Indruk

en privacyverklaring

Addressen

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefoon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Hof, HRB 702
Directie: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefoon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Jena, HRB 202763
Directie: Tino Albert, Ivica Maurović

Btw-nummers

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Privacyverklaring

GEALAN Fenster-Systeme GmbH neemt als beheerder van deze website de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de toepasselijke lokale wetgeving in uw land, de Duitse wet op de privacybescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

In deze privacyverklaring worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers van de website van GEALAN Fenster-Systeme GmbH toegelicht. Als u nog vragen hebt over de bescherming van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Informatieplicht conform artikel 13 van de avg

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefoon: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-mail: info@gealan.de


Onze functionaris voor gegevensbescherming
Functionaris voor gegevensbescherming
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-mail: datenschutz@gealan.de

Informatie over gegevensbescherming voor leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden

Vergaren en opslaan van persoonsgegevens: aard, doel en gebruik 
Wij wijzen erop dat wij de door ons bij leveranciers, klanten, overige zakenpartners en belanghebbenden vergaarde persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens van aanspreekpartners, klantnummer en bestel- of leveringsgegevens met het oog op het voorbereiden, motiveren en afhandelen van contract- en leveringsverhoudingen – inclusief levering, betaling en eventuele wettelijke garantie of productgarantie – registreren, opslaan, verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn vereist voor het afsluiten en afhandelen van een contract. U bent niet verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens kunnen wij evenwel geen contract met u afsluiten. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1b van de AVG.

Een verwerking van uw persoonsgegevens kan tevens met uw instemming krachtens artikel 6 par. 1a AVG plaatsvinden (bv. gebruik van zones waarvoor u inlogt).

Voorts registreren, bewaren, verwerken en gebruiken wij deze gegevens ten behoeve van het onderhouden van klanten- of zakelijke relaties, marketing en reclame voor onze eigen producten en dienstverleningen. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens vloeit dientengevolge voort uit ons streven om onze eigen producten en dienstverleningen bekend te maken en te verkopen alsmede onze logistieke processen te verbeteren en onze serviceprestaties te optimaliseren.

Daarenboven verwerken wij gegevens die wij krachtens de wettelijke voorwaarden van kredietregistratiebureaus (bijvoorbeeld de Nationale Bank van België) verkrijgen met het oog op kredietwaardigheidscontroles aangaande onze leveranciers, klanten en overige zakenpartners. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze gegevens bestaat erin dat wij voor onze prestaties de contractueel verschuldigde tegenprestatie (bijvoorbeeld de vergoeding) ontvangen. Voor het overige treffen wij geen geautomatiseerde besluitvorming.Doorgave van gegevens aan derden 
Er grijpt geen doorgave van persoonsgegevens aan derden plaats, met uitzondering van
 
 • Bezorging aan derden die door ons voor het vervullen van contract- en leveringsrelaties ingeschakeld worden, bijvoorbeeld aan bankinstellingen/betalingsdiensten die de betalingen voor hun rekening nemen, alsook aan transportondernemingen/expediteurs die de leveringen afhandelen;
 • Bezorging aan derden die door ons in het kader van marketing en reclame voor onze eigen producten en dienstverleningen ingeschakeld worden, bijvoorbeeld aan marketingdiensten alsook aan drukkerijen;
 • Bezorging aan gespecialiseerde dienstverleners die uit onzen hoofde en onder onze verantwoordelijkheid voor ons, in het kader van de bovenvermelde doeleinden, dienstverleningen leveren (verwerkers), bv. IT-dienstverleners;
 • Doorgave binnen de ondernemingsgroep in het kader van het zog. ‘kleine concernvoorrecht’ krachtens de Duitse wetgeving (gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 par. 1f. AVG);
 • Bezorging aan derden waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën of overige autoriteiten;
 • Bezorging aan derden om onze plichten krachtens de handels- en fiscale wetgeving te vervullen, bijvoorbeeld aan onze belastingadviseurs.
   
Overdracht van gegevens naar een extern land buiten de Europese Unie dat evenmin een lidstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is, grijpt enkel plaats indien deze gegevensoverdracht vereist is voor het vervullen van een tussen u en ons bestaand contract (bijvoorbeeld levering naar een extern land).

De verwerking van uw gegevens geschiedt voor de duur van het voorbereiden en afhandelen van een contract- of leveringsrelatie en voor de duur van het voortbestaan van verplichtingen nopens een contract- of leveringsrelatie, bijvoorbeeld eventuele verplichtingen tot wettelijke garantie of productaansprakelijkheid, alsmede voor de duur van wettelijke bewaartermijnen op grond van artikel 6 par. 1c AVG.

Zo wij persoonsgegevens verwerken om reclame te maken, hebt u het recht u te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame te verzetten. Indien u zich tegen de verwerking voor reclamedoeleinden verzet, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw rechten als betrokkene
 • Herroepingsrecht: door u verstrekte instemmingen kunt u te allen tijde jegens ons herroepen. De gegevensverwerking die op de te herroepen instemming berust, mag dan voor de toekomst niet meer verdergezet worden.
 • Recht op inzage: u kunt inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens eisen. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van de gegevensverwerkingen, de categorieën van de persoonsgegevens, evt. de categorieën van de ontvangers, de duur van de opslag, evt. de herkomst van uw gegevens alsook evt. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. saillante informatie bij de details daarvan.
 • Recht op correctie: u kunt de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
 • Recht op wissing: u kunt het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, met dien verstande dat de verwerking ervan niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
 • Recht op inperking van de verwerking: u kunt de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien de correctheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is, doch u het wissen ervan afwijst. Daarenboven komt dit recht u toe indien wij de gegevens niet meer vandoen hebben maar u deze desalniettemin nodig hebt voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Daarenboven hebt u dit recht indien u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet hebt aangetekend.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt eisen dat wij u uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat bezorgen. Alternatief kunt u eisen dat de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke bezorgd worden, in zoverre dit mogelijk is.
 • Recht van beroep: u kunt bij een gegevensbeschermingsautoriteit beroep aantekenen indien wij uw persoonsgegevens uws inziens op onrechtmatige wijze verwerken.
Onze bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Overige gegevensbeschermingsverklaringen met betrekking tot diensten van derden die op onze website worden gebruikt

Privacybeleid voor de webanalyseservice Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl. Houd er rekening mee dat op deze website de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Tap Manager van Google
Google Tag Manager is een dienst van Google Inc. (“Google”) die gebruikt kan worden om tags aan te maken, bij te werken en te beheren.
Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeers- en bezoekersgedrag, de impact van online adverteren en sociale kanalen te meten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat dus instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert echter andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/ en in de gebruiksrichtlijnen: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Privacybeleid voor “Google Remarketing” en de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). U kunt zo gericht met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties aangesproken worden wanneer u andere websites bezoekt binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoek en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Als u een andere website binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk” bezoekt, kunt u advertenties zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die eerder op onze website zijn bekeken. U kunt “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” voorkomen door het opslaan van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren; https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.  Het privacybeleid van Google voor remarketing en meer informatie is te vinden op www.google.com/privacy/ads/.

Privacybeleid voor “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, aanmelding voor nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden bijgehouden. Het cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Bovendien wordt bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina met een “conversietag” bereikt hebben. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Extra> Instellingen > Privacy > Cookies”) cookies uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven genoemde wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube om filmpjes van YouTube op onze website af te kunnen spelen. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van YouTube plug-ins, dan wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. Aan de server van YouTube wordt bekendgemaakt welke pagina’s van ons u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken van video’s te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw zoekgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op YouTube. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aanlokkelijk te kunnen tonen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Meer informatie over de omgang met de gegevens van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Opmerkingen over de nieuwsbrief en toestemmingen

Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures en uw recht op bezwaar. Door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u zich akkoord met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief:
Wij versturen nieuwsbrieven en e-mails met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of met wettelijke toestemming. De bij de aanmelding voor de nieuwsbrief beschreven inhoud is bepalend voor de toestemming van de gebruiker.

Dubbele opt-in en logboekregistratie:
De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde dubbele opt-in procedure, d.w.z. na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u wordt gevraagd om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen in uw gegevens die bij SendinBlue zijn opgeslagen, worden vastgelegd.

Gebruik van de verzenddienstverlener „SendinBlue.com“:
Deze website gebruikt SendinBlue voor het versturen van nieuwsbrieven. Verwerker is SendinBlue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

SendinBlue is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. SendinBlue is een Duitse, gecertificeerde dienstverlener, die is geselecteerd volgens de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming en de federale wet op gegevensbescherming. Meer informatie vindt u hier: de.sendinblue.com/informationen-newsletter-empfaenger. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van SendinBlue in Duitsland.

Als u geen analyse door SendinBlue wilt, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht voorzien we hiervoor een link.

Het privacybeleid van SendinBlue kan hier worden bekeken: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

Inloggegevens:
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres op te geven. We gebruiken ook andere gegevens zoals naam en voornaam, land en klantengroep. Deze informatie wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren en te segmenteren.

Statistisch onderzoek en statistische analyse:
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "web beacon", d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de nieuwsbrief wordt opgehaald van de SendinBlue-server. Als onderdeel van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun ophaallocaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijden.

De statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele nieuwsbriefontvangers. Het is echter noch ons doel, noch dat van SendinBlue om individuele gebruikers te monitoren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen volgens de interesses van onze gebruikers.

Online beheer van oproepen en gegevens:
Er zijn gevallen waarin we nieuwsbriefontvangers doorverwijzen naar websites van SendinBlue. Onze nieuwsbrieven bevatten bijv. een link waarmee de nieuwsbriefontvangers online toegang hebben tot de nieuwsbrief (bijv. als er weergaveproblemen zijn in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen nieuwsbriefontvangers de privacyverklaring van SendinBlue alleen op hun website bekijken.
In dit kader willen wij u erop wijzen dat op de SendinBlue-websites cookies worden gebruikt en dat er dus persoonsgegevens worden verwerkt door SendinBlue, haar partners en dienstverleners (o.a. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van SendinBlue. Bovendien vestigen wij uw aandacht op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese regio).

Annulering/herroeping:
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Uw toestemming voor de verzending ervan via SendinBlue en de statistische analyses vervallen dan tegelijkertijd. Een afzonderlijke herroeping van de verzending via SendinBlue of de statistische analyse is helaas niet mogelijk.

Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen.

Bewaartermijn

De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u aan te melden voor de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd van onze servers en van de SendinBlue-servers nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit heeft geen invloed op gegevens die we voor andere doeleinden hebben opgeslagen (bijvoorbeeld e-mailadressen voor het ledengedeelte).

Nadat u van de nieuwsbriefdistributielijst bent verwijderd, wordt uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw als ons belang bij de naleving van de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van 6 (1) letter g KDG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, op voorwaarde dat uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van SendinBlue op: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht

Afsluiten van een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens

Met SendinBlue hebben wij een overeenkomst gesloten waarin wij SendinBlue verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst is te bekijken via de volgende link: https://de.sendinblue.com/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AV_Muster_DE_18.02.2021.pdf

Rechtsgrondslag van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van toepassing is vanaf 25 mei 2018, informeren wij u dat de toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven naar de geregistreerde e-mailadressen op basis van artikel 6 lid 1 letter 7 AVG en artikel 7 lid 2 nr. 3 of lid 3 UWG plaatsvindt. Het gebruik van de verzenddienstverlener SendinBlue, de uitvoering van statistische enquêtes en analyses, evenals de logging van het registratieproces zijn gebaseerd op onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f, AVG. 
We willen u er ook op wijzen dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten in overeenstemming met artikel 21 AVG. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden.

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.
Met Facebook hebben wij een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

We hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Gebruik de volgende link als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Update van dit privacybeleid
Het kan van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten en nieuwe content op onze website. Wij zullen u hier dan over deze update informeren. Wij raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. U kunt onder andere zien of er wijzigingen zijn aangebracht door de versie helemaal onderaan dit document te controleren. 

Dit privacybeleid afdrukken en opslaan
U kunt dit privacybeleid rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Raamfabrikant in uw regio vinden
Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.
Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH