Impressum

a prohlášení o ochraně dat

Adresy

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-Mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Trgovački registar: AG Jena, HRB 202763
Direktori: Tino Albert, Ivica Maurović

Daňová identifikační čísla

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Prohlášení o ochraně dat

Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH, jako provozovatel této stránky, bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a způsobem odpovídajícím obecnému nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), místní legislativě platné ve Vaší zemi, spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG)a také zákonu o mediálních službách (TMG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje způsob, rozsah a účely shromažďování a používání údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH. V případě dotazů ohledně ochrany údajů kontaktuje našeho inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu na datenschutz@gealan.de nebo na níže uvedené adrese.

Informační povinnost dle čl. 13 GDPR

Jméno a kontaktní údaje zodpovědného pracoviště
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str. 80
D-95145 Oberkotzau
Telefon: +49(0)9286 77-0
Telefax: +49(0)9286 77-2222
Webové stránky: www.gealan.de
Email: info@gealan.de


Náš inspektor ochrany údajů
Inspektor ochrany osobních údajů
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Str.80
D-95145 Oberkotzau
Email: datenschutz@gealan.de

Informace o ochraně osobních údajů pro dodavatele, zákazníky, ostatní obchodní partnery a zájemce

Shromažďování a ukládání osobních údajů; druh, účel a použití 
Upozorňujeme, že shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a používáme osobní údaje, které získáváme od našich dodavatelů, zákazníků, jiných obchodních partnerů a zájemců, především jméno, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, kontaktní údaje kontaktních partnerů, zákaznická čísla, stejně jako objednací a dodací údaje pro zahájení, opodstatnění a realizaci smluvních a dodavatelských vztahů, včetně dodávky, platby a příslušného záručního plnění nebo zodpovědnosti za výrobek.

Vaše osobní údaje jsou nutné pro uzavření a realizaci smlouvy. Nejste povinni tyto údaje poskytnout. Bez těchto údajů však s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 b DSGVO (zákona o ochraně osobních údajů).

Rozšiřování vašich osobních údajů může probíhat i na základě vašeho svolení dle článku 6 odst. 1 a DSGVO (např. použití přihlašovacích oblastí).

Dále údaje shromažďujeme, ukládáme, zpracováváme a používáme za účelem péče o zákaznické, resp. obchodní vztahy, marketingu a reklamy na naše vlastní výrobky a plnění. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 f DSGVO. Náš oprávněný zájem o zpracování vašich údajů vyplývá v tomto ohledu z našeho úsilí informovat o našich vlastních výrobcích a plněních, prodávat je, zlepšovat naše logistické procesy a optimalizovat naše servisní plnění.

Dále zpracováváme údaje, které dostáváme na základě zákonných předpokladů od rejstříků s informacemi hospodářského charakteru (např. Schufa) za účelem ověření bonity dodavatelů, zákazníků a jiných obchodních partnerů. Zpracování vašich údajů tedy probíhá na základě článku 6 odst. 1 f DSGVO. Náš oprávněný zájem o zpracování těchto údajů vyplývá z toho, abychom za naše plnění obdrželi smluvně dlužné protiplnění (např. odměnu). Kromě toho neprovádíme žádná automatizovaná rozhodování.

Předávání údajů na třetí strany 
Předávání osobních údajů na třetí strany neprovádíme, s výjimkou
 
 • předávání na třetí strany, které zapojujeme za účelem splnění smluvních a dodacích vztahů, kupříkladu na bankovní ústavy / poskytovatele platebních služeb realizující platby, stejně jako na dopravní podniky / zásilkové služby realizující dodávky;
 • předávání na třetí strany, které zapojujeme v rámci marketingu a reklamy na naše vlastní výrobky a plnění, kupříkladu poskytovatelé marketingových služeb a tiskárny;
 • předávání na poskytovatele speciálních služeb, kteří na náš pokyn a naši zodpovědnost v rámci výše uvedených účelů poskytují služby (zpracovatel zakázky), kupříkladu poskytovatelé IT služeb;
 • zpřístupňování uvnitř firemní skupiny v rámci tzv. malého koncernového privilegia (oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1f. DSGVO);
 • předávání na třetí strany, k nimž jsme ze zákona povinni, kupříkladu na finanční úřad nebo jiné státní úřady;
 • předávání na třetí strany pro splnění našich obchodně a daňově právních povinností, kupříkladu na naše daňové poradce.
   
Předávání údajů do třetích zemí mimo Evropskou unii, které nejsou smluvními státy dohody o Evropském hospodářském prostoru, probíhá jen, když je předávání údajů nutné ke splnění stávající smlouvy mezi vámi a námi (kupříkladu dodávka do třetí země).

Zpracování vašich údajů probíhá po dobu zahájení a realizace smluvního nebo dodavatelského vztahu a po dobu pokračování povinností ze smluvního nebo dodavatelského vztahu, kupříkladu záruční povinnosti nebo zodpovědnosti za výrobek, stejně jako po dobu zákonných lhůt pro ukládání na základě článku 6 odst. 1 c DSGVO.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro provozování reklamy, máte právo podat kdykoliv námitku se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, pro reklamní účely. Pokud nebudete souhlasit se zpracováním pro reklamní účely, nebudou vaše osobní údaje k těmto účelům už dále zpracovány.

Vaše práva jako dotyčné osoby
 • Právo na odvolání: Svolení, která nám poskytnete, můžete vůči nám kdykoliv odvolat. Se zpracováním údajů, které vychází ze svolení, které odvoláváte, se nesmí pokračovat jen do budoucnosti.
 • Právo na informaci: Můžete požadovat informaci o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Platí to především pro účely zpracování údajů, kategorie osobních údajů, příp. kategorie příjemců, dobu uchování, příp. původ vašich údajů a příp. pro existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilingu a příp. pro vypovídající informace k jejich detailům.
 • Právo na opravu: Můžete požadovat opravu nesprávných nebo doplnění vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy.
 • Právo na smazání: Můžete požadovat smazání vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud jejich zpracování není nutné pro výkon práva na vyjádření svobodného názoru a informovanost, pro splnění zákonných povinností, z důvodu veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhájení právních nároků.
 • Právo na omezení rozšiřování: Můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud rozporujete správnost údajů, pokud je zpracování neoprávněné, vy ale nesouhlasíte se smazáním. Kromě toho máte toto právo, když už my údaje více nepotřebujeme, vy však potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhájení právních nároků. Kromě toho máte toto právo, když jste podali námitku se zpracováním vašich osobních údajů.
 • Právo na přenos údajů: Můžete požadovat, abychom vám předali vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Alternativně můžete požadovat přímé předání osobních údajů, které jste nám poskytli, na jiný zodpovědný subjekt, pokud to bude možné.
 • Právo podat stížnost: Můžete si stěžovat u dozorového orgánu ochrany údajů, když jste toho mínění, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněným způsobem.
 
Náš příslušný dozorový orgán ochrany údajů je:
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 18
D-91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
Email: poststelle@lda.bayern.de

Další prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci služeb třetích osob využívaných na našich stránkách

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webovou analytickou službu Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek Google Inc. („Google“). Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá “cookies”, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače, které pomáhají internetovým stránkám analyzovat způsob, jakým uživatelé stránky využívají. Aktivovali jsme anonymizaci IP adres. Na této stránce bude proto Vaše IP adresa pro členské státy Evropské unie i pro ostatní účastníky dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google do USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stánek a internetu vůči provozovateli těchto webových stránek. IP adresa odesílaná v rámci Google Analytics z Vašeho vyhledávače nebude spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookies a vztahujících se na Vaše užívání webových stránkek (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google. K tomu si stáhněte plug-in pro prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu a instalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bude uložena tzv. opt-out-cookie, která zabrání budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.
Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany osobních údajů lze dohledat na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com.
Vezměte prosím na vědomí, že na těchto webových stránkách je kód Google Analytics doplněn o “gat._anonymizeIp();”, tak aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Tag Manager od Google
Google Tag Manager je službou firmy Google Inc. („Google“), prostřednictvím které mohou být vytvářeny, aktualizovány a spravovány tagy.
Tagy jsou malé kódové prvky na našich webových stránkách, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, dokumentování efektivity on-line reklamy a sociálních sítí.
Když naše webové stránky navštěvujete, je aktuální konfigurace tagu odesílána do prohlížeče uživatele. Ta obsahuje instrukce, jaké tagy mají být aktivovány. Nástroj samotný neobsahuje žádné osobní údaje. Nástroj se však stará o aktivaci jiných tagů, které z jejich strany za určitých okolností evidují údaje.
Další informace ohledně funkce Google Tag Manager naleznete zde: https://support.google.com/tagmanager/ a v uživatelských směrnicích: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google Remarketing“ a podobné funkce „cílových skupin“ společnosti Google Inc.
Naše webová stránka používá Google Remarketing. Google Remarketing je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Tímto způsobem můžete být cíleně osloveni reklamou, ve které budou zobrazována personalizovaná reklamní sdělení, optimalizovaná pro Vaše zájmy, pokud navštívíte jiné webové stránky v tzv. „Google Display síti“. „Google Remarketing“ nebo funkce „Podobné cílové skupiny“ pro tento účel používají tzv. „cookies“, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na těchto webových stránkách při Vaší návštěvě a které umožňují analýzu používání webových stránek Vaší osobou. Pomocí těchto textových souborů jsou zaznamenávány Vaše jednotlivé návštěvy a také anonymizované údaje o používání webových stránek. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Pokud následně navštívíte webovou stránku sítě Google Display, zobrazí se Vám reklamní sdělení, která s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve vyvolané produkty a informace. Funkci „Google Remarketing“ nebo „Podobné cílové skupiny“ můžete vypnout zakázáním ukládání cookies prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používání cookies a osobních údajů souvisejících s používáním webových stránek a také zpracovávání těchto údajů firmou Google můžete trvale deaktivovat tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete tento plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs Případně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit zde uvedenými podrobnými informacemi ke zrušení registrace (Opt-Out).  Další informace o službě Google Remarketing a také prohlášení firmy Google o ochraně osobních údajů naleznete zde:  www.google.com/privacy/ads/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google AdWords Conversion-Tracking“ od firmy Google Inc.
Tato webová stránka využívá funkci „Google AdWords Conversion-Tracking“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Služba Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „cookies“, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek, když kliknete na reklamní sdělení od firmy Google. Soubory cookies jsou platné maximálně po dobu 90 dní. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Když navštívíte určité sekce našich webových stránek a tato cookie ještě nepozbyla své platnosti, můžeme my jako provozovatel webových stránek i Google poznat, že jste klikli na reklamní sdělení, a byli jste tak odesláni na určitou cílovou stránku (např. stránka potvrzení objednávky, přihlášení newsletteru). Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookie. Díky tomu nelze, aby cookies sledovaly zákazníky z AdWords napříč webovými stránkami. Cookie slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverze v „Google AdWords“. V těchto statistikách je evidován počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamní sdělení. Navíc je evidován počet, kolik uživatelů bylo odesláno na cílovou stránku označenou značkou Conversion-Tracking. Statistiky však neobsahují žádné informace, pomocí kterých by bylo možné Vás identifikovat. Ukládání cookies na Váš pevný disk můžete zabránit, pokud ve svém prohlížeči vyberete nastavení „neakceptovat Cookies“ (v MS Internet Explorer "Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Upřesnit"; ve Firefoxu "Možnosti > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies"); mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním údajů získaných prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další informace o používání údajů ze strany Google Conversion a také prohlášení o ochraně osobních údajů od Google naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Naše webové stránky využívají pluginy stránky YouTube provozované společností Google pro zobrazování YouTube videí na našich webových stránkách. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě některé z našich stránek vybavené pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Dále může YouTube ukládat různé cookies na Vašem koncovém zařízení. Pomocí těchto cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají pro shromažďování statistik o přehrávání videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci podvodných pokusů. Cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřazovat své chování na internetu ke svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Používání YouTube probíhá v zájmu atraktivního zobrazování našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy.

Upozornění ohledně newsletteru a souhlasu
Prostřednictvím následujících upozornění Vám objasňujeme obsahy našich newsletterů a také proces přihlašování, odesílání a statistického vyhodnocování, stejně jako Vaše práva na námitku. Přihlášením k odběru newsletteru poskytujete souhlas se zasíláním a popsanými procesy.


Obsah newsletteru:
Newsletter a e-maily s reklamními informacemi (dále jen „Newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonným povolením. Pro souhlas uživatelů je směrodatný obsah specifikovaný v rámci přihlášení k odběru newsletteru.

Douple-Opt-In a protokolování:
Přihlášení k odběru našeho newsletteru se uskuteční v tzv. postupu double-opt-in. Tzn., že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení svého přihlášení k odběru.  Toto potvrzení je vyžadováno, aby se nemohl přihlásit nikdo cizí pomocí jiných e-mailových adres. Přihlášení k odběru newsletteru bude zaprotokolováno, aby bylo možno doložit proces přihlášení podle zákonných požadavků.  K tomu patří uložení doby přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Stejně tak jsou zaprotokolovány změny Vašich dat uložených u služby MailChimp .

Používání služeb poskytovatele pro zasílání newsletterů „MailChimp“:
Pro zasílání našeho newsletteru využíváme služeb poskytovatele „MailChimp“, platformy pro zasílání newsletterů zajišťovanou nabídkou společností Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru a také jejich další údaje popsané v rámci těchto upozornění, jsou ukládány na serverech poskytovatele pro zasílání newsletterů MailChimp. MailChimp používá tyto informace pro zasílání a vyhodnocování newsletterů naším jménem. Kromě toho může poskytovatel pro zasílání newsletterů MailChimp používat tyto údaje podle vlastních informací pro optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a zobrazování newsletterů nebo pro ekonomické účely, aby se zjistilo, z jakých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru za tím účelem, aby jim sám psal nebo je předával třetím osobám.

Důvěřujeme spolehlivosti a zabezpečení IT a také údajům firmy MailChimp. MailChimp je certifikována dohodou o ochraně osobních údajů mezi US a EU „Privacy Shield“, a tím poskytuje záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů. Dále jsme s MailChimp uzavřeli „Dohodu o zpracovávání údajů“. Jedná se přitom o smlouvu, ve které se MailChimp zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je z našeho pověření způsobem odpovídajícím ustanovením o ochraně osobních údajů a především je nepředávat třetím osobám. Ustanovení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp si můžete přečíst na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Přihlašovací údaje:
Pro přihlášení k odběru newsletteru stačí uvést Vaši emailovou adresu. Za tímto účelem nepoužíváme žádné další údaje jako příjmení a jméno, zemi nebo zákaznickou skupinu. Tyto údaje slouží výhradně pro personalizaci a segmentování newsletteru.

Shromažďování statistických údajů a analýzy:
Newslettery obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvolán serverem MailChimp. V rámci tohoto vyvolání jsou nejdříve přijaty technické informace, jako informace o prohlížeči a Vašem systému, a také Vaše IP adresa a doba vyvolání. Tyto informace jsou používány pro technické zdokonalování služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení, na základě míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo dob přístupu.

Ke shromažďování statistických údajů patří rovněž zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace sice mohou být z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru. Není však naším záměrem ani záměrem firmy MailChimp jednotlivé uživatele sledovat. Vyhodnocování nám daleko více slouží k tomu, abychom poznávali zvyklosti našich uživatelů při prohlížení webových stránek a přizpůsobili jim náš obsah nebo abychom zasílali různý obsah podle zájmů našich uživatelů

Spouštění on-line materiálu a správa údajů:
Existují případy, ve kterých příjemce newsletteru navedeme na webovou stránku MailChimp. Např. pokud naše newslettery obsahují odkaz, prostřednictvím kterého může příjemce newsletteru zobrazit newsletter on-line (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém klientu). Dále mohou příjemci newsletteru vyvolat prohlášení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp pouze na jejich stránce.

V této souvislosti poukazujeme na to, že na webových stránkách MailChimp jsou používány cookies a tudíž jsou ze strany MailChimp, jejích partnerů a využívaných externích firem (např. Google Analytics) zpracovávány osobní údaje. Na toto shromažďování osobních údajů nemáme žádný vliv. Další informace můžete získat z prohlášení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp. Upozorňujeme navíc na to, že možnosti podání námitky proti používání údajů za reklamními účely naleznete na stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro Evropu).

Odhlášení/odvolání souhlasu:
Od odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, tzn. odvolat svůj souhlas. Tím zároveň zaniknou Vaše souhlasy se zasíláním prostřednictvím MailChimp a statistické analýzy. Samostatné odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů prostřednictvím MailChimp nebo statistického vyhodnocování bohužel není možné.

Odkaz na vypovězení odběru newsletteru naleznete na konci každého newsletteru.

Právní základy obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
S ohledem na předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25. května 2018, upozorňujeme na to, že právním základem pro udělení souhlasu se zasíláním newsletteru na přihlášené e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR, stejně jako § 7 odst. 2 č. 3, popř. odst. 3 spolkového zákona proti nekalé soutěži. Využívání služeb poskytovatele pro zasílání newsletterů MailChimp, provádění shromažďování statistických údajů a analýz a také protokolování procesu přihlašování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Dále upozorňujeme na to, že můžete kdykoliv podat námitku proti budoucímu zpracovávání Vašich osobních údajů podle zákonných předpisů v souladu s čl. 21 GDPR. Námitka může být podána především proti zpracovávání za účelem přímé reklamy.

Naše prezentace v sociálních médiích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí
Provozujeme veřejně dostupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook mohou komplexně analyzovat chování uživatelů, pokud jste navštívili jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (například tlačítka Like nebo bannery). Při návštěvě našich prezentací na sociálních médiích dochází k spouštění četných operací na zpracování údajů. Konkrétně to znamená: pokud jste přihlášeni ke svému účtu daného sociálního média a navštívite náš sociálně mediální účet, pak provozovatel portálu sociálního média může přiřadit tuto návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou být za určitých okolností shromažďována ale také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálního média. Tento sběr údajů se provádí v takovém případě například pomocí cookies, které jsou ukládány ve Vašem zařízení nebo tím, že zachytí Vaši IP adresu. Takto získaná data používají provozovatelé portálů sociálních médií k vytvářváření uživatelských profilů, jež ukládají Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem je Vám zobrazována reklama dle Vašich zájmů a to v i mimo sociální média. Máte-li účet u příslušné sociální sítě, zájmově orientované reklamy Vám budou zobrazovány na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo kdy přihlášeni byli. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni a ani informováni o všech procesech zpracování dat na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou tedy provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování dat. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ
Naše prezence v sociálních médiích má zajistit co nejširší možnou prezentaci na internetu. To je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1f DSGVO. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mají případně odlišný právní základ, který je uveden provozovatelem sociální sítě (např. souhlas ve smyslu čl. 6, odst. 1a DSGVO).

Odpovědné osoby a uplatňování práv
Když navštívíte některou z našich prezentací na sociálních médiích (např. Facebook), jsme spolu s provozovatelem platformy sociálního média odpovědní za procesy zpracování dat spuštěné během takové návštěvy – přičemž se naše zodpovědnost a související schopnost poskytovat informace omezuje pouze na námi vytvořený obsah. Svá práva (informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) můžete v zásadě uplatnit proti nám (ve vztahu k obsahu) stejně tak jako proti provozovateli příslušného portálu sociálního média (např. Facebook). Vezměte prosím, na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme ucelený vliv na procesy zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou definovány politikou společnosti příslušného poskytovatele.

Doba skladování
Nemáme žádný vliv na dobu, po kterou provozovatelé sociálních sítí ukládají Vaše data pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (například v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobněji

Facebook
Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Ve svém účtu můžete sami provést nastavení k reklamám. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Máme profil na Instagramu. Poskytovatel je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakládání s Vašimi daty naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Máme profil na Pinterestu. Provozovatelem je Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103 - 490, USA ( "Pinterest"). Podrobnosti o jejich nakládaní s osobními údaji naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING
Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o jejich zacházení s osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Máme profil na LinkedIn. Poskytovatel je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní cookies. Pokud chcete zakázat reklamní cookies společnosti LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Podrobné informace o zacházení s osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Občas může být zapotřebí aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, například na základě nových zákonných nebo úředních předpisů, stejně jako nových nabídek na naší internetové prezentaci. V takovém případě Vás budeme informovat. Obecně doporučujeme, abyste do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně nahlíželi z důvodu kontroly změn. Zda byly nějaké změny provedeny, poznáte mimo jiné podle toho, že zcela dole v tomto dokumentu byl aktualizován stav. 

Vytisknutí a uložení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete vytisknout a uložit přímo, popřípadě pomocí funkce tisku a uložení ve Vašem prohlížeči.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?
Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.
Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Přeji si, aby mi byly e-mailem zasílány informace k refenčním objektům a GEALAN News (cca dvakrát měsíčně) - a to zdarma a s možností okamžité výpovědi této služby.

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2021 GEALAN Fenster-Systeme GmbH