Indruk

en privacyverklaring

Addressen

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefoon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Hof, HRB 702
Directie: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefoon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Jena, HRB 202763
Directie: Tino Albert, Ivica Maurović

Btw-nummers

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Privacyverklaring

GEALAN Fenster-Systeme GmbH neemt als beheerder van deze website de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de toepasselijke lokale wetgeving in uw land, de Duitse wet op de privacybescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

In deze privacyverklaring worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers van de website van GEALAN Fenster-Systeme GmbH toegelicht. Als u nog vragen hebt over de bescherming van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Informatieplicht conform artikel 13 van de avg

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke instantie
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefoon: +49(0)9286 77-0
Fax: +49(0)9286 77-2222
Website: www.gealan.de
E-mail: info@gealan.de


Onze functionaris voor gegevensbescherming
Functionaris voor gegevensbescherming
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
E-mail: datenschutz@gealan.de

Informatie over gegevensbescherming voor leveranciers, klanten, andere zakenpartners en geïnteresseerden

Vergaren en opslaan van persoonsgegevens: aard, doel en gebruik 
Wij wijzen erop dat wij de door ons bij leveranciers, klanten, overige zakenpartners en belanghebbenden vergaarde persoonsgegevens, in het bijzonder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, contactgegevens van aanspreekpartners, klantnummer en bestel- of leveringsgegevens met het oog op het voorbereiden, motiveren en afhandelen van contract- en leveringsverhoudingen – inclusief levering, betaling en eventuele wettelijke garantie of productgarantie – registreren, opslaan, verwerken en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zijn vereist voor het afsluiten en afhandelen van een contract. U bent niet verplicht deze gegevens ter beschikking te stellen. Zonder deze gegevens kunnen wij evenwel geen contract met u afsluiten. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1b van de AVG.

Een verwerking van uw persoonsgegevens kan tevens met uw instemming krachtens artikel 6 par. 1a AVG plaatsvinden (bv. gebruik van zones waarvoor u inlogt).

Voorts registreren, bewaren, verwerken en gebruiken wij deze gegevens ten behoeve van het onderhouden van klanten- of zakelijke relaties, marketing en reclame voor onze eigen producten en dienstverleningen. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens vloeit dientengevolge voort uit ons streven om onze eigen producten en dienstverleningen bekend te maken en te verkopen alsmede onze logistieke processen te verbeteren en onze serviceprestaties te optimaliseren.

Daarenboven verwerken wij gegevens die wij krachtens de wettelijke voorwaarden van kredietregistratiebureaus (bijvoorbeeld de Nationale Bank van België) verkrijgen met het oog op kredietwaardigheidscontroles aangaande onze leveranciers, klanten en overige zakenpartners. De verwerking van uw gegevens geschiedt in dier voege op grond van artikel 6 par. 1f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze gegevens bestaat erin dat wij voor onze prestaties de contractueel verschuldigde tegenprestatie (bijvoorbeeld de vergoeding) ontvangen. Voor het overige treffen wij geen geautomatiseerde besluitvorming.Doorgave van gegevens aan derden 
Er grijpt geen doorgave van persoonsgegevens aan derden plaats, met uitzondering van
 
 • Bezorging aan derden die door ons voor het vervullen van contract- en leveringsrelaties ingeschakeld worden, bijvoorbeeld aan bankinstellingen/betalingsdiensten die de betalingen voor hun rekening nemen, alsook aan transportondernemingen/expediteurs die de leveringen afhandelen;
 • Bezorging aan derden die door ons in het kader van marketing en reclame voor onze eigen producten en dienstverleningen ingeschakeld worden, bijvoorbeeld aan marketingdiensten alsook aan drukkerijen;
 • Bezorging aan gespecialiseerde dienstverleners die uit onzen hoofde en onder onze verantwoordelijkheid voor ons, in het kader van de bovenvermelde doeleinden, dienstverleningen leveren (verwerkers), bv. IT-dienstverleners;
 • Doorgave binnen de ondernemingsgroep in het kader van het zog. ‘kleine concernvoorrecht’ krachtens de Duitse wetgeving (gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 par. 1f. AVG);
 • Bezorging aan derden waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën of overige autoriteiten;
 • Bezorging aan derden om onze plichten krachtens de handels- en fiscale wetgeving te vervullen, bijvoorbeeld aan onze belastingadviseurs.
   
Overdracht van gegevens naar een extern land buiten de Europese Unie dat evenmin een lidstaat van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is, grijpt enkel plaats indien deze gegevensoverdracht vereist is voor het vervullen van een tussen u en ons bestaand contract (bijvoorbeeld levering naar een extern land).

De verwerking van uw gegevens geschiedt voor de duur van het voorbereiden en afhandelen van een contract- of leveringsrelatie en voor de duur van het voortbestaan van verplichtingen nopens een contract- of leveringsrelatie, bijvoorbeeld eventuele verplichtingen tot wettelijke garantie of productaansprakelijkheid, alsmede voor de duur van wettelijke bewaartermijnen op grond van artikel 6 par. 1c AVG.

Zo wij persoonsgegevens verwerken om reclame te maken, hebt u het recht u te allen tijde tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op reclame te verzetten. Indien u zich tegen de verwerking voor reclamedoeleinden verzet, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

Uw rechten als betrokkene
 • Herroepingsrecht: door u verstrekte instemmingen kunt u te allen tijde jegens ons herroepen. De gegevensverwerking die op de te herroepen instemming berust, mag dan voor de toekomst niet meer verdergezet worden.
 • Recht op inzage: u kunt inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens eisen. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van de gegevensverwerkingen, de categorieën van de persoonsgegevens, evt. de categorieën van de ontvangers, de duur van de opslag, evt. de herkomst van uw gegevens alsook evt. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en evt. saillante informatie bij de details daarvan.
 • Recht op correctie: u kunt de correctie van onjuiste of vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
 • Recht op wissing: u kunt het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, met dien verstande dat de verwerking ervan niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.
 • Recht op inperking van de verwerking: u kunt de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen indien de correctheid van de gegevens door u wordt betwist of de verwerking onrechtmatig is, doch u het wissen ervan afwijst. Daarenboven komt dit recht u toe indien wij de gegevens niet meer vandoen hebben maar u deze desalniettemin nodig hebt voor het laten gelden, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken. Daarenboven hebt u dit recht indien u tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet hebt aangetekend.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u kunt eisen dat wij u uw persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat bezorgen. Alternatief kunt u eisen dat de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke bezorgd worden, in zoverre dit mogelijk is.
 • Recht van beroep: u kunt bij een gegevensbeschermingsautoriteit beroep aantekenen indien wij uw persoonsgegevens uws inziens op onrechtmatige wijze verwerken.
Onze bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit is:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefoon: +49 (0) 981 53 1300
E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Overige gegevensbeschermingsverklaringen met betrekking tot diensten van derden die op onze website worden gebruikt

Privacybeleid voor de webanalyseservice Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl. Houd er rekening mee dat op deze website de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Tap Manager van Google
Google Tag Manager is een dienst van Google Inc. (“Google”) die gebruikt kan worden om tags aan te maken, bij te werken en te beheren.
Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeers- en bezoekersgedrag, de impact van online adverteren en sociale kanalen te meten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat dus instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert echter andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/ en in de gebruiksrichtlijnen: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Privacybeleid voor “Google Remarketing” en de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). U kunt zo gericht met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties aangesproken worden wanneer u andere websites bezoekt binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoek en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Als u een andere website binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk” bezoekt, kunt u advertenties zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die eerder op onze website zijn bekeken. U kunt “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” voorkomen door het opslaan van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren; https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.  Het privacybeleid van Google voor remarketing en meer informatie is te vinden op www.google.com/privacy/ads/.

Privacybeleid voor “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, aanmelding voor nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden bijgehouden. Het cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Bovendien wordt bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina met een “conversietag” bereikt hebben. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Extra> Instellingen > Privacy > Cookies”) cookies uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven genoemde wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube om filmpjes van YouTube op onze website af te kunnen spelen. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van YouTube plug-ins, dan wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. Aan de server van YouTube wordt bekendgemaakt welke pagina’s van ons u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken van video’s te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw zoekgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op YouTube. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aanlokkelijk te kunnen tonen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Meer informatie over de omgang met de gegevens van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Informatie over de nieuwsbrief en toestemmingen
Hierna informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de aanmeld-, verzend- en statistische evaluatieprocedure evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief:
Wij verzenden nieuwsbrieven en e-mails met reclame (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief beschreven inhoud is bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

Double-opt-in en registratie:
De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging evenals het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw bij MailChimp opgeslagen gegevens geregistreerd.

Gebruik van de verzenddienst “MailChimp”:
De nieuwsbrief wordt verzonden via “MailChimp”, een platform voor het verspreiden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief en hun overige gegevens die in het kader hiervan worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van ons nieuwsbrief echter niet om hen zelf aan te schrijven of hun gegevens aan derden door te geven.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild en verbindt zich er daarmee toe te voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming van de EU. Bovendien hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder ze niet aan derden door te geven. Het privacybeleid van MailChimp is te vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy/

Inloggegevens:
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen maar uw e-mailadres in te vullen. We gebruiken ook andere gegevens zoals de achternaam en voornaam, land en klantengroep. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor personalisatie en segmentatie van de nieuwsbrief.

Statistisch onderzoek en analyses:
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand van één pixel groot dat bij het openen van de nieuwsbrief van de MailChimp-server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de diensten te verbeteren aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen.
Tot statistisch onderzoek behoort ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen die in overeenstemming is met de interesses van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer:
Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief doorverwijzen naar de websites van MailChimp. Zo bevatten onze nieuwsbrieven bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers de nieuwsbrieven online kunnen openen (bijvoorbeeld bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien hebben de ontvangers van de nieuwsbrief alleen toegang tot het privacybeleid van MailChimp op de website van MailChimp.

In deze context willen wij erop wijzen dat cookies worden gebruikt op de websites van MailChimp en dat persoonsgegevens dus worden verwerkt door MailChimp, haar partners en serviceproviders (bijv. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp. Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte).

Annulering/intrekking:
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd komt uw toestemming voor de verzending via MailChimp en de statistische analyses te vervallen. De verzending via MailChimp of de statistische analyses kunnen helaas niet afzonderlijk geannuleerd worden.

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden voor de nieuwsbrief.
Rechtsgrondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming:
Overeenkomstig de bepalingen van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) delen wij u mee dat de toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief naar de geregistreerde e-mailadressen gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 7 van de AVG en op artikel 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 van de Duitse wet ter voorkoming van oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Het gebruik van de verzenddienst MailChimp, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses alsmede het registreren van de aanmeldprocedure zijn gebaseerd op onze legitieme belangen conform artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij wijzen u er tevens op dat u te allen tijde overeenkomstig de wettelijke bepalingen van art. 21 van de AVG bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens ook worden overgedragen naar de VS en andere derde landen.
Met Facebook hebben wij een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller addendum) gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd voor welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Details zijn te vinden in de privacyverklaring van Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder is Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest

We hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies. Gebruik de volgende link als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt deactiveren: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa und https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Details over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Update van dit privacybeleid
Het kan van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten en nieuwe content op onze website. Wij zullen u hier dan over deze update informeren. Wij raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. U kunt onder andere zien of er wijzigingen zijn aangebracht door de versie helemaal onderaan dit document te controleren. 

Dit privacybeleid afdrukken en opslaan
U kunt dit privacybeleid rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Raamfabrikant in uw regio vinden
Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.
Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Ik wil informatie met betrekking tot referentie-objecten en GEALAN News via e-mail ontvangen (ongeveer twee keer per maand) - kostenloos en ten alle tijde opzegbaar.

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH