Colofon

en privacyverklaring

Addressen

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefoon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Hof, HRB 702
Directie: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefoon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Jena, HRB 202763
Directie: Tino Albert, Ivica Maurović

Btw-nummers

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Privacyverklaring

GEALAN Fenster-Systeme GmbH neemt als beheerder van deze website de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de toepasselijke lokale wetgeving in uw land, de Duitse wet op de privacybescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

In deze privacyverklaring worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers van de website van GEALAN Fenster-Systeme GmbH toegelicht. Als u nog vragen hebt over de bescherming van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Informatieplicht conform artikel 13 van de avg

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefoon: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-mail: info@gealan.de


Onze functionaris voor gegevensbescherming
Functionaris voor gegevensbescherming
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-mail: datenschutz@gealan.de

Informatie over gegevensbescherming voor leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden

Verzamelen en opslag van persoonsgegevens; type, doel en gebruik 
Wij wijzen erop dat wij de persoonsgegevens die wij bij leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden verzamelen, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens van contactpersonen, klantnummers en bestel- en leveringsgegevens voor het aangaan, vastleggen en afhandelen van contractuele en leveringsrelaties, waaronder levering, betaling en eventuele garantie of productaansprakelijkheid, opslaan, verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten en afwikkelen van een contract. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens kunnen we echter geen contract met u sluiten. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt b AVG.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 punt a AVG (bijv. gebruik van inloggedeeltes).

Verder worden deze gegevens door ons verzameld, bewaard, verwerkt en gebruikt voor het onderhouden van klanten- of zakenrelaties, voor marketing en voor het adverteren voor onze eigen producten en diensten. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens vloeit dus voort uit onze inspanningen om onze eigen producten en diensten bekend te maken en te verkopen, alsmede om onze logistieke processen te verbeteren en onze service te optimaliseren.

Bovendien verwerken wij gegevens die wij binnen het kader van de wettelijke voorschriften van kredietregistratiebureau’s (bijv. van de Duitse Schufa) ontvangen, voor doeleinden van kredietcontrole betreffende onze leveranciers, klanten en overige handelspartners. De verwerking van uw gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van deze gegevens is dus de ontvangst van de contractueel verschuldigde tegenprestatie (bijv. vergoeding) voor onze diensten. Verder nemen wij geen geautomatiseerde beslissingen.

Doorgifte van gegevens aan derden 
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van
 
 • Doorgifte aan derden die door ons worden ingeschakeld voor de uitvoering van contractuele en leveringsrelaties, bijvoorbeeld aan de bankinstellingen / aanbieders van betalingsdiensten die de betalingen afhandelen en aan de transportbedrijven / postorderbedrijven die de leveringen afhandelen;
 • Doorgifte aan derden die door ons worden ingeschakeld in het kader van de marketing en reclame voor onze eigen producten en diensten, zoals marketingdienstverleners en drukkerijen;
 • Doorgifte aan gespecialiseerde dienstverleners die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid diensten voor ons uitvoeren (verwerkers) in het kader van de hierboven vermelde doeleinden, bijvoorbeeld aanbieders van IT-diensten;
 • Doorgifte binnen de groep van bedrijven in het kader van het zogenaamde privilege van het kleine concern (gerechtvaardigd belang volgens art. 6 lid 1f. AVG)
 • Doorgifte aan derden waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de belastingdienst of andere overheidsinstanties;
 • Doorgifte aan derden om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van het handels- en belastingrecht, bijvoorbeeld aan onze belastingadviseur.
   
Gegevens worden alleen doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Unie dat ook geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte, als deze gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van een tussen u en ons bestaande overeenkomst (bijv. levering aan een derde land).

Uw gegevens worden verwerkt voor de duur van de totstandkoming en de afhandeling van een contractuele of leveringsrelatie en voor de duur van het voortbestaan van verplichtingen die voortvloeien uit een contractuele of leveringsrelatie, bijvoorbeeld eventuele garantie- of productaansprakelijkheidsverplichtingen, alsmede voor de duur van wettelijke bewaartermijnen op basis van artikel 6 lid 1 c AVG.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt om reclame te maken, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde van de reclame. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van de reclame, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw rechten als betrokkene 
 • Herroepingsrecht: U kunt elke toestemming die u ons heeft gegeven te allen tijde intrekken. De gegevensverwerking op basis van de ingetrokken toestemming mag dan niet meer worden voortgezet voor de toekomst.
 • Recht op informatie: U kunt informatie eisen over de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt. Dit geldt met name voor de doeleinden van de gegevensverwerking, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, de opslagduur, indien van toepassing de herkomst van uw gegevens en, indien van toepassing, voor het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details ervan.
 • Recht op correctie: U kunt de correctie van onjuiste persoonsgegevens, dan wel de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
 • Recht op wissing: U kunt het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, tenzij de verwerking ervan vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van het publieke belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen als u de juistheid van de gegevens betwist en als de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te laten wissen. U heeft dit recht ook als we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Daarnaast heeft u dit recht als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te verstrekken. U kunt ook verzoeken dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit mogelijk is.
 • Recht om een klacht in te dienen: U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 
De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Overige gegevensbeschermingsverklaringen met betrekking tot diensten van derden die op onze website worden gebruikt

Privacybeleid voor de webanalyseservice Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl. Houd er rekening mee dat op deze website de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Tap Manager van Google
Google Tag Manager is een dienst van Google Inc. (“Google”) die gebruikt kan worden om tags aan te maken, bij te werken en te beheren.
Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeers- en bezoekersgedrag, de impact van online adverteren en sociale kanalen te meten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat dus instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert echter andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/ en in de gebruiksrichtlijnen: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Privacybeleid voor “Google Remarketing” en de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). U kunt zo gericht met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties aangesproken worden wanneer u andere websites bezoekt binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoek en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Als u een andere website binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk” bezoekt, kunt u advertenties zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die eerder op onze website zijn bekeken. U kunt “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” voorkomen door het opslaan van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren; https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.  Het privacybeleid van Google voor remarketing en meer informatie is te vinden op www.google.com/privacy/ads/.

Privacybeleid voor “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, aanmelding voor nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden bijgehouden. Het cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Bovendien wordt bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina met een “conversietag” bereikt hebben. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Extra> Instellingen > Privacy > Cookies”) cookies uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven genoemde wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube om filmpjes van YouTube op onze website af te kunnen spelen. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van YouTube plug-ins, dan wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. Aan de server van YouTube wordt bekendgemaakt welke pagina’s van ons u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken van video’s te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw zoekgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op YouTube. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aanlokkelijk te kunnen tonen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Meer informatie over de omgang met de gegevens van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Informatie over de nieuwsbrief en toestemmingen
Hierna informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de aanmeld-, verzend- en statistische evaluatieprocedure evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief:
Wij verzenden nieuwsbrieven en e-mails met reclame (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief beschreven inhoud is bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

Double-opt-in en registratie:
De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging evenals het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw bij MailChimp opgeslagen gegevens geregistreerd.

Gebruik van de verzenddienst “MailChimp”:
De nieuwsbrief wordt verzonden via “MailChimp”, een platform voor het verspreiden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief en hun overige gegevens die in het kader hiervan worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van ons nieuwsbrief echter niet om hen zelf aan te schrijven of hun gegevens aan derden door te geven.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild en verbindt zich er daarmee toe te voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming van de EU. Bovendien hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder ze niet aan derden door te geven. Het privacybeleid van MailChimp is te vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy/

Inloggegevens:
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen maar uw e-mailadres in te vullen. We gebruiken ook andere gegevens zoals de achternaam en voornaam, land en klantengroep. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor personalisatie en segmentatie van de nieuwsbrief.

Statistisch onderzoek en analyses:
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand van één pixel groot dat bij het openen van de nieuwsbrief van de MailChimp-server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de diensten te verbeteren aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen.
Tot statistisch onderzoek behoort ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen die in overeenstemming is met de interesses van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer:
Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief doorverwijzen naar de websites van MailChimp. Zo bevatten onze nieuwsbrieven bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers de nieuwsbrieven online kunnen openen (bijvoorbeeld bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien hebben de ontvangers van de nieuwsbrief alleen toegang tot het privacybeleid van MailChimp op de website van MailChimp.

In deze context willen wij erop wijzen dat cookies worden gebruikt op de websites van MailChimp en dat persoonsgegevens dus worden verwerkt door MailChimp, haar partners en serviceproviders (bijv. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp. Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte).

Annulering/intrekking:
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd komt uw toestemming voor de verzending via MailChimp en de statistische analyses te vervallen. De verzending via MailChimp of de statistische analyses kunnen helaas niet afzonderlijk geannuleerd worden.

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden voor de nieuwsbrief.
Rechtsgrondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming:
Overeenkomstig de bepalingen van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) delen wij u mee dat de toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief naar de geregistreerde e-mailadressen gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 7 van de AVG en op artikel 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 van de Duitse wet ter voorkoming van oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Het gebruik van de verzenddienst MailChimp, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses alsmede het registreren van de aanmeldprocedure zijn gebaseerd op onze legitieme belangen conform artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij wijzen u er tevens op dat u te allen tijde overeenkomstig de wettelijke bepalingen van art. 21 van de AVG bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Update van dit privacybeleid
Het kan van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten en nieuwe content op onze website. Wij zullen u hier dan over deze update informeren. Wij raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. U kunt onder andere zien of er wijzigingen zijn aangebracht door de versie helemaal onderaan dit document te controleren. 

Dit privacybeleid afdrukken en opslaan
U kunt dit privacybeleid rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Raamfabrikant in uw regio vinden
Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.
Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH