Indruk

en privacyverklaring

Addressen

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Telefoon: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Hof, HRB 702
Directie: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefoon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Handelsregister: AG Jena, HRB 202763
Directie: Tino Albert, Ivica Maurović

Btw-nummers

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Privacyverklaring

GEALAN Fenster-Systeme GmbH neemt als beheerder van deze website de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de toepasselijke lokale wetgeving in uw land, de Duitse wet op de privacybescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz – TMG).

In deze privacyverklaring worden de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers van de website van GEALAN Fenster-Systeme GmbH toegelicht. Als u nog vragen hebt over de bescherming van gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de of door een brief te sturen naar onderstaand adres.

Informatieplicht conform artikel 13 van de avg

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
info@gealan.de

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
- Functionaris voor gegevensbescherming -
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
datenschutz@gealan.de

Gebruik van de website:
Ons aanbod is uitdrukkelijk niet gericht op minderjarigen.
Alle gegevens die in het kader van dit online aanbod ontvangen en verwerkt worden, worden overeenkomstig de AVG vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven.

Surfen op onze website zonder opgave van persoonsgegevens
Onze website kan buiten het met een wachtwoord beveiligde GEALAN-partnergedeelte zonder opgave van persoonsgegevens worden gebruikt.
In dit geval weten wij alleen de volgende gegevens:
• uw IP-adres;
• de naam van de opgeroepen internetpagina en/of het opgevraagde bestand en het tijdstip van de oproep;
• de domeinen die u naar onze website hebben gebracht;
• de hoeveelheid overgedragen gegevens en
• of de oproep succesvol was. 
De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie, het optimaliseren van het internetaanbod en het verwerken van uw aanvragen.
Het IP-adres kan tot de persoonsgegevens behoren, omdat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk is hiermee via de desbetreffende internetprovider de identiteit van de eigenaar van de gebruikte internettoegang te achterhalen.  
Wij evalueren het IP-adres alleen bij aanvallen op onze internetinfrastructuur. In dit geval hebben wij een rechtmatig belang bij de verwerking van het IP-adres in de zin van art. 6 lid 1 f) van de AVG. Dit rechtmatige belang vloeit voort uit de noodzaak om de aanval op de internetinfrastructuur af te weren, de oorsprong van de aanval vast te stellen, om strafrechtelijk en civielrechtelijk tegen de verantwoordelijke persoon te kunnen optreden en om verdere aanvallen effectief te voorkomen.
Het IP-adres wordt verwijderd als wij kunnen uitsluiten dat er geen aanval is geweest op onze internetinfrastructuur. Dit gebeurt normaal gesproken na zeven dagen. 
Daarnaast leggen we vast vanuit welke domeinen de bezoekers van onze website afkomstig zijn. Wij evalueren deze gegevens ook om trends te identificeren en statistieken op te stellen, maar daarna worden de gegevens weer verwijderd.
Deze website bevat tevens links naar andere websites. De eigenaar van de rechten van deze website is niet verantwoordelijk voor de bepalingen inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze websites. Als u nog vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via datenschutz@gealan.de.
Deze website maakt ook gebruik van “cookies”. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zal kunnen gebruiken.

Surfen op onze website met opgave van persoonsgegevens
Indien u op onze website vrijwillig of in het kader van de registratie voor het GEALAN-partnergedeelte persoonsgegevens (bijv. naam, adres of e-mailadres) aan ons verstrekt, worden deze gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke of wettelijke toestemming aan derden doorgegeven. Wanneer u zich voor het GEALAN-partnergedeelte registreert, zullen wij een contract met u sluiten voor het opslaan en onderhouden van het betreffende profiel.
In dat geval verwerken wij uw gegevens conform artikel 6 b) van de AVG om een bestaand contract tussen ons te kunnen uitvoeren of conform artikel 6 a) van de AVG op basis van de door u verleende toestemming. De verwerking vindt plaats voor de uitvoering van contractuele verplichtingen, de verwerking van betalingen, de levering van contractueel bestelde producten en diensten, de overdracht van uw adresgegevens aan logistieke bedrijven voor de levering van de goederen en voor het verzenden van interessante informatie over producten en promoties. Uw gegevens worden binnen ons bedrijf doorgegeven aan de personen die betrokken zijn bij de afhandeling van contracten of bij de besluitvorming. Verdere doorgifte aan derden die niet onder de wettelijke voorschriften valt, zal alleen plaatsvinden met uw uitdrukkelijke toestemming. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
Wij verwerken uw gegevens alleen zolang als nodig is om onze contractuele verplichtingen of de toepasselijke wettelijke bepalingen na te komen of als dit nodig is voor de overdracht van uw gegevens. De door u in het GEALAN-partnergedeelte opgeslagen persoonsgegevens worden niet onafhankelijk door ons gewist. U kunt echter te allen tijde individuele gegevens in uw profiel wijzigen. De in het kader van uw profiel opgeslagen persoonsgegevens worden op verzoek volledig verwijderd door een e-mail te sturen naar datenschutz@gealan.de (o.v.v. uw gebruikersnaam), voor zover verdere opslag van deze gegevens op grond van nadere toestemming niet is toegestaan. Zakelijke documenten worden in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen en vervolgens verwijderd in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

Het inzetten van externe dienstverleners
Wij werken samen met dienstverleners die namens ons bepaalde gegevens verwerken. Dit gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder hebben wij met onze dienstverleners overeenkomsten voor de gegevensverwerking gesloten die voldoen aan de eisen van artikel 28 van de AVG.

Uw rechten:
Conform de AVG hebt u de volgende rechten:
Recht van inzage over de verwerking van uw gegevens
U hebt het recht om te weten of en zo ja, welke persoonsgegevens door GEALAN Fenster-Systeme GmbH worden verwerkt. U hebt recht op de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden;
  • de categorieën van uw persoonsgegevens die worden verwerkt;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens verstrekt zijn of nog verstrekt worden;
  • indien mogelijk, de geplande opslagduur van uw persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur;
  • als uw persoonsgegevens niet bij u verzameld zijn, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering conform artikel 22 van de AVG en – in ieder geval in deze gevallen – zinvolle informatie over de logica en de omvang en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u.

Wij verstrekken u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens. Indien wij gegronde twijfels hebben over de identiteit van de persoon die inzage verlangt, zullen wij aanvullende informatie aanvragen om de identiteit van de betrokken persoon te bevestigen.
Recht op rectificatie
U hebt het recht om van ons onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
Recht op gegevenswissing
Uw persoonsgegevens worden gewist als u schriftelijk aanspraak maakt op wissing en er geen wettelijke opslagrechten of -verplichtingen bestaan. Bovendien wissen wij uw persoonsgegevens altijd wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn opgeslagen of wanneer de opslag ervan om andere juridische redenen niet is toegestaan, en het wissen niet in strijd is met de wettelijke opslagtermijnen.
Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die GEALAN Fenster-Systeme GmbH in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren. Indien de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt, zullen wij aan uw verzoek voldoen. De gegevens worden ook niet gewist als wij deze nodig hebben om onze eigen rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen, of als u conform artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van GEALAN Fenster-Systeme GmbH zwaarder wegen dan die van u.
Recht van bezwaar tegen de verwerking
Conform artikel 6 van de AVG hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. GEALAN Fenster-Systeme GmbH zal uw persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er voor de verwerking dwingende redenen bestaan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij door ons te worden gehinderd. Voorwaarde is dat verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6 of artikel 9 van de AVG of op een overeenkomst en dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Bovendien hebt u het recht dat uw persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van GEALAN Fenster-Systeme GmbH naar een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden.
Recht om uw toestemming in te trekken
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Er zijn geen kosten verbonden aan het intrekken van uw toestemming, aan het maken van bezwaar of aan het verzoeken om informatie. U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar info@gealan.de.
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw deelstaat conform artikel 77 van de AVG.

Overige gegevensbeschermingsverklaringen met betrekking tot diensten van derden die op onze website worden gebruikt

Privacybeleid voor de webanalyseservice Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten van de website en om andere diensten in samenhang met het gebruik van de website en internet te leveren aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle mogelijkheden van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij uw bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://policies.google.com/?hl=nl. Houd er rekening mee dat op deze website de code “anonymizeIp” is toegevoegd aan Google Analytics om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

Tap Manager van Google
Google Tag Manager is een dienst van Google Inc. (“Google”) die gebruikt kan worden om tags aan te maken, bij te werken en te beheren.
Tags zijn kleine code-elementen op onze website die onder andere gebruikt worden om verkeers- en bezoekersgedrag, de impact van online adverteren en sociale kanalen te meten.
Wanneer u onze website bezoekt, wordt de huidige tag-configuratie naar de browser van de gebruiker verzonden. Het bevat dus instructies over welke tags geactiveerd moeten worden. De tool zelf verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert echter andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen.
Meer informatie over hoe Google Tag Manager werkt vindt u hier: https://support.google.com/tagmanager/ en in de gebruiksrichtlijnen: https://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html.

Privacybeleid voor “Google Remarketing” en de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van Google Remarketing of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). U kunt zo gericht met gepersonaliseerde en op interesse gebaseerde advertenties aangesproken worden wanneer u andere websites bezoekt binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk”. “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren. Deze tekstbestanden worden gebruikt om uw bezoek en anonieme gegevens over het gebruik van de website te registreren. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Als u een andere website binnen het zogenaamde “Google Display Netwerk” bezoekt, kunt u advertenties zien die hoogstwaarschijnlijk betrekking hebben op producten en informatie die eerder op onze website zijn bekeken. U kunt “Google Remarketing” of de functie “Vergelijkbare doelgroepen” voorkomen door het opslaan van cookies te weigeren door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie aangemaakte en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in, die onder de volgende link ter beschikking wordt gesteld, te downloaden en te installeren; https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan (http://www.networkadvertising.org/choices/) en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.  Het privacybeleid van Google voor remarketing en meer informatie is te vinden op www.google.com/privacy/ads/.

Privacybeleid voor “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc.
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die worden gebruikt om het gebruik van de website te helpen analyseren als u op een Google-advertentie hebt geklikt. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, aanmelding voor nieuwsbrief). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers op meerdere websites worden bijgehouden. Het cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Bovendien wordt bijgehouden hoeveel gebruikers een doelpagina met een “conversietag” bereikt hebben. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u geïdentificeerd kunt worden. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Extra > Internetopties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Extra> Instellingen > Privacy > Cookies”) cookies uit te schakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de hierboven genoemde wijze en voor de hierboven genoemde doeleinden. Meer informatie over hoe Google conversiegegevens gebruikt en het privacybeleid van Google is te vinden op https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

YouTube
Onze website gebruikt plug-ins van de door Google geëxploiteerde site YouTube om filmpjes van YouTube op onze website af te kunnen spelen. Exploitant van de website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van YouTube plug-ins, dan wordt er verbinding gemaakt met de server van YouTube. Aan de server van YouTube wordt bekendgemaakt welke pagina’s van ons u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie over de bezoekers van onze website verkrijgen. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om statistieken van video’s te maken, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze verwijdert. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw zoekgedrag direct op uw persoonlijke profiel te plaatsen. Dit kunt u verhinderen door uit te loggen op YouTube. YouTube wordt gebruikt om ons online aanbod aanlokkelijk te kunnen tonen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f van de AVG. Meer informatie over de omgang met de gegevens van gebruikers kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Informatie over de nieuwsbrief en toestemmingen
Hierna informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de aanmeld-, verzend- en statistische evaluatieprocedure evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief:
Wij verzenden nieuwsbrieven en e-mails met reclame (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. De in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief beschreven inhoud is bepalend voor de toestemming van de gebruikers.

Double-opt-in en registratie:
De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u na aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andere e-mailadressen kan aanmelden. Aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldproces conform de wettelijke eisen te kunnen aantonen. Dit omvat de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging evenals het IP-adres. Ook worden de wijzigingen van uw bij MailChimp opgeslagen gegevens geregistreerd.

Gebruik van de verzenddienst “MailChimp”:
De nieuwsbrief wordt verzonden via “MailChimp”, een platform voor het verspreiden van nieuwsbrieven van de Amerikaanse provider Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief en hun overige gegevens die in het kader hiervan worden beschreven, worden opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. MailChimp gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te versturen en te evalueren. Bovendien kan MailChimp deze gegevens volgens haar eigen informatie gebruiken om haar eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld om de verzending en presentatie van de nieuwsbrief technisch te optimaliseren of voor economische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. MailChimp gebruikt de gegevens van de ontvangers van ons nieuwsbrief echter niet om hen zelf aan te schrijven of hun gegevens aan derden door te geven.

Wij vertrouwen op de betrouwbaarheid en de IT- en gegevensbeveiliging van MailChimp. MailChimp is gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild en verbindt zich er daarmee toe te voldoen aan de eisen inzake gegevensbescherming van de EU. Bovendien hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met MailChimp. Dit is een contract waarin MailChimp zich ertoe verplicht om de gegevens van onze gebruikers te beschermen, namens ons te verwerken in overeenstemming met hun gegevensbeschermingsvoorschriften en in het bijzonder ze niet aan derden door te geven. Het privacybeleid van MailChimp is te vinden op https://mailchimp.com/legal/privacy/

Inloggegevens:
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen maar uw e-mailadres in te vullen. We gebruiken ook andere gegevens zoals de achternaam en voornaam, land en klantengroep. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor personalisatie en segmentatie van de nieuwsbrief.

Statistisch onderzoek en analyses:
De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “webbaken”, d.w.z. een bestand van één pixel groot dat bij het openen van de nieuwsbrief van de MailChimp-server wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging worden in eerste instantie technische gegevens verzameld, zoals gegevens over de browser en uw systeem, uw IP-adres en het tijdstip van opvraging. Deze informatie wordt gebruikt om de technische prestaties van de diensten te verbeteren aan de hand van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun locaties (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of de toegangstijdstippen.
Tot statistisch onderzoek behoort ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons streven, noch dat van MailChimp, om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om het leesgedrag van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen die in overeenstemming is met de interesses van onze gebruikers.

Online toegang en gegevensbeheer:
Er zijn gevallen waarin wij de ontvangers van de nieuwsbrief doorverwijzen naar de websites van MailChimp. Zo bevatten onze nieuwsbrieven bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers de nieuwsbrieven online kunnen openen (bijvoorbeeld bij weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien hebben de ontvangers van de nieuwsbrief alleen toegang tot het privacybeleid van MailChimp op de website van MailChimp.

In deze context willen wij erop wijzen dat cookies worden gebruikt op de websites van MailChimp en dat persoonsgegevens dus worden verwerkt door MailChimp, haar partners en serviceproviders (bijv. Google Analytics). Wij hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp. Daarnaast willen wij uw aandacht vestigen op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte).

Annulering/intrekking:
U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Tegelijkertijd komt uw toestemming voor de verzending via MailChimp en de statistische analyses te vervallen. De verzending via MailChimp of de statistische analyses kunnen helaas niet afzonderlijk geannuleerd worden.

Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link om u af te melden voor de nieuwsbrief.
Rechtsgrondslagen van de Algemene verordening gegevensbescherming:
Overeenkomstig de bepalingen van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) delen wij u mee dat de toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief naar de geregistreerde e-mailadressen gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder a) en artikel 7 van de AVG en op artikel 7, lid 2, nr. 3 en lid 3 van de Duitse wet ter voorkoming van oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb – UWG). Het gebruik van de verzenddienst MailChimp, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses alsmede het registreren van de aanmeldprocedure zijn gebaseerd op onze legitieme belangen conform artikel 6, lid 1, onder f) van de AVG.

Wij wijzen u er tevens op dat u te allen tijde overeenkomstig de wettelijke bepalingen van art. 21 van de AVG bezwaar kunt maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens. Dit bezwaar kan met name worden ingediend tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Update van dit privacybeleid
Het kan van tijd tot tijd noodzakelijk zijn om dit privacybeleid bij te werken, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wettelijke of regelgevende vereisten en nieuwe content op onze website. Wij zullen u hier dan over deze update informeren. Wij raden u echter aan om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht. U kunt onder andere zien of er wijzigingen zijn aangebracht door de versie helemaal onderaan dit document te controleren. 

Dit privacybeleid afdrukken en opslaan
U kunt dit privacybeleid rechtstreeks afdrukken en opslaan, bijvoorbeeld met de afdruk- of opslagfunctie in uw browser.

Raamfabrikant in uw regio vinden
Bent u op zoek naar een GEALAN-fabrikant bij u in de buurt? Gebruik onze fabrikantzoekopdracht.
Heeft u nog vragen?

Spreek ons gerust aan/contact opnemen

GEALAN ACADEMY / Seminars

De GEALAN ACADEMY biedt marktgerichte seminars over onderwerpen als bouwrecht, verkoop en raamtechniek.

Mis geen nieuws!

Gealan

De GEALAN-groep is een van Europa's toonaangevende fabrikanten van pvc profielen voor ramen en deuren.

©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Pers en nieuws
©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH