, ostatní obchodní partnery a zájemce

Shromažďování a ukládání osobních údajů; druh, účel a použití 
Upozorňujeme, že shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které získáváme od našich dodavatelů, zákazníků, jiných obchodních partnerů a zájemců, především jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, kontaktní údaje kontaktních partnerů, zákaznická čísla, stejně jako objednací a dodací údaje pro zahájení, opodstatnění a realizaci smluvních a dodavatelských vztahů, včetně dodávky, platby a příslušného záručního plnění nebo zodpovědnosti za výrobek.

Vaše osobní údaje jsou nutné pro uzavření a realizaci smlouvy. Nejste povinni tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů však s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 b DSGVO (zákona o ochraně osobních údajů).

Rozšiřování vašich osobních údajů může probíhat i na základě vašeho svolení dle článku 6 odst. 1 a DSGVO (např. použití přihlašovacích oblastí).

Dále údaje shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a používáme za účelem péče o zákaznické, resp. obchodní vztahy, marketingu a reklamy na naše vlastní výrobky a plnění. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 f DSGVO. Náš oprávněný zájem o zpracování vašich údajů vyplývá v tomto ohledu z našeho úsilí informovat o našich vlastních výrobcích a plněních, prodávat je, zlepšovat naše logistické procesy a optimalizovat naše servisní plnění.

Dále zpracováváme údaje, které dostáváme na základě zákonných předpokladů od rejstříků s informacemi hospodářského charakteru (např. Schufa) za účelem ověření bonity dodavatelů, zákazníků a jiných obchodních partnerů. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 f DSGVO. Náš oprávněný zájem o zpracování těchto údajů vyplývá z toho, abychom za naše plnění obdrželi smluvně dlužné protiplnění (např. odměnu). Kromě toho neprovádíme žádná automatizovaná rozhodování.

Předávání údajů na třetí strany 
Předávání osobních údajů na třetí strany neprovádíme, s výjimkou
 

 • předávání na třetí strany, které zapojujeme za účelem splnění smluvních a dodacích vztahů, kupříkladu na bankovní ústavy / poskytovatele platebních služeb realizující platby, stejně jako na dopravní podniky / zásilkové služby realizující dodávky;
 • předávání na třetí strany, které zapojujeme v rámci marketingu a reklamy na naše vlastní výrobky a plnění, kupříkladu poskytovatelé marketingových služeb a tiskárny;
 • předávání na poskytovatele speciálních služeb, kteří na náš pokyn a naši zodpovědnost v rámci výše uvedených účelů poskytují služby (zpracovatel zakázky), kupříkladu poskytovatelé IT služeb;
 • zpřístupňování uvnitř firemní skupiny v rámci tzv. malého koncernového privilegia (oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1f. DSGVO);
 • předávání na třetí strany, k nimž jsme ze zákona povinni, kupříkladu na finanční úřad nebo jiné státní úřady;
 • předávání na třetí strany pro splnění našich obchodně a daňově právních povinností, kupříkladu na naše daňové poradce.
   

Předávání údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii, které nejsou smluvními státy dohody o Evropském hospodářském prostoru, probíhá jen, když je předávání údajů nutné ke splnění stávající smlouvy mezi vámi a námi (kupříkladu dodávka do třetí země).

Zpracování vašich údajů probíhá po dobu zahájení a realizace smluvního nebo dodavatelského vztahu a po dobu pokračování povinností ze smluvního nebo dodavatelského vztahu, kupříkladu záruční povinnosti nebo zodpovědnosti za výrobek, stejně jako po dobu zákonných lhůt pro ukládání na základě článku 6 odst. 1 c DSGVO.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro provozování reklamy, máte právo podat kdykoliv námitku se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, pro reklamní účely. Pokud nebudete souhlasit se zpracováním pro reklamní účely, nebudou vaše osobní údaje k těmto účelům už dále zpracovány.

Vaše práva jako dotyčné osoby

 • Právo na odvolání: Svolení, která nám poskytnete, můžete vůči nám kdykoliv odvolat. Se zpracováním údajů, které vychází ze svolení, které odvoláváte, se nesmí pokračovat jen do budoucnosti.
 • Právo na informaci: Můžete požadovat informaci o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Platí to především pro účely zpracování údajů, kategorie osobních údajů, příp. kategorie příjemců, dobu uchování, příp. původ vašich údajů a příp. pro existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilingu a příp. pro vypovídající informace k jejich detailům.
 • Právo na opravu: Můžete požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy.
 • Právo na smazání: Můžete požadovat smazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud jejich zpracování není nutné pro výkon práva na vyjádření svobodného názoru a informovanost, pro splnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.
 • Právo na omezení rozšiřování: Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů, pokud je zpracování neoprávněné, vy ale nesouhlasíte se smazáním. Kromě toho máte toto právo, když už my údaje více nepotřebujeme, vy však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků. Kromě toho máte toto právo, když jste podali námitku se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Právo na přenos údajů: Můžete požadovat, abychom vám předali vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Alternativně můžete požadovat přímé předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jiný zodpovědný subjekt, pokud to bude možné.
 • Právo podat stížnost: Můžete si stěžovat u dozorového orgánu ochrany údajů, když jste toho mínění, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněným způsobem.

 
Náš příslušný dozorový orgán ochrany údajů je:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 180093-0
Email: poststelle@lda.bayern.de

Používání webové stránky

Naše nabídka není výslovně zaměřena na nezletilé.
Se všemi údaji přijatými a zpracovanými v rámci této online nabídky je zacházeno důvěrně v souladu s EU GDPR a nejsou předávány třetím stranám.

Procházení našich webových stránek bez uvedení osobních údajů
Naše webové stránky lze používat mimo zaheslovanou partnerskou oblast společnosti GEALAN bez poskytnutí osobních údajů.
V takovém případě se pouze dozvíme
• Vaši adresu IP,
• název navštívené webové stránky nebo navštíveného souboru a čas vyvolání nebo načtení,
• domény, které jste použili k přístupu na naše webové stránky
• množství přenesených dat a
• zda bylo vyvolání nebo načítání úspěšné. 
Údaje slouží výhradně k administraci, optimalizaci internetové nabídky a ke zpracování Vašich dotazů.
IP adresa může být osobním údajem, protože za určitých podmínek je možné zjistit identitu vlastníka používaného internetového přístupu poskytnutím informací od příslušného poskytovatele internetu.  
IP adresu vyhodnocujeme pouze v případě útoků na naši internetovou infrastrukturu. V tomto případě máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR na zpracování IP adresy. Tento oprávněný zájem vyplývá z potřeby odvrátit útok na internetovou infrastrukturu, určit původ útoku, aby bylo možné zahájit trestní a občanskoprávní kroky proti odpovědné osobě a účinně předcházet dalším útokům.
IP adresa se vymaže, pokud můžeme vyloučit, že nenapadla naši internetovou infrastrukturu. To se provádí pravidelně po sedmi dnech. 
Dále evidujeme domény, ze kterých pochází návštěvníci naší webové stránky. Tato data také vyhodnocujeme, abychom identifikovali trendy a sestavovali statistiky, ale poté data znovu vymažeme.
Kromě toho tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Vlastník práv této stránky není odpovědný za postupy ochrany osobních údajů nebo obsah těchto webových stránek. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k našim postupům ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese datenschutz@gealan.de .
Tato stránka také používá "cookies". Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; to však může znamenat, že příp. nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Procházení našich webových stránek s uvedením osobních údajů
Pokud nám své osobní údaje (např. jméno, adresu nebo e-mailovou adresu) poskytnete na našich webových stránkách dobrovolně nebo v rámci registrace do partnerské oblasti společnosti GEALAN, se tyto údaje nepředají bez Vašeho výslovného souhlasu nebo zákonného povolení třetím stranám. Pokud se zaregistrujete do partnerské oblasti společnosti GEALAN, dojde mezi námi k uzavření smlouvy o uložení a poskytování příslušného profilu.
V tomto případě zpracováváme Vaše údaje na základě článku 6 b) EU GDPR za účelem plnění smlouvy, existující mezi námi nebo v souladu s článkem 6 a) EU GDPR na základě Vašeho souhlasu. Zpracování probíhá za účelem plnění smluvního plnění, zpracování plateb, k dodání smluvně objednaných produktů a služeb, předání Vašich adresních údajů logistickým společnostem pro dodání zboží a zasílání zajímavých informací o produktech a akcích. Vaše údaje se v rámci naší společnosti jsou předávány osobám, podílejících se na zpracování smlouvy nebo rozhodování. Jakékoli další zpřístupnění třetím stranám, na které se nevztahují právní požadavky, probíhá pouze s Vaším výslovným souhlasem. Nedojde k žádnému automatizovanému rozhodování.
Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění naší smlouvy nebo platných zákonných ustanovení nebo z důvodu přenosu Vašich údajů. Samostatné vymazání osobních údajů, Vámi uložených v partnerské oblasti společnosti GEALAN, zásadně neprovádíme. Máte však možnost, kdykoli změnit jednotlivé údaje ve svém profilu. Úplné vymazání osobních údajů uložených v rámci Vašeho profilu proběhne na vyžádání e-mailem (s uvedením Vašeho uživatelského jména), zaslané na e-mailovou adresu datenschutz@gealan.de, pokud další uložení těchto údajů není povoleno na základě dalšího právního základu. Obchodní dokumenty jsou uchovávány v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a následně vymazány v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Využívání externých poskytovatelů služeb
Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří na základě našeho pověření zpracovávají určité údaje. Děje se tak výhradně v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. S našimi poskytovateli služeb jsme zejména uzavřeli Dohody o zpracování údajů, které splňují požadavky článku 28 EU GDPR.

Vaše práva:
Podle GDPR máte následující práva:
právo na informace o zpracování Vašich údajů
Máte právo od nás požadovat informace o tom, zda a pokud ano, jaké Vaše osobní údaje jsou ve společnosti GEALAN Fenster-Systems GmbH zpracovávány. Máte právo na následující informace:

 • účely zpracování
 • kategorie Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou jsou Vaše osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro určení této doby;
 • pokud Vaše osobní údaje nebyly Vámi shromážděny, všechny dostupné informace o původu údajů
 • existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s článkem 22 EU GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro Vás.

Poskytneme Vám kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Máme-li důvodné pochybnosti o totožnosti osoby požadující informace, vyžádáme si dodatečné informace k potvrzení totožnosti dotyčné osoby.
Právo na opravu
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů - a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.
Právo na vymazání
Vaše osobní údaje se vymažou, pokud písemně požádáte o jejich vymazání a nebude to v rozporu se zákonnými právy nebo povinnostmi na uchovávání. Kromě toho Vaše osobní údaje vymažeme vždy tehdy, když údaje již nejsou potřebné k plnění účelu spojeného s uložením nebo když je jejich uložení nepřípustné z jiných právních důvodů a jejich vymazání není v rozporu se zákonnými lhůtami uchovávání.
Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud osobní údaje nejsou správné, a to po dobu, která umožní společnosti GEALAN Fenster-Systems GmbH zkontrolovat správnost osobních údajů. Pokud je zpracování nezákonné a odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho nás požádáte o omezení používání Vašich osobních údajů, tak se řídíme podle Vaší žádosti. Údaje se nevymažou ani v případě, pokud jej potřebujeme k uplatnění, výkonu nebo obhajobě vlastních právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 odstavec 1 EU GDPR, pokud není jisté, zda oprávněné důvody společnosti GEALAN Fenster- Systems GmbH převažují nad jejich vlastními důvody.
Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 EU GDPR. Společnost GEALAN Fenster-Systems GmbH v případě námitky již dále nezpracovává Vaše osobní údaje, ledaže můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jiné odpovědné osobě, aniž bychom tomu bránili. Předpokladem je, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 nebo čl. 9 EU GDPR nebo na smlouvě a že zpracování je prováděno pomocí automatizovaných postupů. Navíc máte také právo, aby byly osobní údaje předány přímo společností GEALAN Fenster-Systems GmbH jinému odpovědnému orgánu, pokud je to technicky proveditelné.
Právo odvolat udělený souhlas s účinností do budoucna
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Za odvolání, námitku nebo informace nevzniknou žádné náklady. Odvolání zašlete e-mailem na adresu info@gealan.de.
Právo podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje platná ustanovení o ochraně údajů, máte právo kdykoli v souladu s článkem 77 EU GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu příslušného pro Vaši (spolkovou) zemi.

Další prohlášení o ochraně osobních údajů ke službách třetích stran používaných v rámci našich webových stránek

Souhlas pomocí služby Cookiebot

Naše webové stránky používají technologii souhlasu Cookiebot k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie do vašeho koncového zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jeho zdokumentování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko (dále jen „Cookiebot“).

Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery Cookiebot za účelem získání vašich souhlasů a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Poté Cookiebot uloží do vašeho prohlížeče soubor cookie, aby k vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nesmažete soubor cookie Cookiebot nebo dokud neskončí platnost účelu jejich uložení. Povinné, zákonem dané právní povinnosti uložení zůstávají nedotčeny.

Používání služby Cookiebot probíhá za účelem získání zákonem požadovaných souhlasů s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

Zpracování objednávek

S výše uvedeným poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že tato společnost zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tyto webové stránky používají k měření konverzí pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní, nemůžeme z nich vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku zobrazovat reklamy na stránkách Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel stránek ovlivnit.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6, 1a GDPR a § 25, 1 TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

V rámci meta pixelu používáme funkci pokročilého porovnávání.

Pokročilé párování nám umožňuje přenášet do Meta (Facebook) různé typy údajů (např. místo bydliště, stát, PSČ, hashované e-mailové adresy, jména, pohlaví, datum narození nebo telefonní číslo) našich zákazníků a potenciálních zákazníků, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek. Tato aktivace nám umožňuje přesněji přizpůsobit naše reklamní kampaně na Facebooku lidem, kteří mají zájem o naše nabídky. Kromě toho pokročilé přiřazování zlepšuje atribuci konverzí na webových stránkách a vylepšuje vlastní publika.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování ze strany společnosti Facebook, které probíhá po předání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je z hlediska ochrany údajů bezpečná. Společnost Facebook je odpovědná za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://en-en.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu "Custom Audiences" můžete také deaktivovat v sekci nastavení reklamy na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Abyste to mohli provést, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamu založenou na používání ze strany Facebooku na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

Google Maps

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatel je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Chcete-li používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Je-li aktivována služba Google Maps, může společnost Google pro účely jednotného zobrazení písem používat písma Google Web Fonts. Při vyvolání služby Google Maps načte prohlížeč potřebná písma Web Fonts do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a písma zobrazily správně.

Služba Google Maps je používána v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snadné nalezení míst, která uvádíme na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TDDDG, pokud souhlas zahrnuje uložení souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. snímání otisků zařízení) ve smyslu TDDDG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Prohlášení o ochraně osobních dat společnosti Google.: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Další prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci služeb třetích osob využívaných na našich stránkách

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webovou analytickou službu Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek Google Inc. („Google“). Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá “cookies”, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače, které pomáhají internetovým stránkám analyzovat způsob, jakým uživatelé stránky využívají. Aktivovali jsme anonymizaci IP adres. Na této stránce bude proto Vaše IP adresa pro členské státy Evropské unie i pro ostatní účastníky dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google do USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stánek a internetu vůči provozovateli těchto webových stránek. IP adresa odesílaná v rámci Google Analytics z Vašeho vyhledávače nebude spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookies a vztahujících se na Vaše užívání webových stránkek (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google. K tomu si stáhněte plug-in pro prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu a instalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bude uložena tzv. opt-out-cookie, která zabrání budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.
Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany osobních údajů lze dohledat na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com.
Vezměte prosím na vědomí, že na těchto webových stránkách je kód Google Analytics doplněn o “gat._anonymizeIp();”, tak aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Tag Manager od Google
Google Tag Manager je službou firmy Google Inc. („Google“), prostřednictvím které mohou být vytvářeny, aktualizovány a spravovány tagy.
Tagy jsou malé kódové prvky na našich webových stránkách, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, dokumentování efektivity on-line reklamy a sociálních sítí.
Když naše webové stránky navštěvujete, je aktuální konfigurace tagu odesílána do prohlížeče uživatele. Ta obsahuje instrukce, jaké tagy mají být aktivovány. Nástroj samotný neobsahuje žádné osobní údaje. Nástroj se však stará o aktivaci jiných tagů, které z jejich strany za určitých okolností evidují údaje.
Další informace ohledně funkce Google Tag Manager naleznete zde: https://support.google.com/tagmanager/ a v uživatelských směrnicích: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google Remarketing“ a podobné funkce „cílových skupin“ společnosti Google Inc.
Naše webová stránka používá Google Remarketing. Google Remarketing je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tímto způsobem můžete být cíleně osloveni reklamou, ve které budou zobrazována personalizovaná reklamní sdělení, optimalizovaná pro Vaše zájmy, pokud navštívíte jiné webové stránky v tzv. „Google Display síti“. „Google Remarketing“ nebo funkce „Podobné cílové skupiny“ pro tento účel používají tzv. „cookies“, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na těchto webových stránkách při Vaší návštěvě a které umožňují analýzu používání webových stránek Vaší osobou. Pomocí těchto textových souborů jsou zaznamenávány Vaše jednotlivé návštěvy a také anonymizované údaje o používání webových stránek. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Pokud následně navštívíte webovou stránku sítě Google Display, zobrazí se Vám reklamní sdělení, která s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve vyvolané produkty a informace. Funkci „Google Remarketing“ nebo „Podobné cílové skupiny“ můžete vypnout zakázáním ukládání cookies prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používání cookies a osobních údajů souvisejících s používáním webových stránek a také zpracovávání těchto údajů firmou Google můžete trvale deaktivovat tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete tento plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs Případně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit zde uvedenými podrobnými informacemi ke zrušení registrace (Opt-Out).  Další informace o službě Google Remarketing a také prohlášení firmy Google o ochraně osobních údajů naleznete zde:  www.google.com/privacy/ads/.Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google AdWords Conversion-Tracking“ od firmy Google Inc.
Tato webová stránka využívá funkci „Google AdWords Conversion-Tracking“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Služba Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „cookies“, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek, když kliknete na reklamní sdělení od firmy Google. Soubory cookies jsou platné maximálně po dobu 90 dní. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Když navštívíte určité sekce našich webových stránek a tato cookie ještě nepozbyla své platnosti, můžeme my jako provozovatel webových stránek i Google poznat, že jste klikli na reklamní sdělení, a byli jste tak odesláni na určitou cílovou stránku (např. stránka potvrzení objednávky, přihlášení newsletteru). Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookie. Díky tomu nelze, aby cookies sledovaly zákazníky z AdWords napříč webovými stránkami. Cookie slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverze v „Google AdWords“. V těchto statistikách je evidován počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamní sdělení. Navíc je evidován počet, kolik uživatelů bylo odesláno na cílovou stránku označenou značkou Conversion-Tracking. Statistiky však neobsahují žádné informace, pomocí kterých by bylo možné Vás identifikovat. Ukládání cookies na Váš pevný disk můžete zabránit, pokud ve svém prohlížeči vyberete nastavení „neakceptovat Cookies“ (v MS Internet Explorer "Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Upřesnit"; ve Firefoxu "Možnosti > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies"); mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním údajů získaných prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další informace o používání údajů ze strany Google Conversion a také prohlášení o ochraně osobních údajů od Google naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Naše webové stránky využívají pluginy stránky YouTube provozované společností Google pro zobrazování YouTube videí na našich webových stránkách. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě některé z našich stránek vybavené pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Dále může YouTube ukládat různé cookies na Vašem koncovém zařízení. Pomocí těchto cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají pro shromažďování statistik o přehrávání videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci podvodných pokusů. Cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřazovat své chování na internetu ke svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Používání YouTube probíhá v zájmu atraktivního zobrazování našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy.
 

Poznámky k zpravodaji a souhlasy

Následující informace vás budou informovat o obsahu našeho zpravodaje, o postupech registrace, odeslání a statistického vyhodnocení a také o vašem právu vznést námitku. Přihlášením k odběru našeho zpravodaje prohlašujete, že souhlasíte s přijetím a popsanými postupy.

Obsah zpravodaje:
Zpravodaje a e-maily s reklamními informacemi (dále jen „zpravodaje“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo se zákonným souhlasem. Pro souhlas uživatele je rozhodující obsah popsaný při registraci k odběru zpravodaje.

Dvojité přihlášení a záznam protokolu:
Registrace k odběru našeho zpravodaje probíhá takzvaným postupem dvojitého přihlášení, tj. po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení vaší registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pomocí e-mailové adresy někoho jiného. Registrace do zpravodaje se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje úsporu času registrace a potvrzení a také IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich dat uložených v SendinBlue.

Využívání poskytovatele zasílacích služeb „Brevo.com“:
Tato webová stránka používá k zasílání zpravodajů službu Brevo. Poskytovatelem je společnost SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Německo.

Upozornění: Společnost Sendinblue GmbH používá od roku 2023 novou značku Brevo.

SendinBlue je služba, pomocí které lze mimo jiné organizovat a analyzovat odesílání zpravodajů. SendinBlue je německý certifikovaný poskytovatel, který byl vybrán podle požadavků obecného nařízení o ochraně údajů a federálního zákona o ochraně údajů. Více informací naleznete zde: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budou uloženy na serverech společnosti SendinBlue v Německu.

Pokud si nepřejete analýzu od společnosti SendinBlue, musíte se odhlásit z odběru zpravodaje. Odkaz poskytujeme v každé zprávě zpravodaje.

Zásady ochrany soukromí společnosti SendinBlue lze zobrazit zde: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
 

Přihlašovací údaje:
K registraci k odběru zpravodaje stačí uvést vaši e-mailovou adresu. Používáme také další údaje, jako je příjmení a jméno, země a skupina zákazníků. Tyto informace se používají pouze k personalizaci a segmentaci zpravodaje.

Statistický průzkum a analýza:
Zpravodaje obsahují takzvaný „web beacon“, tj. soubor o velikosti pixelu, který se načte ze serveru SendinBlue při otevření zpravodaje. V rámci tohoto načítání se nejprve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a čas načítání. Tyto informace se používají k technickému zdokonalení služeb založených na technických datech nebo cílových skupinách a jejich chování při čtení na základě jejich umístění při načítání (které lze určit pomocí IP adresy) nebo přístupových časů.

Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou informační zpravodaje otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy se kliká. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům zpravodaje. Naším cílem ani cílem společnosti SendinBlue však není sledovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám slouží mnohem víc, abychom rozpoznali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobili jim náš obsah nebo zaslali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.

Online přístup a správa dat:
Existují případy, kdy adresáty příjemců zpravodaje směrujeme na webové stránky SendinBlue. Naše zpravodaje například obsahují odkaz, pomocí kterého mají příjemci zpravodaje přístup k zpravodaji online (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém programu). Příjemci informačního zpravodaje si navíc mohou na své webové stránce prohlédnout pouze prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SendinBlue.
V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že se na webových stránkách SendinBlue používají soubory cookie, a proto osobní údaje zpracovává společnost SendinBlue, její partneři a poskytovatelé služeb (např. Google Analytics). Na toto shromažďování dat nemáme žádný vliv. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SendinBlue. Rovněž upozorňujeme na možnost námitky proti shromažďování údajů pro reklamní účely na webových stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro evropskou oblast).

Ukončení/odvolání:
Příjem našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit, tj. odvolat svůj souhlas. Souhlas s odesíláním prostřednictvím SendinBlue a statistických analýz poté vyprší současně. Samostatné zrušení odeslání přes SendinBlue nebo statistické vyhodnocení bohužel není možné.

Na konci každého zpravodaje najdete odkaz na zrušení zpravodaje.

Doba uchovávání

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru zpravodaje, budeme ukládat, dokud se z odběru zpravodaje neodhlásíte, a po odhlášení z odběru z našich serverů i ze serverů SendinBlue budou odstraněny. To nemá vliv na data, která jsme uložili pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro sekci členů).

Po odebrání z distribučního seznamu zpravodaje může být vaše e-mailová adresa uložena v černé listině námi nebo poskytovatelem služeb zpravodaje, aby se zabránilo budoucím zasíláním. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu v souladu s právními požadavky při zasílání zpravodajů (oprávněný zájem ve smyslu článku 6 (1) písm. g KDG). Uložení na černou listinu není časově omezeno. Proti uložení můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převáží nad našimi oprávněnými zájmy.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SendinBlue na adrese: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Uzavření smlouvy o zpracování údajů objednávky

Se společností SendinBlue jsme uzavřeli smlouvu, v níž zavazuje společnost SendinBlue chránit údaje našich zákazníků a nepředávat je třetím stranám. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf


Právní základ obecného nařízení o ochraně údajů:
V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platnými od 25. května 2018 vás informujeme, že souhlas se zasíláním zpravodajů na registrované e-mailové adresy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a, 7 nařízení GDPR a § 7 odstavec 2 č. 3 nebo odstavec 3 UWG. Využívání poskytovatele zasílacích služeb SendinBlue, provádění statistických průzkumů a analýz, jakož i protokolování registračního procesu jsou založeny na našich oprávněných zájmech v souladu s čl.6 odst.1 písm. f nařízení GDPR. 
Rádi bychom také upozornili, že můžete vznést námitky proti budoucímu zpracování svých osobních údajů v souladu s právními požadavky v souladu s čl. 21 nařízení GDPR. Proti zpracování pro účely přímého marketingu lze vznést námitku.

Naše prezentace v sociálních médiích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí
Provozujeme veřejně dostupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook mohou komplexně analyzovat chování uživatelů, pokud jste navštívili jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (například tlačítka Like nebo bannery). Při návštěvě našich prezentací na sociálních médiích dochází k spouštění četných operací na zpracování údajů. Konkrétně to znamená: pokud jste přihlášeni ke svému účtu daného sociálního média a navštívite náš sociálně mediální účet, pak provozovatel portálu sociálního média může přiřadit tuto návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou být za určitých okolností shromažďována ale také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálního média. Tento sběr údajů se provádí v takovém případě například pomocí cookies, které jsou ukládány ve Vašem zařízení nebo tím, že zachytí Vaši IP adresu. Takto získaná data používají provozovatelé portálů sociálních médií k vytvářváření uživatelských profilů, jež ukládají Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem je Vám zobrazována reklama dle Vašich zájmů a to v i mimo sociální média. Máte-li účet u příslušné sociální sítě, zájmově orientované reklamy Vám budou zobrazovány na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo kdy přihlášeni byli. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni a ani informováni o všech procesech zpracování dat na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou tedy provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování dat. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ
Naše prezence v sociálních médiích má zajistit co nejširší možnou prezentaci na internetu. To je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1f DSGVO. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mají případně odlišný právní základ, který je uveden provozovatelem sociální sítě (např. souhlas ve smyslu čl. 6, odst. 1a DSGVO).

Odpovědné osoby a uplatňování práv
Když navštívíte některou z našich prezentací na sociálních médiích (např. Facebook), jsme spolu s provozovatelem platformy sociálního média odpovědní za procesy zpracování dat spuštěné během takové návštěvy – přičemž se naše zodpovědnost a související schopnost poskytovat informace omezuje pouze na námi vytvořený obsah. Svá práva (informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) můžete v zásadě uplatnit proti nám (ve vztahu k obsahu) stejně tak jako proti provozovateli příslušného portálu sociálního média (např. Facebook). Vezměte prosím, na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme ucelený vliv na procesy zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou definovány politikou společnosti příslušného poskytovatele.

Doba skladování
Nemáme žádný vliv na dobu, po kterou provozovatelé sociálních sítí ukládají Vaše data pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (například v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobněji

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.
S společností Facebook jsme uzavřeli dohodu o společném zpracování (Dodatek správce). Tato smlouva stanoví, za které operace zpracování dat jsme my nebo Facebook odpovědní, pokud navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Své nastavení zobrazování reklam si můžete upravit sami ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Máme profil na Instagramu. Poskytovatelem je společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

Máme profil na Pinterestu. Provozovatelem je společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je společnost New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie. Pokud chcete deaktivovat reklamní soubory cookie společnosti LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatel je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Občas může být zapotřebí aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, například na základě nových zákonných nebo úředních předpisů, stejně jako nových nabídek na naší internetové prezentaci. V takovém případě Vás budeme informovat. Obecně doporučujeme, abyste do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně nahlíželi z důvodu kontroly změn. Zda byly nějaké změny provedeny, poznáte mimo jiné podle toho, že zcela dole v tomto dokumentu byl aktualizován stav. 

Vytisknutí a uložení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete vytisknout a uložit přímo, popřípadě pomocí funkce tisku a uložení ve Vašem prohlížeči.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?

Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.

Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.