Impressum

a prohlášení o ochraně dat

Adresy

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
Germany

Tel.: +49 - 92 86 / 77-0
Fax: +49 - 92 86 / 77-22 22
E-mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Commercial register: AG Hof, HRB 702
Managing Directors: Ivica Maurović, Tino Albert

GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH

Gewerbegebiet Kapelle-Nord 23
07922 Tanna/Thuringia
Germany

Telefon: +49 - 3 66 46 / 3 06-0
Fax: +49 - 3 66 46 / 3 06-50 42
E-Mailinfo@gealan.de
Websitewww.gealan.de
Trgovački registar: AG Jena, HRB 202763
Direktori: Tino Albert, Ivica Maurović

Daňová identifikační čísla

GEALAN Holding GmbH: DE 813 535 942
GEALAN Fenster-Systeme GmbH: DE 219 388 958
GEALAN Tanna Fenster-Systeme GmbH: DE 232 544 006
________________________________________
WEEE-Reg.-Nr.: DE 35001489
GEALAN S.A.R.L.: FR 07 483 279 089
UAB GEALAN BALTIC S.A.: LT 107 648 716
GEALAN Polska Sp. z o.o.: PL 833 122 3577
S.C. GEALAN Romania SRL: RO 914 10 46
GEALAN D.O.O.: HR 029 283 765 09

Prohlášení o ochraně dat

Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH, jako provozovatel této stránky, bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a způsobem odpovídajícím obecnému nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR), místní legislativě platné ve Vaší zemi, spolkovému zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG)a také zákonu o mediálních službách (TMG).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů objasňuje způsob, rozsah a účely shromažďování a používání údajů návštěvníků a uživatelů webových stránek firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH. V případě dotazů ohledně ochrany údajů kontaktuje našeho inspektora ochrany údajů prostřednictvím e-mailu na datenschutz@gealan.de nebo na níže uvedené adrese.

Informační povinnost dle čl. 13 GDPR

Odpovědná osoba ve smyslu článku 4 č. 7 GDPR:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
info@gealan.de

Kontaktní údaje našeho inspektora ochrany osobních údajů:
GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH
- Inspektor ochrany osobních údajů -
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau
datenschutz@gealan.de

Používání webových stránek:
Naše nabídka není zaměřená výslovně na nezletilé.
S veškerými údaji shromážděnými a zpracovávanými v rámci této on-line nabídky zacházíme důvěrně v souladu s GDPR a nepředáváme je žádným třetím osobám.

Surfujte na našich webových stránkách bez uvádění osobních údajů
Používání našich webových stránek mimo heslem chráněné sekce pro partnery GEALAN je možné bez uvádění osobních údajů.
Dozvíme se poté pouze

• Vaši IP-adresu,
• jméno vyvolané internetové stránky, popř. vyvolaného souboru a okamžik vyvolání,
• doménu, prostřednictvím které jste se dostali na naše webové stránky
• přenesené množství dat a
• zda bylo vyvolání úspěšné. 

Údaje jsou používány výhradně k administraci, optimalizaci internetové nabídky a ke zpracovávání Vašich dotazů.
IP adresa může být osobním údajem, protože za určitých předpokladů je možné jejím prostřednictvím určit příslušného poskytovatele internetu, identitu majitele používaného přístupu k internetu.  
IP adresa je z naší strany vyhodnocována pouze v případě útoků na naši internetovou infrastrukturu. V tomto případě máme oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR na zpracování IP adresy. Tento oprávněný zájem vyplývá z potřeby odvrátit útok na internetovou infrastrukturu, zjistit původ útoku, aby mohlo být proti zodpovědné osobě postupováno v trestní a občanskoprávní rovině a také jako efektivní prevence dalších útoků.
IP adresa je smazána, pokud můžeme vyloučit, že se z ní neuskutečnil žádný útok na naši internetovou infrastrukturu. To se provádí pravidelně po sedmi dnech. 
Dále zaznamenáváme, z jaké domény přicházejí naši weboví návštěvníci. Tyto údaje také vyhodnocujeme, abychom rozpoznali trendy a sestavili statistiky, poté však opět údaje smažeme.
Mimo to obsahují tyto webové stránky odkazy na jiné webové stránky. Vlastník práva na tyto webové stránky není zodpovědný za ustanovení pro ochranu osobních údajů nebo za obsah těchto stránek. Pokud máte dotazy nebo komentáře ohledně naší praxe v ochraně údajů, kontaktujte nás prosím na datenschutz@gealan.de.

Tato stránka navíc používá "Cookies". Ukládání cookies můžete zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče; to však může vést příp. k tomu, že poté nebude možné používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Surfujte na našich webových stránkách s uváděním osobních údajů
Pokud nám na našich stránkách sdělíte osobní údaje (například jméno, adresu nebo
e-mailovou adresu) dobrovolně nebo v rámci registrace do sekce GEALAN pro partnery, nebudou tyto údaje bez výslovného souhlasu nebo zákonného svolení předávány třetím osobám. Pokud se registrujete do sekce GEALAN pro partnery, bude mezi námi uzavřena smlouva k ukládání a poskytování příslušného profilu.

V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě článku 6 b) GDPR k plnění stávající smlouvy mezi námi nebo v souladu s článkem 6 a) GDPR na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Zpracovávání probíhá za účelem poskytování smluvních plnění, realizace plateb, dodávek smluvně objednaných produktů a služeb, poskytování Vaší adresy logistickým společnostem pro zajištění dodávek zboží a také zasílání zajímavých informací o produktech a akcích. Vaše údaje jsou v rámci naší firmy předávány osobám účastným na provádění smlouvy nebo rozhodování. Takové předávání osobních údajů třetím osobám, které překračuje příslušný rámec a není pokryto zákonnými požadavky probíhá pouze s Vaším výslovným souhlasem. Neprobíhá žádné automatizované rozhodování.
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tak dlouho, jak je vyžadováno pro plnění naší smlouvy nebo platných právních předpisů nebo na základě podnětu pro zprostředkování Vašich osobních údajů. Svévolné smazání osobních údajů uložených Vaši osobou v sekci pro partnery GEALAN není z naší strany zásadně prováděno. Máte však možnost si své jednotlivé údaje ve svém profilu kdykoli změnit. Kompletní smazání Vašich osobních údajů uložených v rámci Vašeho profilu je prováděno na žádost prostřednictvím e-mailu (s uvedením Vašeho uživatelského jména) na datenschutz@gealan.de, pokud není další uložení těchto údajů povoleno na základě dalšího povolení. Obchodní materiály jsou uchovávány způsobem odpovídajícím zákonným archivačním lhůtám a následně jsou v souladu s ochranou údajů smazány.

Využívání služeb externích firem
Spolupracujeme s externími firmami, které z našeho pověření zpracovávají určité údaje. Toto zpracovávání probíhá výhradně v souladu s aktuálně platnými právními předpisy na ochranu údajů. S našimi externími firmami jsme uzavřeli především dohody o zpracovávání údajů na zakázku, které odpovídají požadavkům článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše práva:
V souladu s GDPR máte následující práva:
Právo na informace o zpracovávání Vašich osobních údajů
Máte právo požadovat informace o tom, zda a pokud ano, které Vaše osobní údaje jsou zpracovávány firmou GEALAN Fenster-Systeme GmbH. Máte právo na následující informace:

  • účely zpracování
  • kategorie Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje předloženy
  • pokud možno, plánovanou dobu, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;
  • pokud nebyly Vaše osobní údaje shromážděny od Vás samotných, veškeré dostupné informace o původu údajů
  • existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s článkem 22 GDPR a – přinejmenším v těchto případech – věrohodné informace o integrované logice a také dosahu a požadovaných účincích takového zpracovávání pro Vás.

Poskytneme Vám kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pokud máme opodstatněné pochybnosti o totožnosti osoby požadující informace, budeme požadovat dodatečné informace pro potvrzení totožnosti dotyčné osoby.
Právo na opravu
Máte právo od nás požadovat okamžitou opravu dotyčných, nesprávných osobních údajů. Se zohledněním účelů zpracovávání máte právo požadovat doplnění nekompletních osobních údajů – také prostřednictvím doplňujícího prohlášení.
Právo na smazání
Smazání Vašich osobních údajů je provedeno, pokud uplatníte písemnou podobou nárok na smazání a nebudou tomu bránit zákonné předpisy nebo povinnosti pro dodržování archivačních lhůt. Mimoto smažeme Vaše osobní údaje vždy, kdy již nebudou údaje pro plnění účelu spojeného s uložením údajů zapotřebí nebo pokud je uložení z jiných zákonných důvodů nepřípustné, a smazání neodporuje archivačním lhůtám.
Právo na omezení zpracovávání
Máte právo požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud není zaručena správnost osobních údajů, a to sice po tu dobu, která firmě GEALAN Fenster-Systeme GmbH umožní ověřit správnost osobních údajů. Pokud je zpracovávání protizákonné a Vy odmítnete smazání osobních údajů a místo toho budete požadovat omezení používání osobních údajů, budeme se řídit Vaším požadavkem. Smazání údajů nebude provedeno ani v tom případě, pokud budeme údaje potřebovat pro uplatňování, vykonávání nebo obranu našich právních nároků, nebo pokud jste podali námitku proti zpracovávání podle článku 21 odstavce 1 GDPR, dokud ještě není stanoveno, zda převažují oprávněné nároky firmy GEALAN Fenster-Systeme GmbH nad Vašimi důvody.
Právo na námitku proti zpracování
Máte právo podat kdykoliv námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 GDPR. Firma GEALAN Fenster-Systeme GmbH již Vaše osobní údaje v případě námitky nebude zpracovávat, ledaže bychom mohli pro zpracovávání prokázat závazné ochranné důvody , které převáží nad zájmy, právy a svobodami dotyčné osoby, nebo pokud zpracovávání slouží pro uplatňování, vykonávání nebo obranu právních nároků.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje týkající se Vaši osoby, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a předat je jiné odpovědné osobě bez zabránění z naší strany. Předpokladem je, aby se zpracovávání zakládalo na souhlasu v souladu s čl. 6 nebo čl. 9 GDPR nebo na určité smlouvě a probíhalo pomocí automatizovaného procesu. Mimo jiné máte právo, aby byly osobní údaje předány přímo firmou GEALAN Fenster-Systeme GmbH jinému odpovědnému subjektu, pokud je to technicky proveditelné.
Právo na odvolání Vámi uděleného souhlasu s účinkem do budoucnosti
Svůj udělený souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucnosti odvolat. V ohledu na odvolání, námitku nebo informace nevznikají žádné náklady. Odvolání prosím směřujte na
e-mailovou adresu info@gealan.de.
Právo na podání stížnosti u kontrolního úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud byste zastávali názor, že zpracovávání Vašich osobních údajů porušuje platná ustanovení pro ochranu osobních údajů, máte kdykoliv právo podat stížnost v souladu s článkem 77 GDPR u příslušného kontrolního úřadu příslušné spolkové země.

Další prohlášení o ochraně osobních údajů v rámci služeb třetích osob využívaných na našich stránkách

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro webovou analytickou službu Google Analytics
Tato webová stránka používá Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek Google Inc. („Google“). Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (“Google”). Google Analytics využívá “cookies”, což jsou textové soubory ukládané do Vašeho počítače, které pomáhají internetovým stránkám analyzovat způsob, jakým uživatelé stránky využívají. Aktivovali jsme anonymizaci IP adres. Na této stránce bude proto Vaše IP adresa pro členské státy Evropské unie i pro ostatní účastníky dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude IP adresa přenesena na server Google do USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele těchto webových stránek bude Google tyto informace využívat k vyhodnocení používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stánek a internetu vůči provozovateli těchto webových stránek. IP adresa odesílaná v rámci Google Analytics z Vašeho vyhledávače nebude spojována s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme, že v tomto případě nebudete moci plně používat veškeré funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat vytvořených pomocí cookies a vztahujících se na Vaše užívání webových stránkek (vč. Vaší IP adresy) u společnosti Google a rovněž jejich zpracování společností Google. K tomu si stáhněte plug-in pro prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu a instalujete jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Bude uložena tzv. opt-out-cookie, která zabrání budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek.
Další informace týkající se ujednání a podmínek používání a ochrany osobních údajů lze dohledat na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo na https://policies.google.com.
Vezměte prosím na vědomí, že na těchto webových stránkách je kód Google Analytics doplněn o “gat._anonymizeIp();”, tak aby bylo zajištěno anonymizované shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Tag Manager od Google
Google Tag Manager je službou firmy Google Inc. („Google“), prostřednictvím které mohou být vytvářeny, aktualizovány a spravovány tagy.
Tagy jsou malé kódové prvky na našich webových stránkách, které slouží mimo jiné k měření provozu a chování návštěvníků, dokumentování efektivity on-line reklamy a sociálních sítí.
Když naše webové stránky navštěvujete, je aktuální konfigurace tagu odesílána do prohlížeče uživatele. Ta obsahuje instrukce, jaké tagy mají být aktivovány. Nástroj samotný neobsahuje žádné osobní údaje. Nástroj se však stará o aktivaci jiných tagů, které z jejich strany za určitých okolností evidují údaje.
Další informace ohledně funkce Google Tag Manager naleznete zde: https://support.google.com/tagmanager/ a v uživatelských směrnicích: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google Remarketing“ a podobné funkce „cílových skupin“ společnosti Google Inc.
Naše webová stránka používá Google Remarketing. Google Remarketing je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Tímto způsobem můžete být cíleně osloveni reklamou, ve které budou zobrazována personalizovaná reklamní sdělení, optimalizovaná pro Vaše zájmy, pokud navštívíte jiné webové stránky v tzv. „Google Display síti“. „Google Remarketing“ nebo funkce „Podobné cílové skupiny“ pro tento účel používají tzv. „cookies“, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na těchto webových stránkách při Vaší návštěvě a které umožňují analýzu používání webových stránek Vaší osobou. Pomocí těchto textových souborů jsou zaznamenávány Vaše jednotlivé návštěvy a také anonymizované údaje o používání webových stránek. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Pokud následně navštívíte webovou stránku sítě Google Display, zobrazí se Vám reklamní sdělení, která s vysokou pravděpodobností zohledňují dříve vyvolané produkty a informace. Funkci „Google Remarketing“ nebo „Podobné cílové skupiny“ můžete vypnout zakázáním ukládání cookies prostřednictvím odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používání cookies a osobních údajů souvisejících s používáním webových stránek a také zpracovávání těchto údajů firmou Google můžete trvale deaktivovat tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a nainstalujete tento plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=cs Případně můžete deaktivovat používání cookies třetími poskytovateli tím, že vyvoláte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete se řídit zde uvedenými podrobnými informacemi ke zrušení registrace (Opt-Out).  Další informace o službě Google Remarketing a také prohlášení firmy Google o ochraně osobních údajů naleznete zde:  www.google.com/privacy/ads/.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro „Google AdWords Conversion-Tracking“ od firmy Google Inc.
Tato webová stránka využívá funkci „Google AdWords Conversion-Tracking“ firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google“). Služba Google AdWords Conversion-Tracking používá tzv. „cookies“, které jsou ukládány na Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek, když kliknete na reklamní sdělení od firmy Google. Soubory cookies jsou platné maximálně po dobu 90 dní. Nedochází k ukládání žádných osobních údajů. Když navštívíte určité sekce našich webových stránek a tato cookie ještě nepozbyla své platnosti, můžeme my jako provozovatel webových stránek i Google poznat, že jste klikli na reklamní sdělení, a byli jste tak odesláni na určitou cílovou stránku (např. stránka potvrzení objednávky, přihlášení newsletteru). Každý zákazník AdWords má jiný soubor cookie. Díky tomu nelze, aby cookies sledovaly zákazníky z AdWords napříč webovými stránkami. Cookie slouží k tomu, aby se vytvářely statistiky konverze v „Google AdWords“. V těchto statistikách je evidován počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamní sdělení. Navíc je evidován počet, kolik uživatelů bylo odesláno na cílovou stránku označenou značkou Conversion-Tracking. Statistiky však neobsahují žádné informace, pomocí kterých by bylo možné Vás identifikovat. Ukládání cookies na Váš pevný disk můžete zabránit, pokud ve svém prohlížeči vyberete nastavení „neakceptovat Cookies“ (v MS Internet Explorer "Nástroje > Možnosti internetu > Osobní údaje > Upřesnit"; ve Firefoxu "Možnosti > Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Cookies"); mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, můžete přijít o možnost využívat některé funkce nabízené těmito webovými stránkami. Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováváním údajů získaných prostřednictvím Google výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další informace o používání údajů ze strany Google Conversion a také prohlášení o ochraně osobních údajů od Google naleznete na: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp,http://www.google.de/policies/privacy/.

Youtube
Naše webové stránky využívají pluginy stránky YouTube provozované společností Google pro zobrazování YouTube videí na našich webových stránkách. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Při návštěvě některé z našich stránek vybavené pluginem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili. Dále může YouTube ukládat různé cookies na Vašem koncovém zařízení. Pomocí těchto cookies může YouTube získávat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné používají pro shromažďování statistik o přehrávání videí, zlepšování uživatelské přívětivosti a prevenci podvodných pokusů. Cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Když jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolujete YouTube přiřazovat své chování na internetu ke svému osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Používání YouTube probíhá v zájmu atraktivního zobrazování našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na: https://policies.google.com/privacy.

Upozornění ohledně newsletteru a souhlasu
Prostřednictvím následujících upozornění Vám objasňujeme obsahy našich newsletterů a také proces přihlašování, odesílání a statistického vyhodnocování, stejně jako Vaše práva na námitku. Přihlášením k odběru newsletteru poskytujete souhlas se zasíláním a popsanými procesy.


Obsah newsletteru:
Newsletter a e-maily s reklamními informacemi (dále jen „Newsletter“) zasíláme pouze se souhlasem příjemce nebo zákonným povolením. Pro souhlas uživatelů je směrodatný obsah specifikovaný v rámci přihlášení k odběru newsletteru.

Douple-Opt-In a protokolování:
Přihlášení k odběru našeho newsletteru se uskuteční v tzv. postupu double-opt-in. Tzn., že po přihlášení obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení svého přihlášení k odběru.  Toto potvrzení je vyžadováno, aby se nemohl přihlásit nikdo cizí pomocí jiných e-mailových adres. Přihlášení k odběru newsletteru bude zaprotokolováno, aby bylo možno doložit proces přihlášení podle zákonných požadavků.  K tomu patří uložení doby přihlášení a potvrzení a také IP adresy. Stejně tak jsou zaprotokolovány změny Vašich dat uložených u služby MailChimp .

Používání služeb poskytovatele pro zasílání newsletterů „MailChimp“:
Pro zasílání našeho newsletteru využíváme služeb poskytovatele „MailChimp“, platformy pro zasílání newsletterů zajišťovanou nabídkou společností Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. E-mailové adresy příjemců našeho newsletteru a také jejich další údaje popsané v rámci těchto upozornění, jsou ukládány na serverech poskytovatele pro zasílání newsletterů MailChimp. MailChimp používá tyto informace pro zasílání a vyhodnocování newsletterů naším jménem. Kromě toho může poskytovatel pro zasílání newsletterů MailChimp používat tyto údaje podle vlastních informací pro optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a zobrazování newsletterů nebo pro ekonomické účely, aby se zjistilo, z jakých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však nepoužívá údaje našich příjemců newsletteru za tím účelem, aby jim sám psal nebo je předával třetím osobám.

Důvěřujeme spolehlivosti a zabezpečení IT a také údajům firmy MailChimp. MailChimp je certifikována dohodou o ochraně osobních údajů mezi US a EU „Privacy Shield“, a tím poskytuje záruku dodržování evropské úrovně ochrany údajů. Dále jsme s MailChimp uzavřeli „Dohodu o zpracovávání údajů“. Jedná se přitom o smlouvu, ve které se MailChimp zavazuje chránit údaje našich uživatelů, zpracovávat je z našeho pověření způsobem odpovídajícím ustanovením o ochraně osobních údajů a především je nepředávat třetím osobám. Ustanovení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp si můžete přečíst na: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Přihlašovací údaje:
Pro přihlášení k odběru newsletteru stačí uvést Vaši emailovou adresu. Za tímto účelem nepoužíváme žádné další údaje jako příjmení a jméno, zemi nebo zákaznickou skupinu. Tyto údaje slouží výhradně pro personalizaci a segmentování newsletteru.

Shromažďování statistických údajů a analýzy:
Newslettery obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. soubor o velikosti pixelu, který je při otevření newsletteru vyvolán serverem MailChimp. V rámci tohoto vyvolání jsou nejdříve přijaty technické informace, jako informace o prohlížeči a Vašem systému, a také Vaše IP adresa a doba vyvolání. Tyto informace jsou používány pro technické zdokonalování služeb na základě technických dat nebo cílových skupin a jejich chování při čtení, na základě míst vyvolání (která lze určit pomocí IP adresy) nebo dob přístupu.

Ke shromažďování statistických údajů patří rovněž zjištění, zda jsou newslettery otevírány, kdy jsou otevírány a na jaké odkazy se kliká. Tyto informace sice mohou být z technických důvodů přiřazeny jednotlivým příjemcům newsletteru. Není však naším záměrem ani záměrem firmy MailChimp jednotlivé uživatele sledovat. Vyhodnocování nám daleko více slouží k tomu, abychom poznávali zvyklosti našich uživatelů při prohlížení webových stránek a přizpůsobili jim náš obsah nebo abychom zasílali různý obsah podle zájmů našich uživatelů

Spouštění on-line materiálu a správa údajů:
Existují případy, ve kterých příjemce newsletteru navedeme na webovou stránku MailChimp. Např. pokud naše newslettery obsahují odkaz, prostřednictvím kterého může příjemce newsletteru zobrazit newsletter on-line (např. v případě problémů se zobrazením v e-mailovém klientu). Dále mohou příjemci newsletteru vyvolat prohlášení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp pouze na jejich stránce.

V této souvislosti poukazujeme na to, že na webových stránkách MailChimp jsou používány cookies a tudíž jsou ze strany MailChimp, jejích partnerů a využívaných externích firem (např. Google Analytics) zpracovávány osobní údaje. Na toto shromažďování osobních údajů nemáme žádný vliv. Další informace můžete získat z prohlášení o ochraně osobních údajů firmy MailChimp. Upozorňujeme navíc na to, že možnosti podání námitky proti používání údajů za reklamními účely naleznete na stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro Evropu).

Odhlášení/odvolání souhlasu:
Od odběru našeho newsletteru se můžete kdykoli odhlásit, tzn. odvolat svůj souhlas. Tím zároveň zaniknou Vaše souhlasy se zasíláním prostřednictvím MailChimp a statistické analýzy. Samostatné odvolání souhlasu se zasíláním newsletterů prostřednictvím MailChimp nebo statistického vyhodnocování bohužel není možné.

Odkaz na vypovězení odběru newsletteru naleznete na konci každého newsletteru.

Právní základy obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
S ohledem na předpisy obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 25. května 2018, upozorňujeme na to, že právním základem pro udělení souhlasu se zasíláním newsletteru na přihlášené e-mailové adresy je čl. 6 odst. 1 písm. a, čl. 7 GDPR, stejně jako § 7 odst. 2 č. 3, popř. odst. 3 spolkového zákona proti nekalé soutěži. Využívání služeb poskytovatele pro zasílání newsletterů MailChimp, provádění shromažďování statistických údajů a analýz a také protokolování procesu přihlašování probíhá na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Dále upozorňujeme na to, že můžete kdykoliv podat námitku proti budoucímu zpracovávání Vašich osobních údajů podle zákonných předpisů v souladu s čl. 21 GDPR. Námitka může být podána především proti zpracovávání za účelem přímé reklamy.

Naše prezentace v sociálních médiích

Zpracování dat prostřednictvím sociálních sítí
Provozujeme veřejně dostupné profily na sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, naleznete níže. Sociální sítě jako Facebook mohou komplexně analyzovat chování uživatelů, pokud jste navštívili jejich webové stránky nebo webové stránky s integrovaným obsahem sociálních médií (například tlačítka Like nebo bannery). Při návštěvě našich prezentací na sociálních médiích dochází k spouštění četných operací na zpracování údajů. Konkrétně to znamená: pokud jste přihlášeni ke svému účtu daného sociálního média a navštívite náš sociálně mediální účet, pak provozovatel portálu sociálního média může přiřadit tuto návštěvu Vašemu uživatelskému účtu. Vaše osobní údaje mohou být za určitých okolností shromažďována ale také v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálního média. Tento sběr údajů se provádí v takovém případě například pomocí cookies, které jsou ukládány ve Vašem zařízení nebo tím, že zachytí Vaši IP adresu. Takto získaná data používají provozovatelé portálů sociálních médií k vytvářváření uživatelských profilů, jež ukládají Vaše preference a zájmy. Tímto způsobem je Vám zobrazována reklama dle Vašich zájmů a to v i mimo sociální média. Máte-li účet u příslušné sociální sítě, zájmově orientované reklamy Vám budou zobrazovány na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo kdy přihlášeni byli. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni a ani informováni o všech procesech zpracování dat na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou tedy provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování dat. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ
Naše prezence v sociálních médiích má zajistit co nejširší možnou prezentaci na internetu. To je oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1f DSGVO. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mají případně odlišný právní základ, který je uveden provozovatelem sociální sítě (např. souhlas ve smyslu čl. 6, odst. 1a DSGVO).

Odpovědné osoby a uplatňování práv
Když navštívíte některou z našich prezentací na sociálních médiích (např. Facebook), jsme spolu s provozovatelem platformy sociálního média odpovědní za procesy zpracování dat spuštěné během takové návštěvy – přičemž se naše zodpovědnost a související schopnost poskytovat informace omezuje pouze na námi vytvořený obsah. Svá práva (informace, oprávnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) můžete v zásadě uplatnit proti nám (ve vztahu k obsahu) stejně tak jako proti provozovateli příslušného portálu sociálního média (např. Facebook). Vezměte prosím, na vědomí, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme ucelený vliv na procesy zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou definovány politikou společnosti příslušného poskytovatele.

Doba skladování
Nemáme žádný vliv na dobu, po kterou provozovatelé sociálních sítí ukládají Vaše data pro své vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo u provozovatelů sociálních sítí (například v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

Sociální sítě podrobněji

Facebook
Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. Facebook je certifikován dle EU-US-Privacy-Shield. Ve svém účtu můžete sami provést nastavení k reklamám. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
Máme profil na Instagramu. Poskytovatel je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Podrobnosti o nakládání s Vašimi daty naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Instagramu: https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
Máme profil na Pinterestu. Provozovatelem je Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103 - 490, USA ( "Pinterest"). Podrobnosti o jejich nakládaní s osobními údaji naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING
Máme profil na XINGu. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o jejich zacházení s osobními údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn
Máme profil na LinkedIn. Poskytovatel je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn je certifikován dle EU-US-Privacy-Shield. LinkedIn používá reklamní cookies. Pokud chcete zakázat reklamní cookies společnosti LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Podrobné informace o zacházení s osobními údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů 
Občas může být zapotřebí aktualizace tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, například na základě nových zákonných nebo úředních předpisů, stejně jako nových nabídek na naší internetové prezentaci. V takovém případě Vás budeme informovat. Obecně doporučujeme, abyste do tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně nahlíželi z důvodu kontroly změn. Zda byly nějaké změny provedeny, poznáte mimo jiné podle toho, že zcela dole v tomto dokumentu byl aktualizován stav. 

Vytisknutí a uložení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžete vytisknout a uložit přímo, popřípadě pomocí funkce tisku a uložení ve Vašem prohlížeči.

Hledáte výrobce oken ve Vašem okolí?
Využijte náš jednoduchý přehled zpracovatelů.
Máte dotaz?

Neváhejte nás oslovit, rádi se Vám budeme věnovat.

GEALAN ACADEMY/semináře

GEALAN ACADEMY nabízí tržně orientované semináře k tématům jako je stavební právo, prodej a technologie oken.

Nezmeškejte žádné novinky!

Gealan

GEALAN je jedním z předních evropských výrobců plastových profilů pro okna a dveře.

©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH
©2020 GEALAN Fenster-Systeme GmbH